Πρόγραμμα Κατάρτισης & Απασχόλησης Ανέργων 25-45 Ετών

Δείτε το Newsletter

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η νέα δράση της ΔΥΠΑ  με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 15.000 ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών».

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση 10.000 ανέργων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και η δημιουργία 7.500 νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψή τους.

Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, με προτεραιότητα τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πράσινης οικονομίας.

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ, ηλικίας 25 έως 45 ετών, οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το Πρόγραμμα ΣΕΚ και από το οποίο έλαβαν πιστοποίηση.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι για 6 μήνες πλήρους απασχόλησης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου, για έξι (6) μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων μεικτών αποδοχών, των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας.

Για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν να επιχορηγηθούν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) υπ’αριθμ. 1407/2013 (L352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de-minimis) η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών της δράσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό από 80% έως 100% ανάλογα με την ηλικία του ωφελούμενου, επί της κλίμακας μοναδιαίου κόστους που ανέρχεται σε 1.022,00 € ανά θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (25 ασφαλιστικές ημέρες).

Συγκεκριμένα η επιχορήγηση ανά θέση εργασίας ανέρχεται:
i. στο 100% του μοναδιαίου κόστους για την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ, ηλικίας 25-30 ετών (1.022,00 €),
ii. στο 80% του μοναδιαίου κόστους για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 31-45 ετών (817,60 €).

Ηλικιακή κατηγορία ωφελούμενων                       Ποσό ενίσχυσης ανά ωφελούμενο
25-30 ετών 6.132,00€ = 6 ΜΗΝΕΣ x 1.022€ (100%)
31-45 ετών 4.905,60€ = 6 ΜΗΝΕΣ x 817,60€ (80%)

Η διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα έχει τα εξής στάδια:

  1. Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση
  2. Οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν τις θέσεις, τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα.
  3. H ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις.
  4. Η ΔΥΠΑ υποδεικνύει στις επιχειρήσεις υποψηφίους σύμφωνα με τα προσόντα της θέσης.
  5. Η επιχείρηση προεπιλέγει μεταξύ των υποψηφίων.
  6. Ο προεπιλεγμένος υποψήφιος συμπληρώνει ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, επιλέγει και παρακολουθεί πρόγραμμα κατάρτισης και κατόπιν συμμετέχει σε εξετάσεις πιστοποίησης.
  7. Μετά την πιστοποίησή του, η επιχείρηση προχωρά στην πρόσληψη.

 

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Η επιστημονική ομάδα της Nepa Economic Consulting.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner