Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη των επιχειρήσεων

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2014-2019

Έγγραφο συνόδου

B8-0929/2016

5.7.2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη των επιχειρήσεων

Sophie Montel, Florian Philippot

B8-0929/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζουν σήμερα πολιτικές που αποβλέπουν στη μείωση των κοινωνικών εισφορών των εργοδοτών και του φόρου επί των επιχειρήσεων, προκειμένου να αυξηθούν τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι μειώσεις των επιβαρύνσεων χρηματοδοτούνται πιο συγκεκριμένα μέσω της αύξησης των δασμών και φόρων που επιβάλλονται στα νοικοκυριά ενώ οι μισθοί των εργαζομένων δεν αυξάνονται·

Γ. λαμβάνοντας, εντούτοις, υπόψη ότι ακριβώς οι εργαζόμενοι διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην υλοποίηση του κέρδους της επιχείρησης. ότι η ενίσχυση της σχέσης μεταξύ του εργαζομένου και της επιχείρησης από τη φύση της μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν επίσης να συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης·

1. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει με ποιους τρόπους θα μπορούσαν να ενισχυθούν οι μηχανισμοί συμμετοχής των εργαζομένων στα κέρδη της επιχείρησης.
Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner