Τροπολογίες του Υπ. Οικονομικών σχετικά με τον φόρο πλοίων αναψυχής, την απαλλαγή μισθώματος επ. μισθώσεων, την απαλλαγή των φ.π. από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ και την χορήγηση μείωσης στον ΕΝΦΙΑ

Επιφέρονται οι εξής τροπολογίες και προσθήκες του Υπ. Οικονομικών στο σχέδιο νόμου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Για την Προστασία της εργασίας — Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής « Επιθεώρηση Εργασίας» — Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας — Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία — Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της Ιδιωτικής ζωής» (Φορολογία πλοίων και λοιπές επείγουσες φορολογικές ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις φορολογίας κεφαλαίου Αρ. Τροπολογίας: 932/65 11.6.2021). Ειδικά:

Επέρχεται αναπροσαρμογή συντελεστών φόρου εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975, καθώς εισφοράς του 29/1975.

Επέρχεται τροποποίηση του άρθρου 12 v. 27/1975, σχετικά με τον υπολογισμό φόρου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής.

Γίνεται αποσαφήνιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας καταβολής επιχορήγησης για το μεταφορικό κόστος εκδοτικών επιχειρήσεων – Τροποποίηση άρθρου 90 ν.4764/2020.

Με τροποποίηση του άρθρου 80 v. 4446/2016, επέρχεται κατάργηση του αποδεικτικού Φορολογικής ενημερότητας σε περίπτωση πληρωμής χρηματικού εντάλματος δυνάμει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Επεκτείνεται η απαλλαγή μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων με τροποποίηση του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020. Ειδικά η παράγραφος 10 της από 20.3.2020 ΠΝΠ, διαμορφώνεται ως εξής:

«Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο και Ιούνιο του έτους 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVlD-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης κορωνοϊού COVlO-19 ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων, πέραν των αναφερόμενων στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 8α, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων, σύμφωνα με το δεύτερο και τα τρίτο εδάφιο της παρ. 1…».

Επέρχονται ρυθμίσεις στη Φορολογίας Κεφαλαίου όσον αφορά την σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικώντην απαλλαγή των φυσικών προσώπων από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ και την χορήγηση μείωσης στον ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων για το έτος 2021.

Με τροποποίηση του άρθρου 79 του Ν. 4764/2020, δίνεται παράταση του χρόνου έναρξης ισχύος της φορολόγησης ανά δελτίο παιχνιδιού τυχερά παίγνια.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner