Τέλος επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης: Επιβολή και στις διαφημίσεις μέσω υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης

Σε δημόσια διαβούλευση έχει ήδη τεθεί το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της τροποποιημένης με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018, Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και άλλες διατάξεις, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.Με το άρθρο 49 του νομοσχεδίου εξειδικεύονται λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή της εισφοράς υπέρ του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας και την έκδοση των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης και διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της εισφοράς και στα σύγχρονα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας.

Ισχύουσα διάταξη νόμου 3801/2009

Θεσπίζεται υπέρ της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία “Αστική Εταιρεία Δεοντολογίας και Επικοινωνίας”, η οποία έχει συσταθεί κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2863/2000, ειδικό τέλος ποσοστού 0,02% επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης κατά το μέρος που αυτή αφορά στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώριση, μέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του κινηματογράφου, του διαδικτύου και του ημερήσιου ή περιοδικού τύπου, ή την ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων. Το ανωτέρω ειδικό τέλος θα υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του κόστους για την αγορά χρόνου ή χώρου και θα βαρύνει τον διαφημιζόμενο. Το ποσό που αναλογεί στο ειδικό αυτό τέλος αναγράφεται υποχρεωτικά στο σχετικό τιμολόγιο που εκδίδει ο πάροχος των διαφημιστικών υπηρεσιών, ο οποίος το εισπράττει αμέσως από τον διαφημιζόμενο με την προσκόμιση του τιμολογίου και το καταθέτει σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα στο όνομα της “Αστικής Εταιρείας Δεοντολογίας και Επικοινωνίας”. Η κατάθεση του ως άνω ποσού γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από το τέλος του μήνα μέσα στον οποίο αυτό εισπράχθηκε.

Νέα προτεινόμενη διάταξη

Θεσπίζεται υπέρ της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Αστική Εταιρεία Δεοντολογίας της Επικοινωνίας» και τον διακριτικό τίτλο «Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας» (ΣΕΕ), η οποία έχει συσταθεί κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2863/2000 (Α’ 262), ειδικό τέλος ποσοστού 0,02% επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης κατά το μέρος που αυτή αφορά στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώριση, μέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του κινηματογράφου, του διαδικτύου, των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων, των εφημερίδων και περιοδικών, ή την ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων. Το ανωτέρω ειδικό τέλος υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του κόστους για την αγορά χρόνου ή χώρου και βαρύνει τον διαφημιζόμενο. Το ποσό που αναλογεί στο ειδικό αυτό τέλος αναγράφεται υποχρεωτικά στο σχετικό τιμολόγιο που εκδίδει ο πάροχος των διαφημιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών επικοινωνίας, που μεσολαβεί μεταξύ του διαφημιστικού μέσου και του διαφημιζόμενου. Ο πάροχος διαφημιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών επικοινωνίας εισπράττει το ως άνω ποσό αμέσως από τον διαφημιζόμενο και το καταθέτει σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα στο όνομα της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εντός τριάντα (30) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα εντός του οποίου εκδόθηκε το σχετικό τιμολόγιο. Στην περίπτωση που δεν μεσολαβεί πάροχος διαφημιστικής υπηρεσίας, το ποσό που αναλογεί στο ειδικό αυτό τέλος σημειώνεται υποχρεωτικά στο σχετικό τιμολόγιο από τον εκδότη του και κατατίθεται από τον διαφημιζόμενο στον ειδικό λογαριασμό της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά τον ίδιο τρόπο ως άνω.

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner