Μεταχρονολόγηση της δόσης Νοεμβρίου προς ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ

Η ΚΥΑ αφορά όσους έβαλαν προσωρινό λουκέτο με κρατική εντολή

Έναν μήνα «ανάσα» για τη διάσωση των ενεργών ασφαλιστικών ρυθμίσεων προς τον e-ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ δίνει νέα ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας σε επιχειρήσεις και εργοδότες που είναι κλειστοί με κρατική εντολή κατά το δεύτερο lockdown.

Όλοι οι επιχειρηματίες που έβαλαν «προσωρινό λουκέτο» με το lockdown δικαιούνται να μεταχρονολογήσουν μια μηνιαία δόση της ασφαλιστικής ρύθμισής τους, ώστε να πληρώσουν τη δόση Νοεμβρίου στα τέλη Δεκέμβρη.

Αναλυτικά η νέα ρύθμιση προβλέπει πως η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαιτητές μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά 1 μήνα. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

Ποιοι δικαιούνται

Τη μεταχρονολόγηση της μιας δόσης δικαιούνται μόνο οι κλειστές με κρατική εντολή επιχειρήσεις και όχι οι πληττόμενες. Ειδικότερα εντάσσονται επιχειρήσεις ή εργοδότες που:

* απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση,

* έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 05/11/2020 που συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των κλειστών με κρατική εντολή επιχειρήσεων από 7 Νοεμβρίου.

* Εντάσσονται και οι επιχειρήσεις με δευτερεύοντα ΚΑΔ, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 05/11/2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 05/11/2020.

Λοιπές προϋποθέσεις

Σε περίπτωση που εργαζόμενοι των εν λόγω επιχειρήσεων, μέρος ή όλοι, τίθενται σε καθεστώς αναστολής σύμβασης και ο εργοδότης τους απολύσει, καθώς και στην περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του μέτρου οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές.

Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Χρέη προς το Δημόσιο

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη ρύθμιση νομοθετήθηκε και για τη ρύθμιση των 100 και 120 δόσεων προς το Δημόσιο. Με διάταξη του υπουργείου Οικονομικών παρέχεται η δυνατότητα σε όσους οφειλέτες του Δημοσίου απώλεσαν παλιές ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής φορολογικών χρεών 100 ή 120 δόσεων, επειδή δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα μηνιαίες δόσεις την περίοδο Ιουλίου-Νοεμβρίου 2020, να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις αυτές για τα υπολειπόμενα ποσά οφειλών, καταβάλλοντας απλώς τη δόση του μηνός Δεκεμβρίου 2020. Οι δόσεις που δεν πλήρωσαν θα μεταφερθούν αυτόματα για πληρωμή μετά τη λήξη των προθεσμιών καταβολής των δόσεων που ακολουθούν, από τον Ιανουάριο του 2021 και μετά.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner