3640/85/2018 Εγκύκλιος προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 3640/85/23-10-2018

Το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 539/39/23.10.2018 διατύπωση γνώμης της Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ, που αφορά στην «Εγκύκλιο Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2018», ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (1-49 εργαζόμενοι) η Επιτροπή ΕΛΕΚΠ με την με αριθμό 539/39/23.10.2018 διατύπωση γνώμης, το κανονιστικό πλαίσιο προγράμματος κατάρτισης υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 1-49 εργαζόμενους, με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018»

ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού δικαιούχοι υλοποίησης είναι:
Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι ΦΕΕ
Α) Οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών, των οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα.
Β) ΟΙ Επιστημονικοί Σύλλογοι των οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα.
Γ) τα Επιμελητήρια των οποίων οι επιχειρήσεις-μέλη απασχολούν από 1-49 άτομα και ΔΕΝ συμμετέχουν σε πρόγραμμα Πρωτοβάθμιων ή Δευτεροβάθμιων ΦΕΕ.
Δ) Τα Εργατικά Κέντρα κατόπιν παραχώρησης του δικαιώματος από ΦΕΕ.
Ε) Οι Ομοσπονδίες με την προϋπόθεση ότι το πρωτοβάθμιο σωματείο τους δεν καταθέτει πρόταση στον Νομό.

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

• Οι Επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα προσωπικό, οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στο ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%)

Κάθε επιχείρηση δικαιούται να συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ Φορέα Εκπροσώπησης Εργοδοτών

Επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 0,24 δεν δικαιούνται να συμμετέχουν σε προγράμματα 1-49 και το αντίστροφο

3. ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Α. Οι Εργαζόμενοι των Επιχειρήσεων της προηγούμενης παραγράφου που απασχολούν από 1-49 άτομα προσωπικό και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο αντίστοιχο πρόγραμμα του ΦΕΕ. Αυτοί είναι:
Εργαζόμενοι επιχειρήσεων Μέλη του ΦΕΕ (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο), καθώς και Εργαζόμενοι επιχειρήσεων μη Μέλη του ΦΕΕ (όταν ο ΦΕΕ του εργοδότη τους δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα ή οι εργοδότες τους δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του Δικαιούχου Φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών στον οποίο ανήκουν ή οι εργοδότες τους δεν ανήκουν σε ΦΕΕ).

Β. Οι Εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία.
Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής υποχρεωτικά θα πρέπει
α) όταν δηλώνονται σε πρόγραμμα (κατά την υποβολή των προγραμμάτων ή κατά την επιτρεπτή αντικατάστασή τους) να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση.( γιατί σε μία τέτοια περίπτωση πρέπει να δηλώνονται σε τμήμα τύπου Α) και
β) να διαθέτουν το λιγότερο 50 έως 300 ημερομίσθια εκ των οποίων τα 125 στον ίδιο εργοδότη, το μέγιστο. Η περίοδος ελέγχου της απασχόλησης αφορά το προηγούμενο έτος της εγκυκλίου.

4. ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Δικαίωμα υλοποίησης της κατάρτισης έχουν τα Πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2), των οποίων η έγκριση πιστοποίησης από τον αρμόδιο φορέα (ΕΟΠΠΕΠ), είναι σε ισχύ πριν την έναρξη υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα

Απαραίτητη προϋπόθεση η απασχόληση διοικητικού προσωπικού με σχέση εξαρτημένης μισθωτής εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου συνολικά 0,5 ΕΜΕ το πρώτο εξάμηνο του έτους εγκυκλίου και η υποχρέωση σύναψης σχετικής σύμβαση μεταξύ του ΦΕΕ και του ΚΔΒΜ2

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τα προγράμματα Κατάρτισης υλοποιούνται:

Α) Σε δομές των ως άνω πιστοποιημένων από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) ή

Β) Σε ενοικιαζόμενες (από τα ως άνω ΚΕΚ) άλλες πιστοποιημένες δομές (ΚΔΒΜ2, ή ΚΔΒΜ1 με πρόσβαση ΑΜΕΑ).

Και στις δύο περιπτώσεις το σύνολο των προγραμμάτων που δύνανται να υλοποιούν δεν μπορεί να ξεπερνά το 3πλάσιο της δυναμικότητας τους.

Γ) Σε σχολικές αίθουσες που λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. 9.16031/οικ. 3.2815/10.9.2009 (ΦΕΚ 1999/Β715.9.1999) ΚΥΑ, εφόσον αυτές παραχωρηθούν νομίμως προς τούτο, με πρόσβαση ΑΜΕΑ.

Δ) Σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες αίθουσες των Φορέων Εκπροσώπησης των Εργοδοτών και των εργαζομένων που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις.
– Έχουν επαρκή επιφάνεια ανάλογη με τον αριθμό των καταρτιζομένων
– Δεν είναι υπόγειοι
– Διαθέτουν καλό αερισμό
– Έχουν επαρκή χώρο διαλείμματος
– Διαθέτουν τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό κλπ
– Διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας
– Έχουν πρόσβαση σε ΑΜΕΑ

6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τα τμήματα Κατάρτισης που θα μπορούν να δημιουργηθούν είναι δύο ειδών

Α) Τμήματα τύπου Α στα οποία οι καταρτιζόμενοι είναι εργαζόμενοι όλων των δικαιούχων Επιχειρήσεων που απασχολούν από 1-49 άτομα προσωπικό και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο αντίστοιχο πρόγραμμα του ΦΕΕ. (Περίπτωση 3. Α)

Σε κάθε τμήμα του τύπου Α, συμμετέχουν υποχρεωτικά εργαζόμενοι που ανήκουν σε τέσσερις (4) τουλάχιστον επιχειρήσεις (ελάχιστος αριθμός επιχειρήσεων για την υποβολή και την εκτέλεση του προγράμματος).

Β) Τμήματα τύπου Β στα οποία οι καταρτιζόμενοι είναι Εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία, (περίπτωση 3.Β.)

Το σύνολο των προγραμμάτων τύπου Β τα οποία μπορούν να εγκριθούν σε ένα ΦΕΕ, δεν μπορεί να ξεπερνούν το 30% (στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα προς τα κάτω) του συνολικού αριθμού των προγραμμάτων που θα εγκριθούν στον ΦΕΕ με μέγιστο αριθμό τα 3 προγράμματα.

7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Υποχρεωτικά κατά την υποβολή του προγράμματος για υλοποίηση θα δηλώνεται το αντικείμενο κατάρτισης (οριζόντια εξειδίκευση, τεχνική εξειδίκευση, εκμάθηση Ξένων Γλωσσών, Χρήση Υπολογιστή, Υγιεινή και Ασφάλεια) και οι ΚΑΔ (διψήφιοι -Κύριοι ΚΑΔ) στους οποίους ανήκουν οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι των οποίων συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Επίσης σε ότι αφορά τους Καταρτιζόμενους πρέπει να δηλώνεται απαραιτήτως το φύλλο, η ηλικία και το εκπαιδευτικό επίπεδο και η επαγγελματική ειδικότητα.

8. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

Οι Ομοσπονδίες λαμβάνουν το 4% για ενέργειες δημοσιότητας του προγράμματος προς τα μέλη τους και μέχρι ανώτατου ποσού τα 25.000 ευρώ.

Επίσης έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν ως ΦΕΕ με την προϋπόθεση ότι το πρωτοβάθμιο σωματείο τους δεν καταθέτει πρόταση στον Νομό.

9. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Τα Εργατικά κέντρα είναι υπεύθυνα για να συλλέγουν τις αιτήσεις των Εργαζόμενων χωρίς σταθερή εργασία και των Εργαζομένων επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στο ΦΕΕ, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτών.

Εάν το Εργατικό Κέντρο δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε πρόγραμμα τότε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά θα τα συλλέγει ο ΦΕΕ που υλοποιεί το πρόγραμμα.

Επίσης έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν ως ΦΕΕ, μετά από παραχώρηση του δικαιώματος από ΦΕΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι Δικαιούχοι Φορείς που υποβάλλουν τα προγράμματα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων, των Καταρτιζόμενων και την επάρκεια των Παρόχων Κατάρτισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

• ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού δικαιούχοι υλοποίησης είναι:
Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι ΦΕΕ
Α) Οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών, των οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα,
Β) ΟΙ Επιστημονικοί Σύλλογοι των οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα.
Γ) τα Επιμελητήρια στα οποία ανήκουν οι επιχειρήσεις-μέλη που απασχολούν από 1-49 άτομα και ΔΕΝ συμμετέχουν σε πρόγραμμα Πρωτοβάθμιων ή Δευτεροβάθμιων ΦΕΕ.
Δ) Τα Εργατικά Κέντρα κατόπιν παραχώρησης του δικαιώματος από ΦΕΕ.
Ε) Οι Ομοσπονδίες με την προϋπόθεση ότι το πρωτοβάθμιο σωματείο τους δεν καταθέτει πρόταση στον Νομό.
Οι παραπάνω δικαιούχοι φορείς, θα πρέπει να έχουν συσταθεί τουλάχιστον δύο (2) χρόνια (σύμφωνα με την έγκριση του καταστατικού τους) πριν την έκδοση της παρούσας απόφασης για να μπορέσουν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα.
Οι αρχαιρεσίες τους θα πρέπει:
α) Ή να έχουν διεξαχθεί με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Το πρακτικό αρχαιρεσιών που αποστέλλεται, έχει απαραίτητα το όνομα, τη σφραγίδα και τον αριθμό απόφασης διορισμού του (της) Δικαστικής Αντιπροσώπου.
β) Η με τη παρουσία δικηγόρου, εφόσον πρόκειται για σωματεία που έχουν την έδρα τους εντός της Περιφέρειας Δικηγορικού Συλλόγου , με τη σχετική απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου που επισυνάπτεται στις αρχαιρεσίες αυτές (όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία).
γ) Οι επιστημονικοί σύλλογοι, εκτός από το πρακτικό των αρχαιρεσιών Θα πρέπει να προσκομίσουν και την απόφαση της περιφέρειας (όπου ανήκουν) που επικυρώνει τις αρχαιρεσίες τους ή απόφαση επικύρωσης από δημόσια αρχή. Ειδικά οι Δικηγορικοί Σύλλογοι πρέπει να προσκομίζουν και το αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευθεί οι αρχαιρεσίες τους.
δ) Τα επιμελητήρια, εκτός από το πρακτικό των αρχαιρεσιών, θα πρέπει να προσκομίσουν και την απόφαση του πρωτοδικείου (όπου ανήκουν), που θα επικυρώνει τις αρχαιρεσίες τους.
ε) Τα εργατικά κέντρα, απόσπασμα πρακτικού αρχαιρεσιών και εκλογή του Δ.Σ
Τα Δ.Σ. που προκύπτουν από τις αρχαιρεσίες των παραπάνω δικαιούχων Φορέων θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής και αξιολόγησης των προγραμμάτων κατάρτισης, όσο και κατά το χρόνο αποπληρωμής των προγραμμάτων αυτών.

• ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα προσωπικό, οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στο ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) Οι επιχειρήσεις που καταρτίζουν το προσωπικό τους θα πρέπει να είναι:
– Μέλη των δικαιούχων ΦΕΕ (εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών) είτε
– Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο ή τομέα παραγωγής αλλά δεν ανήκουν σε ΦΕΕ – Μη Μέλη.

Για τον λόγο αυτό οι ΦΕΕ διατηρούν σε Φυσικό Αρχείο ΥΔ ότι «οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είτε είναι μέλη τους είτε δεν είναι μέλη τους,(με σχετική αναφορά σε κάθε επιχείρηση) αλλά δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο ή τομέα παραγωγής»

Κάθε επιχείρηση δικαιούται να συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ Δικαιούχου Φορέα.

Ο ΟΑΕΔ και το πληροφοριακό σύστημα θα αντλεί δεδομένα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και το αντίστοιχο του ΕΦΚΑ προκειμένου να διενεργεί του απαραίτητους ελέγχους τόσο για τις Επιχειρήσεις όσο και για τους Εργαζόμενους.

Οι έλεγχοι αυτοί θα διενεργούνται σε πραγματικό χρόνο κατά την υποβολή των προτάσεων των προγραμμάτων των δικαιούχων φορέων κατά την αξιολόγηση, κατά την επιτρεπτή από τη διακήρυξη αντικατάσταση ή σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο κριθεί αναγκαίο.

Ειδικότερα τη στιγμή (real time) που δηλώνεται σε τμήμα τύπου Α, ΑΦ Μ Εργαζομένου με αντίστοιχο ΑΦΜ Επιχείρησης στην οποία εργάζεται, το σύστημα θα ελέγχει κατά πόσο εκείνη τη στιγμή είναι εργαζόμενος της επιχείρησης. Στην περίπτωση που δεν θα είναι εργαζόμενος δεν θα γίνεται αποδεκτός. Εάν είναι εργαζόμενος, τότε με βάση το ΑΦΜ της επιχείρησης -εκείνη τη χρονική στιγμή- θα αθροίζεται το σύνολο των εργαζομένων πλήρους και μερικής απασχόλησης της επιχείρησης που δηλώνεται στο έντυπο Ε3 που συμπληρώνει η επιχείρηση. Εάν το σύνολο των εργαζομένων είναι 50 και άνω – δεν θα γίνεται αποδεκτός ο καταρτιζόμενος, ενώ αν είναι έως 49 θα γίνεται αποδεκτός ο καταρτιζόμενος.

• ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

Α. Οι Εργαζόμενοι των Επιχειρήσεων της προηγούμενης παραγράφου που απασχολούν από 1-49 άτομα προσωπικό και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο αντίστοιχο πρόγραμμα του ΦΕΕ. Αυτοί είναι:
Εργαζόμενοι επιχειρήσεων Μέλη του ΦΕΕ (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο), καθώς και Εργαζόμενοι επιχειρήσεων μη Μέλη του ΦΕΕ (όταν ο ΦΕΕ του εργοδότη τους δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα ή οι εργοδότες τους δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του Δικαιούχου Φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών στον οποίο ανήκουν ή οι εργοδότες τους δεν ανήκουν σε ΦΕΕ).
Οι έλεγχοι της κατηγορίας αυτής γίνονται αυτόματα μέσω ΕΡΓΑΝΗ Σ όπως περιγράφονται παραπάνω.

Β. Οι Εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία.
Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής υποχρεωτικά θα πρέπει
α) όταν δηλώνονται σε πρόγραμμα να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση (γιατί σε μία τέτοια περίπτωση πρέπει να δηλώνονται σε τμήμα τύπου Α) και
β) να διαθέτουν το λιγότερο 50 έως 300 ημερομίσθια εκ των οποίων τα 125 στον ίδιο εργοδότη το μέγιστο. Η περίοδος ελέγχου της απασχόλησης αφορά το προηγούμενο έτος της εγκυκλίου.
Ο ΟΑΕΔ και το πληροφοριακό σύστημα θα αντλεί δεδομένα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και το αντίστοιχο του ΕΦΚΑ προκειμένου να διενεργεί του απαραίτητους ελέγχους τόσο για τις Επιχειρήσεις όσο και για τους Εργαζόμενους.
Οι έλεγχοι αυτοί θα διενεργούνται σε πραγματικό χρόνο κατά την υποβολή των προτάσεων των προγραμμάτων των δικαιούχων φορέων κατά την αξιολόγηση, κατά την επιτρεπτή από τη διακήρυξη αντικατάσταση ή σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο κριθεί αναγκαίο.
Ειδικότερα όταν δηλώνεται ΑΦΜ και ΑΜΚΑ καταρτιζομένου, προκειμένου να συμμετέχει σε τμήμα τύπου Β, θα γίνεται έλεγχος μέσω συστήματος εάν αναγνωρίζεται ως εργαζόμενος σε επιχείρηση. Εάν ναι- θα αποκλείεται. Αν όχι- θα γίνεται διασταύρωση μέσω ΕΦΚΑ του συνόλου των ενσήμων που πρέπει να διαθέτει «από 50 έως 300» και επαλήθευση της προϋπόθεσης «έως 125 ημερομίσθια το μέγιστο στον ίδιο εργοδότη»

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι καταρτιζόμενοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δηλώνουν υπεύθυνα ότι συναινούν στην χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες του προγράμματος και θα διατηρηθούν έως και τον προβλεπόμενο χρόνο επιτρεπτού ελέγχου.
Σε όλες τις περιπτώσεις οι ωφελούμενοι συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης όπου το αντικείμενο τους είναι συναφές με την ειδικότητά / κλάδο τους ή σε οριζόντιες δεξιότητες.
Αντίστοιχα, οι Δικαιούχοι Φορείς, υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης σε θεματικές ενότητες με περιεχόμενο συναφές με την ειδικότητα του κλάδου δραστηριότητας που υπάγονται, ή υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης σε οριζόντιες θεματικές ενότητες.
Για όλους τους Καταρτιζόμενους από επιχειρήσεις ο ΦΕΕ διατηρεί στο Φυσικό αρχείο Υπεύθυνη δήλωση για το σύνολο των επιχειρήσεων (επωνυμία και ΑΦΜ) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με την ένδειξη : Μέλος ή Μη Μέλος

• ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Οι Ομοσπονδίες λαμβάνουν το 4% για ενέργειες δημοσιότητας του προγράμματος προς τα μέλη τους και μέχρι ανώτατου ποσού τα 25.000 ευρώ.

Τα Δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα εκπροσώπησης φορέων των εργοδοτών (Ομοσπονδίες), που δεν υλοποιούν πρόγραμμα κατάρτισης αναλαμβάνουν, αν το επιθυμούν, τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος ΛΑΕΚ σε τοπικό επίπεδο για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πρωτοβάθμιων φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζομένων με ενδεικτικές ενέργειες όπως προβολή στον τοπικό τύπο, διενέργεια ημερίδων κ.λ.π.

Στους στόχους των ανωτέρω ενεργειών εντάσσεται και η προσέλκυση για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης, εργαζομένων που δεν συμμετείχαν
κατά το παρελθόν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49, αλλά και νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας.

Στη περίπτωση αυτή, μετά την υλοποίηση κάθε προγράμματος κατάρτισης από πρωτοβάθμιο όργανο (φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών), θα συντάσσεται από το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο (την ομοσπονδία στην οποία ανήκει ο φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών) «έκθεση υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισής» που περιλαμβάνει:
-Τα στοιχεία του δικαιούχου φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών
-Τα στοιχεία του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης (όπως αυτά καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ)
– Σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του συγκεκριμένου
προγράμματος κατάρτισης (π.χ. αναγκαιότητα αντικειμένου κατάρτισης, βαθμός δυσκολίας προγράμματος κ.λ.π.)
– Προτάσεις για μελλοντική υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες:
– των επιχειρήσεων που εκπροσωπούνται από τον συγκεκριμένο φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών,
– της τοπικής αγοράς εργασίας
– του εργατικού δυναμικού της περιοχής.

Τα Εργατικά Κέντρα είναι αρμόδια για να συγκεντρώνουν τις αιτήσεις καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
α) Των εργαζόμενων χωρίς σταθερή εργασία. Οι ως άνω καταρτιζόμενοι απευθύνονται στο Εργατικό Κέντρο του Νομού (ή της περιοχής του Νομού) στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη. Τα δικαιολογητικά είναι:
Αντίγραφο βεβαίωσης ενσήμων από το οποίο θα προκύπτει ότι αθροιστικά έχουν τουλάχιστον 50 έως 300 ημερομίσθια, το προηγούμενο έτος της εγκυκλίου, εκ των οποίων στον ίδιο εργοδότη τα 125 το μέγιστο και ΥΔ ότι δεν έχουν απασχόληση κατά τον χρόνο της αίτησης.
β) Των εργαζόμενων μη μέλη των ΦΕΕ. Οι ως άνω καταρτιζόμενοι απευθύνονται στο Εργατικό Κέντρο του Νομού (ή της περιοχής του Νομού) στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη. Τα δικαιολογητικά είναι:
Υπεύθυνη Δήλωση του Καταρτιζόμενου «ονοματεπώνυμο/ΑΦΜ», ότι απασχολείται στην επιχείρηση «επωνυμία και ΑΦΜ της Επιχείρησης».
Εάν το Εργατικό Κέντρο δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε πρόγραμμα τότε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά θα τα συλλέγει ο ΦΕΕ που υλοποιεί το πρόγραμμα.

Οι Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα όταν επιθυμούν να συμμετέχουν ως ΦΕΕ στην υλοποίηση προγραμμάτων τότε ισχύουν τα εξής:

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

Δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα εκπροσώπησης φορέων των εργοδοτών (Ομοσπονδίες), που επιθυμούν να υλοποιήσουν πρόγραμμα κατάρτισης, δύνανται να καταθέσουν προτάσεις για αξιολόγηση μόνο για τις επιχειρήσεις των πρωτοβάθμιων μελών τους οι οποίες δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω κανενός πρωτοβάθμιου οργάνου.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Σε περίπτωση που κάποιος ΦΕΕ, δεν επιθυμεί να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης, το εργατικό κέντρο μπορεί να υποβάλλει και να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων του φορέα αυτού, εφόσον του παραχωρηθεί εγγράφως το δικαίωμα από τον φορέα. Η έγγραφη παραχώρηση του δικαιώματος θα πρέπει να αποδεικνύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών ή οποία αποστέλλεται στο γραφείο ΛΑΕΚ (Δ/νση A3) ενώ καταχωρείται και ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ, στην καρτέλα του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών, πριν την υποβολή του προγράμματος για αξιολόγηση.

Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα καταθέσει ένα εργατικό κέντρο θα γίνει με τα δεδομένα του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, ως να κατέθετε ο ίδιος ο φορέας την πρόταση για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης. Για το λόγο αυτό, στα βασικά στοιχεία του εργατικού κέντρου, θα πρέπει να καταχωρείται ο αριθμός των επιχειρήσεων-μελών καθώς και ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις-μέλη του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών που έχει παραχωρήσει το δικαίωμά του

Κατά τα λοιπά, θα πρέπει να τηρούνται τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

• ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Δικαίωμα υλοποίησης της κατάρτισης έχουν τα Πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2), των οποίων η έγκριση πιστοποίησης από τον αρμόδιο φορέα (ΕΟΠΠΕΠ), είναι σε ισχύ πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, οπότε και κλειδώνει η σχετική πληροφορία
Απαραίτητη προϋπόθεση η απασχόληση διοικητικού προσωπικού συνολικά 0.5 ΕΜΕ το πρώτο εξάμηνο του έτους εγκυκλίου και η υποχρέωση σύναψης σχετικής σύμβαση μεταξύ του ΦΕΕ και του ΚΔΒΜ2

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τα προγράμματα Κατάρτισης υλοποιούνται:
Α) Σε δομές των ως άνω πιστοποιημένων από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) ή
Β) Σε ενοικιαζόμενες (από τα ως άνω ΚΕΚ) άλλες πιστοποιημένες δομές (ΚΔΒΜ2, ή ΚΔΒΜ1 με πρόσβαση ΑΜΕΑ).
Και στις δύο περιπτώσεις ή και συνδυαστικά, το σύνολο των προγραμμάτων που δύνανται να υλοποιούν/φιλοξενούν δεν μπορεί να ξεπερνά το 3πλάσιο της δυναμικότητας τους.
Γ) Σε σχολικές αίθουσες που λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. 9.16031/οικ. 3.2815/10.9.2009 (ΦΕΚ 1999/Β715.9.1999) ΚΥΑ, εφόσον αυτές παραχωρηθούν νομίμως προς τούτο, με πρόσβαση ΑΜΕΑ.
Δ) Σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες αίθουσες των Φορέων Εκπροσώπησης των Εργοδοτών και των εργαζομένων που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις.
– Έχουν επαρκή επιφάνεια ανάλογη με τον αριθμό των καταρτιζομένων
– Δεν είναι υπόγειοι
– Διαθέτουν καλό αερισμό
– Έχουν επαρκή χώρο διαλείμματος
– Διαθέτουν τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό κλπ
– Διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας Έχουν πρόσβαση σε ΑΜΕΑ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τα τμήματα Κατάρτισης που θα δύναται να δημιουργηθούν είναι δύο ειδών
Α) Τμήματα τύπου Α στα οποία οι καταρτιζόμενοι είναι εργαζόμενοι Επιχειρήσεων που απασχολούν από 1-49 άτομα προσωπικό και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο αντίστοιχο πρόγραμμα του ΦΕΕ. Αυτοί είναι:
Εργαζόμενοι επιχειρήσεων Μέλη του ΦΕΕ (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο), καθώς και Εργαζόμενοι επιχειρήσεων μη Μέλη του ΦΕΕ (όταν ο ΦΕΕ του εργοδότη τους δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα ή οι εργοδότες τους δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του Δικαιούχου Φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών στον οποίο ανήκουν ή οι εργοδότες τους δεν ανήκουν σε ΦΕΕ).
Σε κάθε τμήμα του τύπου Α, συμμετέχουν υποχρεωτικά εργαζόμενοι που ανήκουν σε τέσσερις (4) τουλάχιστον επιχειρήσεις (ελάχιστος αριθμός επιχειρήσεων για την εκτέλεση του προγράμματος).
Β) Τμήματα τύπου Β στα οποία οι καταρτιζόμενοι είναι Εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία.
Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής υποχρεωτικά θα πρέπει
α) όταν δηλώνονται σε πρόγραμμα(κατά την υποβολή των προγραμμάτων ή κατά την επιτρεπτή αντικατάστασή τους) να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση.(γιατί σε μία τέτοια περίπτωση πρέπει να δηλώνονται σε τμήμα τύπου Α) και
β) να διαθέτουν το λιγότερο 50 έως 300 ημερομίσθια εκ των οποίων στον ίδιο εργοδότη τα 125, το μέγιστο. Η περίοδος ελέγχου της απασχόλησης αφορά το προηγούμενο έτος της εγκυκλίου.
Το σύνολο των προγραμμάτων τύπου Β τα οποία μπορούν να εγκριθούν σε ένα ΦΕΕ, δεν μπορεί να ξεπερνούν το 30% (στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα προς τα κάτω) των συνολικά εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΦΕΕ με μέγιστο αριθμό τα τρία (3) προγράμματα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Υποχρεωτικά κατά την υποβολή του προγράμματος για υλοποίηση θα δηλώνονται τα εξής:
-Οι κλάδοι της Οικονομίας στους οποίους ανήκουν οι επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι των οποίων συμμετέχουν στο πρόγραμμα(Διψήφιοι – Κύριοι ΚΑΔ)
– Όταν πρόκειται για Επιστημονικό σύλλογο τον αντίστοιχο με τα παραπάνω ΚΑΔ της Επαγγελματικής ειδικότητας των μελών του που εκπροσωπεί
-Το αντικείμενο της Κατάρτισης που εντάσσονται τα προγράμματα κατάρτισης

Ειδικότερα οι ΦΕΕ επιλέγουν από τα εξής:
-Τεχνικές Επαγγελματικές Ειδικότητες
-Οριζόντιες Επαγγελματικές Ειδικότητες
-Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας
-Χρήση Η/Υ
-Υγιεινή και Ασφάλεια
-Το επίπεδο εκπαίδευσης των καταρτιζόμενων, Ειδικότερα συμπληρώνεται: -Γυμνάσιο -Λύκειο -Μεταλυκειακά -Τριτοβάθμια -Μεταπτυχιακό -Διδακτορικό -Η επαγγελματική ειδικότητα -Το φύλο, η ηλικία.

• ΕΙΔΙΚΟI ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τα προγράμματα κατάρτισης:
• υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και μέχρι την 22.00′ ώρα.
• περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος. Η διάρκεια τους ορίζεται στις 40 ώρες
• ο αριθμός διδακτικών ωρών ημερησίως δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4).
• Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης που εντάσσεται στις τεχνικές επαγγελματικές ειδικότητες, περιλαμβάνει τέσσερις (4) ώρες κατάρτιση για Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας.

Μετά από κάθε μία εκπαιδευτική ώρα σαράντα πέντε (45′) λεπτών γίνεται διάλειμμα δέκα πέντε (15) λεπτών. Μετά από κάθε δύο εκπαιδευτικές ώρες ενενήντα (90 ) λεπτών γίνεται διάλειμμα δεκαπέντε λεπτών (15′).

Δεν επιτρέπεται κατάρτιση κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.

Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του ίδιου εργαζόμενου σε περισσότερα του ενός (1) προγράμματα κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης. Σε αντίθετη περίπτωση η συμμετοχή του καταρτιζόμενου αποκλείεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα από τα υπόλοιπα προγράμματα κατάρτισης στα οποία έχει δηλωθεί.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων καταρτιζομένων για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης κυμαίνεται από15 έως είκοσι πέντε (25) άτομα.

ΠΡΟΣΟΧΗ, Ένα πρόγραμμα δεν αποπληρώνεται εφόσον ολοκληρωθεί με αριθμό καταρτιζομένων μικρότερο του 50% (ακολουθείται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα προς τα κάτω) των αρχικά δηλωθέντων, κατά την έναρξη του προγράμματος.

Οι απουσίες για κάθε καταρτιζόμενο δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των ωρών κατάρτισης που έχουν καταχωρηθεί στην υποβολή υλοποίησης του προγράμματος. Το ποσοστό αυτό των απουσιών, δεν μπορεί να αποτελέσει αιτιολογία μείωσης της διάρκειας υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.

Η υπέρβαση του ποσοστού αυτού, έχει σαν αποτέλεσμα τη μη αποπληρωμή από τον ΟΑΕΔ του καταρτιζομένου κατά τη διαδικασία αποπληρωμής του προγράμματος και:
α. Δεν υπολογίζονται οι πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης του συγκεκριμένου καταρτιζομένου σε ότι αφορά στις δαπάνες μετακίνησης- διατροφής,
β. Υπολογίζεται το 50% των πραγματοποιηθεισών ωρών σε ότι αφορά στις δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης, στις δαπάνες για τη διαχειριστική υποστήριξη και στην αποζημίωση του φορέα εκπροσώπησης εργαζομένων (εφόσον υπάρχει συνεργασία με αυτόν).

Για την αποπληρωμή του προγράμματος κατάρτισης, ο αριθμός των καταρτιζομένων που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 50% του αριθμού των οριστικά δηλωθέντων ατόμων κατά την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος.

Ο αριθμός των παρόντων καταρτιζομένων ανά ώρα και μέρα κατάρτισης, δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 50% του συνολικού αριθμού των καταρτιζομένων που έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ για την υλοποίηση του προγράμματος.

Ο εκπαιδευτής και οι καταρτιζόμενοι, καθόλη τη διάρκεια της κατάρτισης, έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας το οποίο και επιδεικνύουν κατά τον έλεγχο από τον ελεγκτή-υπάλληλο του ΟΑΕΔ.

Ο εκπαιδευτικός φορέας υποχρεούται να τηρεί, στο τόπο υλοποίησης του προγράμματος, για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, αντίγραφο φακέλου με τα στοιχεία των καταρτιζομένων (φωτοτυπία ταυτότητας, νόμιμο παραστατικό της αρμόδιας ΔΟΥ για τη διασταύρωση του ΑΦΜ του & του ΑΜΚΑ του καταρτιζόμενου). Ο φάκελος παραδίδεται στους ελεγκτές του ΟΑΕΔ κατά τον έλεγχο εφόσον ζητηθεί.

Για τη διδασκαλία θεμάτων πληροφορικής απαιτείται η διάθεση ενός Η/Υ ανά δύο (2) καταρτιζόμενους τουλάχιστον.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει θεματικές ενότητες με περιεχόμενο συναφές με το επάγγελμα ή την ειδικότητα του κλάδου που υπάγεται ο εργοδοτικός φορέας ή/και οριζόντιες θεματικές ενότητες (π.χ., τεχνικές πωλήσεων, αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, αρχές marketing κ.λ.π.) ή χρήση Η/Υ, εκμάθηση Ξένων γλωσσών, Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας-Ασφάλεια τροφίμων.

Ο φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών έχει δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε στιγμή όλο το πρόγραμμα κατάρτισης, αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Τα ακυρωμένα προγράμματα δεν αποπληρώνονται.

Μετά την αξιολόγηση, στα εγκεκριμένα προγράμματα, δεν επιτρέπονται αλλαγές στα ακόλουθα στοιχεία:
– ο αριθμός των δηλωθέντων νέων καταρτιζόμενων
– μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων

• Αντικατάσταση νέων καταρτιζομένων με καταρτιζόμενους που δεν είναι νέοι.

Κατά την αντικατάσταση διενεργούνται οι έλεγχοι των επιχειρήσεων και των καταρτιζομένων μέσω των Π.Ι. ΕΡΓΑΝΗΣ & ΕΦΚΑ όπως και κατά τη φάση της υποβολής των προτάσεων προγραμμάτων.

Η υποβολή της πρότασης προγράμματος κατάρτισης για υλοποίηση γίνεται μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://laek.oaed.gr και μέχρι 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης το ελάχιστο, Στις εργάσιμες ημέρες δεν συμπεριλαμβάνονται η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης, οι Κυριακές και οι επίσημες αργίες).

Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο ορίζεται στο ποσό των δεκατεσσάρων ευρώ (14,00€).

Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής:
1) έξι ευρώ (6€), ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο, που αφορά στις δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης.
2) πέντε ευρώ (5€) ανά ώρα κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο, που αφορά στις δαπάνες διατροφής και μετακίνησης.
3) τρία ευρώ (3€), ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο, που αφορά στις δαπάνες για τη διαχειριστική υποστήριξη του προγράμματος κατάρτισης από τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών.

Στη περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται σε συνεργασία με Εργατικό Κέντρο, το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ο.Κ.) υλοποίησης του προγράμματος, αυξάνεται κατά ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50€).

Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό που λαμβάνουν τα Εργατικά Κέντρα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25,000€).

Επισημαίνεται ότι:

Το συνολικό κόστος του προγράμματος αυξάνεται κατά 4% στην περίπτωση που το πρόγραμμα υλοποιείται από πρωτοβάθμιο φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών και εφόσον το δευτεροβάθμιο τοπικό όργανο (ομοσπονδία) δεν υλοποιεί προγράμματα. Το ποσό αυτό αποδίδεται στο δευτεροβάθμιο όργανο (ομοσπονδία) το οποίο έχει αναλάβει τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο και η σύνταξη της «έκθεσης υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ».

Το συνολικό ποσό το οποίο θα καταβληθεί σε κάθε δευτεροβάθμιο όργανο (Ομοσπονδία) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000€).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

• ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι Φορείς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους του ΛΑΕΚ για υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για το έτος αναφοράς της εγκυκλίου, πρέπει μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη, να δηλώσουν στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr) τα στοιχεία τους.

Για κάθε στοιχείο που δηλώνεται ηλεκτρονικά, ο φορέας υποχρεούται να τηρεί στο φυσικό του αρχείο το αντίστοιχο δικαιολογητικό.

Η συμπλήρωση των πεδίων θεωρείται ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του φορέα για το αληθές των στοιχείων που δηλώνει. Ειδικότερα σε περίπτωση καταχώρησης ηλεκτρονικά ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρείται άκυρο και δεν αξιολογείται. Επίσης εφόσον είναι λανθασμένα τα στοιχεία που αφορούν στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ή η δήλωση διαφορετικού ταχυδρομικού κώδικα ή διαφορετικού αρμόδιου ΚΠΑ από αυτό που υπάγεται ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρείται άκυρο και δεν αποπληρώνεται. Τέλος οποιοδήποτε άλλα στοιχεία που έχουν κατατεθεί από τους ΦΕΕ και διαπιστωθούν λανθασμένα το πρόγραμμα ακόμα και αν έχει αξιολογηθεί θετικά δεν θα αποπληρωθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση που εμφανίζονται δύο ΚΠΑ για έναν ταχυδρομικό κώδικα, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με τα ΚΠΑ προκειμένου να δηλωθεί το σωστό ΚΠΑ στην αίτησή σας. Σε αντίθετη περίπτωση ο έλεγχος θα είναι αρνητικός.
Για κάθε πρόταση που υποβάλλει ο φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών προς αξιολόγηση, καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ:
– Οι κύριοι/ διψήφιοι ΚΑΔ των επιχειρήσεων, οι εργαζόμενοι των οποίων συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης
-Ο τίτλος του προγράμματος και η επαγγελματική ειδικότητα που εντάσσεται το πρόγραμμα κατάρτισης
-το εκπαιδευτικό επίπεδο των καταρτιζόμενων (το προσκομίζουν στον ΦΕΕ ή το Εργατικό κέντρο)
-Το σύνολο των ωρών του προγράμματος -Ο εκπαιδευτικός φορέας που έχει αναλάβει την κατάρτιση
– η Δομή στην οποία θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα (ΚΔΒΜ, Σχολείο κ.λ.π)
– Η ταχυδρομική δ/νση, το e-mail, το τηλέφωνο και το φαξ του φορέα που έχει αναλάβει την κατάρτιση
-Τα στοιχεία του υπεύθυνου (που έχει ορίσει ο ΦΕΕ) του προγράμματος
– Το φύλλο και η ηλικία των καταρτιζομένων.
-Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα κατάρτισης (επωνυμία, ΑΦΜ κ.λ.π.)
– Τα στοιχεία των εργαζομένων-καταρτιζομένων ανά επιχείρηση που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα (επώνυμο, όνομα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ,κλπ)
– Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ των νέων καταρτιζομένων-εργαζομένων των επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα
-Τα στοιχεία των χωρίς σταθερό εργοδότη/εργασία καταριζόμενων που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα (επώνυμο, όνομα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ,κλπ), (ισχύει μόνο για τα προγράμματα τύπου Β)
– Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ των νέων χωρίς σταθερό εργοδότη καταριζόμενων που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα, (ισχύει μόνο για τα προγράμματα τύπου Β)
-Ότι η δομή είναι πιστοποιημένη για πρόσβαση ΑΜΕΑ
– ότι η δομή είναι ενοικιαζόμενη ή ιδιοκτήτη αίθουσα του ΦΕΕ με πρόσβαση ΑΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°

• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Α. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

1. Συντελεστής βαρύτητας 50%
Ο αριθμός των Νέων καταρτιζόμενων που συμμετέχουν (για πρώτη φορά) σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ ως προς τον μέγιστο αριθμό εργαζομένων που δύνανται να συμμετέχουν (25 εργαζόμενοι),

2. Συντελεστής βαρύτητας 25%.
Η κατάθεση πρότασης για υλοποίηση προγράμματος από ΦΕΕ για πρώτη φορά (στην παρούσα περίοδο) , ή η μη κατάθεση πρότασης στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-25 (την περίοδο της προηγούμενης εγκυκλίου).

3. Συντελεστής βαρύτητας 25%
Ο αριθμός των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποίησε ο ΦΕΕ (ολοκληρώθηκαν επιτυχώς ή ολοκληρώθηκαν χωρίς έλεγχο) την προηγούμενη περίοδο σε σχέση με τον αριθμό των εγκριθέντων προγραμμάτων την ίδια περίοδο

Σημ. Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης και τους παραπάνω συντελεστές μοριοδότησης για την ενιαία αξιολόγηση των δύο τύπων (Α&Β) τμημάτων προγραμμάτων το μέγιστο της βαθμολογίας που δύναται να λάβει κάθε πρόγραμμα ΔΕΝ μπορεί να ξεπερνά το 75.

Δικαιούμενοι Φορείς που υποβάλουν προτάσεις προγραμμάτων, δικαιούνται την έγκριση μίας (1) τουλάχιστον πρότασης με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα πρόγραμμα έχει συγκεντρώσει βαθμολογία 20 και άνω.

Προτάσεις προγραμμάτων που συγκεντρώνουν βαθμολογία κάτω του είκοσι (20) απορρίπτονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης ανεξάρτητα του προϋπολογισμού του Νομού.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προτάσεων προγραμμάτων, η κατάταξη αυτών γίνεται σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό (κωδικό) προγράμματος που υποδεικνύει τον ακριβή χρόνο της οριστικής υποβολής του.

Β. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η υποβολή των προτάσεων για έγκριση θα γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των επιχειρήσεων – μελών του φορέα όπως προκύπτει από μητρώο μελών ως εξής:
α. Έως 50 επιχειρήσεις-μέλη του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, δύναται να εγκριθεί μία (1) πρόταση.
β. Από 50 μέχρι 350 επιχειρήσεις – μέλη, δύναται να εγκρίνεται μία (1) επιπλέον πρόταση για κάθε 50 επιχειρήσεις.
γ. Για περισσότερες από 350 επιχειρήσεις – μέλη, δύναται να εγκρίνεται μία (1) επιπλέον πρόταση για κάθε 100 επιχειρήσεις πέραν των 350.
δ. Ο αριθμός προγραμμάτων που δύναται να εγκριθούν σε ένα Φορέα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 12 ανεξαρτήτως προϋπολογισμού του νομού.
ε. Κάθε ΦΕΕ μπορεί να υποβάλει για αξιολόγηση μέχρι 15 προγράμματα το ανώτερο.
στ. Το σύνολο των προγραμμάτων τύπου Β τα οποία μπορούν να εγκριθούν σε ένα ΦΕΕ, δεν μπορεί να ξεπερνούν το 30% (στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα προς τα κάτω) των συνολικά εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΦΕΕ με μέγιστο αριθμό τα τρία (3) προγράμματα.
ζ. Σε κάθε περίπτωση ο αδιάθετος προϋπολογισμός του Νομού κατανέμεται σε προγράμματα ΦΕΕ του Νομού, σύμφωνα με τη μοριοδότηση-αξιολόγησή τους και εφόσον σωρευτικά τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις της εγκυκλίου.

Σε περίπτωση υποβολής πρότασης από Ομοσπονδία, ως αριθμός των επιχειρήσεων-μελών και εργαζομένων σ’ αυτές νοείται ο αριθμός των επιχειρήσεων και εργαζομένων που υπάγονται στους συλλόγους-μέλη της Ομοσπονδίας.

Ο συνολικός αριθμός προγραμμάτων (την υλοποίηση των οποίων αναλαμβάνει Πιστοποιημένο Κ.Δ.Β.Μ2) δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο της δυναμικότητας του Κ.Δ.Β.Μ2.

Για το λόγο αυτό, κάθε εκπαιδευτικός φορέας, δεν έχει το δικαίωμα να συνεργαστεί για να κατατεθούν προτάσεις για αξιολόγηση σε αριθμό μεγαλύτερο από αυτόν που αντιστοιχεί στο τριπλάσιο της δυναμικότητάς του συνολικά.

Η δυναμικότητα κάθε Κ.Δ.Β.Μ 2 υποχρεωτικά καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ πριν την ημερομηνία έναρξης της υποβολής των προτάσεων.

Επίσης όταν πρόκειται για υλοποίηση σε ενοικιαζόμενες (από τα ως άνω ΚΕΚ) άλλες πιστοποιημένες δομές (ΚΔΒΜ2, ή ΚΔΒΜ1 με πρόσβαση ΑΜΕΑ) αντίστοιχα το σύνολο των υλοποιούμενων προγραμμάτων στην ίδια δομή δεν μπορεί να ξεπερνά το 3πλάσιο της δυναμικότητας τους. Το ίδιο ισχύει αν το ΚΔΒΜ2 υλοποιεί και ενοικιάζει παράλληλα την δομή του.

Οι Πανελλήνιοι, Περιφερειακοί και οι Επιστημονικοί Σύλλογοι – ΦΕΕ (εκτός των Ομοσπονδιών οι οποίες έχουν δικαίωμα κατάθεσης σε όλους τους Νομούς με την προϋπόθεση ότι τα πρωτοβάθμια μέλη τους δεν καταθέτουν πρόγραμμα στον Νομό) έχουν δικαίωμα να καταθέσουν προτάσεις για να υλοποιήσουν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ στο νομό που υπάγεται η έδρα τους, καθώς και στους νομούς που υπάγονται τα παραρτήματά τους. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να καταχωρήσουν στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ ~ εκτός από τα στοιχεία της έδρας τους – τα στοιχεία και διεύθυνση κάθε παραρτήματος που διαθέτουν ξεχωριστά.

Για να έχουν δικαίωμα υλοποίησης προτάσεων στους νομούς που διαθέτουν παραρτήματα, οι πανελλήνιοι, περιφερειακοί και οι επιστημονικοί σύλλογοι, θα πρέπει – μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων στο σύστημα- να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά για έλεγχο πριν την αξιολόγηση τα εξής:
1. Το καταστατικό του συλλόγου που αναγράφεται το δικαίωμα του για την ίδρυση παραρτημάτων και τη διαδικασία που ακολουθείται
2. Την απόφαση του ΔΣ του συλλόγου για την ίδρυση των παραρτημάτων που έχουν καταχωρηθεί στο Π.Σ. του ΛΑΕΚ
3. Τα καταστατικά καθενός ξεχωριστά των παραρτημάτων που έχουν καταχωρηθεί στο Π.Σ. του ΛΑΕΚ (Καταστατική Έδρα).
4. Αποδεικτικό σχετικά με την νομική υπόσταση και την έδρα καθενός από τα παραρτήματα (π.χ. κατάθεση του καταστατικού τους στο τοπικό πρωτοδικείο, τοπικό επιμελητήριο ή άλλο φορέα)
5. Την απόφαση των ΔΣ καθενός από τα παραρτήματα όπου ορίζεται η διοίκηση των παραρτημάτων

Η τελική κατάταξη και η κατανομή των προτάσεων υλοποίησης προγραμμάτων από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΛΑΕΚ είναι αποτέλεσμα συνδυασμού όλων των κριτηρίων που αναφέρονται στην παρούσα.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Κατά την υποβολή και αξιολόγηση αποκλείονται προτάσεις προγραμμάτων όταν συντρέχει (ο υν) μια ή παραπάνω από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από 49 εργαζόμενους.
2. Η έλλειψη δικαιολογητικών από το φυσικό αρχείο που αντιστοιχούν στα στοιχεία που έχει δηλώσει ηλεκτρονικά ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών σε περίπτωση ελέγχου.
3. Η λανθασμένη ή ελλιπής ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων.
4. Η διάρκεια του προγράμματος δε είναι 40 ωρών.
5. Ο αριθμός των καταρτιζομένων είναι μικρότερος των 15 ή μεγαλύτερος των 25.
6. Η μη συμμετοχή τουλάχιστον τεσσάρων (4) επιχειρήσεων σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων (ισχύει για τα τμήματα τύπου Α).
7. Η συμμετοχή επιχείρησης σε προγράμματα σε συνεργασία με πλέον του ενός ΦΕΕ. Ισχύει για τα τμήματα τύπου Α).
8. Η μη πλήρωση γενικότερα όλων των σχετικών όρων και προϋποθέσεων της παρούσης εγκυκλίου.

Οι πίνακες επιλογής των προγραμμάτων που προκύπτουν από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΛΑΕΚ υποβάλλονται προς έγκριση στην Επιτροπή ΕΛΕΚΠ. Η απόφαση της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ εγκρίνεται τελικά από το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

Με την τελική έγκριση των προτάσεων, τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ και ο κάθε Δικαιούμενος Φορέας ενημερώνεται ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια προχωρά στην έναρξη υλοποίησης για όσα προγράμματα έχουν εγκριθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5°

• ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ των στοιχείων των καταρτιζομένων από τον δικαιούχο ΦΕΕ για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης (εφόσον υπάρχει έγκριση υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης) αποτελεί υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται όλοι οι σχετικοί όροι της εγκυκλίου.
Μέχρι και 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, (στις εργάσιμες ημέρες δεν συμπεριλαμβάνεται η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης), μπορούν να καταχωρηθούν στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ (εφόσον υπάρχουν αλλαγές από την αρχική πρόταση) οι εξής αλλαγές που δεν αποτελούν στοιχεία μοριοδότησης κατά την αξιολόγηση του προγράμματος:
-επιτρέπεται αντικατάσταση των επιχειρήσεων.
-επιτρέπεται αντικατάσταση ή αύξηση καταρτιζόμενων, παλαιών και νέων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αντικατάσταση των νέων καταρτιζομένων θα γίνεται μόνο με νέους. Σε κάθε περίπτωση οι αρχικοί δηλωθέντες αριθμοί καταρτιζομένων δεν μειώνονται, μόνο αντικαθίστανται ή αυξάνονται.
-οι θεματικές ενότητες
-το ωρολόγιο πρόγραμμα
-παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής τόπου υλοποίησης(ταχ, δ/νση) – που έχει ήδη δηλωθεί κατά την υποβολή της πρότασης για αξιολόγηση – πριν την οριστική υποβολή του προγράμματος κατάρτισης για υλοποίηση,
εφόσον ο νέος τόπος υλοποίησης πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας εγκυκλίου και ανήκει στον ίδιο νομό.

Για οποιαδήποτε αλλαγή οι ΦΕΕ υποχρεούνται να ενημερώνουν τον ΟΑΕΔ, αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης προγραμμάτων ΛΑΕΚ.

Στη περίπτωση που το σύστημα δεν εντοπίσει κάποιο πρόβλημα, τότε η υλοποίησή του προγράμματος εγκρίνεται αυτόματα .

Στη περίπτωση που το πληροφοριακό σύστημα εντοπίσει κάποιο πρόβλημα, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος. Ο Φορέας μπορεί να προχωρήσει στη διόρθωσή του πριν την καταχώρηση του προγράμματος, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα έγκρισης υλοποίησής του.

Προσοχή μετά την οριστική κατάθεση του προγράμματος δεν επιτρέπονται αλλαγές παρά μόνο στις κάτωθι δύο περιπτώσεις. Ως εκ τούτου εφόσον δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι παράμετροι του προγράμματος να αποφεύγεται η κατάθεσή του, τουλάχιστον πριν τις πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη (που δίνει την δυνατότητα η εγκύκλιος).

Περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπονται αλλαγές:

Α. στους εκπαιδευτές. Σε περίπτωση κωλύματος εκπαιδευτή/εισηγητή που έχει ήδη οριστεί στο ηλεκτρονικό σύστημα, δίνεται η δυνατότητα στο φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών αντικατάστασης του με εκπαιδευτή συναφών τυπικών προσόντων. Η καταχώρηση της αλλαγής εισηγητή είναι δυνατή μέχρι είκοσι (20) λεπτά πριν και μετά την έναρξη του ημερήσιου προγράμματος κατάρτισης και κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα.

Β. στην ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης αλλά και στη διαμόρφωση των ημερών και ωρών του ωρολογίου προγράμματος
Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του ημερήσιου προγράμματος κατάρτισης και η διαμόρφωση των ημερών και ωρών του ωρολογίου προγράμματος οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και μέχρι και είκοσι (20) λεπτά μετά την έναρξη του ημερήσιου προγράμματος κατάρτισης. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των ωρών του ωρολογίου προγράμματος χωρίς την υποχρεωτική αλλαγή των αντίστοιχων ημερών.

Οι παραπάνω αναφερόμενες αλλαγές, ορίζονται συγχρόνως με την ακύρωση και απέχουν τουλάχιστον πέντε ημερολογιακές (5) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής.

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

Το ημερήσιο απουσιολόγιο κάθε προγράμματος κατάρτισης δημιουργείται με βάση τα όσα έχει δηλώσει ο φορέας ο οποίος μέχρι και είκοσι (20) λεπτά μετά την προβλεπόμενη έναρξη του προγράμματος κατάρτισης,
υποχρεούται να δηλώσει τις απουσίες των καταρτιζομένων. Επίσης δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης απουσιών – των αποχωρησάντων καταρτιζομένων – κατά τη διάρκεια του δεκαπεντάλεπτου (15) διαλείμματος μεταξύ 2ης και 3ης, 3ης και 4ης διδακτικής ώρας.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζομένων που δεν έχουν δηλωθεί σχετικά, τότε θα θεωρηθεί ότι οι συγκεκριμένοι καταρτιζόμενοι απουσίαζαν και από όλες τις ημέρες κατάρτισης που έχουν προηγηθεί και δεν αποπληρώνονται από τον ΟΑΕΔ το επίδομα μετακίνησης- διατροφής.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί απουσία καταρτιζόμενου που δεν έχει δηλωθεί όπως ορίζεται στην παρούσα εγκύκλιο, αλλά το ποσοστό των απουσιών του – αφαιρούμενης της ποινής – δεν ξεπερνά το 20% των ωρών του προγράμματος, τότε το ΚΕΚ οφείλει να καταβάλλει στον καταρτιζόμενο την αποζημίωση μετακίνησης-διατροφής για τις πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6°

Τήρηση Φυσικού Αρχείου

Κατά την υποβολή της πρότασης οι δικαιούχοι ΦΕΕ είναι υποχρεωμένοι να τηρούν φυσικό αρχείο με όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, καθώς και εκτυπώσεις όλων των ηλεκτρονικά υποβληθέντων και καταχωρηθέντων στοιχείων. Το αρχείο αυτό τηρείται για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την ολοκλήρωση υλοποίησης του προγράμματος (εφόσον έχει ολοκληρωθεί η αποπληρωμή) και είναι στη διάθεση του ΟΑΕΔ εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του για έλεγχο.

Α. Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. του ΦΕΕ όπου θα αναφέρεται η έγκρισή του για την υλοποίηση του προγράμματος και ο ορισμός ενός ατόμου ως υπεύθυνου για το πρόγραμμα κατάρτισης.

Β. Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. του φορέα εργαζομένων, στην περίπτωση που υπάρχει συνεργασία με το φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών, καθώς και το είδος της συνεργασίας αυτής για την υλοποίηση του προγράμματος. Στο απόσπασμα πρακτικού θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς η επωνυμία του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών που θα συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο φορέα εκπροσώπησης των εργαζομένων.

Γ. Απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. της ομοσπονδίας που ανήκει ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών όπου θα αναφέρονται η απόφαση της να μην υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης καθώς και οι ενέργειες της για δημοσιοποίηση του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο, η δέσμευση επόπτευσης του προγράμματος κατάρτισης και η σύνταξη της «έκθεσης υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ»

Δ. Αντίγραφο του καταστατικού και μητρώο μελών του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών οι οποίοι λαμβάνουν μέρος για πρώτη φορά στο ΛΑΕΚ, για να αξιολογηθούν οι προτάσεις τους, θα πρέπει να καταθέσουν για έλεγχο το αντίγραφο του καταστατικού τους με το μητρώο των μελών τους.

Ε. Αντίγραφο των τελευταίων εκλογών (αρχαιρεσιών) (εφόσον υπάρχουν νέες αρχαιρεσίες για τη χρονιά υλοποίησης του προγράμματος) του Φορέα εκπροσώπησης Εργοδοτών ( ή άλλου δικαιούχου Φορέα ΛΑΕΚ της παρούσας εγκυκλίου), όπου θα εμφανίζεται ο αριθμός των ψηφισάντων μελών του φορέα, καθώς και τα αποτελέσματα εκλογής των μελών Δ.Σ. (Το παραπάνω αντίγραφο πρακτικού αφορά μόνο στο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής και όχι στον κατάλογο των μελών του φορέα)

Οι αρχαιρεσίες περιγράφονται στο Κεφάλαιο 1 της εγκυκλίου – «Δικαιούχοι Φορείς».

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα δύο παραπάνω αντίγραφα Δ και Ε (καταστατικό – αν πρόκειται για νέο ΦΕΕ- και αρχαιρεσίες) αναρτώνται (επισυνάπτονται και τηρούνται ως ηλεκτρονικά αρχεία στο Π.Σ.), μέχρι και την τελευταία ημέρα καταχώρησης των προτάσεων τους, ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να ελεγχθούν από τον ΟΑΕΔ και οι προτάσεις τους να συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση.

ΣΤ. Ιδιωτικό συμφωνητικό για κάθε πρόγραμμα ανάθεσης υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης από πιστοποιημένο ΚΔΒΜ2 (όπου θα αναφέρονται, ο Α.Φ.Μ. του εργοδοτικού φορέα και του ΚΔΒΜ2, ο κωδικός πιστοποίησης του ΚΔΒΜ2, η δ/νση υλοποίησης του προγράμματος, ο τίτλος και ο κωδικός του προγράμματος, το συνολικό ποσό αμοιβής του ΚΕΚ σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα στοιχεία καθώς και οι υποχρεώσεις και των δύο συμβαλλομένων, η ημερομηνία σύνταξής του με υπογραφές και σφραγίδες των συμβαλλομένων μερών). Επίσης τα στοιχεία των στελεχών/ διοικητικού προσωπικού (Ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ) που απασχολούσαν το πρώτο εξάμηνο του έτους εγκυκλίου και αθροίζουν απασχόληση 0,5 ΕΜΕ

Επίσης κάθε ιδιωτικό συμφωνητικό ξεχωριστά θα πρέπει να έχει κατατεθεί και να συνοδεύεται από την ηλεκτρονική κατάσταση κατάθεσης του στην αρμόδια ΔΟΥ. Για κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να εμφανίζεται

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ξεχωριστή εγγραφή στην κατάσταση της ΔΟΥ με τον κωδικό του προγράμματος, τον τίτλο και τα οικονομικά στοιχεία του προγράμματος, (ποσό ανά ώρα κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο), σε ηλεκτρονική μορφή (όχι χειρόγραφα)!!

Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αλλά και της ηλεκτρονικής κατάθεσης στην αρμόδια ΔΟΥ θα πρέπει να προηνείται της έναρξης της κατάρτισης

Τα ιδιωτικά συμφωνητικά με τις συνοδευόμενες ηλεκτρονικές καταστάσεις κατάθεσης στην Εφορία, αναρτώνται (επισυνάπτονται και τηρούνται ως ηλεκτρονικά αρχεία στο πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ.) μέχρι τη λήξη του συνολικού προγράμματος ΛΑΕΚ ή την τυχόν παράταση του. Η έγκαιρη κατάθεση και ο έλεγχος των ιδιωτικών συμφωνητικών αποτελούν προαπαιτούμενο για την αποπληρωμή των προγραμμάτων.

Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπεται να κατατίθενται ηλεκτρονικά πρέπει να αναρτώνται, επισυνάπτονται και τηρούνται ως ηλεκτρονικά αρχεία στο πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ.) σε μορφή PDF. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τους χρήστες για την ηλεκτρονική κατάθεση – ανάρτηση περιγράφεται στα Εγχειρίδια Χρήσης του Συστήματος που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ

Ζ. Για όλους τους καταρτιζόμενους τόσο οι ΦΕΕ οι οποίοι υλοποιούν το πρόγραμμα, όσο και τα Ερνατικά Κέντρα , μέσω των οποίων γίνεται η επιλογή των καταρτιζομένων για τα προγράμματα τύπου Β, οφείλουν να τηρούν στο Φυσικό Αρχείο τους τα εξής
• Για όλες τις περιπτώσεις καταρτιζομένων Υ.Δ. ότι «δέχονται την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες του προγράμματος». Επίσης αντίγραφο ταυτότητας, ΑΦΜ, τραπεζικού λογαριασμού και αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου.
• Για όλους τους Καταρτιζόμενους, Εργαζόμενους Επιχειρήσεων Μέλη ή Μη Μέλη του ΦΕΕ, Υπεύθυνη Δήλωση του ΦΕΕ ότι οι καταρτιζόμενοι (ονοματεπώνυμο/ ΑΦΜ) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προέρχονται από επιχειρήσεις(Επωνυμία και ΑΦΜ) Μέλη ή Μη Μέλη του ΦΕΕ (αναλόγως της επιχείρησης).
• Για όλους τους Καταρτιζόμενους, Εργαζόμενους Επιχειρήσεων Μη Μέλη του ΦΕΕ, Υπεύθυνη Δήλωση των καταρτιζόμενων
(ονοματεπώνυμο/ ΑΦΜ) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα στην οποία θα δηλώνουν την επιχείρηση (Επωνυμία και ΑΦΜ) από την οποία προέρχονται.
• Για τους Εργαζόμενους χωρίς σταθερό εργοδότη/εργασία, Αντίγραφο βεβαίωσης ενσήμων από το οποίο θα προκύπτει ότι αθροιστικά έχουν τουλάχιστον 50 έως 300 ημερομίσθια, το προηγούμενο έτος της εγκυκλίου, εκ των οποίων έως 125 (το μέγιστο) στον ίδιο εργοδότη και ΥΔ ότι δεν έχουν απασχόληση κατά τον χρόνο της αίτησης.

Επιπλέον όροι για την Τήρηση φυσικού αρχείου από Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες που υλοποιούν προγράμματα.
(α) Το Εργατικό Κέντρο – σε περίπτωση που του παραχωρηθεί δικαίωμα υλοποίησης προγράμματος – τηρεί στο φυσικό του αρχείο, επιπλέον των παραπάνω, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών (ΦΕΕ) στην οποία αναφέρονται:
– τα στοιχεία του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών αναλυτικά (επωνυμία, ΑΦΜ, ταχ.δ/νση, τηλέφωνο κ.λ.π.)
– ότι δεν επιθυμεί να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49 για το έτος αναφοράς της εγκυκλίου και καθόλη τη διάρκεια της παρούσας απόφασης.
– ότι παραχωρεί το δικαίωμά του στο συγκεκριμένο εργατικό κέντρο
– Τον αριθμό των επιχειρήσεων-μελών του
– τον αριθμό των εργαζομένων των επιχειρήσεων-μελών του
(β) Οι Ομοσπονδίες που υλοποιούν προγράμματα, εκτός των παραπάνω, τηρούν στο αρχείο τους σχετική υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ) βεβαιώνοντας ότι οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα, ανήκουν στα πρωτοβάθμια μελή τους και δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω κανενός πρωτοβάθμιου οργάνου. Στην υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ) αναφέρεται η Ομοσπονδία (με το ΑΦΜ της) ο τίτλος του προγράμματος, ο κωδικός του και οι επιχειρήσεις με τα ΑΦΜ τους
Όλα τα παραπάνω πρέπει να τηρούνται σε φυσικό αρχείο στην έδρα του δικαιούχου φορέα. Ο ΟΑΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους καθόλη τη διάρκεια του Προγράμματος και μετά τη λήξη αυτού. Εάν μετά από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω όροι, η Επιτροπή ΕΛΕΚΠ μετά από γνώμη της και απόφαση Δ.Σ, ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, μπορεί να επιβάλλει, οικονομικές κυρώσεις στον ΦΕΕ για το σκέλος παραβίασης του προγράμματος, όπως επίσης και κυρώσεις αποκλεισμού σύμφωνα με τη βαρύτητα της παράβασης από 1 έως 3 χρόνια. Αντίστοιχη κύρωση αποκλεισμού από τα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ, μπορεί να επιβάλλει και στο φορέα κατάρτισης ανάλογα με τη βαρύτητα των παραβάσεων για τις οποίες είναι υπεύθυνος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7°

• ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Όσοι επιθυμούν να διδάξουν σε προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής στο μητρώο των εισηγητών του ΟΑΕΔ και να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για έλεγχο στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ για να λάβουν αριθμό μητρώου εισηγητή (οδηγίες για την προσκόμιση του φυσικού αρχείου βρίσκονται στα εγχειρίδια χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του ΛΑΕΚ).

ΠΡΟΣΟΧΗ. Πριν την έναρξη του προγράμματος οι εισηγητές θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν στα τηρούμενα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος το μορφωτικό τους επίπεδο.
Για να λάβουν αριθμό υπτρώου εισηνητή οι εκπαιδευτές που έγουν ελληνική υπηκοότητα πρέπει να είναι κάτογοι ενός τουλάχιστον τίτλου σπουδών από τους παρακάτω:
• Διδακτορικό τίτλο σπουδών
• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
• Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ)
• Πτυχίο ΙΕΚ
• Πτυχίο TEE Β’Κύκλου
• Πτυχίο TEE Α’ Κύκλου, ΤΕΛ ή ΤΕΣ ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων
• Πτυχίο Μέσων Τεχνικών Σχολών ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων
• Πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από τον ΟΕΕΚ ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων
• Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου με τουλάχιστον οκταετή εμπειρία στο αντικείμενο της κατάρτισης εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι και για περιορισμένο χρόνο.
Σε περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης απαιτεί εκπαιδευτές με ιδιαίτερη εξειδίκευση και ο τίτλος σπουδών τους (ΑΕΙ, ΤΕΙ) δεν είναι αντίστοιχος με το αντικείμενο της κατάρτισης, τότε πέραν του τίτλου σπουδών τους πρέπει να προσκομίσουν εναλλακτικά:
• βεβαίωση της σχολής όπου αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος πτυχιούχος έχει διδαχθεί αντίστοιχο μάθημα με αυτό που πρόκειται να διδάξει ως εκπαιδευτής ή
• βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης τουλάχιστον εκατό (100) ωρών στο γνωστικό αντικείμενο που πρόκειται να διδάξει καθώς και βεβαίωση τριετούς τουλάχιστον επαγγελματικής ή διδακτικής εμπειρίας στο αντικείμενο αυτό.

Ειδικά:
• για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας εκτός από τους πτυχιούχους αντίστοιχης ειδικότητας γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά επάρκειας από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

Εκπαιδευτές που έχουν πιστοποιηθεί στο αντικείμενο που πρόκειται να διδάξουν και είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ, προσκομίζουν μόνο τη σχετική βεβαίωση πιστοποίησης στους τομείς στους οποίους έχουν πιστοποιηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

• ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Με τη με αριθμ. 2/34255/0022/7-6-01 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και με τη με αριθμ. Β118616/13-7-01 απόφαση του Διοικητή ΟΑΕΔ, καθορίζονται η διαδικασία, τα όργανα, και οι κατηγορίες των ελέγχων, σχετικά με την διενέργεια ελέγχων σε προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης.

Ο Ο.Α.Ε.Δ. μέσω των ελεγκτών υπαλλήλων του, διενεργεί ελέγχους σχετικά με την ορθή υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση ως εξής:

1. Έλεγχος υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης

Σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης πραγματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι ανάλογα με τη διάρκεια του προγράμματος.

Με ευθύνη του ΦΕΕ και του φορέα υλοποίησης, παρέχεται κάθε διευκόλυνση προς τους ελεγκτές ώστε να μεταβαίνουν άμεσα στην αίθουσα υλοποίησης του προγράμματος και το αργότερο εντός δέκα (10) λεπτών από την προσέλευσή τους.

Η διαδικασία του ελέγχου καταγράφεται ηλεκτρονικά από τους ελεγκτές του ΟΑΕΔ στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.

Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις οι οποίες βεβαιώνονται εγγράφως από τους αντίστοιχους φορείς και εφόσον υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο αλλά για τεχνικούς λόγους ευθύνης του ΟΑΕΔ, ή της ΔΕΗ, ή της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας δεν είναι διαθέσιμη η σύνδεση με το διαδίκτυο, το αποτέλεσμα του επιτόπιου ελέγχου καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών με ευθύνη των ελεγκτών. Σε κάθε περίπτωση ελέγχου ενημερώνεται ηλεκτρονικά η καρτέλα του προγράμματος του φορέα ως προς το αποτέλεσμα, την ημερομηνία και την ώρα υλοποίησης του ελέγχου.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζομένων που δεν έχουν δηλωθεί σχετικά, τότε θεωρείται ότι οι συγκεκριμένοι καταρτιζόμενο! απουσίαζαν και από όλες τις ημέρες κατάρτισης που έχουν προηγηθεί.

Ο εκπαιδευτικός φορέας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης προγράμματος διαθέτει υποχρεωτικά:
– ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο εντός των δομών που γίνεται η κατάρτιση
– φωτοτυπίες των ταυτοτήτων των καταρτιζομένων
– φωτοτυπίες των ταυτοτήτων των εισηγητών
– νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ & Ασφαλιστικό φορέα για την διασταύρωση της ορθότητας του ΑΦΜ & AM ΚΑ των καταρτιζομένων

Ο Επιτόπιος έλεγχος χαρακτηρίζεται αρνητικός και το πρόγραμμα κατάρτισης απορρίπτεται και δεν αποπληρώνεται όταν διαπιστωθεί ότι:
1. Απουσιάζει ποσοστό άνω του 50% του αριθμού των καταρτιζομένων που ο φορέας έχει δηλώσει για κάθε ημέρα κατάρτισης.
2. Απουσιάζει ο εκπαιδευτής
3. Ο διδάσκων κατά τον έλεγχο εκπαιδευτής δεν έχει δηλωθεί στο πρόγραμμα.
4. Στην αίθουσα κατάρτισης υπάρχουν πάνω από είκοσι πέντε (25) άτομα, εκτός του εκπαιδευτή.
5. Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ή δεν παρασχέθηκαν οι απαραίτητες διευκολύνσεις ώστε οι ελεγκτές να μεταβούν στον χώρο της κατάρτισης εντός δέκα λεπτών (10) από την προσέλευσή τους.
6. Ο χώρος που υλοποιείται το πρόγραμμα κατάρτισης δεν έχει τις απαιτούμενες προδιαγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
7. Δεν υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο κοντά στο χώρο που υλοποιείται το πρόγραμμα κατάρτισης.
8. Έχει γίνει αλλαγή στο αντικείμενο κατάρτισης ή/και στο περιεχόμενο προγράμματος.
9. Έχει γίνει αλλαγή στις ώρες ή στις ημέρες υλοποίησης του προγράμματος χωρίς να έχει ενημερώσει ο φορέας ηλεκτρονικά το Π.Σ του ΛΑΕΚ.
10. Έχει γίνει αλλαγή που αφορά στους καταρτιζόμενους, στην ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, στη χρονική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης και ο φορέας δεν έχει ενημερώσει ηλεκτρονικά το Π.Σ του ΛΑΕΚ.
11. Στην αίθουσα παρίστανται ως καταρτιζόμενοι του προγράμματος και άτομα διαφορετικά των δηλωθέντων στο πρόγραμμα.
12. Δεν εντοπίστηκε ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος λόγω ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων.
13. Έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά ως αρμόδιο ΚΠΑ διαφορετικό από αυτό που υπάγεται ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος.
14. Παρεμποδίζεται η διενέργεια και ολοκλήρωση του ελέγχου από τον εκπαιδευτικό φορέα ή τον ΦΕΕ.
15. Δεν διαθέτει πρόσβαση για ΑΜΕΑ

Σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου, σε ότι αφορά την υλοποίηση του προγράμματος ή στο φυσικό αρχείο αυτού, ο ΦΕΕ μπορεί να υποβάλει ένσταση αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία του ελέγχου.

Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ με εισήγησή της θέτει υπόψη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ την ένσταση για τη λήψη σχετικής Γνώμης και απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου. Ο φορέας ενημερώνεται ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της ένστασης.

Η Επιτροπή ΕΛΕΚΠ μετά από γνώμη της και απόφαση Δ.Σ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, δύναται να επιβάλει στο ΦΕΕ, οικονομικές κυρώσεις για το σκέλος παραβίασης του προγράμματος, όπως επίσης και κυρώσεις αποκλεισμού σύμφωνα με την βαρύτητα της παράβασης από 1 έως 3 χρόνια. Αντίστοιχη κύρωση αποκλεισμού από τα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ, δύναται να επιβληθεί και στο φορέα κατάρτισης ανάλογα με τη βαρύτητα των παραβάσεων για τις οποίες έχει την ευθύνη.

2. Έλεγχος φυσικού αρχείου προγράμματος κατάρτισης

Ο ΟΑΕΔ τηρεί ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε ΦΕΕ, στον οποίο περιέχονται όλα τα προγράμματα και οι σχετικές πληροφορίες τις οποίες αυτός υπέβαλε. Εάν τα δηλωθέντα στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν συμπίπτουν με τους όρους και προϋποθέσεις της εγκυκλίου ή ο φορέας κληθεί να προσκομίσει το φυσικό του αρχείο και αυτό είτε δεν υπάρχει, είτε από τον έλεγχο προκύψει ότι έχει υποβάλει διαφορετικά στοιχεία μέσω του διαδικτύου, είτε είναι ελλιπές, είτε δεν είναι δικαιούχος του προγράμματος σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης, τότε ο ΟΑΕΔ – μετά από Γνώμη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ και απόφαση Δ.Σ- μπορεί να επιβάλλει στον ΦΕΕ οικονομικές κυρώσεις για το σκέλος παραβίασης του προγράμματος, όπως επίσης και κυρώσεις αποκλεισμού σύμφωνα με την βαρύτητα της παράβασης από 1 έως 3 χρόνια. Αντίστοιχη κύρωση αποκλεισμού από τα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ, μπορεί να επιβληθεί και στο φορέα κατάρτισης ανάλογα με τη βαρύτητα των παραβάσεων για τις οποίες ευθύνεται.
Το φυσικό αρχείο τηρείται στην έδρα του φορέα εκπροσώπησης των ΦΕΕ, από τον υπεύθυνο του φορέα τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι ΦΕΕ φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων, των Καταρτιζόμενων και την επάρκεια των Παρόχων Κατάρτισης.

Οι έλεγχοι αυτοί δύνανται να διενεργηθούν πριν- κατά την διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και μέχρι 3 χρόνια μετά.

3. Έλεγχοι μέσω διασύνδεσης με ΕΡΓΑΝΗ & ΕΦΚΑ

Κατά την υποβολή των στοιχείων του προγράμματος το πληροφοριακό σύστημα αυτόματα ελέγχει τα στοιχεία επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων, των καταρτιζόμενων, των παρόχων κατάρτισης μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ΕΦΚΑ, ΟΠΣ. Σε περίπτωση που ο έλεγχος είναι αρνητικός δεν επιτρέπει την δήλωση του καταρτιζόμενου.

Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται αυτόματα την στιγμή της δήλωσης ή την στιγμή της τροποποίησης.

Ο ΟΑΕΔ διατηρεί το δικαίωμα διασταύρωσης και ελέγχου των δηλούμενων στοιχείων στο Π.Σ. ΛΑΕΚ ανά πάσα στιγμή. Τέτοιες διασταυρώσεις και έλεγχοι στοιχείων διενεργούνται ηλεκτρονικά με υπηρεσίες διασύνδεσης με τρίτους φορείς και χειρωνακτικά εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

• ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Η χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού, ανέρχεται σε ποσό ύψους 20.000.000,00 Ευρώ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.

Το παραπάνω ποσό έχει κατανεμηθεί ανά Νομό κατά Περιφερειακή Δ/νση όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1).

• ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να υλοποιηθούν εντός της περιόδου 2018-2019. Με σχετική πρόταση του ΕΛΕΚΠ και απόφαση Δ.Ι του ΟΑΕΔ ορίζεται το ακριβές διάστημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9°

• ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Θα αποφασιστεί σε δεύτερο χρόνο.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ

(Βλέπε συνημμένο αρχείο)

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΧΑΛΟΥ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner