Χορήγηση έκτακτης επιδότησης σε ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ ΑΕ – Δικαιούχοι και δικαιολογητικά – Η νέα απόφαση

Δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση 51611/28.02.2021, αντικείμενο της οποίας είναι η χορήγηση έκτακτης επιδότησης με την μορφή άμεσης επιχορήγησης στις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.37992/17.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

Το ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται σε 19.787.719,00 ευρώ.
Για τις εταιρείες αστικών Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. η αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των 4.001.109,00 ευρώ.
Για τις εταιρείες υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. η αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των 15.786.610,00 ευρώ.
Η κατανομή των ποσών των παρ. 2 και 3 στους συγκοινωνιακούς φορείς πραγματοποιείται ανάλογα με τον αριθμό των λεωφορείων που είναι ενταγμένα στο στόλο τους, σύμφωνα με τους πίνακες I και II του Παραρτήματος Α που επισυνάπτεται στη νέα απόφαση.
Τα ποσά των αποζημιώσεων θα καταβληθούν στις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. το αργότερο έως την 30.06.2021.

Οι αποζημιώσεις πιστώνονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στη συνέχεια καταβάλλονται στους δικαιούχους, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών.

Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύνη των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών μέσω της έκδοσης εντολών πληρωμής, μετά από έλεγχο του φακέλου δικαιολογητικών.

Η υπ’ αρ. 2/39549/0026/11.6.2015 κοινή υπουργική απόφαση εφαρμόζεται και εν προκειμένω. Συμπληρωματικά, ως απαραίτητα δικαιολογητικά εκκαθάρισης της δαπάνης από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία είναι τα κάτωθι:
Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον:
i) ο λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης,
ii) ο φορέας, του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός,
iii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
iv) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο/επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ),
ν) το δικαιούμενο ποσό,
vi) οι τυχόν κρατήσεις και ο φόρος,
vii) το συνολικό καθαρό πληρωτέο ποσό και
viii) η αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.

Για την καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Πιστοποιητικό οικείου Πρωτοδικείου που να αποδεικνύει ότι το νομικό πρόσωπο δεν τελεί σε καθεστώς πτώχευσης ή εκκαθάρισης, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για πτώχευση ή εκκαθάριση ή για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.
 3. Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τα ΚΤΕΛ Α.Ε. ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος συνοδευόμενη από κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για τα ΚΤΕΛ από τις οποίες προκύπτει ότι η επιχείρηση δεν ήταν προβληματική στις 31.12.2019, σύμφωνα με τον ορισμό στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, ενώ, εάν πρόκειται για μικρή/πολύ μικρή επιχείρηση, με την έννοια του Παραρτήματος του Καν. 651/2014, ακόμα και αν ήταν ήδη προβληματική στις 31/12/2019, ότι δεν υπάγεται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.
 4. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β ότι το νομικό πρόσωπο:
  (α) δεν έχει λάβει ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε., σύμφωνα με την περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.
  (β) θα λάβει ενίσχυση, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, η οποία αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου (ΠΠ) από οποιαδήποτε πηγή, δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000,00€),συμπεριλαμβανομένων κάθε μορφής φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.
 5. Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, στον οποίο θα πιστωθούν τα χρήματα.
 6. ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.
 7. Το απόσπασμα πρακτικού απόφασης της διοίκησης των δικαιούχων των περ. ζ’ και η’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), όπως ισχύει.

Η 143777/2020 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα στήριξης Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. που πλήττονται εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης για τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» καταργείται.

Πηγή: taxheaven.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner