«Οδικός χάρτης» για την υποβολή δηλώσεων Covid

12+1 ερωτήσεις – απαντήσεις από την ΑΑΔΕ

Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα για αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Covid, περί μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, που δεν υποβλήθηκαν εντός της πρώτης προθεσμίας μέχρι το τέλος Ιουνίου και οι οποίες μπορούν να υποβληθούν από τις 4 έως και τις 23 Σεπτεμβρίου. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας υποβάλλονται και οι τροποποιητικές «Δηλώσεις Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο. Για την πληρέστερη ενημέρωση των φορολογουμένων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (AAΔΕ) εξέδωσε νέο αναλυτικό οδηγό για την υποβολή των εν λόγω δηλώσεων, δίνοντας τις κατωτέρω οδηγίες και διευκρινίσεις:

1. Ποιοι υποβάλλουν «Δήλωση Covid»;

Η «Δήλωση Covid» υποβάλλεται από τους εκμισθωτές ακινήτων των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% με βάση τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19 και προκειμένου να υλοποιηθούν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

2. Πώς υποβάλλεται η «Δήλωση Covid»;

Προκειμένου να υποβληθεί «Δήλωση Covid», ο εκμισθωτής θα πρέπει να εισέλθει στο TAXISnet, να επιλέξει την εφαρμογή «Πληροφοριακά Στοιχεία Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας», να εντοπίσει στο μενού «Υποβληθείσες Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» την αρχική ή την τυχόν τελευταία τροποποιητική δήλωση, εφόσον έχει υποβληθεί, για το ακίνητο στο οποίο έχει μειωθεί το μίσθωμα και να επιλέξει το εικονίδιο «Δήλωση Covid» που βρίσκεται στη συγκεκριμένη γραμμή της δήλωσης.

3.Ποια η προθεσμία υποβολής της «Δήλωσης Covid»;

Η «Δήλωση Covid» υποβάλλεται από τον εκμισθωτή του ακινήτου μέχρι και την 1η Ιουλίου 2020, προκειμένου να δηλωθεί η μεταβολή του μισθώματος (μείωση λόγω Covid) για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, κατά περίπτωση. Μέχρι την 31η Αυγούστου 2020 υποβάλλεται η δήλωση Covid (αρχική ή τροποποιητική κατά περίπτωση) για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.Σύμφωνα με την Α.1192/2020 Απόφαση, από την 4η έως και την 23η Σεπτεμβρίου 2020 δύναται να υποβληθεί δήλωση Covid για τις εξής περιπτώσεις:

*Αρχικές δήλωσης Covid για τους μήνες από Μάρτιο έως Ιούνιο.

*Τροποποιητικές δηλώσεις Covid για τους μήνες από Μάρτιο έως Αύγουστο.

Προσοχή, αρχική δήλωση Covid για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν θα γίνεται δεκτή.

Επισημαίνεται ότι η τελευταία τροποποιητική δήλωση Covid θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους μήνες μεταβολής του μισθώματος.

Στις 23/9/2020 η εφαρμογή θα «κλειδώσει» για όλους τους μήνες (Μάρτιο έως και Αύγουστο).

Επισημαίνεται ότι, εφόσον η μείωση του μισθώματος συνεχισθεί περαιτέρω, λόγω των μέτρων που λαμβάνονται συνεπεία της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19, η «Δήλωση Covid», αρχική ή τροποποιητική, κατά περίπτωση, πρέπει να υποβάλλεται μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση.

4. Ποια στοιχεία συμπληρώνει ο εκμισθωτής στη «Δήλωση Covid»;

Ο εκμισθωτής θα πρέπει να επιλέξει από την ακόλουθη λίστα κατά περίπτωση:

*Η μείωση μισθώματος αφορά κύρια κατοικία στην οποία μισθωτής είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του;

*Η μείωση μισθώματος αφορά κύρια κατοικία στην οποία ο/η σύζυγος/Μέρος Συμφώνου Συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.) του μισθωτή είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του;

*Η μείωση μισθώματος αφορά τη φοιτητική κατοικία τέκνου – εξαρτώμενου μέλους του πληττόμενου;

*Η μείωση μισθώματος αφορά την επαγγελματική στέγη του πληττόμενου;

*Η μείωση μισθώματος αφορά την κύρια κατοικία ναυτικού;

Στη συνέχεια συμπληρώνει, ανά μήνα, το ποσό μισθώματος πριν από τη μείωση, καθώς και το ποσό μισθώματος μετά τη μείωση.

5. Είμαι ιδιοκτήτης σε ακίνητο κατά 50%. Η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» έχει υποβληθεί μόνο από τον συνιδιοκτήτη του ακινήτου, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις της 1162/2018 Απόφασης. Θα πρέπει να υποβάλω «Δήλωση Covid»;

Όχι. Η «Δήλωση Covid» θα υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη που έχει υποβάλει τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Τα στοιχεία του εκμισθωτή, συνεκμισθωτή, μισθωτή και τα στοιχεία ακινήτου θα ανακτώνται αυτόματα από την τελευταία «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής η «Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Covid» επέχει θέση δήλωσης και για τους λοιπούς συνιδιοκτήτες.

6. Είμαι ιδιοκτήτης σε ακίνητο κατά 50%. Η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» έχει υποβληθεί από όλους τους συνιδιοκτήτες, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν βάσει της 1013/2014 Απόφασης, σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας. Θα πρέπει να υποβάλω «Δήλωση Covid»;

Η «Δήλωση Covid» θα υποβληθεί από έναν εκ των συνιδιοκτητών. Τα στοιχεία του εκμισθωτή, συνεκμισθωτή μισθωτή και τα στοιχεία ακινήτου, θα ανακτώνται αυτόματα από την τελευταία «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής η «Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Covid» επέχει θέση δήλωσης και για τους λοιπούς συνιδιοκτήτες.

7. Έχω κάνει λάθος στην υποβολή της «Δήλωσης Covid», μπορώ να διορθώσω τη δήλωσή μου;

Ναι, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της «Δήλωσης Covid» ο εκμισθωτής δύναται να διορθώσει – μεταβάλει τα στοιχεία της δήλωσης με υποβολή τροποποιητικής. Ειδικότερα, θα εντοπίσει τη «Δήλωση Covid» που θέλει να μεταβάλει και θα επιλέξει το «κουμπί» + στη συγκεκριμένη γραμμή της δήλωσης. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή της «Δήλωσης Covid» δεν θα δίνεται αυτή η δυνατότητα.

8. Θα πρέπει να υποβάλω αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» πριν από την υποβολή της «Δήλωσης Covid»;

Ναι, σε περίπτωση που ο εκμισθωτής οφείλει να υποβάλει «Δήλωση Covid» θα πρέπει πριν από την υποβολή της να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της μίσθωσης, υποβάλλοντας αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» κατά περίπτωση.

9. Είμαι μισθωτής και ο εκμισθωτής του ακινήτου έχει υποβάλει «Δήλωση Covid». Θα πρέπει να προβώ σε κάποια ενέργεια;

Ναι, ο μισθωτής έχει την υποχρέωση αποδοχής της «Δήλωσης Covid» εντός τριών εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης από τον εκμισθωτή. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την αποδοχή θεωρείται ότι η «Δήλωση Covid» έχει γίνει αποδεκτή.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για την αποδοχή της αρχικής «Δήλωση Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο, καθώς και τυχόν τροποποιητικής για τους μήνες Μάρτιο έως Αύγουστο, είναι η 1η Οκτωβρίου 2020.

10. Είμαι κηδεμόνας ανήλικου τέκνου και έχω υποβάλει «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» στη ΔΟΥ. Πώς θα υποβάλω τη «Δήλωση Covid»;

Στις περιπτώσεις που η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» υποβάλλεται χειρόγραφα στη ΔΟΥ, η «Δήλωση Covid» θα πρέπει επίσης να υποβληθεί στη ΔΟΥ. Οι περιπτώσεις αυτές περιγράφονται στην παρ. 6 του άρθρου 3 της ΠΟΛ. 1162/2018 και είναι οι ακόλουθες: Σε όσες περιπτώσεις είναι αδύνατη η ηλεκτρονική υποβολή, ήτοι όταν ο υπόχρεος για την υποβολή της είναι κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστής κληρονομιάς διορισμένος από το δικαστήριο, εκτελεστής διαθήκης που διορίστηκε από το δικαστήριο ή από τη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων, σύνδικος πτώχευσης σε περίπτωση πτώχευσης, προσωρινός διαχειριστής σε περίπτωση επιδικίας, μεσεγγυούχος σε περίπτωση μεσεγγύησης, επίτροπος ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ακινήτου είναι ανήλικο τέκνο ή άτομο σε δικαστική συμπαράσταση. Ειδικότερα, η υποβολή της «Δήλωσης Covid» θα γίνει χειρόγραφα στη ΔΟΥ φορολογίας του εκμισθωτή με συμπλήρωση του ειδικού εντύπου δήλωσης (υπόδειγμα IV), υπογεγραμμένο και από τον μισθωτή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής αυτού.

11. Σε περίπτωση που συνάπτονται διαφορετικές συμφωνίες μίσθωσης από τους συνιδιοκτήτες ενός ακινήτου με τον ίδιο μισθωτή, ανεξαρτήτως ποσοστού ιδιοκτησίας τους επί του ακινήτου, πώς υποβάλλεται η «Δήλωση Covid»;

Θα πρέπει να προηγηθεί ξεχωριστή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» από κάθε συνιδιοκτήτη, στην οποία θα δηλωθεί το συμφωνηθέν μίσθωμα και στη συνέχεια θα υποβληθεί ξεχωριστή «Δήλωση Covid» από κάθε έναν συνιδιοκτήτη.

12. Έχω υποβάλει δήλωση Covid για τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο. Ο μισθωτής δικαιούται μείωση και για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο. Πώς θα υποβληθεί η δήλωση;

Σε περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί δήλωση Covid για κάποιο μήνα, προκειμένου να προστεθεί και άλλος μήνας μείωσης ενοικίου θα πρέπει να τροποποιηθεί η υποβληθείσα δήλωση Covid. Αναλυτικότερα, ο εκμισθωτής πρέπει να εισέλθει στο TAXISnet, να επιλέξει την εφαρμογή «Πληροφοριακά Στοιχεία Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας», να εντοπίσει στο μενού «Υποβληθείσες Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» τη συγκεκριμένη δήλωση Covid και να επιλέξει την εισαγωγή τροποποιητικής δήλωσης (να πατήσει δηλαδή τον πράσινο σταυρό που βρίσκεται στη συγκεκριμένη γραμμή της δήλωσης Covid).

Τι ισχύει σε περίπτωση θανάτου του εκμισθωτή

Η «Δήλωση Covid», σε περίπτωση θανάτου και για το διάστημα μέχρι τον θάνατο του εκμισθωτή, υποβάλλεται χειρόγραφα στη ΔΟΥ του θανόντος από τους κληρονόμους αυτού. Για το διάστημα μετά τον θάνατο η ως άνω δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από του κληρονόμους στο όνομά τους.

Παραδείγματα:

α) Ημερομηνία θανάτου εκμισθωτή πριν από τον Μάρτιο του 2020, για παράδειγμα τον Δεκέμβριο του 2019. Δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση μίσθωσης. Έχει γίνει μείωση ενοικίου από τον μισθωτή για τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο. Θα πρέπει να υποβληθεί νέα Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας από τους κληρονόμους, με έναρξη διάρκειας μίσθωσης την επομένη της ημερομηνίας θανάτου, ώστε η Δήλωση Covid να υποβληθεί επίσης ηλεκτρονικά.

β) Ημερομηνία θανάτου εκμισθωτή μετά τον Μάρτιο 2020, για παράδειγμα στις 30/4/2020. Δεν υπάρχουν άλλοι συνεκμισθωτές. Έχει γίνει μείωση ενοικίου για τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο. Για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο η δήλωση Covid, θα πρέπει να υποβληθεί στη ΔΟΥ από τους κληρονόμους. Για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο οι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλλουν νέα Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με έναρξη διάρκειας μίσθωσης την επομένη της ημερομηνίας θανάτου, ώστε η δήλωση Covid να υποβληθεί επίσης ηλεκτρονικά.

γ) Ημερομηνία θανάτου εκμισθωτή (ποσοστό συνιδιοκτησίας 50%) μετά τον Μάρτιο του 2020, για παράδειγμα στις 30/4/2020. Υπάρχουν άλλοι δύο συνεκμισθωτές (ποσοστά συνιδιοκτησίας 25% έκαστος). Έχει γίνει μείωση ενοικίου για τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο. Για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο η υποβολή της δήλωσης Covid θα πρέπει να γίνει στη ΔΟΥ από έναν από τους συνεκμισθωτές εξ ονόματος όλων των αρχικών εκμισθωτών. Για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο οι κληρονόμοι, μαζί με τους συνεκμισθωτές, θα πρέπει να υποβάλλουν νέα Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με έναρξη διάρκειας μίσθωσης την επομένη της ημερομηνίας θανάτου, ώστε η δήλωση Covid να υποβληθεί επίσης ηλεκτρονικά.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner