Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Ν. 4488/2017 που περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά και πολλά άρθρα του άρχισαν ήδη να ισχύουν από τις 13/9/2017.

 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Ν. 4488/2017 που περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά και πολλά άρθρα του άρχισαν ήδη να ισχύουν από τις 13/9/2017.

Στο Νόμο 4488/2017 υπάρχουν πάρα πολλές και σημαντικές αλλαγές. Άλλες από αυτές αρχίζουν να ισχύουν από τη δημοσίευση και άλλες θα πρέπει να προηγηθεί απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου.

Οι σημαντικές αλλαγές είναι:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΡΓΑΝΗ

Άρθρο 31-Ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου: Γίνεται υποχρεωτική η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας από τους ευρισκόμενους στο χώρο επιχείρησης, εάν αυτό τους ζητηθεί κατά την διάρκεια ελέγχου από επιθεωρητές εργασίας του ΣΕΠΕ. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας επιβάλλονται και σε οποιονδήποτε άλλο εκτός από τον εργοδότη αρνείται την είσοδο και πρόσβαση ή παροχή στοιχείων ή πληροφοριών κ.λπ. κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Άρθρο 33 & 34-Ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου: Προσωρινά λουκέτα για 3-5 ημέρες ή ακόμη και την οριστική διακοπή της λειτουργίας μιας επιχείρησης μπορεί να εισηγηθεί η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία στον υπουργό Εργασίας εφόσον αυτή παραβαίνει συστηματικά την εργατική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δυνατότητα διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης μέχρι 3 ημέρες, εφόσον επιβληθούν σε βάρος του εργοδότη 3 πράξεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, μέσα σε διάστημα 2 ετών, εφόσον χαρακτηρίζονται υψηλής ή πολύ υψηλής σοβαρότητας. Εάν οι κυρώσεις είναι 4, το χρονικό διάστημα του λουκέτου μπορεί να φθάσει έως και τις 5 ημέρες. Ενώ ακόμη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια διακοπής της λειτουργίας έως και οριστικό κλείσιμο θα μπορούν να εισηγούνται οι ελεγκτές στον υπουργό Εργασίας, εφόσον διαπιστώνεται άμεσος ή σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια και υγεία των εργαζόμενων. Ο χρόνος αυτός νοείται ως χρόνος κανονικής εργασίας για τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Οι κυρώσεις προβλέπονται από την ΥΑ 2063/Δ1 632/2011. Με το άρθρο 34 προβλέπεται ότι οι ίδιες ποινές ισχύον για όσους παραβιάζουν την απόφαση ή την πράξη για προσωρινή ή οριστική διακοπή. Πρέπει, όμως να δούμε και την επικουρικών συντάξεων.

Άρθρο 35-Ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου: Καθορίζεται ο τρόπος και ποιος επιβάλλει τις κυρώσεις για μη αναγραφή εργαζομένων στον πίνακα προσωπικού

Άρθρο 36-Ισχύει από την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης: Ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται η υπερεργασία και η υπερωρία πριν γίνουν. Σε άλλη περίπτωση θα επιβάλλονται κυρώσεις.

Άρθρο 37-Ισχύει από την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης: Ηλεκτρονικά θα δηλώνονται τα στοιχεία όσων απασχολούνται σε οικοδομικά-τεχνικά έργα

Άρθρο 38-Ισχύει από την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης: Η ηλεκτρονική αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης επικουρικών συντάξεων θα πρέπει να συνοδεύεται από την υπογραφή του και μάλιστα να υποβάλλεται μέσα σε 4 εργάσιμες ΚΑΙ ΟΧΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ημέρες. Το 4ήμερο θα ισχύσει και για απολύσεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η υπογραφή, θα του επιδίδεται εξώδικο το αργότερο μέσα σε 4 ημέρες, το οποίο θα υποβάλλεται σκαναρισμένο με την παραίτηση, το αργότερο την επόμενη της επίδοσης. Αν δεν γίνει η αναγγελία τότε μιλάμε για απόλυση.

Άρθρο 39 & 40-Ισχύει 2 μήνες από τη δημοσίευση του νόμου: Προβλέπεται ο αποκλεισμός των εργοδοτών που παραβαίνουν την εργατική νομοθεσία από κάθε δημόσια χρηματοδότηση. Συγκεκριμένα αποκλείονται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων εφόσον αυτοί έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. Παράλληλα προβλέπεται ότι, στις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνεται ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, διαφορετικά η σύμβαση είναι άκυρη και απορρίπτεται η δαπάνη πληρωμής.

Άρθρο 41-Ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου: Ο εργοδότης πρέπει να εφοδιάζει τους εργαζόμενους, που απασχολούνται εκτός έδρας, με αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού

Άρθρο 42 & 43-Ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου: Ενισχύεται το πλαίσιο ενημέρωσης και υπεύθυνης διαβούλευσης εργαζομένων και εργοδοτών, καθώς πρέπει να καταγράφεται όλη η διαδικασία σε πρακτικό

Άρθρο 46-Ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου: Επεκτείνεται η προστασία της μητρότητας και στις γυναίκες που εμπλέκονται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας ή σε διαδικασία υιοθεσίας.

Άρθρο 47-Ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου: Επιταχύνεται η διαδικασία εκδίκασης των αγωγών και των ένδικων μέσων για απολύσεις και μη καταβολή μισθών.

Άρθρο 51-Ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου: Σε περιπτώσεις μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας, ο εργαζόμενος θα λαμβάνει αμέσως το επίδομα ανεργίας, εφόσον θεωρεί τη μεταβολή αυτή ως απόλυση,.

Άρθρο 119-Ισχύει από την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης: Υποχρεωτική εγγραφή των στοιχείων των τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας σε μητρώο του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να συνεργάζονται μόνο σε όσους είναι καταχωρημένοι.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ – ΕΦΚΑ

Άρθρο 11-Ισχύει από την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης: Οι ασφαλισμένοι με αίτησή τους, που υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, μπορούν να επιλέξουν ως βάση υπολογισμού των εισφορών τους επί το ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του μηνιαίου εισοδήματός τους. Στην περίπτωση αυτή το ύψος της βάσης υπολογισμού, ο κλάδος υπέρ του οποίου θα εισφέρει, καθώς και το χρονικό διάστημα εφαρμογής της επιλέγεται από τους ασφαλισμένους με την ως άνω αίτησή τους, με την επιφύλαξη για το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος. Η εφαρμογή της νέας βάσης υπολογισμού αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης και παύει να ισχύει και πριν τη παρέλευση του ορισθέντος σύμφωνα με τα ανωτέρω χρονικού διαστήματος αυτοδικαίως, οποτεδήποτε προκύψει ανώτερη βάση υπολογισμού βάσει του μηνιαίου εισοδήματος σε σχέση με την επιλεγείσα, καθώς και από τον επόμενο μήνα από την ανάκληση της αίτησης ή την υποβολή νέας αίτησης εκ μέρους του ασφαλισμένου.

Δίνεται έτσι η δυνατότητα καταβολής αυξημένων εισφορών η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη αύξηση της σύνταξης στους ελεύθερους επαγγελματίες που το επιθυμούν.

Επίσης, όσον αφορά τους «μπλοκάκηδες», που υπάγονται στο άρθρου 39 του ν. 4387/2016, σε περίπτωση αμφισβήτησης της υπαγωγής ενός προσώπου στη ρύθμιση της παραγράφου αυτής, μπορούν να υποβληθούν από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο αντιρρήσεις ενώπιον του ΕΦΚΑ.

Άρθρο 15-Ισχύει από την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης: Προβλέπεται η άτοκη επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών σε όσους αυτοαπασχολούμενους έχουν καταβάλει υψηλότερα ποσά.

Άρθρο 16-Ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου: Καθορίζεται ενιαίος τρόπος υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων ο οποίος θα έχει συντελεστή αναπλήρωσης 0,45% για τα έτη ασφάλισης από το 2015 και μετά. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα εκκρεμούν περίπου 120.000 επικουρικές συντάξεις και έτσι ανοίγει η διαδικασία έκδοσης χιλιάδων συντάξεων από το ΕΤΕΑΕΠ

Άρθρο 20-Ισχύει από 1/1/2017: Αποδεσμεύεται η ασφάλιση από την ιδιότητα του μηχανικού και του δικηγόρου. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα μηχανικών και δικηγόρων που ικανοποιείται καθώς πλέον, υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών θα έχουν μόνο από την έναρξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στις Δ.Ο.Υ. και για όσο διάστημα αυτή διαρκεί.

Δείτε το νόμο εδώ 

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner