Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017

(ΦΕΚ Β’ 2743/04-08-2017)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα των υποπαραγράφων β’ και γ’ της παραγράφου 6, των παραγράφων 1 και 5, καθώς και της περίπτωσης ββ’ της υποπαραγράφου θ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 37 και των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 9 του άρθρου 41 αυτού,
β) του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 4 και 12 αυτού,
γ) του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90) «Περί Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4224/2013 (Α’ 288) «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του τελευταίου,
δ) του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α’ 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»,
ε) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»,
στ) του ν. 2960/2001 (Α’ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»,
ζ) του ν. 4469/2017 (Α’62) « Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις»,
η) του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 97 αυτού,

2. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β’ 130 και Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25-02-2014 (Β’ 478 και 558) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1054391ΕΞ 2014/01-04-2014 (Β’ 796), Δ6Α 1067875 ΕΞ 2014/29-04-2014 (Β’ 1076), Δ6Α 1069655ΕΞ2014/2-5-2014 (Β’ 1227), Δ6Α 1109983 ΕΞ2014/25-7-2014 (Β’ 2096), Δ.ΟΡΓ.Α 1164268ΕΞ2014/ 11-12-2014 (Β’ 3365), Δ.ΟΡΓ.Α 1170561ΕΞ2014/ 30-12-2014 (Β’ 3586), Δ.ΟΡΓ.Α 1007466ΕΞ2015/21-1-2015 (Β’ 187), Δ.ΟΡΓ.Α 1013454ΕΞ2015/2-2-2015 (Β’ 235), Δ.ΟΡΓ.Α 1048038 ΕΞ2015/8-4-2015 (Β’697), Δ.ΟΡΓ. Α 1089226 ΕΞ2015/30-6-2015 (Β’1442), Δ.ΟΡΓ.Α 1100767ΕΞ 2015/23-7-2015 (B’ 1711), Δ.ΟΡΓ. Α 1120364ΕΞ2015/ 15-9-2015 (Β’ 2080), Δ.ΟΡΓ.Α 1148493 ΕΞ2015/13-11- 2015 (Β’ 2506), Δ.ΟΡΓ.Α 1156705ΕΞ2015/02-12-2015 (Β’ 2646), Δ. ΟΡΓ. Α 1001585 ΕΞ2016/5-1-2016 (Β’ 9), Δ.ΟΡΓ.Α 1038789ΕΞ2016/04-03-2016 (Β’ 720), Δ.ΟΡΓ.Α 1108914 ΕΞ 2016/14-7-2016 (Β’ 2237), Δ. ΟΡΓ. Α 1120367 ΕΞ 2016/ 11-08-2016 (Β’ 2539) και Δ. ΟΡΓ. Α 1065216 ΕΞ 2017/02-05-2017 (Β’ 1552) όμοιες, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Την αριθ. ΠΟΛ. 1274/27-12-2013 (Β’ 3398) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α’), όπως ισχύει.», όπως ισχύει.

6. Την αριθ. ΠΟΛ. 1105/12-07-2017 (Β’ 2426) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017.»

7. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

8. Τις ιδρυτικές πράξεις των Περιφερειακών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύουν, στις οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητά τους.

9. – α) Τα έγγραφα αριθ.:
αα) Δ.Ε.Δ. Β1 1123201 ΕΞ2016/24-8-2016 και Δ.Ε.Δ. Β1 1096279ΕΞ2017/23-06-2017, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
ββ) 834/30-8-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) και 286/ 04-05-2017, του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και το αριθ. 780ΕΜΠ/13-07-2017 όμοιο του Προϊσταμένου της ίδιας Υπηρεσίας.
γγ) Δ.Ε.Ε. 1106028ΕΞ2017/12-07-2017, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (Δ.Ε.Ε.) της Α.Α.Δ.Ε..
β) Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: αα) από 23-03-2017 και 31-07-2017, του Γραφείου Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).
ββ) από 14, 18, 19, 20, 24 και 25-07-2017, του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ.Δ., με τα συνημμένα σε αυτά μηνύματα των Υπηρεσιών αυτής,
γγ) από 19, 21 και 25-07-2017, του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) δδ) από 21-07-2017, της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.. εε) από 21-07-2017, της Δ.Ε.Δ. στστ) από 21, 24 και 31-07-2017, του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.).

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Μεταβιβάζουμε στα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, που αναφέρονται στη στήλη 5 του κάτωθι Πίνακα, τις κατωτέρω αρμοδιότητες ή τα εξουσιοδοτούμε να υπογράφουν “Με Εντολή Διοικητή” τις κατωτέρω πράξεις ή άλλα έγγραφα, που αναφέρονται στη στήλη 2 του ίδιου Πίνακα και προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύουν και σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (στήλη 4), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη στήλη 3 του Πίνακα αυτού και ορίζουμε τις περιπτώσεις, στις οποίες επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τα όργανα που αναφέρονται στη στήλη 6 του ίδιου Πίνακα, με αποφάσεις τους, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια στήλη, ως ακολούθως:

 

Άρθρο 2

1. Στην περίπτωση που η κατά τα προβλεπόμενα στη στήλη 6 του ως άνω Πίνακα περαιτέρω εξουσιοδότηση παρέχεται από όργανο στο οποίο: αα) είχε μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα, το εξουσιοδοτούμενο όργανο υπογράφει με εντολή του οργάνου που του παρείχε την εξουσιοδότηση ή ββ) είχε παρασχεθεί η εξουσιοδότηση υπογραφής, το εξουσιοδοτούμενο όργανο υπογράφει «Με Εντολή Διοικητή», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της υποπαραγράφου β’ της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 4389/2016.

2. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Προϊστάμενος οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας της Φορολογικής Διοίκησης, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, νοείται ο νόμιμος αναπληρωτής του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς ότι υπογράφει αντ’ αυτού.

3. Όπου μεταβιβάζεται αρμοδιότητα ή παρέχεται η εξουσιοδότηση υπογραφής πράξεων ή άλλων εγγράφων σε υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ., εφαρμόζεται ανάλογα και για τους υπαλλήλους των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) των Δ.Ο.Υ., για όσες από αυτές τις αρμοδιότητες ή τις πράξεις ή τα έγγραφα μπορούν να ασκήσουν ή να υπογράψουν, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις.

4. Για όλες τις εντολές ελέγχου που έχουν εκδοθεί πριν από την 01/01/2014 θα εκδοθούν πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

5. Οι πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των αριθ. Δ6Α 1198349ΕΞ2013/31-12-2013 (Β’ 3368) και Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25-02-2014 (Β’ 478 και 558) απο¬φάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως είχαν συμπληρωθεί και τροποποιηθεί και έχουν παράγει έννομα αποτελέσματα, εξακολουθούν να ισχύουν.

6. Αποφάσεις μας, που δεν αντίκεινται στην παρούσα απόφαση, εξακολουθούν να ισχύουν.

7. Η παρούσα απόφαση ισχύει δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις περιπτώσεις 168 έως 170 αυτής.

8. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν:
α) η αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25-02-2014 (Β’ 478 και 558) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1054391ΕΞ 2014/01-04-2014 (Β’ 796), Δ6Α 1067875 ΕΞ 2014/29-04-2014 (Β’ 1076), Δ6Α 1069655ΕΞ2014/ 2-5-2014 (Β’ 1227), Δ6Α 1109983 ΕΞ2014/25-7-2014 (Β’ 2096), Δ.ΟΡΓ.Α 1164268ΕΞ2014/11-12-2014 (Β’ 3365), Δ.ΟΡΓ.Α 1170561ΕΞ2014/30-12-2014 (Β’ 3586), Δ.ΟΡΓ.Α 1007466ΕΞ2015/21-1-2015 (Β’ 187), Δ.ΟΡΓ.Α 1013454ΕΞ2015/2-2-2015 (Β’ 235), Δ.ΟΡΓ.Α 1048038 ΕΞ2015/8-4-2015 (Β’ 697), Δ.ΟΡΓ.Α 1089226 ΕΞ2015/ 30-6-2015 (Β’ 1442), Δ.ΟΡΓ.Α 1100767ΕΞ 2015/23-7-2015 (B’ 1711), Δ.ΟΡΓ.Α 1120364ΕΞ2015/15-9-2015 (Β’ 2080), Δ.ΟΡΓ.Α 1148493ΕΞ2015/13-11-2015 (Β’ 2506), Δ.ΟΡΓ.Α 1156705ΕΞ2015/02-12-2015 (Β’ 2646), Δ. ΟΡΓ. Α 1001585 ΕΞ2016/5-1-2016 (Β’ 9), Δ.ΟΡΓ.Α 1038789ΕΞ2016/ 04-03-2016 (Β’ 720), Δ.ΟΡΓ.Α 1108914ΕΞ2016/14-7- 2016(Β’ 2237), Δ.ΟΡΓ.Α 1120367ΕΞ2016/11-08-2016 (Β’ 2539) και Δ. ΟΡΓ. Α 1065216 ΕΞ 2017/02-05-2017 (Β’ 1552) όμοιες.
β) οι διατάξεις της αριθ. ΠΟΛ. 1274/27-12-2013 (Β’ 3398) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α’), όπως ισχύει», κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

9. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται: α) η αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25-02-2014 (Β’ 478 και 558) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή οι τροποποιήσεις αυτής, στο εξής νοείται η παρούσα απόφαση και β) οι περιπτώσεις της ως άνω απόφασης, που απεικονίζονται στη Στήλη 1 του κατωτέρω πίνακα, στο εξής νοούνται οι αντίστοιχες περιπτώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Στήλη 2 του ίδιου πίνακα, ως κατωτέρω:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2017

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner