Πακέτο νέων διευκολύνσεων προς φορολογούμενους

Παρατάσεις από το ΥΠΟΙΚ σε προθεσμίες για δηλώσεις και πληρωμές μηνιαίων δόσεων

Παρατάσεις σε προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και αιτήσεων, καθώς και πληρωμής μηνιαίων δόσεων ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών προβλέπουν αποφάσεις που εξέδωσε πρόσφατα ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Πρόκειται για διευκολύνσεις που παρέχονται τόσο προς όλους τους φορολογούμενους όσο και ειδικά προς τις πληττόμενες επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, με τις υπ’ αριθμόν Α1276/14-12-2020, Α1278/18-12-2020, Α1279/17-12-2020 και Α1280/17-12-2020 αποφάσεις του υφυπουργού, οι οποίες δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

1) Παρατείνεται μέχρι και την 26η Φεβρουαρίου 2021 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, η οποία έληγε εντός του μηνός Νοεμβρίου 2020 ή λήγει εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2020, καθώς και των δηλώσεων των οποίων μέσα στους μήνες αυτούς έληγε ή λήγει η τρίμηνη προθεσμία για υποβολή αίτησης παράτασης, ανεξάρτητα αν έχει υποβληθεί αυτή.

Για όσες περιπτώσεις η αρχική (εξάμηνη ή ετήσια) προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών έληγε ή λήγει από την 27η Νοεμβρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020, αφετηρία της τρίμηνης προθεσμίας για υποβολή αίτησης παράτασης αποτελεί η νόμιμη λήξη της εξάμηνης ή ετήσιας προθεσμίας κατά περίπτωση.

2) Παρατείνεται έως και την 31η-1-2021 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στις ΔΟΥ από εταιρείες με ακίνητα στην Ελλάδα για την απαλλαγή τους από τον ειδικό φόρο ακινήτων 15%, αναδρομικά για τα έτη 2012-2019 καθώς και για το έτος 2020.

3) Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Δεκεμβρίου 2020 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα για εργαζομένους σε επιχειρήσεις οι οποίες ανέστειλαν τη λειτουργία τους ή επλήγησαν οικονομικά με σημαντική μείωση τζίρου, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, εφόσον οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή. Η εν λόγω δόση Δεκεμβρίου πρέπει να καταβληθεί από κάθε εργαζόμενο την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης της ρύθμισης τμηματικής καταβολής στην οποία έχει υπαχθεί.

Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων, οι εργαζόμενοι των οποίων δικαιούνται να υπαχθούν στο μέτρο αυτό, είναι 552, πρέπει να ήταν ενεργοί την 20ή-3-2020 και περιλαμβάνονται στη λίστα των πληττόμενων ΚΑΔ του μηνός Απριλίου 2020. Από την εφαρμογή του μέτρου αυτού εξαιρούνται:

α) όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,

β) όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια,

γ) όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και

δ) οι εργαζόμενοι των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Επίσης από την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου εξαιρούνται οι εργαζόμενοι:

α) στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,

β) στα εκτός Γενικής Κυβέρνησης Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),

γ) στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που ανήκουν στο κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ -κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους,

δ) στις εκτός Γενικής Κυβέρνησης δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και

ε) στις επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου.

Τα στοιχεία των εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή λαμβάνονται από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

4) Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Δεκεμβρίου 2020, ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ/ Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που η λειτουργία τους ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής. Πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενεργό στις 20-3-2020 ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας έναν από τους αναγραφόμενους σε συνημμένο με την απόφαση πίνακα ή ενεργό κατά την 20ή-3-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας έναν από τους αναγραφόμενους στον συνημμένο πίνακα, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον ΚΑΔ αυτό, όπως προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ

Η εν λόγω δόση Δεκεμβρίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορφωθεί.

Από την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου εξαιρούνται:

α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,

β) τα εκτός Γενικής Κυβέρνησης Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),

γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που ανήκουν στο κράτος, ή σε ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ -κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους,

δ) οι εκτός Γενικής Κυβέρνησης δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και

ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner