ΑΠΔ και προσδιορισμός ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής ή καταγγελίας συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020

Με την εγκύκλιο 22/2-4-2021 του e-ΕΦΚΑ κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 115 παράγραφος 12 του Ν.4764/2020 (Φ.Ε.Κ. 256 Α΄) και της με αρ. πρωτ.Δ.15/Δ΄/54406/2017/ 22.03.2021 (Φ.Ε.Κ. 1111 Β΄) Κ.Υ.Α., σχετικά με τον προσδιορισμό της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών, λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, που επλήγησαν από το σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020, στις περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας & Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και γνωστοποιούνται τα εξής :

Α) ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στις επιχειρήσεις – εργοδότες των προαναφερόμενων περιοχώνπαρασχέθηκε η δυνατότητα να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή όλων των εργαζομένων τους (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) από τις 31.10.2020 (ημερομηνία συμβάντος) και μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν εξαιτίας του φαινομένου, όχι όμως πέραν των τριών (3) μηνών, με πλήρη κάλυψη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και εργαζόμενου)

Κατά τον χρόνο αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων οι επιχειρήσεις – εργοδότες είχαν υποχρέωση να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, άλλως οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Επίσης, μετά από τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, είχαν την υποχρέωση να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή, κατέστησαν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.03.2020 Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. 64 Α΄), που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76 Α΄), κατ΄ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους καθώς και αναλογίας Δώρου Χριστουγέννων (Δ.Χ.) 2020.

Όπως και στις λοιπές περιπτώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων (π.χ. αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων – εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής, λόγω της πανδημίας) για την απεικόνιση των τακτικών (ονομαστικών) αποδοχών στην Α.Π.Δ. χρησιμοποιείται ο Τύπος Αποδοχών (Τ.Α.) 018 αντί του Τ.Α.001, ενώ για το ποσό του Δώρου Χριστουγέννων 2020 (Δ.Χ./2020), που αναλογεί στο χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας (από κάθε αιτία), ο Τ.Α. 116 (σχετ. 58522/17.02.2021 Γεν. Έγγραφο e – Ε.Φ.Κ.Α.)

Τυχόν υποβληθείσες Α.Π.Δ. χωρίς την προαναφερθείσα κωδικοποίηση, ως προς τον Τύπο Αποδοχών, δύναται να τροποποιηθούν κατά τα γνωστά (Δ.Μ.Σ.Α.)

Β) ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την ασφαλιστική τακτοποίηση των εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες των προαναφερόμενων περιοχών, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας λύθηκαν με καταγγελία το χρονικό διάστημα από 31.10.2020 μέχρι και τη δημοσίευση του ν.4764/2020(23.12.2020), θα παραχθούν, αυτοτελείς Α.Π.Δ. από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη αφενός στοιχεία που ήδη διαθέτει, καθώς και, στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα του e – Ε.Φ.Κ.Α., του Ο.Α.Ε.Δ. και των λοιπών συναρμόδιων φορέων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους των επιχειρήσεων – εργοδοτών.

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) θα καταβληθούν στον e – Ε.Φ.Κ.Α. από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Υπολογίζονται δε επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 6 του άρθρου 115 του Ν.4764/2020 , που ανέρχεται σε 534,00 ευρώ ανά μήνα, για 25 ημέρες ασφάλισης το μήνα, με τον ίδιο Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.), βάσει του οποίου καθοριζόταν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά το χρόνο λύσης, με καταγγελία, της σύμβασης εργασίας του εργαζόμενου.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner