Προθεσμία δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων

Ως προς τον χρόνο υποβολής των Οικονομικών Καταστάσεων (της Χρήσης που έληξε την 31-12-2015) και των Πρακτικών των ΓΣ στο ΓΕΜΗ ισχύουν τα εξής:

α) Η καταχώριση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών στοιχείων (όπως αναφέρονται παραπάνω) πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΤΓΣ) της εταιρείας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή (σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920).

β) Μέσα σε 20 ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της (σύμφωνα με το άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920, που εφαρμόζεται και για τις ΕΠΕ και για τις ΙΚΕ).

γ) Η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δημοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισμού ακυρώσιμη και επιφέρει ποινική ευθύνη του ή των διαχειριστών της ΕΠΕ (άρθρο 60 παρ. 14 Ν.3190/1955) και επίσης, για τις ΑΕ, εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190/1920.

Η παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.4403/2016 ορίζει ότι ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31-12-2015, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός διμήνου από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών. Μετά την παράταση που δόθηκε με την ΠΟΛ.1105/2016 στην προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 25 Ιουλίου, η Τακτική Γενική Συνέλευση των ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ μπορεί να συγκληθεί νομίμως το αργότερο έως 25 Σεπτεμβρίου 2016.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και εφόσον οριστεί ως ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής συνέλευσης η 25η Σεπτεμβρίου 2016, οι καταληκτικές προθεσμίες για την υποβολή στο ΓΕΜΗ των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεων που έληξαν 31/12/2015, διαμορφώνονται ως εξής:

της Πρόσκλησης ΓΣ (για ΑΕ) το αργότερο μέχρι 5/9/2016
των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ (για ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) το αργότερο μέχρι 5/9/2016 (παρά το ότι κατά την ερμηνεία της σχετικής διάταξης η προθεσμία αφορά την 4/9/2016, μετά από προφορική επιβεβαίωση από το ΓΕΜΗ και δεδομένου ότι η 4/9 είναι ημέρα Κυριακή, οι υποβολές θα θεωρούνται εμπρόθεσμες και την 5/9)
της Απόφασης της Γ.Σ. (για ΑΕ, και προαιρετικά για ΕΠΕ και ΙΚΕ) το αργότερο μέχρι 15/10/2016
Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες (για να είναι εμπρόθεσμες οι υποβολές των αιτήσεων) εξαρτώνται πάντα από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γ.Σ.. Στις περιπτώσεις που ήδη έχει αποφασιστεί και έχει δημοσιοποιηθεί η σύγκληση της γενικής συνέλευσης σε προγενέστερη ημερομηνία (π.χ. 30.6.2016), οι ανωτέρω προθεσμίες προσαρμόζονται ανάλογα.

Πηγή : e-forologia

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner