Έχασαν τη φορο-έκπτωση 200.000 εκμισθωτές λόγω λαθών στις e-δηλώσεις

Ποιες είναι οι «ενστάσεις» της ΑΑΔΕ και ποιες διορθώσεις ζητεί να γίνουν

Χωρίς έκπτωση φόρου έμειναν περίπου 200.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι κατά τους μήνες Μάρτιο-Αύγουστο 2020 υποχρεώθηκαν να εισπράξουν μειωμένα κατά 40% τα ενοίκια που είχαν συμφωνήσει με τους μισθωτές τους. Ο λόγος είναι ότι κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των δηλώσεων μίσθωσης και των δηλώσεων εισοδηματικής απώλειας λόγω αναγκαστικής μείωσης μισθωμάτων (των δηλώσεων Covid), τις οποίες υπέβαλαν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSnet, υπέπεσαν σε σοβαρά λάθη ή σε παραλείψεις, εξαιτίας των οποίων δεν κατέστη δυνατός ο υπολογισμός των εκπτώσεων φόρου που δικαιούνται.

Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες δεν κατάφεραν να κατοχυρώσουν εκπτώσεις φόρου ίσες με το 30% των εισοδηματικών απωλειών που υπέστησαν εξαιτίας των αναγκαστικών μειώσεων των εισπρακτέων ενοικίων κατά 40% την περίοδο Μαρτίου-Αυγούστου 2020. Έτσι, στους ιδιοκτήτες αυτούς βεβαιώθηκε ολόκληρος ο ΕΝΦΙΑ του 2020, χωρίς καμία μείωση λόγω υπολογισμού εκπτώσεων φόρου βάσει δηλώσεων Covid.

Η ΑΑΔΕ εντόπισε τα λάθη και τις παραλείψεις, κατά την επεξεργασία των δηλώσεων των συγκεκριμένων ιδιοκτητών, και εξέδωσε χθες ενημερωτική ανακοίνωση. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «από την επεξεργασία των δηλώσεων Covid και των δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας μηνών Μαρτίου – Αυγούστου 2020, διαπιστώθηκε πλήθος περιπτώσεων με λάθη ή παραλείψεις, καθώς και περιπτώσεις για τις οποίες απαιτούνται διευκρινίσεις από τους ενδιαφερόμενους». Βάσει των όσων επισημαίνονται στην ίδια ανακοίνωση, ο αριθμός των φορολογουμένων ιδιοκτητών που υπέπεσαν στα λάθη και τις παραλείψεις ανέρχεται σε περίπου 200.000.

Οι εν λόγω ιδιοκτήτες, όπως σημειώνει η ΑΑΔΕ, «θα λάβουν οδηγίες στον λογαριασμό τους, στο TAXISnet, ώστε να αποκαταστήσουν τα όποια λάθη ή παραλείψεις και να επωφεληθούν της έκπτωσης φόρου».

Λάθη και παραλείψεις

Οι περιπτώσεις λαθών και παραλείψεων, που εντόπισε η ΑΑΔΕ, αφορούν κυρίως τα εξής:

* Υποβολή δήλωσης Covid, χωρίς να είναι σε ισχύ συμφωνία μίσθωσης, με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων.

* Ασυμφωνία μηνιαίου μισθώματος και αρχικού ποσού δήλωσης Covid.

* Μη συμπλήρωση στη Δήλωση Covid του είδους της μίσθωσης (π.χ. επαγγελματική).

Επίσης, όπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ, «θα ζητηθούν διευκρινίσεις σε περιπτώσεις ασυμφωνιών που έχουν εντοπιστεί σε δηλώσεις Covid που έχουν υποβληθεί από περισσότερους από έναν συνιδιοκτήτες». Στόχος είναι η έκπτωση που αναλογεί στο συνολικό μηνιαίο μίσθωμα να μην υπολογίζεται στο 100% για κάθε έναν από τους συνιδιοκτήτες, αλλά να περιορίζεται ώστε, για κάθε συνιδιοκτήτη, να είναι ανάλογη με το ποσοστό συνιδιοκτησίας του. Παράδειγμα, σε μηνιαίο ενοίκιο 1.000 ευρώ που μειώθηκε αναγκαστικά κατά 40%, δηλαδή κατά 400 ευρώ, και αφορά ακίνητο 4 συνιδιοκτητών, καθενός εκ των οποίων το ποσοστό συνιδιοκτησίας είναι 25%, η έκπτωση φόρου, η οποία ισοδυναμεί με το 30% του ποσού των 400 ευρώ, δηλαδή με το ποσό των 120 ευρώ, να μην ισχύσει ολόκληρη για κάθε έναν από τους συνιδιοκτήτες και όλοι μαζί να τύχουν έκπτωσης 480 ευρώ (4 Χ 120 ευρώ), αλλά να μοιραστεί στον καθένα κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας του δηλαδή κατά το 25% και να περιοριστεί στα 30 ευρώ ανά συνιδιοκτήτη (120 Χ 25%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στη δήλωση Covid, τα στοιχεία εκμισθωτή, συνεκμισθωτή, μισθωτή, καθώς και τα στοιχεία ακινήτου, ανακτώνται από την τελευταία «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Περαιτέρω, ο εκμισθωτής πρέπει να συμπληρώνει, κατά περίπτωση, ορθά τα παρακάτω στοιχεία:

α) Χρήση μίσθιου:

* Κατοικία φοιτητή εξαρτώμενου μέλους

* Κύρια κατοικία στην οποία μισθωτής είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του

* Κύρια κατοικία στην οποία ο/η σύζυγος/Μέρος Συμφώνου Συμβίωσης (ΜΣΣ) του μισθωτή είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του

* Επαγγελματική στέγη

* Κύρια κατοικία ναυτικού

β) Το μηνιαίο μίσθωμα πριν τη μείωση.

γ) Το ποσό του μισθώματος μετά τη μείωση.

δ) Τον μήνα που αφορά η μείωση.

Μετά την οριστικοποίηση υποβολής της δήλωσης, εκτυπώνεται «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ COVID», η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών που καταχώρησε ο χρήστης εκμισθωτής. Η απόδειξη αυτή αποτελεί αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της «Δήλωσης Covid».

Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά αρχική ή τροποποιητική δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, πρέπει να προηγηθεί της δήλωσης Covid η υποβολή της δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία της συμφωνίας μίσθωσης, όπως αυτά ίσχυαν πριν από τη μείωση του μισθώματος.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέχρι σήμερα, από δηλώσεις Covid, έχουν χορηγηθεί σε περίπου 200.000 ιδιοκτήτες ακινήτων εκπτώσεις φόρου συνολικού ύψους σχεδόν 34 εκατ. ευρώ. Τα ποσά των εκπτώσεων αυτών αφαιρέθηκαν στις περισσότερες των περιπτώσεων από τον ΕΝΦΙΑ του 2020 που βεβαιώθηκε τον Σεπτέμβριο.

Ηλεκτρονική ειδοποίηση

Η ΑΑΔΕ θα αποστείλει ηλεκτρονικά μηνύματα προς τους 200.000 ιδιοκτήτες με τα οποία θα τους ειδοποιεί για τη διόρθωση των στοιχείων των δηλώσεων Covid και των δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης τις οποίες έχουν υποβάλει. Η αποστολή των μηνυμάτων θα αρχίσει από τη Δευτέρα 26/10/2020. Από τη στιγμή που οι δηλώσεις Covid θα επανυποβληθούν χωρίς λάθη ή παραλείψεις, οι ιδιοκτήτες θα κατοχυρώσουν τις εκπτώσεις φόρων που δικαιούνται και τα ποσά των εκπτώσεων αυτών θα αφαιρεθούν είτε από τις επόμενες μηνιαίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ του 2020 που λήγουν τους μήνες Νοέμβριο 2020, Δεκέμβριο 2020, Ιανουάριο 2021 και Φεβρουάριο 2021 είτε από άλλες φορολογικές οφειλές που θα ακολουθήσουν τον ΕΝΦΙΑ.

Απόφαση για μείωση εισοδημάτων

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή (υπ’ αριθμόν Α.1230/2020), καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την υποβολή της δήλωσης Covid, στις περιπτώσεις που έχει επέλθει μείωση μισθώματος τουλάχιστον 30%.

Βάσει των όσων προβλέπονται στην απόφαση:

1. Σε περίπτωση που, κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τον μισθωτή, το μίσθωμα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 μειώνεται σε ποσοστό τουλάχιστον 30%, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού Covid-19, οι εκμισθωτές ακινήτων οφείλουν να υποβάλουν δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος (δήλωση Covid) για τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020, κατά περίπτωση.

Η ως άνω δήλωση, αρχική ή τροποποιητική, υποβάλλεται μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση, με εξαίρεση τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

2. Η δήλωση Covid για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο με μείωση του μισθώματος κατά τουλάχιστον 30%, πρέπει να υποβληθεί μέχρι και την 20ή Νοεμβρίου 2020.

Προκειμένου να υποβληθεί η δήλωση Covid, θα πρέπει μέχρι την ως άνω ημερομηνία να έχει υποβληθεί η αρχική ή η τροποποιητική δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη.

Η αποδοχή της δήλωσης Covid για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο από τους μισθωτές θα μπορεί να διενεργείται μέχρι και την 27η Νοεμβρίου 2020.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner