Απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών του ΕΦΚΑ

Μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ όλοι οι εργοδότες, που απασχολούν πρόσωπα, που υπάγονται στα εντασσόμενα στο ΕΦΚΑ Ταμεία, θα πρέπει να προχωρήσουν σε απογραφή.

Σύμφωνα με Απόφαση, του Υπουργείου Εργασίας και μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 δημιουργήθηκε ο «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)», στον οποίο εντάσσονται αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κύριας ασφάλισης και σ’ αυτόν θα καταβάλλονται οι εισφορές των εργοδοτών για τους απασχολούμενους μισθωτούς τους.

Από 1/1/2017, ημερομηνία ένταξης στον Ε.Φ.Κ.Α. του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και των λοιπών Ταμείων, οι ήδη απογεγραμμένοι εργοδότες του Ι.Κ.Α. καθώς και οι εργοδότες που θα απογραφούν στο εξής για απασχόληση μισθωτού που υπάγεται στην ασφάλιση του νέου φορέα, θα πρέπει να απογραφούν στο Μητρώο εργοδοτών-εισφερόντων ΕΦΚΑ σύμφωνα με Εγκύκλιο που εκδόθηκε.

Με την έναρξη της απασχόλησης προσωπικού, που υπάγεται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., ο εργοδότης υποχρεούται να απογράφεται στα Μητρώο Εργοδοτών-Εισφερόντων. Ο εργοδότης υποβάλλει την αίτηση απογραφής στο Υποκατάστημα/Παράρτημα/Γ.Κ.Α Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησής του, ανεξάρτητα αν απασχολεί ή όχι προσωπικό σ’ αυτή.

Αυτό γίνεται για την ασφαλιστική τακτοποίηση απασχολουμένων, που είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία, που εντάχθηκαν στο ΕΦΚΑ, π.χ. μηχανικοί.

Ο εργοδότης θα υποβάλλει Α.Π.Δ, θα ακολουθείται η μέχρι σήμερα διαδικασία κατά τα ισχύοντα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., για την απογραφή και την δήλωση των στοιχείων ασφάλισης στην Α.Π.Δ.

Αν ο εργοδότης διατηρεί περισσότερες εγκαταστάσεις (παραρτήματα) εντός ή εκτός της ασφαλιστικής περιοχής της έδρας του και στις οποίες απασχολεί προσωπικό, υποχρεούται να τις δηλώσει στο Υποκατάστημα της έδρας του προκειμένου να επιτευχθεί η ενιαία απογραφή έδρας και παραρτημάτων της επιχείρησης με απόδοση ενός μοναδικού Αριθμού Μητρώου Εργοδότη-Εισφέροντα (Α.Μ.Ε.).

Πηγή : οenet

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner