Παράταση της κάλυψης από τον κρατικό προϋπολογισμό, των ασφαλιστικών εισφορών για καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού

Με την με Αριθμ. Δ.15/Δ’/57914/9-8-2021 ΚΥΑ αποφασίζεται η παράταση της κάλυψης από τον κρατικό προϋπολογισμό, των ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, για καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, που πρόκειται να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2021, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 26618/10-5-2021 (Β’ 1894), 34336/31-5-2021 (Β’ 2353) και 45409/1-7-2021 (Β’ 2883) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Επιπρόσθετα με την νεα ΚΥΑ στο τέλος της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/ 54407/2118/8-3-2021 (Β’ 986) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/32662/ 26-5-2021 (Β’ 2271) κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών, προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Τα προβλεπόμενα στις παρ. 1, 2, 3, 5 και 6 της παρούσας για τη διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό, εφαρμόζονται και στους καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού που πρόκειται να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2021, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 26618/ 10-5-2021 (Β’ 1894), υπ’ αρ. 34336/31-5-2021 (Β’ 2353) και υπ’ αρ. 45409/1-7-2021 (Β’ 2883) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Ως τελική ημερομηνία παραγωγής των οικείων ΑΠΔ και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται η 30η.11.2021»

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της με Αριθμ. Δ.15/Δ’/57914/9-8-2021 ΚΥΑ στην online τράπεζα.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner