Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιουλίου 2016

α) Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Δ. αρκετές από τις υποχρεώσεις οι οποίες λήγουν στο τέλος του μήνα και αφορούν παρακρατούμενους φόρους και τα τέλη, μετατίθενται για την 1η Αυγούστου 2016 (σ.σ. πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την 31η Ιουλίου.
β) Η υποχρέωση βάσει της ΠΟΛ.1001/4.1.2016 για απόδοση του ειδικού τέλους παιγνίων πέντε (0,05) λεπτών του ευρώ, ανά στήλη, κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. καταργήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν.4387/2016 (85 Α’), από τότε που άρχισε να ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4346/2015 (152 Α’), ήτοι από 1.1.2016.
Υποχρεώσεις Ιουλιου 2016
11 Ιουλ 2016

1. 11 Ιουλ 2016 Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

2. 11 Ιουλ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας
15 Ιουλ 2016 Δήλωση εισοδήματος
• 15 Ιουλ 2016 Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2015

• 15 Ιουλ 2016 Υποβολή δήλωσης εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
20 Ιουλ 2016

1. 20 Ιουλ 2016 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων προηγούμενου μηνός

2. 20 Ιουλ 2016 Υποβολή συμφωνητικών στο taxis που υπογράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο

3. 20 Ιουλ 2016 Καταβολή αγγελιoσήμου υπέρ ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ

4. 20 Ιουλ 2016 Δήλωση Φ.Π.Α. και καταβολή του φόρου για την παροχή των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
26 Ιουλ 2016

1. 26 Ιουλ 2016 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ

2. 26 Ιουλ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.
28 Ιουλ 2016 Παρακρατούμενοι φόροι
1. 28 Ιουλ 2016 Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα – Τόκους – Δικαιώματα (Περιόδου Μαΐου)
29 Ιουλ 2016 ΦΠΑ
1. 29 Ιουλ 2016 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Ιουνίου

2. 29 Ιουλ 2016 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία ημερολογιακού τριμήνου Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου
Ιντραστάτ
3. 29 Ιουλ 2016 Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE

Υποχρεώσεις Ιουλίου που μεταφέρονται λόγω αργίας την 1η Αυγούστου 2016
1 Αυγ 2016 ΑΠΔ – ΙΚΑ

1 Αυγ 2016 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΙΟΥΝΙΟΥ – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

1 Αυγ 2016 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ
Παρακρατούμενοι φόροι

1 Αυγ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Μαΐου)

1 Αυγ 2016 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Μαΐου)

1 Αυγ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Μαΐου)

1 Αυγ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου: Μαίου

1 Αυγ 2016 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Μαΐου)
Λοιποί φόροι

1. 1 Αυγ 2016 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

1 Αυγ 2016 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα
Μισθωτήρια στο taxis

1 Αυγ 2016 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου
Πηγή : Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner