«Σκανάρισμα» τραπεζικών λογαριασμών

Στη διάθεση των Αρχών οι κινήσεις σε βάθος δεκαετίας – Ηλεκτρονικό «όπλο» κατά του μαύρου χρήματος

Αυτόματη ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλες τις κινήσεις και τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι την τελευταία δεκαετία, μέσω τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων, λογαριασμών πληρωμής δανείων και πιστωτικών καρτών, θα έχουν πλέον -ανά πάσα στιγμή- οι φορολογικές και τελωνειακές υπηρεσίες, οι δικαστικές και λοιπές διωκτικές αρχές της χώρας καθώς επίσης και ο ΕΦΚΑ. Έτσι θα μπορούν να ελέγχουν και να εντοπίζουν ευκολότερα φυσικά πρόσωπα που διαπράττουν οικονομικά εγκλήματα και άλλα αδικήματα συνδεόμενα άμεσα ή έμμεσα με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων.

Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται με μια νέα νομοθετική ρύθμιση που συμπεριέλαβε το υπουργείο Οικονομικών στο πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο με τις τροποποιήσεις του ν. 4557/2018 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πρόκειται για τη διάταξη του άρθρου 18 του νομοσχεδίου με την οποία προβλέπεται η λειτουργία ενός «κεντρικού αυτοματοποιημένου μηχανισμού ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων» για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν τραπεζικούς καταθετικούς και δανειακούς λογαριασμούς, πιστωτικές κάρτες και τραπεζικές θυρίδες. Μέσω του μηχανισμού αυτού όλες οι φορολογικές και τελωνειακές υπηρεσίες, ο ΕΦΚΑ, οι υπηρεσίες δίωξης οικονομικών εγκλημάτων και οι εισαγγελικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν και να λαμβάνουν άμεσα σε ηλεκτρονική μορφή πλήρη στοιχεία για όλες τις κινήσεις των τραπεζικών και δανειακών λογαριασμών και τις χρεοπιστώσεις των λογαριασμών πιστωτικών καρτών των πολιτών οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και 10 έτη πριν από την υποβολή των σχετικών αιτημάτων.

Ειδικότερα, με το άρθρο 18 του πρόσφατα ψηφισθέντος νομοσχεδίου για την «τροποποίηση του ν. 4557/2018» προβλέπεται ότι:

1. Το σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ και Λ.Π.) -το οποίο δημιουργήθηκε από το 2013 με τον ν. 4170 με σκοπό τη διευκόλυνση της άρσης του τραπεζικού απορρήτου ενώπιον των αρμοδίων ελεγκτικών, διωκτικών και δικαστικών αρχών καθώς και για την άμεση συλλογή στοιχείων σχετικών με την οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές συναλλαγές προσώπων υπόπτων για οικονομικά εγκλήματα- θα αποτελεί στο εξής τον «κεντρικό αυτοματοποιημένο μηχανισμό ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων» για την έγκαιρη εξακρίβωση:

α) οποιωνδήποτε προσώπων κατέχουν ή ελέγχουν λογαριασμούς πληρωμής, τραπεζικούς λογαριασμούς και τραπεζικές θυρίδες

β) κάθε πληροφορίας για φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που τηρείται από πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος λειτουργούντα στην Ελλάδα.

2. Η ηλεκτρονική ανάκτηση των δεδομένων θα γίνεται με σκοπό τη διευκόλυνση της διαβίβασης και εξυπηρέτησης των αιτημάτων παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται από το σύνολο των ελεγκτικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΔΟΥ, Ελεγκτικά Κέντρα, Υπηρεσία Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, Τελωνεία κ.λπ.), το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) του υπουργείου Οικονομικών, τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του υπουργείου Οικονομικών, την Οικονομική Αστυνομία, το σύνολο των υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών του ΕΦΚΑ, τον Οικονομικό εισαγγελέα, τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, την Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τις δικαστικές και λοιπές διωκτικές αρχές.

3. Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών αφορούν σε κάθε στοιχείο και πληροφορία που προκύπτει, για κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, από την άρση του τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου.

4. Οι πληροφορίες που είναι προσβάσιμες και μπορούν να αναζητηθούν μέσω του «κεντρικού αυτοματοποιημένου μηχανισμού ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων» είναι οι ακόλουθες:

α) για κάθε κάτοχο λογαριασμού: το ονοματεπώνυμο

β) για τον πραγματικό δικαιούχο του κατόχου λογαριασμού: το ονοματεπώνυμο

γ) για τον τραπεζικό λογαριασμό ή τον λογαριασμό πληρωμών: ο αριθμός ΙΒΑΝ ή ο μοναδικός αριθμός λογαριασμού, η ημερομηνία ανοίγματος και κλεισίματος του λογαριασμού και το προοδευτικό υπόλοιπο, καθώς και η κίνηση του λογαριασμού για τη χρονική περίοδο των τελευταίων -από το αίτημα- δέκα (10) ετών

δ) για την ενεργή θυρίδα ασφαλείας: το ονοματεπώνυμο του μισθωτή, συμπληρωμένο:

* είτε με τα άλλα στοιχεία αναγνώρισης που απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου, την επικαιροποίηση των στοιχείων και τη λήψη εύλογων μέτρων, όπως αυτά εξειδικεύονται με αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

* είτε με έναν ενιαίο αριθμό αναγνώρισης και τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης.

ε) για τον λογαριασμό χορηγήσεων: η ημερομηνία ανοίγματος και κλεισίματος του λογαριασμού, καθώς και η κίνηση αυτού για τη χρονική περίοδο των τελευταίων -από το αίτημα- δέκα (10) ετών,

στ) για τις πιστωτικές κάρτες: η ημερομηνία ανοίγματος και κλεισίματος της κάρτας, καθώς και η κίνηση αυτής για τη χρονική περίοδο των τελευταίων -από το αίτημα- δέκα (10) ετών.

Ουσιαστικά, με τη νέα αυτή διάταξη καθίσταται πιο εύκολος και πιο γρήγορος ο εντοπισμός φυσικών προσώπων που έχουν διαπράξει οικονομικά και άλλα εγκλήματα συνδεόμενα με ενέργειες ξεπλύματος μαύρου ή βρόμικου χρήματος καθώς οι πάσης φύσεως συναλλαγές που έχουν πραγματοποιήσει τα πρόσωπα αυτά σε βάθος δεκαετίας θα τίθενται άμεσα στη διάθεση των αρμοδίων διωκτικών και εισαγγελικών αρχών και η τεκμηρίωση των αδικημάτων μέσω των προβλεπόμενων διασταυρωτικών φορολογικών και άλλων ελέγχων θα είναι άμεση. Δεδομένου δε ότι το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου ή βρόμικου χρήματος συνιστά κακούργημα με δεκαετή περίοδο παραγραφής, οι έλεγχοι στις κινήσεις των λογαριασμών καταθέσεων, των λογαριασμών εξυπηρέτησης δανείων και των πιστωτικών καρτών θα διενεργούνται σε βάθος δεκαετίας.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner