Η εγκύκλιος του Ο.Α.Ε.Ε. για την εξαίρεση από την ασφάλιση, προσώπων που θέτουν σε προσωρινή ακινησία το ιδιόκτητο Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ.

Σε προσωρινή ακινησία σύμφωνα με τις νέες διατάξεις δύνανται να θέσουν τα ιδιόκτητα Δ.Χ. αυτοκίνητά τους οι κάτωθι:

α) Οι μεταφορικές επιχειρήσεις, καταθέτοντας προσωρινά την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες των Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) ιδιοκτησίας τους στην υπηρεσία μεταφορών της Περιφέρειας όπου τηρείται ο φάκελος του οχήματος, η οποία εκδίδει βεβαίωση προσωρινής ακινησίας.

β) Οι ιδιοκτήτες Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, καταθέτοντας προσωρινά τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και κρατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας) των Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων ιδιοκτησίας τους στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών της οικείας Περιφέρειας όπου τηρείται ο φάκελος του οχήματος, η οποία εκδίδει βεβαίωση προσωρινής ακινησίας.

Χρονική διάρκεια προσωρινής ακινησίας
► Για τα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα: Το χρονικό διάστημα που δύνανται να τεθούν σε προσωρινή ακινησία διαρκεί από τρείς (3) μήνες έως τρία (3) έτη.
► Για τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα: Το χρονικό διάστημα που δύνανται να τεθούν σε προσωρινή ακινησία
διαρκεί από τρείς (3) μήνες έως ένα (1) έτος.

Οι ιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. οχημάτων εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ κατά τη διάρκεια της θέσης σε προσωρινή ακινησία των ιδιόκτητων Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 121 του Ν. 4199/2013.
Η εξαίρεση χορηγείται και σε περίπτωση που το όχημα έχει καταστραφεί από φυσική ή άλλη αιτία και μπορεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να τεθεί σε ακινησία.
Η εξαίρεση είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που όλα τα Ε.Δ.Χ. και Φ.Δ.Χ. οχήματα από τα οποία απορρέει η υποχρέωση του ενδιαφερομένου για ασφάλιση στον ΟΑΕΕ τεθούν σε προσωρινή ακινησία και δεν ασκείται άλλη υπακτέα στον Οργανισμό δραστηριότητα.
Στις περιπτώσεις μεταφορικής επιχείρησης που συνεχίζεται η λειτουργία της με μισθωμένα Φ.Δ.Χ. οχήματα, εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ των ασφαλιστέων προσώπων.
Σε κάθε περίπτωση το διάστημα της ακινησίας ή προσωρινής ακινησίας προσδιορίζεται από τη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας μεταφορών της Περιφέρειας.

Για την χορήγηση της εξαίρεσης απαιτείται μαζί με την αίτηση εξαίρεσης να προσκομιστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών της οικείας Περιφέρειας. Συγκεκριμένα:
– Σε περίπτωση ατομικής δραστηριότητας: Βεβαίωση για κάθε Ε.Δ.Χ. και Φ.Δ.Χ. που τίθεται σε προσωρινή ακινησία.
– Σε περίπτωση συμμετοχής σε μεταφορική/ές εταιρία/ες: Βεβαίωση ότι το σύνολο των ιδιόκτητων Φ.Δ.Χ. της μεταφορικής επιχείρησης ή των μεταφορικών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος ή των ιδιόκτητων Ε.Δ.Χ. ή των Ε.Δ.Χ. που ανήκουν σε εταιρίες στις οποίες συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος έχουν τεθεί σε προσωρινή ακινησία.

β) Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από την οποία να προκύπτουν οι γενόμενες μεταβολές των ΕΔΧ και ΦΔΧ οχημάτων που τέθηκαν σε ακινησία.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα ότι δεν διαθέτει άλλα μισθωμένα κυκλοφορούντα Δ.Χ. οχήματα και σε περίπτωση άρσης της ακινησίας θα ενημερώσει άμεσα τον Οργανισμό. Επίσης ότι δεν ασκεί άλλη υπακτέα στον Οργανισμό δραστηριότητα.

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner