Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας

Ένα τεράστιο θέμα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι και η διαφύλαξη των φορολογικών τους αρχείων για αρκετά χρόνια, αφού η υποχρέωση αυτή, πέρα από τη δέσμευση χώρων, δημιουργεί και κινδύνους απώλειας εγγράφων, με τις προκύπτουσες συνέπειες.

Επειδή όμως το θέμα αυτό, λόγω του πλήθους των διατάξεων από φορολογικές ρυθμίσεις  διαφόρων περιπτώσεων και ετών είναι αρκετά ασαφές και πολύπλοκο, θεωρούμε χρήσιμη την ανάπτυξή του, πιστεύοντας ότι θα συμβάλουμε στην κατανόησή του και, κατ’ επέκταση, στη σωστή εφαρμογή του από πολλές επιχειρήσεις.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος  αποστέλουμε τις σχετικές  διατάξεις περί διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων και σας προτείνουμε ως ενδεδειγμένη  περίοδο φύλαξης τα 11 χρόνια για στοιχεία και 20 χρόνια φύλαξη για τα βιβλία.

 

 1. Άρθρο 68 παρ. 2 του Ν. 2238/1994

Φύλλο ελέγχου και αν ακόμη έγινε οριστικό δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου, αν:

α) από συμπληρωματικά στοιχεία, που περιήλθαν σε γνώση του προϊσταμέ­νου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του φο­ρολογουμένου υπερβαίνει αυτό που έχει περιληφθεί στο προηγούμενο φύλλο ελέγχου,

β) η δήλωση που υποβλήθηκε ή τα έντυπα ή οι καταστάσεις που τη συνο­δεύουν αποδεικνύονται ανακριβή ή

γ) περιέλθουν σε γνώση του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρε­σίας στοιχεία βάσει της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής από φορολογικές ή τε­λωνειακές αρχές άλλων Κρατών Μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών που αποδει­κνύονται ανακριβείς οι συναλλαγές, έστω και αν αυτά ζητήθηκαν πριν από την έκ­δοση του οριστικού φύλλου ελέγχου. Στις πιο πάνω περιπτώσεις το νέο φύλλο ελέγχου εκδίδεται για το άθροισμα του εισοδήματος που προκύπτει από το προ­ηγούμενο φύλλο ελέγχου, καθώς και αυτού που εξακριβώθηκε με βάση τα πιο πάνω στοιχεία. Αν εκδοθεί το πιο πάνω φύλλο ελέγχου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 70.

     2.Άρθρο 84 του Ν. 2238/1994, όπως ίσχυε μέχρι και τις τροποποιήσεις του σχετικού Νόμου από τον Νόμο 4072/2012

 1. Η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 69, δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης. Το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο της πενταετίας.
 2. Κατ’ εξαίρεση, η βεβαίωση του φόρου μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο πενταετίας, αν η εγγραφή στο όνομα της ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης εταιρίας, κοινοπραξίας, κοινωνίας και αστικής εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 64, έγινε οριστική μετά την πάροδο αυτής, όχι όμως και πέρα από έξι (6) μήνες από την κοινοποίηση στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της απόφα­σης του διοικητικού δικαστηρίου ή από την οριστικοποίηση της εγγραφής με διοι­κητική επίλυση της διαφοράς ή λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προ­σφυγής.
 3. Εξαιρετικώς, επίσης, δύναται να κοινοποιηθεί φύλλο ελέγχου και μετά την πάροδο της πενταετίας:

α) Αν το φύλλο ελέγχου που κοινοποιήθηκε εντός της πενταετίας ακυρωθεί με­τά την πάροδο αυτής, γιατί ο φορολογούμενος δεν έλαβε γνώση αυτού.

β) Αν εντός της πενταετίας κοινοποιήθηκε το φύλλο ελέγχου σε πρόσωπο, που δεν έχει φορολογική υποχρέωση, συνολικά ή μερικά.

γ) Αν η έκδοση του φύλλου ελέγχου έγινε από αναρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία ή έγινε για οικονομικό έτος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο υπάγεται το φορολογητέο εισόδημα.

δ) Αν το φύλλο ελέγχου που εκδόθηκε εμπρόθεσμα ακυρωθεί μετά την πάρο­δο αυτής.

 1. Το δικαίωμα του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματι­κής φορολογικής εγγραφής και την επιβολή φόρων, πρόσθετων φόρων, για φορολογικές παραβάσεις, παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαετίας, εφόσον η μη ενάσκηση του, έστω και κατά ένα μέρος, οφείλεται:

α) Στην από πρόθεση πράξη ή παράλειψη του φορολογουμένου με τη σύμ­πραξη του αρμόδιου φορολογικού οργάνου.

β) Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 68, ανεξάρτητα από το εάν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί ή όχι, αρχικό φύλλο ελέγχου.

Όταν τα συμπληρωματικά στοιχεία περιέρχονται στον προϊστάμενο της δημό­σιας οικονομικής υπηρεσίας το τελευταίο έτος της παραγραφής, ο χρόνος αυτής παρατείνεται για ένα ακόμη ημερολογιακό έτος.

 1. Αν δεν υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων ή δήλωση φόρου εισοδήματος του άρθρου 64, το δι­καίωμα του Δημοσίου να κοινοποιήσει το φύλλο ελέγχου ή την πράξη καταλογι­σμού φόρου του άρθρου 64, παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ετών από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της δήλωσης. Σε περίπτωση υποβολής των πιο πάνω δηλώσεων κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημερομηνία λήξης του χρόνου παραγραφής, το δικαίωμα του Δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλου ελέγχου παραγράφεται μετά την πάροδο τριετίας από τη λήξη του έτους υποβολής της δήλωσης.
 2. Αν το φύλλο ελέγχου ακυρωθεί για τυπικούς λόγους με απόφαση διοικητι­κού δικαστηρίου, η οποία κοινοποιείται στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας το τελευταίο έτος της παραγραφής του ή μετά τη συμπλή­ρωση του χρόνου της παραγραφής, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μπορεί να εκδώσει και να κοινοποιήσει νέο φύλλο ελέγχου μέσα σε ένα (1) έτος από την κοινοποίηση της απόφασης.
 3. H κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης ή αν υποβληθεί εκπρόθεσμα η δήλωση, μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία που η δήλωση αυτή όφειλε να είχε υποβληθεί. Αν υποβληθεί ανακλητική δήλωση ή δή­λωση με επιφύλαξη, η αξίωση για την επιστροφή του φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την ημέρα της με οποιονδήποτε τρόπο αποδοχής της.

Η αξίωση για επιστροφή φόρου βάσει υποβληθείσας εμπρόθεσμης δήλωσης αναβιώνει από την κοινοποίηση φύλλου ή πράξης ελέγχου.

Ως προς τα λοιπά θέματα της παραγραφής εφαρμόζονται οι διατάξεις του δη­μοσίου λογιστικού (Ν. 2362/1995), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Σημείωση: Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις Ι «ανεξάρτητα από το εάν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί ή όχι, αρχικό φύλλο ελέγχου» προ- Ι στέθηκαν με το άρθρο 13, παρ. 6 του Νόμου 3522/2006.

 1. Άρθρο 19 παρ. 18 του Νόμου 3091/2002, όπως ισχύει μετά τιs τροποποιήσεις του άρθρου 22 παρ. 2 του Νόμου 3312/2013

Για υποθέσεις φόρου εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοι­πών παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών των προσώπων του άρθρου 2 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α’), σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί και κοινοποιηθεί αποφάσεις επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ., για έκδο­ση εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων ή λήψη εικονικών ή νόθευση φορολογικών στοιχείων, μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του δημο­σίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής του φόρου, παρατεί­νεται το δικαίωμα αυτό για δύο ακόμη έτη πέραν του χρόνου που ορίζεται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρ­μόζονται για τις διαχειριστικές περιόδους που βαρύνονται με τα εικονικά, πλαστά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία και ισχύουν για υποθέσεις για τις οποίες η προ­θεσμία παραγραφής λήγει από 31.12.2002 και μετά.

Για τις υποθέσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους, οι οποίες έπον­ται των διαχειριστικών περιόδων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιβολής προστίμου για εικονικά, πλαστά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλ­λων ελέγχου ή πράξεων επιβολής του φόρου μετατίθεται μέχρι τη συμπλή­ρωση του χρόνου παραγραφής που ορίζεται στα προηγούμενα εδάφια.

(σ.σ. Η ανωτέρω παράγραφος με έντονα πλάγια γράμματα προστέθηκε με την παρ. 2 του άρ. 22 του Ν. 3212/2003).

 1. Άρθρο 22 παρ. 3 του Νόμου 3212/2003

Οι διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 19 του Ν. 3091/2002 εφαρμό­ζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις που μέχρι το χρόνο παραγραφής του δι­καιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής του φόρου έχουν επιδοθεί εκθέσεις κατάσχεσης ανεπίσημων βιβλίων και στοι­χείων κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Στις περιπτώσεις αυτές ο νέος χρόνος παραγραφής καταλαμβάνει και τις προηγούμενες της κατάσχεσης ανέλεγκτες διαχειριστικές περιόδους.

 1. Άρθρο 11 του Ν. 3513/2006

Οι προθεσμίες παραγραφής που λήγουν στις 31.12.2006 και 31.12.2007, με­τά τις οποίες παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31.12.2008.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών.

 1. Άρθρο 13 παρ. 6 του Ν. 3522/2006

Η περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

“β) Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 68, ανεξάρτητα από το εάν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί ή όχι, αρχι­κό φύλλο ελέγχου.”

 1. Άρθρο 29 του Ν. 3697/2008

Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2008, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31.12.2009.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών.

 1. Αρθρο 10 του Ν. 3790/2009

Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31/12/2009, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 30.06.2010

 1. Άρθρο 82 του Ν. 3842/2010

Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 30.6.2010, η μερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνε ται μέχρι 31-12­2010.

 1. Αρθρο 12 παρ. 7 του Ν. 3888/2010

Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2010 ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31-12­2011.

 1. Άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4002/2011

Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2011, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31-12­2012.

 1. Άρθρο 2 του Ν. 4098/2012

Η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για την κοινοποί­ηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, που λή­γει στις 31.12.2012 παρατείνεται μέχρι 31.12.2013

 1. Άρθρο 37 παρ. 5 του Ν. 4141/2013

Από τις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογι­κών αντικειμένων των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων, επιβολής του φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων, παρατείνε­ται το δικαίωμα αυτό για δύο ακόμα έτη πέραν του χρόνου που ορίζεται από τις οι­κείες κατά περίπτωση διατάξεις.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν για υποθέσεις για τις οποίες η προθεσμία παραγραφής λήγει από 31.12.2013 και μετά

 1. Άρθρο 36 παρ. 3 του Ν. 4174/2013

1.Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης.

Στις περιπτώσεις που για κάποια φορολογία προβλέπεται η υποβολή περισ­σότερων δηλώσεων, η έκδοση της πράξης του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να γίνει εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθε­σμία υποβολής της τελευταίας δήλωσης.

 1. Η περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρατείνεται στις εξής πε­ριπτώσεις:

α) εάν ο φορολογούμενος υποβάλει αρχική ή τροποποιητική δήλωση εντός του πέμπτου έτους της προθεσμίας παραγραφής, για περίοδο ενός έτους από τη λήξη της πενταετίας,

β) εάν ζητηθούν πληροφορίες από χώρα της αλλοδαπής, για όσο χρονικό διά­στημα απαιτηθεί για τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών προσαυξημένο κα­τά ένα έτος από την παραλαβή τους από τη Φορολογική Διοίκηση,

γ) εάν ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, ένδικο βοήθημα ή μέσο, για περίοδο ενός έτους μετά την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, και μόνο για το ζήτημα, το οποίο αφορά.

 1. Εξαιρετικά, πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής μπορεί να εκδοθεί εντός είκοσι (20) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης.
 2. Εάν ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου συνεπάγεται τροποποίηση πρά­ξης προσδιορισμού φόρου για φορολογικό έτος για το οποίο το δικαίωμα ελέγχου έχει παραγραφεί, η αντίστοιχη προσαρμογή φόρου διενεργείται στο παλαιότερο φορολογικό έτος για το οποίο το δικαίωμα ελέγχου δεν έχει ακόμη παραγραφεί και στο οποίο αφορά ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου.

 

     15. Άρθρο 66 παρ. 3 του Ν. 4174/2013

1.Έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση:

α) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, ενιαίου φό­ρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ), αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα από οποι­αδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλω­ση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία ει­κονικές (ολικά ή μερικά) δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοι­ες δαπάνες, ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μει­ωμένη,

β) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμε­νων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς, καθώς και όποιος παρα­πλανά τη Φορολογική Διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθι­νών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφο­ρές,

γ) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου πλοίων δεν αποδίδει ή απο­δίδει ανακριβώς στο Δημόσιο το φόρο αυτόν.

 1. Άρθρο 72 παρ. 3 του Ν. 4174/2013

Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλ­λα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, προστίμων, προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολου­θούν να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φο­ρολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν. Κατ’ εξαίρεση, οι διατάξεις της

παραγράφου 3 του άρθρου 36 εφαρμόζονται και για περιπτώσεις φοροδια­φυγής, η οποία διαπράχθηκε πριν την εφαρμογή του Κώδικα, εάν, κατά τη θέση αυτού σε ισχύ, το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί.

Όπου σε κείμενες διατάξεις ουσιαστικού φορολογικού δικαίου, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, προβλέπεται προ­θεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου, πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, πράξεις επιβολής προστίμων και κάθε άλλη συναφή πράξη, η παραγραφή διακόπτεται με την έκδοσή τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νό­μου σε πρώτο βαθμό.

 1. Αρθρο 22 περ. α’ και β’ του Ν. 4203/2013

Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή ει­σφορών, που λήγουν στις 31.12.2013, παρατείνονται κατά δύο (2) έτη από τη λή­ξη τους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστι­κή, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη μέλη της Ε. Ε. ή τρίτες χώρες στα πλαίσια αμοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδρομής ή συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου ή συμβάσεων ανταλ­λαγής πληροφοριών ή συμβάσεις διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, ή εκκρε­μεί, κατόπιν αιτήματος των ανωτέρω ελληνικών αρχών η αποστολή στοιχείων, και β) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόν­τος ή θα εκδοθούν μέχρι τις 31.12.2013 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγ­χου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νο­μιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότη­σης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

 1. Υποπαράγραφος Δ.2, περ. 18α του Νόμου 4254/2014

Στο εδάφιο 1 της παραγράφου 11 του άρθρου 66 του ν. , όπως ισχύει, μετά τη λέξη «εισφορών» προστίθεται η λέξη «προστίμων,» και μετά το δεύτερο εδά­φιο της ίδιας παραγράφου προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Όπου σε κείμενες διατάξεις ουσιαστικού φορολογικού δικαίου, που εμπί­πτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, προβλέπεται προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου, πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, πράξεις επιβολής προστίμων και κάθε άλλη συναφή πράξη, η παραγραφή διακόπτεται με την έκδο- σή τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς δι­καστικές υποθέσεις, οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί κατά τη δημοσίευση του πα­ρόντος νόμου σε πρώτο βαθμό».

 1. Άρθρο 2 περ. 1 της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ’ του Ν. 4336/2015

1 .α. Από 30.10.2015, όλες οι αρμοδιότητες και καθήκοντα που άπτονται φορο­λογικών και τελωνειακών υποθέσεων, μεταφέρονται, από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε., στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργεί­ου Οικονομικών.

β. i) Στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις στη ΓΓΔΕ προστίθενται 500 νέες, οι οποίες θα καλυφθούν από προσωπικό που υπηρετεί στην ΕΓ ΣΔΟΕ. Ειδικότε­ρα, 350 έμπειροι ή πιστοποιημένοι ελεγκτές και 150 από τους υπολοίπους υπαλ­λήλους της ΕΓ ΣΔΟΕ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδον­ται μέχρι τις 20.9.2015 καθορίζονται οι λεπτομέρειες της μετακίνησης, οι κατηγο­ρίες, οι κλάδοι και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Μέχρι τις 30.10.2015 θα ολο­κληρωθεί η μεταφορά του προσωπικού που αναφέρεται στην παρούσα υποπα­ράγραφο.

ii) Με διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Οικονομικών, που θα εκδοθούν μέχρι τις 20.9.2015, μεταφέρονται από την ΕΓ του ΣΔΟΕ η υλικοτεχνική υποδο­μή, καθώς και τα φυσικά και μαγνητικά αρχεία των υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια και των υποθέσεων που θα μεταφερθούν στη Γ.Γ.Δ.Ε. και αφο­ρούν αρμοδιότητες φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων και οι απαραίτητες πι­στώσεις, που αναλογούν για την κάλυψη των μεταβιβαζόμενων στη Γ.Γ.Δ.Ε. αρ­μοδιοτήτων, της περίπτωσης α’ της παρούσας υποπαραγράφου. Μέχρι τις 30.10.2015 θα ολοκληρωθεί η μεταφορά των αναγραφομένων στην παρούσα υποπαράγραφο.

γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες και κάθε διαδικαστικό ζήτημα για τη μεταφορά 3.500 υποθέσεων που ελέγχονται από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. στη Γ.Γ.Δ.Ε.. Με τον όρο «υπόθεση» νο­είται έλεγχος συγκεκριμένου Φυσικού ή Νομικού Προσώπου. Η αντιμετώπιση των υπολοίπων υποθέσεων, που θα παραμείνουν στην Ε.Γ. του Σ.Δ.Ο.Ε. θα καθορι­σθεί με νομοθετική ρύθμιση μέχρι τις 30.10.2015.

δ. Γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε., τις υπηρεσίες και το προσωπικό αυτής, ισχύουν και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που ασκούν τις μεταφερόμενες από αυτήν ως άνω αρμοδιότητες, καθώς και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό που ασκεί τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλι­σης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ).

ε. Από την 30ή Οκτωβρίου 2015 καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 (Α’32). Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 κα­ταργούνται από τότε που ίσχυσαν και οι εκθέσεις της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε., που έχουν συνταχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 (για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις στη Φορολο­γική και Τελωνειακή Διοίκηση, θεωρούνται δελτία πληροφοριών).

στ. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. ή Σ.Δ.Ο.Ε. ή οι υπηρεσίες αυτής νοούνται, από της ισχύος του παρόντος, οι Υπηρε­σίες της Γ.Γ.Δ.Ε., που ασκούν τις μεταφερόμενες με τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου ως άνω αρμοδιότητες…

 1. Άρθρο 22 του Ν. 4337/2015

Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πρά­ξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και κάθε άλ­λης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις 31.12.2015 παρατείνονται κατά ένα (1) έτος από τη λήξη τους για υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί (κατά τη δημοσίευση του παρόντος) ή θα εκδοθούν μέχρι τις 31.12.2015 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργα­σίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

 1. Άρθρο 61 του Ν. 4410/2016, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρο 97 του Νόμου 4446/2016

Οι υποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγρά­φου Δ7 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ ’94) μεταφέρονται από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), μετά από καταγραφή τους, με διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία της μεταφοράς θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Η καταγραφή των υποθέσεων σε ηλεκτρονικό αρχείο γίνεται με βάση του­λάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια, εφόσον τα σχετικά στοιχεία για τη συμπλήρωση των κριτηρίων είναι διαθέσιμα:

Α. την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του ελεγχόμενου,

Β. τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Γ. το ID της υπόθεσης στο ELENXIS ή ICIS,

Δ. το αντικείμενο εργασιών,

Ε. την εντολή ελέγχου της Ειδικής Γραμματείας του Σ.Δ.Ο.Ε.

(αριθμός, ημερομηνία, ονοματεπώνυμο ελεγκτή), ΣΤ. το αντικείμενο ελέγχου,

Ζ. την αιτία διενέργειας του ελέγχου από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε.,

Η. τις ελεγχόμενες χρήσεις,

Θ. τις ημερομηνίες παραγραφής της υπόθεσης,

 1. αν η υπόθεση προέρχεται από εισαγγελική παραγγελία

και τον αριθμό αυτής, Κ) το στάδιο ελέγχου.

 1. Με εκτίμηση του τελευταίου χειριστή – ελεγκτή της μεταφερόμενης υπόθε­σης, η καταγραφή των υποθέσεων συμπληρώνεται με το βαθμό της αξιολόγησης της σπουδαιότητάς τους.
 2. Κατασχεθέντα ή παραληφθέντα και δεσμευθέντα βιβλία, στοιχεία, έγγραφα, μέσα αποθήκευσης δεδομένων και αντικείμενα, που σχετίζονται με τις υποθέσεις της παραγράφου 2 μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
 3. Οι υποθέσεις που μεταφέρονται προτεραιοποιούνται προς έλεγχο σύμφω­να με το άρθρο 26 του ν.4174/2013 (Α’170), από το έτος 2017 και επόμενα.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μπορούν να ορίζονται και άλλα κριτήρια καταγραφής των υποθέσεων πλην των οριζόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος και να καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ­ρεια για τη μεταφορά των ως άνω υποθέσεων.
 5. Ειδικά, για τις υποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, τα όργανα της φορολογικής διοίκησης, υπέχουν αστική, πειθαρχική και ποινική ευθύνη για την παραγραφή τους, μόνον ως προς αυτές που τελικώς θα προτεραιοποιηθούν προς έλεγχο. Για τις λοιπές υποθέσεις τα όργανα της Γ.Γ.Δ.Ε. συμπεριλαμβανο­μένου του Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και τα όργανα της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε., δεν υπέχουν αστική ή πειθαρχική ή ποινική ευθύνη για την τυχόν παρέλευση του χρόνου παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου, τέ­λους, εισφοράς ή πράξεων επιβολής προστίμου.
 6. Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδο­ση πράξεων διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή ει­σφορών για τις υποθέσεις του παρόντος άρθρου, καθώς και για αυτές που μεταφέρθηκαν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, παρατείνονται για τρία (3) έτη.

Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και για τις λοιπές υποθέσεις της Ε.Γ. του Σ.Δ.Ο.Ε. που περιέρχονται στην αρμοδιότητα της Γ.Γ.Δ.Ε. με οποιοδήποτε τρόπο, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 1α της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α’ 94). (Το παρόν εδάφιο προστέθηκε με τον Νόμο 4446/2016).

 1. Άρθρο 97 του Ν. 4446/2016

Στο τέλος της παρ. 8 του του ν. (Α’ 141) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και για τις λοιπές υποθέσεις της Ε.Γ.ΣΔΟΕ που περιέρχονται στην αρμοδιότητα της Γ.Γ.Δ.Ε. με οποιονδήποτε τρόπο, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 1 α της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ’ του του ν. (Α’ 94)».

Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεων διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και κά­θε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν την 31.12.2016 παρατείνονται κατά ένα (1) έτος από τη λήξη τους για υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ή θα εκδοθούν μέχρι την 31.12.2016 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επε­ξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner