Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

23 ερωτήσεις – απαντήσεις για τον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

 1. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό;

Αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο που μπορεί να υπαχθεί σε πτώχευση και κάθε νομικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εάν έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή προς  χρηματοδοτικό  φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών (ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1 Ιουλίου2016) ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Φορολογική Διοίκηση ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης  ή άλλο ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεως του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω  ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του. 

 1. Ποιο πρέπει να είναι το ελάχιστο ύψος των οφειλών;

Για να υπαχθεί κάποιος στον εξωδικαστικό μηχανισμό, οι συνολικές του οφειλές θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ.

 1. Αρκούν μόνο οι παραπάνω προϋποθέσεις;

Όχι καθώς , όπως ορίζει ο νόμος, η επιχείρηση σε μια τουλάχιστον από τις  τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης είχε: α)θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, εάν πρόκειται για οφειλέτη που τηρεί  απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή β) θετικά αποτελέσματα  πρό τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση εάν πρόκειται για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικό σύστημα.

 1. Ποιοι δεν μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία;

Στην διαδικασία δεν μπορούν να υπαχθούν :

 • Πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοοικονομικά ιδρύματα και πάροχοι  επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς  και υποκαταστήματα αλλοδαπών τέτοιων ιδρυμάτων και παρόχων  που λειτουργούν στην Ελλάδα
 • Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων, και οι διαχειριστές αυτών
 • Οι ασφαλιστικές εταιρείες
 • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4307/2014 (αναφορικά με την έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων) ή του Πτωχευτικού Κώδικα ή έχουν υπαχθεί στις ως άνω διαδικασίες, η έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, ή βρίσκονται σε διαδικασία λύσης/εκκαθάρισης, ή έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ένα από το νόμο προβλεπόμενα  αδικήματα (πχ  φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία κλπ)
 1. Ποιες οφειλές εξαιρούνται;

Από τη διαδικασία, εξαιρούνται οι οφειλές που έχουν γεννηθεί μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016, απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για τη Λειτουργία της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 3  παρ  6 του ΚΕΔΕ  πιστωτές της επιχείρησης, των οποίων οι απαιτήσεις δεν υπερβαίνουν τα  προβλεπόμενα  από το νόμο ποσά  ή/και ποσοστά (μικροί πιστωτές).Επίσης εκτός  διαδικασίας  τίθεται και μια επιχείρηση στην οποία οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν το 85% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Η αίτηση υπαγωγής  στη διαδικασία προωθείται στον εν λόγω  πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση.

 1. Ποιος μπορεί να εκκινήσει τη διαδικασία για την υπαγωγή στον μηχανισμό;

Καταρχάς  ο οφειλέτης ο οποίος μπορεί να υποβάλει αίτηση  για υπαγωγή στη διαδικασία ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία  Διαχείρισης  Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) έως  την 31η Δεκεμβρίου 2018 με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  που θα  τηρήται  στην ιστοσελίδα της  ΕΓΔΙΧ. Τη διαδικασία  μπορούν να εκκινήσουν ως πιστωτές το Ελληνικό Δημόσιο,  οι ΦΚΑ ή άλλο ΝΠΔΔ (περιλαμβανομένων των ΟΤΑ),ή οι χρηματοδοτικοί φορείς μπορούν κοινοποιώντας στον οφειλέτη έγγραφη πρόσκληση να υπαχθεί στον νόμο. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί , χάνει το δικαίωμα να κινήσει εκείνος τη διαδικασία μεταγενέστερα, χωρίς να προσκληθεί εκ  νέου από τους πιστωτές.

 1. Πότε θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων;

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από τις 3 Αυγούστου , καθώς ο νόμος θα τεθεί σε εφαρμογή τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

 1. Τι πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση;

Όλα τα στοιχεία του οφειλέτη που αφορούν τον αριθμό και τις οφειλές  ανά  πιστωτή , καθώς και δήλωση των περιουσιακών στοιχείων του. Βασικό στοιχείο που θα πρέπει να κατατεθεί είναι η έκθεση αξιολόγησης βιωσιμότητας εάν έχει εκπονηθεί. 

 1. Ποια είναι η διαδικασία  που ακολουθείται μετά την υποβολή της αίτησης;

Η  ΕΓΔΙΧ ορίζει ένα συντονιστή  από το ειδικό μητρώο (για οφειλέτες με χρέη άνω των 50.000 ευρώ), ο οποίος καλείται  να φέρει σε επαφή τον οφειλέτη και τους πιστωτές  και να επιβλέψει εως το τέλος τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των οφειλών. Για να προχωρήσει η διαδικασία απαιτείται να συμμετέχουν δικαιούχοι τουλάχιστον του 50% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη.

Για οφειλέτες με χρέη μεταξύ 20.000 εως 50.000 ευρώ  θα ακολουθείται αυτοματοποιημένη  διαδικασία .Δηλαδή , τόσο το Δημόσιο όσο και τα πιστωτικά ιδρύματα θα έχουν προ τυποποιημένες  λύσεις  για τις περιπτώσεις αυτές. 

 1. Πότε αναστέλλονται τα << καταδιωκτικά μέτρα>>

Από την ημέρα αποστολής από τον συντονιστή πρόσκλησης στους πιστωτές για συμμετοχή στη διαδικασία και για διάστημα 70 ημερών αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων , των οποίων ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση , καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη , συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, εκτός αν με το μέτρο αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης ή εξοπλισμού , η οποία δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης. Πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης  που διενεργούνται από πιστωτές  μετά την κοινοποίηση σε αυτούς αντιγράφου της αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία είναι άκυρες. 

 1. Μπορεί να δοθεί παράταση πέραν των 70 ημερών;

Ο οφειλέτης μπορεί να  ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο παράταση της αναστολής για διάστημα έως 4 επιπλέον μηνών , εφόσον συναινεί η απόλυτη πλειοψηφία των  πιστωτών , ενώ κάθε πιστωτής μπορεί να ζητήσει από το ως άνω  δικαστήριο την πρόωρη παύση της αναστολής , εφόσον πιθανολογείται ότι η αναστολή εκτέλεσης θα φέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα  πιστωτή.

 1. Πως διαχωρίζονται οι επιχειρήσεις σε μικρές και μεγάλες για τις ανάγκες του νόμου;

Ως <<μεγάλες επιχειρήσεις >> νοούνται  όσες κατά την τελευταία χρήση πριν την υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 2.500.000 ευρώ ή έχουν συνολικές υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες ή μη  υψηλότερες των 2.000.000 ευρώ .

Ως <<μικρές επιχειρήσεις>> νοούνται όσες  κατά την τελευταία χρήση πριν την υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών έως  των 2.500.000 ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις  ληξιπρόθεσμες ή μη εως  2.000.000 ευρώ.

 1. Ποιος εκπονεί την αξιολόγηση βιωσιμότητας των μικρών επιχειρήσεων;

Η εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη μπορεί να ανατεθεί σε εμπειρογνώμονα , εφόσον υποβάλλεται  σχετικό αίτημα  από συμμετέχοντες πιστωτές  που είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του ενός τρίτου του συνόλου των απαιτήσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία.

 1. Ποιος εκπονεί την αξιολόγηση βιωσιμότητας για τις μεγάλες επιχειρήσεις;

Η εκπόνηση αξιολόγησης  βιωσιμότητας και του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του οφειλέτη που αποτελεί μεγάλη επιχείρηση ανατίθεται υποχρεωτικά σε εμπειρογνώμονα .Η επιλογή και ο διορισμός του εμπειρογνώμονα γίνεται με κοινή απόφαση του οφειλέτη και της  απόλυτης πλειοψηφίας  των συμμετεχόντων πιστωτών. Σημειώνεται ότι η ανάθεση  σε εμπειρογνώμονα της αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη μπορεί να παραλειφθεί , εφόσον εκπονηθεί από οποιονδήποτε πιστωτή αξιολόγηση βιωσιμότητας του οφειλέτη εντός των τελευταίων 12 μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης.

 1. Τι ποσοστό απαιτείται για την έγκριση αναδιάρθρωσης;

Για την έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφία των 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών , στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα 2/5 των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο,  ήτοι υποθήκη, προσημείωση, ενέχυρο ή άλλο προνόμιο του άρθρου 976 του ΚΠολΔ. Εφόσον εγκριθεί  η πρόταση αναδιάρθρωσης υπογράφεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών από τον οφειλέτη και τους πιστωτές, διαφορετικά η διαδικασία θεωρείται  περαιωθεί σα ως άκαρπη.

 1. Ποιοι περιορισμοί και εξαιρέσεις  τίθενται;

Από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης:

α)δεν επιτρέπεται πιστωτής να περιέλθει σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτή που θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη

β)Οι πιστωτές λαμβάνουν ποσά και άλλα ανταλλάγματα τουλάχιστον ισάξια με τα ποσά που θα ελάμβαναν σε περίπτωση ρευστοποίησης της περιουσίας των συν οφειλετών και των βεβαρημένων υπέρ τους περιουσιακών στοιχείων τρίτων.

γ)Τα ποσά και άλλα ανταλλάγματα που απομένουν προς διανομή των προβλεπόμενων ως άνω δυο περιπτώσεων διανέμονται στους πιστωτές συμμέτρως κατά το μέρος των απαιτήσεων τους που απομένει ανεξόφλητο

 1. Πως προαφαιρούνται τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις;

Εάν από τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των χρεών μιας επιχείρησης, οι πιστωτές δεν έρχονται σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία βρίσκονταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, τότε προαφαιρούνται:

 • Το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα
 • Ποσοστό 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί και ποσοστό 85%των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
 1. Πότε πληρώνονται και πότε διαγράφονται;

Τα παραπάνω ποσά συνυπολογίζονται στη διανομή μόνο στην περίπτωση και κατά την έκταση που το επιτρέπει η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και  αποπληρώνονται, εν όλω ή εν μέρει μόνο εφόσον έχουν αποπληρωθεί πλήρως οι λοιπές απαιτήσεις των πιστωτών .Δηλαδή αν η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα αποπληρωμής και αυτών των οφειλών θα τις αποπληρώνει. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν η επιχείρηση δεν μπορεί , τα παραπάνω ποσά διαγράφονται μετά την ολοσχερή εξόφληση όλων των οφειλών , με βάση τη σύμβαση αναδιάρθρωσης.

 1. Ποιες οφειλές μπορούν να διαγραφούν;

Όλες οι οφειλές μπορούν να διαγραφούν , με εξαίρεση την κύρια οφειλή που έχει προκύψει  από την μη απόδοση παρακρατούμενων οφειλών για φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

 1. Χρειάζεται δικαστική επικύρωση η συμφωνία αναδιάρθρωσης;

Όχι. Η επικύρωση είναι προαιρετική .Συγκεκριμένα  ο οφειλέτης ή συμμετέχων πιστωτής μπορεί να υποβάλλει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας του οφειλέτη αίτηση για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

 1. Πόσο δεσμευτική είναι η απόφαση επικύρωσης;

Η απόφαση επικύρωσης καταλαμβάνει το σύνολο των απαιτήσεων του οφειλέτη που ρυθμίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης και δεσμεύει τον οφειλέτη και το σύνολο των πιστωτών , ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους στη διαπραγμάτευση ή τη σύμβαση. Η απόφαση επικύρωσης δεν υπόκεινται σε ένδικο μέσο. Αντίθετα κατά της απορριπτικής απόφασης επιτρέπεται η άσκηση έφεσης.

 1. Πότε καταπίπτει η συμφωνία αναδιάρθρωσης;

Αν ο οφειλέτης  δεν καταβάλει οποιοδήποτε ποσό σε πιστωτή σύμφωνα με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης  για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών , ο πιστωτής δικαιούται να ζητήσει από το δικαστήριο την ακύρωση της συμφωνίας ως προς όλους. Επίσης επέρχεται αυτοδικαίως  ανατροπή της σύμβασης αναδιάρθρωσης, έναντι του Δημοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και αναβίωση των απαιτήσεων τους στις εξής περιπτώσεις:

 • Μη καταβολή ή μερική καταβολή δόσεων προς τη Φορολογική Διοίκηση ή τους ΦΚΑ όπως προσδιορίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης , εως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε 3 δόσεις
 • Παράλειψη του οφειλέτη να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος , ΦΠΑ και ΑΠΔ εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους
 • Παράλειψη του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο , με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τις οφειλές του είτε προς το Δημόσιο ή υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση  ή προς τους ΦΚΑ, οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης ή σε περίπτωση δικαστικής επικύρωσης, από την ημερομηνία επικύρωσης της σύμβασης ή προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες  μετά την έναρξη ισχύος ή την επικύρωση της σύμβασης , εντός 60 ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.
 1. Πότε είναι άκυρη η σύμβαση αναδιάρθρωσης για το Δημόσιο;

Είναι άκυρη όταν ο όρος σύμβασης προβλέπει:

 • Την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο σε περισσότερες από 120 δόσεις
 • Την τμηματική αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ανά διαστήματα που υπερβαίνουν το μήνα
 • Την καταβολή μηνιαίας δόσης μικρότερης των 50 ευρώ
 • Την παροχή περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο
 • Την ικανοποίηση απαιτήσεων του με άλλα ανταλλάγματα αντί χρηματικού ποσού

 

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner