Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ/22-05-2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί εφαρμογής των άρθρων 295 έως 319 του N . 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος- Νέα εταιρική μορφή- Σήματα-Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86), με τις οποίες ενσωματώθηκε η Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου για την αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Φεβρουαρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 771

 

Αριθμ. 1012
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ/22-05-2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί εφαρμογής των άρθρων 295 έως 319 του N . 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος- Νέα εταιρική μορφή- Σήματα-Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86), με τις οποίες ενσωματώθηκε η Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου για την αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 295 έως 319 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή -Σήματα -Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86),

β) του ν. 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 190),

γ) του ν. 4987/2022 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Α΄ 206), εφεξής ΚΦΔ,

δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121 και Α΄126),

στ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7 , της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού ,

ζ) της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ/22.5.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων» (Β΄ 1802),

η) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738),

θ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1121847 ΕΞ 2022/22-11-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. “Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) “(Β΄4738), ως προς τη σύσταση δύο (2) Γενικών Διευθύνσεων, με τίτλους “Γενική Διεύθυνση Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.)” και “Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.)”, τον καθορισμό των στρατηγικών σκοπών, της δομής και των αρμοδιοτήτων αυτών, τη μεταφορά σε αυτές και στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) οργανικών μονάδων της υφιστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), καθώς και απευθείας υπαγόμενων στον Διοικητή και την παύση λειτουργίας της υφιστάμενης Γ.Δ.Φ.Δ. και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 όμοιας (Β΄ 142), ως προς τον καθορισμό των οργανικών θέσεων Υπηρεσιών των ως άνω Γενικών Διευθύνσεων, καθώς και ρύθμιση κάθε άλλου σχετικού θέματος, που αφορά στις εν λόγω Υπηρεσίες» (Β΄6002).

2. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

3. Την υπ΄ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

4. Την ανάγκη ανακαθορισμού υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ως αρμόδιων αρχών για την εφαρμογή των άρθρων 295 έως 319 του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86).

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

`Αρθρο Μόνο

1. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ/22-05-2012 (Β΄ 1802) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ως εξής:

2. α) Όπου γίνεται αναφορά στη Διεύθυνση Εισπράξεων, στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής και στη Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας αυτή αντικαθίσταται, αντίστοιχα, από τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, την Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

β) Όπου γίνεται αναφορά στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) και τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), αυτή αντικαθίσταται αντίστοιχα από τον ν. 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 190) και τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206).

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία σύστασης της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτή ορίζεται στην υποπερ. β) της περ. 1) της υποπαρ. Ι της παρ. Α της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1121847 ΕΞ 2022/22-11-2022 (Β΄ 6002) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2023
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner