Ο τακτικός έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές για τη χρήση του 2016 γίνεται με τα όρια που ίσχυαν έως 31/12/2015 – Upd

Με το άρθρο 2, παράγραφος Α, υποπαράγραφος Α.1. του Ν.4336/2015 σχετικά με τον τακτικό έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ορίζονται τα εξής:

1. I) Υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν.3693/2008 (Α΄174), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας υποπαραγράφου (σ.σ. σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ελεγκτών):

α) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων των περιπτώσεων α και β της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4308/2014 (Α΄ 251), όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες.

Η διάταξη αυτή αφορά λοιπόν τις οντότητες που υπερβαίνουν τα εξής κριτήρια (δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια για δύο συνεχόμενες χρήσεις):

Σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ.
Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 ευρώ.
Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα.
β) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου ανεξαρτήτως μεγέθους, όταν οι οντότητες αυτές χαρακτηρίζονται ως δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατά την έννοια του ορισμού του Παραρτήματος Α του Ν.4308/2014.

γ) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι οι οποίοι βάσει της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 4308/2014 χαρακτηρίζονται ως «μεγάλοι».

δ) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι ανεξαρτήτως μεγέθους, όταν οι όμιλοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατά την έννοια του ορισμού του Παραρτήματος Α του Ν. 4308/2014.

II) Εξακολουθούν να ισχύουν διατάξεις ειδικής νομοθεσίας που υπαγάγουν σε έλεγχο από νόμιμο ελεγκτή ειδικές κατηγορίες οντοτήτων.

Στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο.

Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται σχετικά με τον προαιρετικό τακτικό έλεγχο ότι οι μικρές οντότητες κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 (Α 251) μπορούν να προβλέπουν στο καταστατικό τους ή, εάν δεν προβλέπεται σε αυτό, να αποφασίζουν δια της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή της συνέλευσης των εταίρων, την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.

Η έναρξη ισχύος της υποπαραγράφου αυτής ορίζεται από 1η Ιανουαρίου 2016, ενώ από την ημερομηνία ισχύος του Ν.4336/2015 καταργούνται:

α) τα άρθρα 36 έως 38, η παρ. 4 του άρθρου 43α του κ. ν. 2190/1920,

β) η παρ. 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 4308/2014,

γ) το άρθρο 108 του κ.ν. 2190/1920,

δ) το άρθρο 23 του Ν. 3190/1955,

ε) το άρθρο 99 του Ν. 4072/2012,

καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις παραπάνω ρυθμίσεις.

Σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής των αριθμητικών κριτηρίων (ορίων) για τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και η οποία ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2016, σε έγγραφο της ΕΛΤΕ, διευκρινίζονται τα εξής:

α) Εταιρείες οι οποίες κατά τις χρήσεις 2014 και 2015 υπερέβησαν τα δύο από τα τρία κριτήρια που ίσχυαν μέχρι 31/12/2015 (σύνολο ενεργητικού ευρώ 2.500.000,00, κύκλος εργασιών ευρώ 5.000.000,00 και μ.ο. εργαζομένων άτομα 50), υποχρεούνται να υπαχθούν σε υποχρεωτικό έλεγχο για τη διαχειριστική χρήση 2016.

β) Εταιρείες οι οποίες κατά τη χρήση 2015 υπερέβησαν τα δύο από τα τρία παραπάνω κριτήρια που ίσχυαν μέχρι 31/12/2015 και θα υπερβούν κατά τη χρήση 2016 τα δύο από τα τρία νέα κριτήρια που ισχύουν από 1/1/2016 (σύνολο ενεργητικού ευρώ 4.000.000,00, κύκλος εργασιών ευρώ 8.000.000,00 και μ.ο. εργαζομένων άτομα 50), υποχρεούνται να υπαχθούν σε υποχρεωτικό έλεγχο για τη διαχειριστική χρήση 2017.

γ) Για τον έλεγχο της χρήσης 2018 θα ληφθούν υπόψη τα δύο από τα τρία κριτήρια που ισχύουν από 1/1/2016 (σύνολο ενεργητικού ευρώ 4.000.000,00, κύκλος εργασιών ευρώ 8.000.000,00 και μ.ο. εργαζομένων άτομα 50) και ως εκ τούτου υποχρεούνται να υπαχθούν σε υποχρεωτικό έλεγχο οι εταιρείες που θα υπερβούν αυτά κατά τις χρήσεις 2016 και 2017.

Με βάση τα παραπάνω οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν.3693/2008 διαμορφώνονται ως εξής:

Χρήση υπαγόμενη σε έλεγχο Αριθμητικά Κριτήρια (όταν υπερβαίνουν 2 από 3)
  Χρήσης 2015 Χρήσης 2014
2016 Σύνολο ενεργητικού ευρώ 2.500.000,00,

κύκλος εργασιών ευρώ 5.000.000,00

και μ.ο. εργαζομένων άτομα 50

Σύνολο ενεργητικού ευρώ 2.500.000,00,

κύκλος εργασιών ευρώ 5.000.000,00

και μ.ο. εργαζομένων άτομα 50

  Χρήσης 2016 Χρήσης 2015
2017 Σύνολο ενεργητικού ευρώ 4.000.000,00,

κύκλος εργασιών ευρώ 8.000.000,00

και μ.ο. εργαζομένων άτομα 50

Σύνολο ενεργητικού ευρώ 2.500.000,00,

κύκλος εργασιών ευρώ 5.000.000,00

και μ.ο. εργαζομένων άτομα 50

  Χρήσης 2017 Χρήσης 2016
2018 Σύνολο ενεργητικού ευρώ 4.000.000,00,

κύκλος εργασιών ευρώ 8.000.000,00

και μ.ο. εργαζομένων άτομα 50

Σύνολο ενεργητικού ευρώ 4.000.000,00,

κύκλος εργασιών ευρώ 8.000.000,00

και μ.ο. εργαζομένων άτομα 50

Πηγή : e-forologia

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner