ΠΟΛ.1053/2017 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της εγκυκλίου του ΓΓΔΕ, ΠΟΛ 1130/2016

Αθήνα, 4.4.2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ «ΦΠΑ»
2. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ (ΦΑΣ)

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γ. Αναγνωστόπουλος
Θ. Γκαραβέλας
Τηλέφωνο : 210-3642922, 210-3627747, 2103375872
Fax : 210- 3645413
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1053/2017

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της εγκυκλίου του ΓΓΔΕ, ΠΟΛ 1130/2016.

Σε συνέχεια προφορικών και γραπτών ερωτημάτων για την διαδικασία εφαρμογής της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1130/9.9.2016 με την οποία κοινοποιήθηκε η με αριθ. 148/2016 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. για την χορήγηση των απαλλαγών που προβλέπονται στο άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), σε αεροσκάφη που εκμεταλλεύονται αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν εγκατάσταση στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν αυτά για την πραγματοποίηση πτήσεων στο εσωτερικό της χώρας, παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις για τις πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την έκδοση της ανωτέρω εγκυκλίου:

1. Για τις πράξεις που έχουν τιμολογηθεί με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1158/2.6.2014 καθώς και τα αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚ Δ 5017375 ΕΞ 2015/21.8.2015 και Δ14Α 1102388 ΕΞ 2015/22.7.2015 έγγραφα, είναι δυνατή η έκδοση πιστωτικών τιμολογίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α΄) περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1003/31.12.2014 και την εγκύκλιο ΠΟΛ.1052/2017, εάν υπήρχαν κατά το χρόνο τιμολόγησης αυτών των πράξεων οι προϋποθέσεις που αναλύθηκαν με την ΠΟΛ.1130/9.9.2016.

2. Ως γενεσιουργός αιτία για την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου λόγω εσφαλμένης χρέωσης Φ.Π.Α., νοείται η βεβαίωση χορήγησης απαλλαγής από την αρμόδια φορολογική αρχή – Δ.Ο.Υ, η οποία κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω εκδίδεται κατά τον χρόνο υποβολής των προβλεπόμενων από την ΠΟΛ.1130/9.9.2016 δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο και η ισχύς της ανατρέχει στον χρόνο τιμολόγησης των πράξεων αυτών. Η βεβαίωση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1130/9.9.2016. Τα πιστωτικά τιμολόγια εκδίδονται εμπρόθεσμα έως την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που φέρει η ανωτέρω βεβαίωση.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner