Παράταση δύο επιπλέον μηνών για την Τηλεργασία

Σύμφωνα με τη σχετική Κ.Υ.Α, η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ΄ αποστάσεως εργασίας, παρατείνεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2020.

Οι εργοδότες που, έως τις 30/9/2020, θα καθορίσουν με απόφασή τους ότι η εργασία κάποιου θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, υποχρεούνται να υποβάλλουν το ειδικό έντυπο που απαιτείται στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου.

Με τα νεότερα δεδομένα και τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του COVID-19 τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας, φαίνεται ότι η τηλεργασία θα αυξηθεί σε ποσοστό 300% συγκριτικά με τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι, ως είθισται, θα λάβουν την καλοκαιρινή τους άδεια την εβδομάδα του δεκαπενταύγουστου.

Πολλοί εργοδότες κρίνουν απαραίτητο, μετά το πέρας της αδείας των εργαζομένων τους, να μην επιτρέψουν τη φυσική παρουσία των εργαζομένων στο χώρο της εργασίας τους, κατά την πρώτη εβδομάδα μετά τη λήξη της αδείας τους, αλλά να τους θέσουν σε τηλεργασία,  προκειμένου με τη σειρά τους να διασφαλίσουν την υγεία όλων των εργαζομένων της εκάστοτε  εταιρείας.

Υπενθυμίζεται πως η τηλεργασία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Οι 10 κανόνες της τηλεργασίας

  1. Τηλεργασία είναι η συστηματική εξ’ αποστάσεως παροχή της εξαρτημένης εργασίας του εργαζόμενου καιµε τη χρήση της τεχνολογίας, δυνάμει της σύμβασης εργασίας πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης μορφής απασχόλησης, η οποία θα μπορούσε  να παρασχεθεί και από τις εγκαταστάσεις του εργοδότη.
  2. Η τηλεργασία συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου κατά την πρόσληψη ή µε μεταγενέστερη συμφωνία. Κατ’ εξαίρεση, για λόγους δημόσιας υγείας ή σε περίπτωση κινδύνου υγείας του εργαζόμενου, ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του εργαζόμενου για τηλεργασία, εκτός κι αν αδυνατεί, για σπουδαίο και σοβαρό κατ’ αντικειμενική κρίση, λόγο, τον οποίο οφείλει να εκθέσει εγγράφως προς τον εργαζόμενο. Σε περίπτωση κινδύνου δημόσιας υγείας, ο εργαζόμενος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του εργοδότη για τηλεργασία, εκτός κι αν αδυνατεί να το πράξει για σπουδαίο και σοβαρό κατ’ αντικειμενική κρίση λόγο, τον οποίο οφείλει να εκθέσει εγγράφως προς τον εργοδότη.
  3. Εντός 8 ημερών από την έναρξη της τηλεργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον εργαζόμενο το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στην εκτέλεση της εργασίας.
  4. Η συμφωνία περί τηλεργασίας δεν θίγει το καθεστώς απασχόλησης, και εν γένει τη σύμβαση εργασίας του τηλεργαζόμενου, ως πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης μορφής απασχόλησης, αλλά µμεταβάλλει µόνο τον τρόπο µε τον οποίο εκτελείται η εργασία. Η τηλεργασία μπορεί να παρέχεται κατά πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό µε απασχόληση στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.
  5. Με την επιφύλαξη των διαφοροποιήσεων που οφείλονται στη φύση της τηλεργασίας, οι τηλεργαζόµενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις µε τους συγκρίσιμους εργαζόμενους εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, ιδίως σχετικώς µε τον όγκο εργασίας, τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης, τις τυχόν επιβραβεύσεις, την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στην επιχείρηση, την κατάρτιση και επαγγελματική τους εξέλιξη, τη συμμετοχή  σε σωματεία, τη συνδικαλιστική τους δράση και την απρόσκοπτη και εμπιστευτική επικοινωνία τους µε τους συνδικαλιστικούς τους εκπροσώπους.
  6. Ο εργοδότης υποχρεούται να τηρεί το ωράριο εργασίας και να σέβεται την ιδιωτική ζωή του τηλεργαζόμενου. Απαγορεύεται ρητά η χρήση της κάμερας (web cam) για τον έλεγχο του τηλεργαζόμενου. Αν τεθεί σε λειτουργία οιοδήποτε σύστημα ελέγχου, αυτό πρέπει να σέβεται τη νομοθεσία περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να επιβάλλεται από τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και να περιορίζεται στο πλαίσιο του επιδιωκόμενου σκοπού.
  7. Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την προστασία της υγείας και της επαγγελματικής ασφάλειας του τηλεργαζόμενου, σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ο εργοδότης πληροφορεί τον τηλεργαζόµενο για την πολιτική της επιχείρησης όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, η οποία περιλαμβάνει ιδίως τις προδιαγραφές του χώρου τηλεργασίας, κανόνες χρήσης οθονών οπτικής απεικόνισης, διαλείμματα και  κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο. 
  8. Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων πληροφορούνται και γνωμοδοτούν για την εισαγωγή της τηλεργασίας (μετατροπή εργασίας σε τηλεργασία, δικαίωμα στην αποσύνδεση  ωκ.ά.), όπως προβλέπουν οι διατάξεις περί σωματείων και συνδικαλιστικών οργανώσεων.
  9. Το ωράριο τηλεργασίας, καθώς και η αναλογία τηλεργασίας και εργασίας στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, δηλώνονται στο σύστημα «Εργάνη».
  10. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του πρόσθετου κόστους, µε το οποίο επιβαρύνεται περιοδικώς ο τηλεργαζόµενος από την τηλεργασία και το οποίο καλύπτει ο εργοδότης, οι ειδικότεροι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της τηλεργασίας, η δήλωση του ωραρίου τηλεργασίας στο σύστημα «Εργάνη», η διαδικασία ελέγχου του ΣΕΠΕ κ.ά.


Στον επισυναπτόμενο εδώ σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε σχετικά.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση ή πληροφορία.

Η επιστημονική ομάδα της N|E|P|A Economic Consulting

210-2585584
[email protected]

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner