Την 1 Αυγούστου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν.4484/2017

Την 1 Αυγούστου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν.4484/2017, που εισάγει τροποποιήσεις στις διατάξεις των Ν.4170/2013, Ν.4378/2016 και Ν.4474/2017, σχετικά με την Έκθεση Ανά Χώρα (the Country-by-Country (CbC) report), όπως εγκρίθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28 Ιουλίου 2017.

Οι τροποποιήσεις που εισάχθηκαν ουσιαστικά υιοθετούν την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/2376 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας. Με το νέο Ν.4484/2017 εναρμονίζεται το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2016/881.

Σύμφωνα με τη Δράση 13 για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και την μεταφορά κερδών (Base Erosion Profit Shifting) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η νέα τυποποιημένη τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών βασίζεται σε τρείς πυλώνες, την Έκθεση Ανά Χώρα, τον Βασικό Φάκελο και τον Ελληνικό Φάκελο. Με το Ν.4484/2017  εισάγεται, πλέον, στην ελληνική νομοθεσία η υποχρέωση προετοιμασίας και υποβολής της Έκθεσης Ανά Χώρα. Οι υποχρεώσεις για την Έκθεση Ανά Χώρα είναι γενικότερα ευθυγραμμισμένες με τις σχετικές οδηγίες του ΟΟΣΑ από το πακέτο εφαρμογής.

Η Έκθεση Ανά Χώρα εφαρμόζεται σε νομικές οντότητες φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, που είναι μέλη κάποιου Ομίλου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (Όμιλος ΠΕ), με συνολικά ενοποιημένα έσοδα άνω των €750 εκατομμυρίων, κατά το φορολογικό έτος που προηγείται του φορολογικού έτους στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Ανά Χώρα.

Αν η Τελική Μητρική Οντότητα (ΤΜΟ) του Ομίλου ΠΕ είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και είναι υποκείμενη στις υποχρεώσεις της Έκθεσης Ανά Χώρα, η εν λόγω οντότητα είναι υπόχρεη στην υποβολή της εν λόγω Έκθεσης στις φορολογικές αρχές εντός 12 μηνών από την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους στο οποίο αναφέρεται. Η υποβληθείσα Έκθεση Ανά Χώρα θα ανταλλάσσεται αυτομάτως μεταξύ των φορολογικών αρχών στις οποίες η οντότητα του Ομίλου ΠΕ δραστηριοποιείται και με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση ανταλλαγής πληροφοριών εντός 15 μηνών από την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους στο οποίο αναφέρεται. Ωστόσο, έχει δοθεί παράταση για το πρώτο φορολογικό έτος που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, με αποτέλεσμα οι Εκθέσεις Ανά Χώρα να μπορούν να ανταλλαχθούν εντός 18 μηνών από την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους.

Μια οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και δεν αποτελεί την ΤΜΟ του Ομίλου ΠΕ, θα έχει την υποχρέωση να προβεί στην υποβολή Έκθεσης Ανά Χώρα στην Ελλάδα εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: f Η χώρα στην οποία είναι φορολογικός κάτοικος η ΤΜΟ δεν έχει υιοθετήσει την υποχρέωση για την υποβολή Έκθεσης Ανά Χώρα. f Η χώρα της οποίας είναι φορολογικός κάτοικος η ΤΜΟ δεν έχει προβεί στη σύναψη της ισχύουσας Ειδικής Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών, με την οποία απαιτείται η αυτόματη ανταλλαγή των Εκθέσεων Ανά Χώρα, με την Ελλάδα. f Η χώρα της οποίας είναι φορολογικός κάτοικος η ΤΜΟ έχει επιδείξει συστημική αδυναμία συμμόρφωσης με την υποβολή της Έκθεσης Ανά Χώρα. f Στην περίπτωση που ο Όμιλος ΠΕ έχει πολλές οντότητες φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας και συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Όμιλος ΠΕ δύναται να αναθέσει σε μία από τις εν λόγω οντότητες την υποβολή της Έκθεσης Ανά Χώρα.  f Τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνονται στην Έκθεση Ανά Χώρα για κάθε φορολογική αρχή που δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΠΕ:

Έσοδα (για συνδεδεμένα και μη συνδεδεμένα μέρη).

Κέρδη (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος.

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (σε ταμειακή βάση).

Οφειλόμενος φόρος εισοδήματος για το τρέχον έτος.

Μετοχικό Κεφάλαιο.

Συσσωρευμένα κέρδη.

Αριθμός Εργαζομένων.

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία εκτός από ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα.

Περιγραφή της κάθε οντότητας του Ομίλου ΠΕ, προσδιορίζοντας την αρχή της οποίας είναι φορολογικός κάτοικος η οντότητα του Ομίλου, και σε περίπτωση διαφοροποίησης, τη δικαιοδοσία υπό του νόμους της οποίας η οντότητα του Ομίλου έχει συσταθεί, καθώς και τη φύση της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της οντότητας του Ομίλου.

Ο νέος νόμος περιλαμβάνει υπόδειγμα της Έκθεσης Ανά Χώρα, ενώ λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην υποβολή των Εκθέσεων Ανά Χώρα και κάθε άλλο συναφές ζήτημα θα καθοριστούν με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σκοπός της Έκθεσης Ανά Χώρα αποτελεί η παροχή της δυνατότητας αξιολόγησης των σημαντικών κινδύνων σε σχέση με τις ενδοομιλικές τιμολογήσεις και άλλων κινδύνων που σχετίζονται με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και την μεταφορά κερδών. Επίσης, η Έκθεση ανά Χώρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αξιολογηθεί ο κίνδυνος της μη συμμόρφωσης των μελών του Ομίλου ΠΕ με τους εφαρμοστέους κανόνες για τις τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών, και κατά περίπτωση για σκοπούς οικονομικής και στατιστικής ανάλυσης.

Τέλος, ο νόμος ορίζει ότι στα πλαίσια ενός φορολογικού ελέγχου, η Έκθεση Ανά Χώρα δύναται να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση περεταίρω ερευνών όσον αφορά στις ρυθμίσεις του Ομίλου ΠΕ για τις τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών ή όσον αφορά σε άλλα φορολογικά θέματα που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε διορθώσεις στο φορολογητέο εισόδημα μιας οντότητας που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

Κυρώσεις μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση υποβολής Έκθεσης Ανά Χώρα Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4484/2017 το πρόστιμο που επιβάλλεται για τη μη υποβολή της Έκθεσης Ανά Χώρα ανέρχεται στις €20,000, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβών πληροφοριών το πρόστιμο ανέρχεται στις €10.000 (τα εν λόγω πρόστιμα είναι διπλάσια των όσων προέβλεπε το σχέδιο νόμου που είχε κατατεθεί προς έγκριση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο).

Γνωστοποίηση Περαιτέρω, στις διατάξεις του νέου νόμου ορίζεται ότι η οντότητα μέλος του Ομίλου ΠΕ, η οποία έχει τη φορολογική της κατοικία στην Ελλάδα, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τις αρμόδιες ελληνικές φορολογικές αρχές, σχετικά με την οντότητα του Ομίλου ΠΕ που είναι υπεύθυνη να προβεί στην υποβολή της Έκθεσης Ανά Χώρα, μέχρι την τελευταία μέρα του φορολογικού έτους που αναφέρεται η Έκθεση Ανά Χώρα.

Ωστόσο, ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής, η προθεσμία αυτής της ενημέρωσης παρατείνεται έως την τελευταία ημέρα υποβολής της Έκθεσης Ανά Χώρα (π.χ. για Πολυεθνικές Επιχειρήσεις με φορολογικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η πρώτη ενημέρωση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, ήτοι 12 μήνες μετά την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους).

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner