Σημαντικές Φορολογικές Εξελίξεις – Ενημέρωση Nepa

Δείτε το Newsletter

Εν μέσω τρεχουσών φορολογικών εξελίξεων σάς παρουσιάζουμε ακολούθως τις σημαντικότερες επί του παρόντος από αυτές.

1. Δεν θα επιβληθούν πρόστιμα στις επιχειρήσεις για τη μη διαβίβαση στοιχείων στo myDATA, ωστόσο με έμμεσο τρόπο θα επιβληθεί η λειτουργία του κλειδώνοντας τις δηλώσεις ΦΠΑ. Δηλαδή από 01/01/2024 δεν θα έχει τη δυνατότητα ο λογιστής να υπολογίζει το ΦΠΑ, αλλά θα προκύπτει από τα δεδομένα που θα έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA. Κρατούμε μια επιφύλαξη ως προς την εφαρμογή του μέτρου, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ η εναρμόνιση των βιβλίων με το myDATA έχει φθάσει στο 93% για τα έσοδα και στο 65% για τα έξοδα .

2. Συζητείται η ένταξη των Δ. Αποστολής στην πλατφόρμα myDATA από 01/01/2024.
Η επίδραση που μπορεί να έχει αυτό στις επιχειρήσεις :

a.   Αρχικά, θα μπορεί η φορολογική διοίκηση να διασταυρώσει την ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων σε σχέση με την ημερομηνία         έκδοσης των Δ.Αποστολής και να επιβάλλει πρόστιμα σε περίπτωση μη ορθής έκδοσης των τιμολογίων.
b.  Θα πρέπει οι επιχειρήσεις να συμφωνούν κάθε μήνα την αποθήκη τους ποσοτικά και αξιακά, κάτι που ούτως ή άλλως υπάρχει και          τώρα ως υποχρέωση, αλλά πλέον θα ελέγχεται απευθείας συστημικά από την πλατφόρμα.
c.  Καθημερινά μπορεί να ελέγχεται η διακίνηση των ειδών μέχρι την παράδοση στον τελικό παραλήπτη.
d.  Πρέπει να σκεφτούμε ότι η συγκεκριμένη υποχρέωση ενδέχεται να επιφέρει επιπρόσθετους ελέγχους και σε άλλες πλατφόρμες, όπως πχ Εργάνη.

Αναμένεται η απόφαση για το πώς θα ενταχθεί στο σύνολο η όλη διαδικασία.

3. Οι οντότητες που εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1220/2012 (Β΄ 3517) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ή είναι κάτοχοι αυτών, παύουν τη χρήση αυτών έως και την 31.10.2023 και έχουν την υποχρέωση υποβολής δήλωσης οριστικής παύσης τους, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 4 της παρούσας. Η διάταξη θα πάρει παράταση και μέχρι 29/02/2024.

4. Αναμένονται πολλές αλλαγές στην ΠΟΛ 1138/2020 για τον τρόπο και χρόνο των αποκλίσεων, ο οποίος σήμερα ορίζεται σε τρίμηνη περίοδο και θα γίνει σε μηνιαία βάση. Επίσης, θα αλλάξει και θα αναβαθμιστεί το συνοπτικό βιβλίο myDATA, καθώς θα υπάρξουν και νέοι πίνακες ελέγχου για τις δηλώσεις ΦΠΑ.

5. Άνοιξε το μητρώο για τα POS και την επιβεβαίωση αυτών από τις επιχειρήσεις μέχρι 31/10/2023. Το μητρώο θα έπρεπε να έχει ήδη ανοίξει 11 ημέρες πριν, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό και θα πρέπει να ελεγχθούν POS και ταμιακές μηχανές άμεσα, σύμφωνα με τις δηλώσεις των παρόχων.

6. Η υποχρέωση για δημοσίευση ισολογισμών στην Τράπεζα της Ελλάδος, εντάθηκε στο τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο, του οποίου αναμένεται η δημοσίευση. Συνεπώς, δεν θα γίνεται μόνο λόγω απόφασης του Διοικητή της Τράπεζας, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

7. Mini ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει τις εξής κύριες αλλαγές:

a.  Θα καταργηθεί η μείωση της σύνταξης κατά 30% σε περίπτωση που ο συνταξιούχος εργάζεται, ενώ αντ’ αυτού θα πληρώνεται                ανταποδοτικό τέλος 10% επί των μηνιαίων μικτών αποδοχών και θα αποδίδεται στον ΕΦΚΑ.
b.  Καταβολή του 50% της πρώτης κατηγορίας του ΕΦΚΑ μη μισθωτών για συνταξιούχους που συμμετέχουν σε εταιρίες ΟΕ, ΕΕ ή                συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 3% σε επιχειρήσεις ΙΚΕ, ΕΠΕ και Α.Ε.
c.  Αυξάνεται το όριο των οφειλών από τις 20.000€ στις 30.000€, για όσους πρόκειται να λάβουν σύνταξη και εξαιτίας των οφειλών        δεν μπορούν να τη λάβουν.

 

8. Επισημαίνουμε την εγκύκλιο 2060/2023, η οποία αναφέρει ότι θα επιβάλλεται ΦΠΑ 6% στη φόρτιση ηλεκτρικής ενέργειας οχημάτων και στις παρεμφερείς υπηρεσίες.

9. Διαβάστε συνημμένα Απόφαση ΔΕΔ κατά την οποία – Η μεταβολή μικτού αποτελέσματος επιφέρει έλεγχο και αναπροσδιορισμό αποτελεσμάτων.

Όπως αναφέρει σχετικά:

«Βάσει των ανωτέρω διαπιστώσεων ο έλεγχος έκρινε ότι στην περίπτωση της προσφεύγουσας συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4172/2013 και προχώρησε στον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματός της με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο, ενώ παράλληλα επαναπροσδιορίστηκαν οι φορολογητέες εκροές και εισροές για τα υπό κρίση φορολογικά έτη με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως προέκυψαν από τις ελεγκτικές επαληθεύσεις του ελέγχου, και εκδόθηκαν από τον Προϊστάμενο του 2ου ΕΛ.ΚΕ. Αττικής οι με αριθμ. ……………….. και ………………. προσβαλλόμενες πράξεις.»

 

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση χρειαστείτε.

Η επιστημονική ομάδα της Nepa Economic Consulting.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner