Τα μέτρα στήριξης των πληγέντων από τον «Ιανό» και τον κορονοϊό

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ διαφημιστική δαπάνη και τέλος συνδρομητικής TV

«Πακέτο» ευνοϊκών μέτρων για τη στήριξη των πληγέντων από τον «Ιανό», αλλά και για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19 στην αγορά, περιλαμβάνει το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί τη Δευτέρα από τη Βουλή. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των υπό συζήτηση μέτρων περιλαμβάνεται η αναστολή του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης, η διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, οι αλλαγές στην καταβολή του ΕΝΦΙΑ, καθώς και η έκπτωση της διαφημιστικής δαπάνης για τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, στις διατάξεις του νομοσχεδίου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα “Ιανός”, περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» προβλέπεται η αναστολή για ένα έτος, από την 1η Οκτωβρίου 2020 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, της επιβολής του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το εν λόγω τέλος καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου από τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης, ενώ έχει ως στόχο τη μείωση της συνολικής επιβάρυνσης των λογαριασμών των τελικών καταναλωτών.

Φοροελαφρύνσεις

Παράλληλα, παρατείνεται έως και τις 30 Απριλίου 2021, αντί της 31ης Οκτωβρίου 2020, η μείωση των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που ισχύει για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων τα μη αλκοολούχα ποτά, εισιτήρια κινηματογράφων, θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών, η μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους, εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου για τη μείωση των δυσμενών συνεπειών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19 στους πολίτες αλλά και στις επιχειρήσεις.

Διαφημιστική δαπάνη

Ταυτόχρονα, στο νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή περιέχονται και άλλες διατάξεις που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

α. Χορηγείται προσαυξημένη έκπτωση για συγκεκριμένες διαφημιστικές δαπάνες επιχειρήσεων κατά τα φορολογικά έτη 2020-2021.

β. Εκπίπτουν οι ανωτέρω διαφημιστικές δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το φορολογικό έτος 2020 και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 2021, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με ειδική πρόβλεψη για τις επιχειρήσεις που είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους είτε επλήγησαν οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού Covid-19.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διάταξη, πέρα από τη δυνατότητα που παρέχει ακόμη και στις μικρές επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν διαφημιστικές δαπάνες, συνεπάγεται την τόνωση της κατανάλωσης και ως εκ τούτου την ενίσχυση του εμπορίου, την αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα λόγω της πανδημίας του Covid-19, και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Πληγέντες από τον τυφώνα

Όσον αφορά τα μέτρα για την ενίσχυση των πληγέντων από τον «Ιανό», αυτά μεταξύ άλλων προβλέπουν τα εξής:

α) Χορήγηση έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος προς τα πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή πληγείσες νομικές οντότητες που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κορινθίας και Ευρυτανίας, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020.

Η συγκεκριμένη ενίσχυση ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ ανά κατοικία και για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, των οποίων η επιχείρηση επλήγη, στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ ανά επιχείρηση.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής καθώς επίσης και η διαδικασία διαπίστωσης της ορθότητας της υποβληθείσας αίτησης και της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή ψευδούς δήλωσης, πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, επιφέρει την υποχρέωση επιστροφής του τετραπλασίου του χορηγηθέντος επιδόματος από τον λαβόντα προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Υπογραμμίζεται δε ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

β) Αναστέλλεται, από τη δημοσίευση των προτεινομένων ρυθμίσεων και έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων, σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός».

Επισημαίνεται ότι η αναστολή καταλαμβάνει ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων. Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

γ) Παρατείνονται αυτοδίκαια από τη λήξη τους μέχρι και τις 30 Απριλίου 2021 οι κατά τις κείμενες διατάξεις (άρθρα 20 του ν.2190/1994 και 56 επ. του π.δ.410/1988) συναφθείσες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου: του προσωπικού όλων των ειδικοτήτων των Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δεκαέξι ατόμων όλων των ειδικοτήτων των Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Περιφερειακής Ενότητας των Χανίων, της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

δ) Παρέχεται η δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που επλήγησαν από το μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός», να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί εξαιτίας του ανωτέρω φαινομένου και όχι πέραν των τριών μηνών.

ε) Καταβάλλεται στους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, κατά τα ανωτέρω, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ, αναλογία δώρου Χριστουγέννων και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner