Διασύνδεση ΓΕΜΗ με Μητρώο Αφερεγγυότητας

ΥΑ 48652/2019 – Διασύνδεση του ΓΕΜΗ με το Μητρώο Αφερεγγυότητας του Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων

Τρόπος, διαδικασία, προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις διασύνδεσης του Μητρώου Αφερεγγυότητας με το Γ.Ε.ΜΗ. στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών και διαβίβασης δεδομένων σχετικά με διαδικασίες αφερεγγυότητας των υπόχρεων.
Καθορισμός διαδικασίας διασύνδεσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου με το Μητρώο Αφερεγγυότητας του Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. του π.δ. 503/1985 «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας» (Α΄ 182),
2. του π.δ. 258/1986 «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας» (Α΄ 121),
3. του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45),
4. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 38),
5. του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (Α΄ 297) και ειδικότερα της παρ. 7 του άρθρου 2,
6. του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α΄ 153), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
7. του ν. 3858/2010 «Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη «Διασυνοριακή πτώχευση» της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
8. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 143),
9. του ν. 4423/2016 (Α΄ 182) «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.», και ειδικότερα του άρθρου 51,
10. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208),
11. του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 136),
12. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),
13. του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37),
14. του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160),
15. του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
16. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
17. της 31564/19.3.2018 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αστέριο Πιτσιόρλα» (Β΄ 978).
Β. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι προδιαγραφές και οι τεχνικές απαιτήσεις διασύνδεσης του Μητρώου Αφερεγγυότητας (Μ.Α.) με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών και διαβίβασης δεδομένων σχετικά με διαδικασίες αφερεγγυότητας των υπόχρεων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/848 και του ν. 3419/2005.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται ως:
α. «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)» το Πληροφοριακό Σύστημα στο οποίο καταχωρίζονται πράξεις και στοιχεία των υπόχρεων προσώπων του άρθρου 1 του ν. 3419/2005. Το Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί το ελληνικό μητρώο κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ.
β. «Διαδικτυακός τόπος Γ.Ε.ΜΗ.» αποτελεί το «Εθνικό Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας», ορίζεται με τις διατάξεις του ν. 3419/2005 και είναι ο ιστότοπος www.businessportal.gr.
γ. «Μητρώο Αφερεγγυότητας (Μ.Α.)» το Πληροφοριακό Σύστημα που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά την έννοια του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848.
δ. «Υπόχρεα πρόσωπα» τα εγγεγραμμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 3419/2005.
ε. «Διαδικασίες αφερεγγυότητας» η πτώχευση, η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία, το Σχέδιο αναδιοργάνωσης, η Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου, η ειδική διαχείριση και η Διαδικασία Εξυγίανσης.
στ. «Διασύνδεση» η διαδικασία ανταλλαγής δεδομένων – μέσω διεπαφής – μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Μ.Α.
ζ. «Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.)» ο μοναδικός αριθμός που χορηγείται στον υπόχρεο κατά την ημερομηνία εγγραφής του στο Γ.Ε.ΜΗ. είτε από την Υπηρεσία Μιας Στάσης του ν. 4441/2016 είτε από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 3
Αρμοδιότητα Υπηρεσιών
Ως αρμόδιες επισπεύδουσες Αρχές για την υλοποίηση της παρούσας ορίζονται οι κάτωθι Υπηρεσίες:
1. Το Τμήμα Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
3. Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.).

Άρθρο 4
Υλοποίηση διεπαφής
1. Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. της Κ.Ε.Ε. δημιουργεί σχετική διεπαφή και χορηγεί πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μ.Α. προκειμένου να χορηγούνται πληροφορίες που αφορούν τα υπόχρεα πρόσωπα.
2. Το Τμήμα Δράσεων Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης, Διαλειτουργικότητας και Αξιοποίησης ΤΠΕ της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημιουργεί σχετική διεπαφή και χορηγεί πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου να χορηγούνται πληροφορίες που αφορούν τα υπόχρεα πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3588/2007.

Άρθρο 5
Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Μ.Α.
1. Το Γ.Ε.ΜΗ. επιβεβαιώνει τα στοιχεία των υπόχρεων προσώπων και αποστέλλει τη σχετική πληροφορία στο Μ.Α.
2. Το Μ.Α. ελέγχει την ύπαρξη καταχώρισης πράξης του ν. 3588/2007 και αποστέλλει τη σχετική πληροφορία στο Γ.Ε.ΜΗ..
3. Το Μ.Α. επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της πράξης (αίτηση ή απόφαση) που προβλέπεται στον ν. 3588/2007 την στιγμή της υποβολής της και αποστέλλει την σχετική ενημέρωση στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 6
Υποχρεωτικές ανταλλάξιμες πληροφορίες
1. Οι υποχρεωτικές ανταλλάξιμες πληροφορίες που παρέχονται από το Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. στο Μ.Α. είναι οι αναφερόμενες στο Παράρτημα 1 της παρούσας.
2. Οι υποχρεωτικές ανταλλάξιμες πληροφορίες που παρέχονται από το Πληροφοριακό Σύστημα του Μ.Α. στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι οι αναφερόμενες στο Παράρτημα 2 της παρούσας.

Άρθρο 7
Δημοσιοποιήσιμα στοιχεία
Τα στοιχεία που δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Μ.Α. είναι τουλάχιστον τα ακόλουθα («υποχρεωτικές πληροφορίες»):
1. η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας,
2. το δικαστήριο το οποίο κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας και τον αριθμό της απόφασης,
3. το είδος της προβλεπόμενης διαδικασίας αφερεγγυότητας που έχει αρχίσει και, κατά περίπτωση, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία που έχει αρχίσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3588/2007,
4. αν η δικαιοδοσία για την έναρξη της διαδικασίας θεμελιώνεται στην παρ. 1 του άρθρου 3, στην παρ. 2 του άρθρου 3 ή στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/848,
5. αν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, την επωνυμία του οφειλέτη, τον αρ. Γ.Ε.ΜΗ., όπου υπάρχει, τον ΑΦΜ, την καταστατική έδρα και την ταχυδρομική διεύθυνση,
6. αν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, είτε ασκεί ανεξάρτητη επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα είτε όχι, το όνομα, το επώνυμο του οφειλέτη, τον αρ. Γ.Ε.ΜΗ., όπου υπάρχει, τον ΑΦΜ και την ταχυδρομική του διεύθυνση, τον τόπο και την ημερομηνία γέννησης του οφειλέτη,
7. το όνομα, το επώνυμο, τον ΑΦΜ, την ταχυδρομική και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει, του διορισθέντος διαχειριστή της ακολουθούμενης κατά περίπτωση διαδικασίας αφερεγγυότητας εφόσον υπάρχει,
8. την προθεσμία για την αναγγελία απαιτήσεων, εφόσον υπάρχει, ή αναφορά στα κριτήρια υπολογισμού της,
9. την ημερομηνία περάτωσης της κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας, εφόσον υπάρχει,
10. το δικαστήριο ενώπιον του οποίου πρέπει να κατατίθεται προσφυγή κατά της απόφασης για την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 2015/848 και, κατά περίπτωση, τη σχετική προθεσμία ή τα κριτήρια υπολογισμού της,
11. τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 3588/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 8
Απαιτήσεις ασφάλειας και διάθεσης πληροφοριών
1. Η υλοποίηση της διαλειτουργικότητας πραγματοποιείται σύμφωνα με το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Η χρήση των πληροφοριών που βρίσκονται αποθηκευμένες στο Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. και Μ.Α. γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρούσας.

Άρθρο 9
Προστασία προσωπικών δεδομένων και εμπορικό απόρρητο
Στη διαδικασία διασύνδεσης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Μ.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 περί προστασίας του εμπορικό απορρήτου.

Άρθρο 10
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1. Στο μέτρο που πραγματοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Κ.Ε.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1ε του άρθρου 2 του ν. 3419/2005.
2. Στο μέτρο που πραγματοποιείται στο Μ.Α. επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με την παρούσα.

Άρθρο 11
Παραρτήματα
Τα Παραρτήματα 1 και 2 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΦΕΚ B’ 1691/15.05.2019

Αθήνα, 7 Mαΐου 2019
Οι Υπουργοί
Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner