Β2α/οικ.70504/2019 Καθορισμός προϋποθέσεων ανάθεσης της εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος Γενικής Αναλυτικής Λογιστικής και κοστολόγησης στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας

Αριθμ. Β2α/οικ. 70504/7-10-2019

(ΦΕΚ Β’ 3815/15-10-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 79 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/ 9.8.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,
β) του π.δ. 146/2003 (ΦΕΚ 122/Α’/2003),
γ) του π.δ. 121/ 2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 148 Α΄), όπως ισχύει σήμερα.

2. Την αριθμ. 67477/24.9.2019 εισήγηση του Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας,

αποφασίζουμε:

1. Αντικείμενο ανάθεσης Λογιστικών εργασιών.

Οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο διασφάλισης παροχής επίκαιρης και υπεύθυνης οικονομικής πληροφόρησης στη Διοίκηση, με τρόπο που να επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο και προγραμματισμό των δαπανών, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τη σημαντική εξοικονόμηση δημοσίων πόρων και ενίσχυση της διαφάνειας στην τήρηση των λογιστικών καταστάσεων, δύνανται να αναθέτουν σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, (εξωτερικό συνεργάτη), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και χωρίς άλλη προϋπόθεση, το έργο της πλήρους εφαρμογής του διπλογραφικού λογιστικού τους συστήματος.
 
Ειδικότερα, την τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων και τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Κλαδικού τους Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ. 146/2003), της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής και του Δημόσιου Λογιστικού.

2. Προϋποθέσεις και Κριτήρια για την επιλογή αναδόχου.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατίθεται το έργο, πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Εμπειρία

Να έχει αποδεδειγμένα εμπειρία σε ανάλογο λογιστικό κοστολογικό σχεδιασμό και σε μηχανογραφικές εφαρμογές, σε ότι αφορά την λειτουργία Γενικής Αναλυτικής Λογιστικής, εσωλογιστικής κοστολόγησης και του Δημόσιου Λογιστικού με την διπλογραφική μέθοδο. Κατά την επιλογή θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η ενδεχόμενη εμπειρία και εξοικείωση του αναδόχου σε υποδομές του Υγειονομικού Τομέα, που θα αποδεικνύεται από προηγούμενη διεκπεραίωση έργων, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τη Νοσοκομειακή Λογιστική, τη Νοσοκομειακή Οργάνωση Λειτουργία, τα Οικονομικά της Υγείας και το Νοσοκομειακό Κόστος.
Ως εμπειρία εννοείται η εμπειρία του φυσικού προσώπου, που θα είναι επικεφαλής συντονιστής της προτεινόμενης από τον ανάδοχο ομάδας, για την υλοποίηση του έργου στον Φορέα, Λογιστής Φοροτέχνης Α΄ τάξεως, τα προσόντα του οποίου θα διασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του έργου (εργασιακή εμπειρία σε παρόμοιες εφαρμογές, εκπαιδευτική  πείρα, η υπογραφή απ’ αυτόν τουλάχιστον τριών ισολογισμών, τα τελευταία τρία χρόνια πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού κ.λπ.). Σε περίπτωση που αυτό το πρόσωπο, για οποιονδήποτε λόγο, αποχωρήσει από την ομάδα, θα πρέπει να αντικατασταθεί εντός δέκα ημερών από άλλο πρόσωπο, που να κατέχει τα προσόντα που απαιτούνται από την παρούσα απόφαση.

β) Τίτλοι Σπουδών-Άδειες-Δεξιότητες

Τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα που θα πλαισιώνουν την ομάδα του αναδόχου, θα πρέπει να είναι κάτοχοι αδείας λογιστή φοροτέχνη τουλάχιστον Β΄ τάξεως.
Επιπλέον, όλα τα μέλη της ομάδας του αναδόχου πρέπει να έχουν Πτυχίο Τμήματος Λογιστικής ή Τμήματος Λογιστικής και χρηματοοικονομικής ή Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
Να έχει την δυνατότητα να αξιοποιήσει το μηχανογραφικό σύστημα του Φορέα για την διεκπεραίωση των εργασιών της επόμενης παραγράφου (3) της παρούσας απόφασης.
Στην ομάδα έργου του αναδόχου θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ένας (1) Αναλυτής Προγραμματιστής πτυχιούχος Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι, με αποδεδειγμένη τριετή επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση και στην εφαρμογή προγραμμάτων μηχανογραφικής τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ή των Π.Δ. 146/2003 και 205/1998.

3. Περιεχόμενο Σύμβασης Υπευθυνότητα αναδόχου.

Το αντικείμενο της σύμβασης ανάθεσης, θα περιλαμβάνει:

α) Την πλήρη εφαρμογή του Π.Δ. 146/2003 για λογαριασμό της Δημόσιας Μονάδας Υγείας εκ μέρους του αναδόχου.
β) Την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της μονάδας υγείας με την ηλεκτρονική υποβολή στο taxis όλων των προβλεπόμενων δηλώσεων.
γ) Στην ευθύνη του αναδόχου είναι η επίβλεψη των στοιχείων που η μονάδα υγείας υποβάλλει προς το Γ.Λ.Κ., την ΕΛ.ΣΤΑΤ., το Ελεγκτικό Συνέδριο, την ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας.
Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για:
1) Το άνοιγμα όλων των λογαριασμών που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή και την ενημέρωση των λογαριασμών με τα δεδομένα της απογραφής έναρξης.
2) Την εκτέλεση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ενημέρωση και λειτουργία της γενικής λογιστικής, της αναλυτικής λογιστικής και του δημόσιου λογιστικού.
3) Την επίβλεψη και τον έλεγχο της σωστής λογιστικής απεικόνισης των λογιστικών γεγονότων που αφορούν τον φορέα, με βάση την Δημόσια λογιστική, την Γενική και Αναλυτική Λογιστική και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.
4) Την σύνταξη και έκδοση περιοδικών και ετήσιων καταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003 αλλά και την κείμενη νομοθεσία.
5) Την οργάνωση και επίβλεψη της απογραφής τέλους χρήσεως, την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων για τα αποτελέσματα της απογραφής τέλους χρήσεως.
6) Την σύνταξη και υποβολή μηνιαίων οριστικοποιημένων ισοζυγίων του κυκλώματος της Γενικής Λογιστικής (ομάδες 1-8 του Π.Δ. 146/2003), της Αναλυτικής Λογιστικής (ομάδα 9 του Π.Δ. 146/2003) και λογαριασμών τάξεως (ομάδα 10 του Π.Δ. 146/2003). Επίσης την συμφωνία των υποσυστημάτων (διαχειρίσεις φαρμακείου, υλικών, παγίων, προμηθευτών, εσόδων κ.λπ.) με τα παραπάνω τρία (3) λογιστικά κυκλώματα.
7) Την κατάρτιση και υπογραφή από τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή, των οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης σύμφωνα με τα υποδείγματα της παρ.
4.1.100 τουΠ.Δ. 146/2003 και τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς.
8) Την υποβολή αναλυτικής έκθεσης επί των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης. Στην έκθεση αυτή θα γίνεται αναλυτική παρουσίαση των κονδυλίων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, για κάθε χρήση. Η παρουσίαση θα συνοδεύεται από επεξηγηματικές πληροφορίες και θα υπάρχει σύγκριση με τις προηγούμενες χρήσεις. Σε ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης θα παρουσιάζονται μια σειρά από αριθμοδείκτες (αποδοτικότητας, ρευστότητας κ.λπ.) με αντίστοιχα συγκριτικά στοιχεία των προηγούμενων χρήσεων. Οι αριθμοδείκτες θα αφορούν τόσο την νοσηλευτική κίνηση όσο και τα οικονομικά μεγέθη της μονάδας υγείας. Στο τέλος της έκθεσης θα παρουσιάζονται οι προτάσεις και τα συμπεράσματα σχετικά με την βελτίωση της λειτουργίας της μονάδας υγείας.
9) Την παροχή συμβουλών στα στελέχη και στη Διοίκηση της Δημόσιας Μονάδας Υγείας, για την υποστήριξη του συστήματος και την επίλυση προβλημάτων οικονομικής φύσης.
10) Την εκπόνηση κοστολογικής μελέτης και την υποστήριξη της εφαρμογής της αναλυτικής λογιστικής της εκμεταλλεύσεως (ομάδα 9 του Π.Δ. 146/2003). Ο προσδιορισμός των (κύριων και βοηθητικών) κέντρων κόστους, ο προσδιορισμός των φορέων κόστους (DRGs), η κατηγοριοποίηση των στοιχείων του κόστους σε άμεσα και έμμεσα, σταθερό και μεταβλητό, η ανάπτυξη των βάσεων μερισμού και επαναμερισμού των στοιχείων του κόστους στα κέντρα και στους φορείς κόστους, η ανάπτυξη των διαδικασιών που θα διευκολύνουν την λειτουργία της και η προσαρμογή των λογαριασμών της ομάδας (9) του Π.Δ. 146/2003 ώστε να ικανοποιούνται οι πληροφοριακές απαιτήσεις της Δημόσιας Μονάδας Υγείας και το σύστημα κοστολόγησης DRG, περιλαμβάνονται στην εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής Κοστολόγησης.
11) Την εκπαίδευση του προσωπικού στα εξειδικευμένα θέματα που απαιτούν οι ανάγκες κατά τμήμα και την πρακτική επιμόρφωση κάθε χρήστη στην καθημερινή ενασχόληση του με το αντικείμενο, με την μετάδοση εμπειρίας.
Τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του έργου, δύνανται να καθορίζονται στη σύμβαση, η οποία θα αναφέρει λεπτομερώς τα παραδοτέα προϊόντα και υπηρεσίες εκ μέρους του αναδόχου και τις διαδοχικές φάσεις του έργου. Δεν αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων του αναδόχου η ανάπτυξη και η τροποποίηση του λογισμικού που θα υποστηρίζει μηχανογραφικά τις οικονομικές υπηρεσίες της Δημόσιας Μονάδας Υγείας.

4. Παραδοτέα αναδόχου.

Οι ανωτέρω ενέργειες αποσκοπούν στην αξιόπιστη παροχή πληροφοριών για την οικονομική κατάσταση της Δημόσιας Μονάδας Υγείας, σε επίπεδο μήνα. Για το λόγο αυτό οι Διοικητές των Δημόσιων Μονάδων Υγείας, θα μεριμνήσουν για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων έτσι ώστε να υπάρχει έγκαιρη καταχώρηση στο μηχανογραφικό σύστημά της, όλων των παραστατικών αγορών, δαπανών, παγίων και εσόδων που αφορούν τις οικονομικές συναλλαγές κάθε μήνα. Ως εκ τούτου με ευθύνη των Διοικητών, οι ανάδοχοι λογιστικής υποστήριξης θα παραδίδουν μηνιαία συμφωνημένα και υπογεγραμμένα από τον Επικεφαλή Συντονιστή Λογιστή Α’ τάξης, ισοζύγια των λογαριασμών της Γενικής Αναλυτικής Λογιστικής και Λογαριασμών Τάξεως έως τις 30 του επόμενου μήνα, από τον μήνα αναφοράς. Με τα στοιχεία που θα προκύπτουν από τα ισοζύγια θα συμπληρώνονται οι αντίστοιχοι οικονομικοί πίνακες του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Υγείας (Β.Ι), η ημερομηνία υποβολής των οποίων ορίζεται πλέον μέχρι την πέμπτη εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η μόνη και αξιόπιστη πληροφόρηση, δεδομένου ότι οι αναγκαίες πληροφορίες προκύπτουν από τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία και τους λογαριασμούς που τηρούνται σε αυτά, με τη Διπλογραφική Λογιστική Μέθοδο.

5. Προϋπολογισμός Δαπάνης

Η προϋπολογισθείσα συνολική αξία του έργου, σε ετήσια βάση, για κάθε Δημόσια Μονάδα Υγείας, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών κλινών της, ορίζεται ως εξής:
α) Μέχρι 250 κλίνες, ποσό μέχρι 30.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η σύνθεση της ομάδας έργου θα περιλαμβάνει, έναν λογιστή φοροτέχνη με άδεια Α΄ τάξεως, ως επικεφαλής συντονιστής και έναν λογιστή – φοροτέχνη με άδεια τουλάχιστον Β΄ τάξεως.
β) Από 251 κλίνες έως και 450 κλίνες ποσό μέχρι 50.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η σύνθεση της ομάδας έργου θα περιλαμβάνει, έναν λογιστή φοροτέχνη με άδεια Α΄ τάξεως ως επικεφαλής συντονιστής και δυο λογιστές φοροτέχνες με άδεια τουλάχιστον Β΄ τάξεως.
γ) Από 451 κλίνες και άνω, ποσό ύψους 70.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η σύνθεση της ομάδας έργου θα περιλαμβάνει, έναν λογιστή φοροτέχνη με άδεια Α΄ τάξεως ως επικεφαλής συντονιστής, και τρεις λογιστές φοροτέχνες με άδεια τουλάχιστον Β΄ τάξεως.

Η παρούσα δεν βαρύνει τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.

Από την δημοσίευση της παρούσης καταργείται κάθε άλλη σχετική με το θέμα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner