Φορολόγηση αποθεματικών κατά την κεφαλαιοποίηση ή διανομή τους

Σύμφωνα με το άρθρο 47, του Ν.4172/2013, σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων , το ποσό που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται φορολογείται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών.

Α) Κεφαλαιοποίηση και διανομή Αφορολόγητου Αποθεματικού Ν.1828/1989.
Το συνολικό ποσό του αφορολόγητου αποθεματικού που χρησιμοποιήθηκε σε παραγωγικές επενδύσεις στο διάστημα τριών (3) ετών από το χρόνο σχηματισμού του αφορολόγητου αποθεματικού, μεταφέρεται σε αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης και απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος. Στη συνέχεια όμως, όταν αυτό διανεμηθεί, θα γίνει παρακράτηση φόρου διανεμομένων κερδών, με συντελεστή 15% .

Β) Κεφαλαιοποίηση και διανομή Αφορολόγητου Αποθεματικού Ν.1892/1990.
Εφόσον το Αφορολόγητο Αποθεματικό του Ν.1892/1990 έχει σχηματιστεί βάσει των άρθρων 12 έως 14 του προαναφερόμενου Νόμου, τότε «Η αφορολόγητη έκπτωση, που πραγματοποιείται …, προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται στη διαχειριστική χρήση κατά την οποία … θα γίνει διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού της αφορολόγητης έκπτωσης και για το ποσό που θα διανεμηθεί ή θα αναληφθεί» (περ. β, παρ. 1, άρθρου 14, Ν.1892/1990).
Επομένως, η κεφαλαιοποίηση του συγκεκριμένου Αφορολόγητου Αποθεματικού, θα αποτελέσει κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα και θα φορολογηθεί με τον συντελεστή φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων, ήτοι με 29% και κατά τη διανομή του θα διενεργηθεί παρακράτηση φόρου διανεμομένων κερδών, με συντελεστή 15%.

Γ) Κεφαλαιοποίηση και διανομή Υπολοίπου Κερδών εις Νέο.
Το ποσό του Υπολοίπου Κερδών εις Νέο, έχει ήδη φορολογηθεί σε προηγούμενα έτη, επομένως κατά την κεφαλαιοποίησή του δε θα καταβληθεί επιπλέον φόρος εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Όταν όμως διανεμηθεί, θα παρακρατηθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, φόρος μερισμάτων 15%

Δ)Κεφαλαιοποίηση και διανομή μέρους Αποθεματικού από Έσοδα Φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο.
Ως τέτοια κέρδη νοούνται ιδίως τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά που δεν έχουν υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως τα αποθεματικά που έχουν σχηματιστεί από εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί κατ’ ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.Επομένως, για το μέρος του αποθεματικού από έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο, το οποίο, αφού κεφαλαιοποιηθεί θα διανεμηθεί, θα καταβληθεί φόρος εισοδήματος Νομικών Προσώπων 29%, από τον οποίο όμως, θα αφαιρεθεί ο φόρος που είχε ήδη καταβληθεί στο παρελθόν. Επιπρόσθετα, κατά τη διανομή των εσόδων αυτών, θα υπολογιστεί και φόρος μερισμάτων 15%.

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner