Οδηγίες για ΑΠΔ που περιλαμβάνουν αποκλειστικά εργαζόμενους σε αναστολή στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ λόγω οφειλών εργοδότη

Δημοσιεύθηκε το με Αρ. Πρωτ.: 152298/Σ.48631 γενικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τη διαχείριση Α.Π.Δ. που περιλαμβάνουν αποκλειστικά εργαζόμενους σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. κατά το άρθρο 69 Ν.4635/2019.

Με την εγκύκλιο 1/2020 του e-Ε.Φ.Κ.Α. κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167) και της υπ’ αριθμ. Β/7/οικ.53026/4585/14.11.2019 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4290) και παρασχέθηκαν οδηγίες, όσον αφορά την αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την υποβολή Α.Π.Δ. για οφειλέτες / εργοδότες, που ασφαλίζουν προσωπικό μέσω Α.Π.Δ., χωρίς να καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Ειδικότερα, στη παράγραφο IV της εν λόγω εγκυκλίου:

– προβλέπεται η καταχώριση στο σύστημα των ασφαλιστικών δεδομένων των Α.Π.Δ. που υποβάλλονται με ψηφιακό-μαγνητικό μέσο, μετά από προηγούμενη καταβολή των εισφορών, και

– καταγράφονται περιπτώσεις στις οποίες, κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η καταχώριση εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που τίθενται και κυρίως η καταβολή μέρους, κατά περίπτωση, της οφειλής σε συνδυασμό με τις υποβαλλόμενες Α.Π.Δ.

Όπως είναι γνωστό, κατά τη περίοδο της πανδημίας, με σκοπό να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας, παρασχέθηκε, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα στους εργοδότες να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους (όπως ενδεικτικά οικ.17788/346/2020 ΚΥΑ – ΦΕΚ Β’ 1779, όπως ισχύει).

Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον πρόκειται για εργοδότες που υποβάλλουν Α.Π.Δ. αποκλειστικά για εργαζόμενους, για τους οποίους έχουν ανασταλεί οι συμβάσεις εργασίας τους, δεν επέρχεται περαιτέρω αύξηση της οφειλής τους προς τον e-ΕΦΚΑ, καθόσον οι αντίστοιχες εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου), δεν καταβάλλονται από τον εργοδότη, αλλά καλύπτονται πλήρως από τον Κρατικό Προυπολογισμό. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και προκειμένου να διασφαλισθούν τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, κρίνεται σκόπιμη η κατ’ εξαίρεση χορήγηση δυνατότητας καταχώρισης στο σύστημα των Α.Π.Δ. υποβαλλόμενων με μαγνητικό/ψηφιακό μέσο από εργοδότες, των οποίων έχει ανασταλεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ., εφόσον περιλαμβάνουν αποκλειστικά εργαζόμενους με αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους.

Τα ανωτέρω πρόσωπα εντοπίζονται στην Α.Π.Δ. μέσω του Τύπου Αποδοχών (ΤΑ18), που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της ασφάλισής τους (σχετ. 68084/2020, 82992/2020 & 99892/2020 Γενικά Έγγραφα e-Ε.Φ.Κ.Α.).

Η καταχώριση στο σύστημα των συγκεκριμένων Α.Π.Δ. θα γίνεται αφού επιβεβαιωθεί ότι περιλαμβάνουν αποκλειστικά εργαζόμενους σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει με τις Α.Π.Δ. να συνυποβάλλονται από τους εργοδότες, πέραν των ήδη προβλεπόμενων στην 1/2020 εγκύκλιο στοιχείων και σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (αντίγραφα Δηλώσεων Επιχειρήσεων – Εργοδοτών, με τις οποίες δηλώθηκαν στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» οι αναστολές των συμβάσεων των εργαζομένων τους).

Τα αποδεικτικά αυτά έγγραφα εξετάζονται προκειμένου να γίνει η καταχώριση των δεδομένων των Α.Π.Δ. και δεν αποστέλλονται στο Κ.Ε.Α.Ο.

Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες υπηρεσίες μισθωτών του e-Ε.Φ.Κ.Α. έχουν δικαίωμα, στο πλαίσιο του ελεγκτικού τους έργου, να προβούν σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για περαιτέρω έλεγχο της εγκυρότητας του περιεχομένου των Α.Π.Δ.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες της 1/2020 εγκυκλίου e-ΕΦΚΑ.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner