Στις 19 Νοεμβρίου η πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού για δικαιούχους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα

Σύμφωνα με αποφάσεις του Υπ. Εργασίας:

Παρακαλούμε, να μεταφέρετε από τις πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού έτους 2020, Ειδικός Φορέας 1033-501-0000000, ΑΛΕ 2310989899, το ποσό του ενενήντα τριών  εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (93.964.872,00 €)  στον λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος με ΙΒΑΝ GR2401000230000000004810400 προκειμένου να καταβληθεί η αποζημίωσης ειδικού σκοπού για διακόσιους έναν χιλιάδες οκτακοσίους δεκαεννέα (201.819) δικαιούχους στους λογαριασμούς του συνημμένου πίνακα με τα αντίστοιχα ποσά.

(Valeur πίστωσης: 19/11/2020, στους δικαιούχους: 19/11/2020).
 
…………..

Εγκρίνουμε τη μεταφορά πίστωσης ποσού ύψους ενενήντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (93.964.872,00 €)  από τον Ε.Φ. 1033-501-0000000, ΑΛΕ 2310989899 οικ. έτους 2020, για διακόσιους έναν χιλιάδες οκτακοσίους δέκα εννέα (201.819)  δικαιούχους, που αφορούν, αναλυτικά:

α) σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά τον μήνα Οκτώβριο, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους πενήντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ (59.797.566,00€) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους εκατόν τριάντα τέσσερεις χιλιάδες οκτακοσίους είκοσι εννέα(134.829).
 
β) β) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς σε επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών λεωφορείων, προκειμένου για την πληρωμή  αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους είκοσι πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων και είκοσι τεσσάρων ευρώ (25.596.024,00 €) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους πενήντα χιλιάδες επτακοσίους ογδόντα πέντε (50.785).

γ) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών, προκειμένου για την πληρωμή  αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα ενός χιλιάδων διακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (8.571.282,00 €) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους δέκα έξι χιλιάδες διακοσίους πέντε (16.205).

Valeur πίστωσης: 19/11/2020, στους δικαιούχους: 19/11/2020.

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner