Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛ Ε 1158711 ΕΞ 2014/1.12.2014 Συστάσεις της FATF σχετικά με την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Ανατολής

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΛ Ε 1158711 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Ταμβίσκου
Τηλέφωνο : 210 – 3375046
FAX :210 – 3375354

ΘΕΜΑ: Συστάσεις της FATF σχετικά με την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Ανατολής (Islamic State of Iraq and the Levant – ISIL).

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. ΔΕΛ 1149343 ΕΞ 2014/7.11.2014 εγγράφου μας με το οποίο σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Δημόσιας Ανακοίνωσης της FATF κατόπιν της Ολομέλειας του Οκτωβρίου 2014 και στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως αρμόδιας αρχής, να πληροφορεί τα εποπτευόμενα από αυτήν υπόχρεα πρόσωπα για θέματα που αφορούν τη συμμόρφωση ή μη χωρών προς την κοινοτική νομοθεσία και τις συστάσεις της FATF (άρθ. 6, παρ. 2, περ. ε΄ του ν. 3691/2008, όπως ισχύει), σας γνωρίζουμε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της FATF για τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Ανατολής (ISIL), καθώς και τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν οι χώρες για την αντιμετώπισή της.

Συγκεκριμένα, η FATF αναφέρεται στη χρηματοδότηση από και προς την τρομοκρατική οργάνωση και υπογραμμίζει τη σημασία αυστηρής εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από όλες τις χώρες, έτσι ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση της εν λόγω οργάνωσης στο χρηματοπιστωτικό τους σύστημα.

Στο έγγραφο της FATF που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.fatf-gafi.org), στη διαδρομή http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/fatf-action-isil.html, αναφέρονται οι Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και ορισμένες συστάσεις της FATF που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της εν λόγω τρομοκρατικής οργάνωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένων των διατάξεων του άρθ. 19 του ν. 3691/2008 σχετικά με την υποχρέωση εφαρμογής από τα υπόχρεα πρόσωπα μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τα μέλη σας – υπόχρεα πρόσωπα αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (άρθ. 6, παρ. 2 του ν. 3691/2008), με τον πλέον πρόσφορο κατά την κρίση σας τρόπο, ώστε να εφαρμόζουν τις ως άνω διατάξεις.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. ΔΕΛ 1149343 ΕΞ 2014/7.11.2014 έγγραφο μας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner