ΟΑΕΕ : Διακρατική Κοινωνική Ασφάλιση

Η χώρα μας έχει συνάψει διμερείς Συμβάσεις/Συμφωνίες κοινωνικής ασφάλειας με αρκετές χώρες για την προστασία και διασφάλιση των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των εκεί Ελλήνων μεταναστών και των επαναπατριζόμενων από τις χώρες αυτές.

Α. Εφαρμογή Ε.Κ. της Ε.Ε 883/04 & 987/09 για τους διακινούμενους εργαζομένους
Από την 1/7/82 εφαρμόστηκαν και στους αυτοτελώς απασχολουμένους οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1408/71 & 574/72. Οι νέοι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 883/04 & 987/09 εφαρμόζονται σε κράτη – μέλη της Ε.Ε από 1/5/10, στην Ελβετία από 1/4/2012, και στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) από 1/6/2012.
Οι Ε.Κ. ρυθμίζουν θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης των εργαζομένων & των μελών οικογενείας τους που μετακινούνται κράτη μέλη της Ε.Ε. , του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και στην Ελβετία.

ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Αυστρία Εσθονία Λετονία Ρουμανία
Βέλγιο Ηνωμένο Βασίλειο Λιθουανία Σλοβακία
Βουλγαρία Ιρλανδία Λουξεμβούργο Σλοβενία
Γαλλία Ισπανία Μάλτα Σουηδία
Γερμανία Ιταλία Ουγγαρία Τσεχία
Δανία Κάτω Χώρες (Ολλανδία) Πολωνία Φινλανδία
Ελλάδα Κύπρος Πορτογαλία

ΚΡΑΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Ισλανδία Λιχτενστάιν Νορβηγία

ΛΟΙΠΑ ΚΡΑΤΗ
ΕΛΒΕΤΙΑ
Οι κανονισμοί εξασφαλίζουν στους μισθωτούς , στους αυτοτελώς απασχολουμένους , στους δημοσίους υπαλλήλους και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους:

Ø Την ισότητα της ασφαλιστικής μεταχείρισης.
Ø Τον συνυπολογισμό των χρόνων ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν στα κράτη μέλη τόσο για την θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων όσο και για τον υπολογισμό της σύνταξης.
Ø Την καταβολή ολόκληρης της σύνταξης σε περίπτωση που ο δικαιούχος κατοικεί σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. ή στην Ελβετία.

Από τα πιο βασικά δικαιώματα που εξασφαλίζει ο Ε.Κ. 883/04 είναι τα δικαιώματα συνταξιοδότησης.

Για παράδειγμα κάποιος που έχει πραγματοποιήσει 11 έτη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και εργάσθηκε (ως μισθωτός ή μη μισθωτός) σε κάποια άλλη χώρα –μέλος της Ε.Ε. π.χ στη Γερμανία όπου και ασφαλίστηκε για 48 μήνες , μπορεί να θεμελιώσει δικαίωμα για χορήγηση σύνταξης από τον ΟΑΕΕ με συνυπολογισμό ελληνικού & γερμανικού χρόνου ασφάλισης(11 έτη ΟΑΕΕ + 4 έτη Γερμανία) με την συμπλήρωση του 65ου της ηλικίας του, το ποσό όμως της σύνταξης που θα λάβει από τον Οργανισμό μας θα είναι ανάλογο των 11 ετών ασφάλισης στον ΟΑΕΕ (11/15).
Αντίστοιχα δικαιούται και σύνταξη από το γερμανικό φορέα όταν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις της γερμανικής νομοθεσίας .
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή ποσού σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις περί συνυπολογισμού των Κοινοτικών Κανονισμών είναι ο ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 1 έτος ασφάλισης στον Οργανισμό μας ή σε άλλο ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.

Β. Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλισης

Η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερείς Συμβάσεις –Συμφωνίες Κοινωνικής Ασφάλισης με τις παρακάτω χώρες για την προστασία των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των Ελλήνων μεταναστών καθώς επίσης και όσων έχουν επαναπατριστεί.
Ισχύουσες Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλισης:
ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (μόνο για συντάξεις γήρατος)
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΗΠΑ
ΚΑΝΑΔΑ
ΚΕΜΠΕΚ
Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
Οι ανωτέρω Διμερείς Συμβάσεις ονομάζονται κλασσικού τύπου διότι στηρίζονται στις ακόλουθες ασφαλιστικές αρχές:
Ø Ισότητα ασφαλιστικής μεταχείρισης των εργαζομένων των δυο συμβαλλομένων κρατών.
Ø Συνυπολογισμό των περιόδων ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί στα δύο Kράτη για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.
Ø Ελεύθερη μεταφορά (εξαγωγή )των παροχών στο κράτος διαμονής του δικαιούχου.

Συνταξιοδοτικές παροχές:
Οι αναφερθείσες Διακρατικές Συμφωνίες κατοχυρώνουν το δικαίωμα αυτοτελούς ή αυτοτελών συντάξεων σε περιπτώσεις που οι δικαιούχοι πληρούν τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας από το ένα ή και από τα δύο Συμβαλλόμενα Κράτη.
Στην περίπτωση που δεν θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα , οι διατάξεις των Συμβάσεων προβλέπουν τον συνυπολογισμό των περιόδων ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν στα δύο κράτη εφόσον αυτές δεν συμπίπτουν , και τον αναλογικό υπολογισμό της συνταξιοδοτικής παροχής σε σχέση με το χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί σε κάθε κράτος.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της κάθε Σύμβασης είναι ο ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 1 έτος ασφάλισης σε κάποιο Ελληνικό ασφαλιστικό Ταμείο (πλην Δημοσίου & ΝΑΤ).
Παράδειγμα:
Ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ 10 έτη και στην ασφάλιση των ΗΠΑ 6 έτη. Χωρίς την υπογραφή της συμφωνίας δεν θα εδικαιούτο σύνταξη από την Ελλάδα ούτε από τις ΗΠΑ , γιατί η νομοθεσία του ΟΑΕΕ απαιτεί 15 έτη ασφάλισης και συμπλήρωση 65ου έτους της ηλικίας για σύνταξη γήρατος , η δε νομοθεσία των ΗΠΑ 10 έτη ασφάλισης.
Με την εφαρμογή όμως της παραπάνω Συμφωνίας ο ΟΑΕΕ θα συνυπολογίσει τον χρόνο των ΗΠΑ για να συμπληρώσει τις χρονικές προϋποθέσεις που απαιτεί η νομοθεσία μας και στη συνέχεια θα υπολογίσει το ποσό της σύνταξης που πρέπει να χορηγηθεί για τα 10 έτη ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει στο Ταμείο μας (10/16).
Το ίδιο θα εφαρμόσει και ο ασφαλιστικός φορέας των ΗΠΑ όταν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις της αμερικάνικης νομοθεσίας.
Ο δικαιούχος λοιπόν θα λάβει τμηματικές συντάξεις και από τα δύο κράτη.

ΙΔΙΟΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΧΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ 26/9/86
ΛΙΒΥΗ 1/3/91

Οι παραπάνω Συμφωνίες ρυθμίζουν θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης με ειδικό τρόπο και για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων.
Ειδικότερα προβλέπουν τη μεταφορά ασφαλιστικών εισφορών και την εξαγωγή συντάξεων.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner