ΦΒ1-Α/62651/634/2019 Παροχή πληροφοριών σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α’ 222)

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).

ΣΧΕΤ: Ο ν. 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 222).

Σε συνέχεια ερωτημάτων προς την Υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222) τα υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων ή οι σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένοι με αντλίες υγρών καυσίμων που λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αυτά που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους εφόσον, μετά από σχετική αίτηση στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφαρμόσουν και εγκαταστήσουν ειδικά μέτρα και συσκευές, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις α΄ έως και στ΄ του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).

Όταν ολοκληρωθούν οι ανωτέρω εργασίες και εκδοθούν τα ανωτέρω πιστοποιητικά, το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει στην αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών τα δικαιολογητικά α΄ έως ζ΄ του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222). Στα εν λόγω δικαιολογητικά που προσκομίζονται δεν συμπεριλαμβάνεται η υποβολή οποιασδήποτε Διοικητικής πράξης από τις οικείες Υπηρεσίες Δόμησης για την εκτέλεση των εργασιών για την εγκατάσταση των ειδικών αυτών μέτρων και συσκευών.

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των εγκαταστάσεων των ανωτέρω πρατηρίων υγρών καυσίμων και των σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένων με αντλίες υγρών καυσίμων θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner