ΠΟΛ.1077/6.4.2015 Διαδικασία υποβολής των ενιαίων δηλώσεων ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000)

Αθήνα, 06-04-2015

(ΦΕΚ Β’ 688/22-04-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ – Τμήμα ΣΤ΄
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ- Τμήμα Α΄ Φ.Π.Α.
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
α)Τμήμα Β΄
β) Αυτοτελές Γραφείο Σχεδίασης και Ανάπτυξης Συστημάτων

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 10672 Αθήνα
Πληροφ. Η. Καρράς, Α. Στάθη, Τ. Σφελινιώτη
Τηλ. 3640076, 210-3645869, 3645832
Fax: 3616216, 210-3617577, 3645413

ΠΟΛ 1077/2015

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία υποβολής των ενιαίων δηλώσεων ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. Του άρθρου 5 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ, με το οποίο τροποποιείται από 1.1.2015 η Οδηγία 2006/112/ΕΚ για το ΦΠΑ, όσον αφορά τον τόπο παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο και την εφαρμογή ειδικών καθεστώτων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών από μη εγκατεστημένους υποκείμενους.

  2. Του άρθρου 104 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270Α’/24.12.2014) με το οποίο ενσωματώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 5 της Οδηγίας 8/2008/ΕΚ στο εσωτερικό μας δίκαιο και προστέθηκαν νέα άρθρα 47α, 47β και 47γ στον Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α’).

  3. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 967/2012 του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2012, «για την τροποποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 282/2011 όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκαταστημένους υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο».

  4. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 815/2012 της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2012, «για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για μη εγκαταστημένους υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στο φόρο».

  5. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

  6. Του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’/26.7.2013), όπως ισχύει.

  7. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Α’ 222), όπως ισχύει.

  8. Την υπ’ αριθμ. 20/25.6.2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 360) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείο Οικονομικών».

  9. Του αριθ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α’/29.8.2014) Προεδρικού Διατάγματος «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

  10. Της παρ. 12 του άρθρου 47β και της παρ. 9 του άρθρου 47γ του Κώδικα ΦΠΑ, με τις οποίες προβλέπεται ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζονται ο τρόπος υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ και το περιεχόμενό της, καθώς και οι πληροφορίες των τηρούμενων λογιστικών καταχωρήσεων.

  11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

  αποφασίζουμε:

  Καθορίζουμε τον τρόπο και τις υποχρεώσεις υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ, σε σχέση με τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47α, 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ για την παροχή των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς εγκατεστημένους εντός της Ευρ. Ένωσης μη υποκείμενους στο φόρο, ως ακολούθως:

  Άρθρο 1
  Υπόχρεοι, χρόνος και τρόπος υποβολής των δηλώσεων

  1. Οι εγγεγραμμένοι στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ, για την απόδοση του ΦΠΑ που οφείλεται στα κράτη μέλη που είναι εγκατεστημένοι οι μη υποκείμενοι στο φόρο λήπτες των υπηρεσιών τους (κράτη μέλη κατανάλωσης), υποβάλλουν την ενιαία δήλωση ΦΠΑ, σύμφωνα με το προσαρτημένο στην παρούσα υπόδειγμα, του Παραρτήματος ΙΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής 815/2012, όπως ισχύει.

  2. Οι μη εγκατεστημένοι εντός της Ευρ. Ένωσης υποκείμενοι στο φόρο που είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47β του Κώδικα ΦΠΑ αποδίδουν, με την ανωτέρω δήλωση, το ΦΠΑ που οφείλεται στα άλλα κράτη μέλη κατανάλωσης, καθώς και το ΦΠΑ που οφείλεται στην Ελλάδα λόγω παροχής υπηρεσιών προς μη υποκείμενους στο φόρο λήπτες εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας.

  3. Αντίθετα, οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποκείμενοι στο φόρο που είναι εγγεγραμμένοι στο καθεστώς του άρθρου 47γ, αποδίδουν με την ανωτέρω δήλωση το ΦΠΑ που οφείλεται στα άλλα κράτη μέλη κατανάλωσης και δεν περιλαμβάνουν στη δήλωση αυτή την αξία και το αντίστοιχο ποσό του φόρου για τις τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν σε μη υποκείμενους στο φόρο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση.

  4. Οι εγγεγραμμένοι στα καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ δεν ασκούν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με την παραπάνω ενιαία δήλωση και έχουν υποχρέωση υποβολής των δηλώσεων με χρεωστικό και μηδενικό αποτέλεσμα.

  5. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής MOSS στο Taxisnet ανά ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 20η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την καταβολή του φόρου. Σε περίπτωση που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης είναι Σάββατο, Κυριακή ή επίσημη αργία, η υποβολή της και η καταβολή του φόρου δεν μεταφέρονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

  6. Η δήλωση ΦΠΑ συμπληρώνεται σε ευρώ και αναγράφονται τα ακριβή ποσά χωρίς στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραια νομισματική μονάδα.

  7. Με την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης χορηγείται αυτόματα μοναδικός αριθμός αναφοράς (καταχώρισης δήλωσης) και κωδικός πληρωμής (ταυτότητα οφειλής) για τη συγκεκριμένη δήλωση.

  Άρθρο 2
  Τροποποίηση των δηλώσεων

  1. Οποιαδήποτε διόρθωση γίνεται με τροποποίηση της αρχικής δήλωσης.

  2. Οι διορθώσεις υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ ηλεκτρονικά στην Ελλάδα, εντός προθεσμίας τριών ετών από την καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται για την υποβολή της αρχικής δήλωσης. Μετά την πάροδο των τριών ετών οι διορθώσεις δεν υποβάλλονται στην Ελλάδα αλλά στο κράτος μέλος που οφείλεται ο φόρος, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος αυτό και μετά από σχετική επικοινωνία του υποκείμενου στο φόρο.

  3. Πληροφορίες για διορθώσεις των δηλώσεων αποστέλλονται από την αρμόδια αρχή στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη κατανάλωσης και στα κράτη μέλη που ενδεχομένως διαθέτουν επίσης εγκατάσταση οι εγγεγραμμένοι στο καθεστώς του άρθρου 47γ (κράτη μέλη εγκατάστασης), εντός προθεσμίας δέκα ημερών από το τέλος του μήνα εντός του οποίου υποβλήθηκαν.

  Άρθρο 3
  Ορισμός και ενέργειες αρμόδιας αρχής

  1. Αρμόδια αρχή για την παραλαβή των δηλώσεων ΦΠΑ των εγγεγραμμένων στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ είναι το Τμήμα ΣΤ’ της Διεύθυνσης Ελέγχων.

  2. Το Τμήμα ΣΤ’ της Διεύθυνσης Ελέγχων παραμένει αρμόδια αρχή για τη παραλαβή της δήλωσης και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  α. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης και για διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να υποβληθεί η δήλωση.

  β. Σε περίπτωση αλλαγής της έδρας της οικονομικής δραστηριότητας ή μόνιμης εγκατάστασης του εγγεγραμμένου στο καθεστώς του άρθρου 47γ υποκείμενου ή αλλαγής καθεστώτος του εγγεγραμμένου κατά το άρθρο 47β με συνεπακόλουθη αλλαγή του κράτους μέλους εγγραφής, κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου, καθώς η δήλωση για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το αντίστοιχο τμήμα της φορολογικής περιόδου, υποβάλλεται στην Ελλάδα μετά τη λήξη αυτής.

  3. Η αρμόδια αρχή αποστέλλει τόσο στα κράτη μέλη κατανάλωσης, όσο και στα κράτη μέλη εγκατάστασης, τις πληροφορίες της δήλωσης εντός 10 ημερών από το τέλος του μήνα στη διάρκεια του οποίου παρέλαβε τη δήλωση.

  4. Οι πληροφορίες για μηδενική δήλωση αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων και δεν αποστέλλονται στα κράτη μέλη, παρά μόνο στην περίπτωση που συνιστούν αποτέλεσμα διόρθωσης.

  Άρθρο 4
  Διαδικαστικές παραβάσεις

  1. Η μη υποβολή δήλωσης από τον εγγεγραμμένο στην Ελλάδα υποκείμενο στο φόρο για τρία συνεχόμενα τρίμηνα, μετά από σχετική υπενθύμιση της αρμόδιας αρχής, έχει ως αποτέλεσμα την εξαίρεση του υποκείμενου από το καθεστώς.

  2. Εάν υποβληθεί εκπρόθεσμη, ελλιπής ή ανακριβής δήλωση από τον υποκείμενο στο φόρο οποιαδήποτε πρόστιμα, τόκοι ή άλλες χρεώσεις υπολογίζονται από τα κράτη μέλη κατανάλωσης. Στην περίπτωση που η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 4174/2013), όπως ισχύει.

  Άρθρο 5
  Λογιστικές καταχωρίσεις

  1. Ο υποκείμενος στο φόρο, για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των καθεστώτων των άρθρων 47β και 47γ, καταχωρεί τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 63γ του Κανονισμού 967/2012/ ΕΚ, σε ιδιαίτερο αρχείο ή στα λογιστικά του βιβλία. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να καταχωρούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να καθίστανται άμεσα διαθέσιμες ηλεκτρονικά, σε μορφή κατά το πρότυπο SAF-T ή οποιοδήποτε άλλο πρότυπο συμφωνηθεί μεταξύ του υποκείμενου στο φόρο και της αρμόδιας αρχής ή του κράτους μέλους κατανάλωσης, σε περίπτωση ελέγχου.

  2. Τα λογιστικά αρχεία θα πρέπει να διαφυλάσσονται για 10 έτη ανεξαρτήτως εάν ο υποκείμενος στο φόρο έχει παύσει να χρησιμοποιεί το καθεστώς.

  Άρθρο 6
  Έναρξη ισχύος

  1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2015 και εφεξής.

 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Παράρτημα III του Εκτελεστικού Κανονισμού 815/2012 της Επιτροπής της Ε.Ε.

Μέρος 1: Γενικές πληροφορίες
Στήλη Α Στήλη Β Στήλη Γ
Αριθμός τετραγωνιδίου Μη ενωσιακό καθεστώς Ενωσιακό καθεστώς
Μοναδικός αριθμός αναφοράς (1):
1 Ατομικός αριθμός μητρώου ΦΠΑ που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 362 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ Ατομικός αριθμός μητρώου ΦΠΑ που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 369δ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας
2 Περίοδος ΦΠΑ (2) Περίοδος ΦΠΑ (3)
Ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου (4) Ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου (5)
3 Νόμισμα Νόμισμα

 

Μέρος 2: Για κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης στο οποίο οφείλεται ΦΠΑ (6)
    2α)Παροχές που πραγματοποιήθηκαν από την έδρα της οικονομικής δραστηριότητας ή τη μόνιμη εγκατάσταση στο κράτος μέλος εγγραφής
4.1 Κωδικός χώρας του κράτους μέλους κατανάλωσης Κωδικός χώρας του κράτους μέλους κατανάλωσης
5.1 Κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης Κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης
6.1 Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης
7.1 Φορολογητέο ποσό με κανονικό συντελεστή Φορολογητέο ποσό με κανονικό συντελεστή
8.1 Ποσό ΦΠΑ με κανονικό συντελεστή Ποσό ΦΠΑ με κανονικό συντελεστή
9.1 Φορολογητέο ποσό με μειωμένο συντελεστή Φορολογητέο ποσό με μειωμένο συντελεστή
10.1 Ποσό ΦΠΑ με μειωμένο συντελεστή Ποσό ΦΠΑ με μειωμένο συντελεστή
11.1 Συνολικό καταβλητέο ποσό ΦΠΑ Συνολικό καταβλητέο ποσό ΦΠΑ για παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από την έδρα της οικονομικής δραστηριότητας ή τη μόνιμη εγκατάσταση που βρίσκεται στο κράτος μέλος εγγραφής
    2β) Παροχές που πραγματοποιήθηκαν από μόνιμες εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκτός του κράτους μέλους εγγραφής (7)
12.1   Κωδικός χώρας του κράτους μέλους κατανάλωσης
13.1   Κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης
14.1   Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στο κράτος μέλος κατανάλωσης
15.1   Ατομικός αριθμός μητρώου ΦΠΑ ή, εάν δεν υπάρχει, αριθμός φορολογικού μητρώου, που χορηγείται από το κράτος μέλος σταθερής εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας
16.1   Φορολογητέο ποσό με κανονικό συντελεστή
17.1   Καταβλητέο ποσό ΦΠΑ με κανονικό συντελεστή
18.1   Φορολογητέο ποσό με μειωμένο συντελεστή
19.1   Καταβλητέο ποσό ΦΠΑ με μειωμένο συντελεστή
20.1   Συνολικό καταβλητέο ποσό ΦΠΑ για παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από σταθερή εγκατάσταση εκτός του κράτους μέλους εγγραφής
    2γ) Γενικό σύνολο για την έδρα της επιχείρησης ή τη μόνιμη εγκατάσταση στο κράτος μέλος εγγραφής και όλες τις μόνιμες εγκαταστάσεις σε όλα τα άλλα κράτη μέλη
21.1   Σύνολο καταβλητέου ποσού ΦΠΑ από όλες τις εγκαταστάσεις (τετραγωνίδιο 11.1 + τετραγωνίδιο 11.2 … + τετραγωνίδιο 20.1 + τετραγωνίδιο 20.2 …)
(1) Ο μοναδικός αριθμός αναφοράς όπως έχει χορηγηθεί από το κράτος μέλος εγγραφής αποτελείται από τον κωδικό χώρας του κράτους μέλους εγγραφής/αριθμό ΦΠΑ/περίοδο — δηλαδή GB/xxxxxxxxx/Q1.yy + προσθήκη χρονοσφραγίδας για κάθε έκδοση. Ο αριθμός χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής πριν από τη διαβίβαση της δήλωσης στα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.
(2) Αναφέρεται στα ημερολογιακά τρίμηνα: Q1.εεεε – Q2.εεεε – Q3.εεεε Q4.εεεε.
(3) Αναφέρεται στα ημερολογιακά τρίμηνα: Q1.εεεε – Q2.εεεε – Q3.εεεε Q4.εεεε.
(4) Συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος υποβάλλει περισσότερες από μία δηλώσεις ΦΠΑ για το ίδιο τρίμηνο. Αφορά τις ημερολογιακές ημέρες: ηη.μμ.εεεε – ηη.μμ.εεεε.
(5) Συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος υποβάλλει περισσότερες από μία δηλώσεις ΦΠΑ για το ίδιο τρίμηνο. Αφορά τις ημερολογιακές ημέρες: ηη.μμ.εεεε – ηη.μμ.εεεε.
(6) Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα κράτη μέλη κατανάλωσης (ή εάν σε ένα μόνο κράτος μέλος κατανάλωσής έχει υπάρξει μεταβολή του συντελεστή ΦΠΑ στη διάρκεια ενός τριμήνου), χρησιμοποιήστε τετραγωνίδια 4.2, 5.2, 6.2 κ.ο.κ.
(7) Εάν υπάρχουν περισσότερες της μίας εγκαταστάσεις, χρησιμοποιήστε τα τετραγωνίδια 12.1.2, 13.1.2, 14.1.2 κ.ο.κ.
Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner