Ψηφίστηκε η τροπολογία του Υπ. Εργασίας για την υποχρεωτική τηλεργασία και το ευέλικτο ωράριο εργασίας

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο “Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.” με ευρεία πλειοψηφία.

Υπερψηφίστηκε επίσης και η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας για τη “λήψη έκτακτων προσωρινών μέτρων για την οργάνωση του τόπου και χρόνου εργασίας, για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας, για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19”

Υπενθυμίζουμε ότι  με την τροπολογία που ψηφίστηκε:

1.α. Εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού αυτών των εργαζομένων.

β. Υποχρεούνται, με επιβολή προστίμου τριών (3.000) ευρώ σε περίπτωση παράβασης, οι επιχειρήσεις – εργοδότες να προαναγγείλουν, εντός εικοσιτετραώρου από τη δημοσίευση της υπό ψήφιση διάταξης, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», την εξ αποστάσεως εργασία του 40% των εργαζομένων τους.

γ. Αναπροσαρμόζεται το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις -εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά την έναρξη και λήξη του.

δ. Τα ανωτέρω ισχύουν εντός της Περιφέρειας Αττικής, από τη δημοσίευσή τους έως τις 4 Οκτωβρίου 2020.

Με κ.υ.α. είναι δυνατή:

i) η χρονική και γεωγραφική επέκταση της ισχύος των εν λόγω μέτρων και

ii) η τροποποίηση του ποσοστού του 40%.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου…………

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων άμεσης εφαρμογής για την πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής και προκειμένου αφενός να αποσυμφορηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και οι χώροι εργασίας, αφετέρου να προστατευθούν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα από τον κορωνοϊό COVID-19, προτείνονται συγκεκριμένα προσωρινά και έκτακτα μέτρα για την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Ειδικότερα, με την περ. α) προβλέπεται η υποχρέωση του εργοδότη να εφαρμόσει το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, με την αξιοποίηση και του συνόλου των διαθέσιμων τεχνολογικών δυνατοτήτων και ψηφιακών εφαρμογών, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων του που δύνανται να εργαστούν με το σύστημα αυτό. Προβλέπεται ρητά ότι η υποχρέωση αυτή υφίσταται μόνον σε όποιες περιπτώσεις η εργασία μπορεί να παρασχεθεί με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, δηλ. μόνον εφόσον η φύση της παρεχόμενης εργασίας είναι συμβατή με την τηλεργασία και, επομένως, εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής, ενδεικτικά, oι εκπαιδευτικές δομές που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι δομές παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικά νοσοκομεία, Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας), οι φαρμακαποθήκες, οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων, οι ταχύ μεταφορές.

Πιο συγκεκριμένα, ο εργοδότης υποχρεούται να προαναγγείλει το προσωπικό που θα απασχοληθεί εξ αποστάσεως, για το σύνολο της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το σχετικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Τυχόν παράβαση εκ μέρους του εργοδότη της υποχρέωσης αυτής, επιφέρει πρόστιμο που επιβάλλεται κατόπιν ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με την περ. β) εισάγεται ως έκτακτο μέτρο η σταδιακή προσέλευση και η αντίστοιχη αποχώρηση των εργαζομένων προς καί από τον τόπο εργασίας με σκοπό την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και του τόπου παροχής της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, η έναρξη και λήξη του ωραρίου προσαρμόζεται με τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να προσέρχονται και να αποχωρούν ανά μισή ώρα και εντός διώρου σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους.

Περαιτέρω προβλέπεται ότι για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος, αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση ορίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προστατευτικές διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α’ 94), καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία της υπερεργασίας και της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης πριν από την πραγματοποίησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Με την περ. γ) προσδιορίζεται η χωρική ισχύς των προτεινόμενων μέτρων (Περιφέρεια Αττικής) και η έναρξη ισχύος αυτών από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως τις 4 Οκτωβρίου 2020. Περαιτέρω, παρέχεται εξουσιοδότηση στους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας για την έκδοση κοινής απόφασης με την οποία θα επεκτείνονται τα ανωτέρω θεσπιζόμενα μέτρα ως προς τον χρόνο και τόπο εφαρμογής τους, θα διαφοροποιείται το ποσοστό εφαρμογής της εξ αποστάσεως εργασίας και θα καθορίζονται άλλα ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο ….
Έκτακτα προσωρινά μέτρα για την Περιφέρεια Αττικής ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας

Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, τίθενται οι εξής κανόνες ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας:

α) Σε εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού αυτών των εργαζομένων. Για την ορθή τήρηση του παρόντος οι επιχειρήσεις – εργοδότες οφείλουν εντός εικοσιτετραώρου από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να προαναγγείλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την εξ αποστάσεως εργασία του 40% των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό και για το σύνολο του οριζόμενου χρονικού διαστήματος στο παρόν, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

β) Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεωτικά προσαρμόζεται κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους. Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α’ 94), καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία του χρόνου υπεργασίας και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης πριν την πραγματοποίησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

γ) Το παρόν ισχύει, εντός της Περιφέρειας Αττικής, από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως τις 4 Οκτωβρίου 2020. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας είναι δυνατόν:

γα) η ισχύς του παρόντος να παραταθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή και να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Επικράτειας,

γβ) να διαφοροποιηθεί το ποσοστό της περ. α) και

γγ) να καθορισθούν άλλα ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του παρόντος.


Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρύθμισης

11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου

Στο πλαίσιο της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς ο κίνδυνος διασποράς της πανδημίας έχει επανεμφανιστεί σε μεγάλο βαθμό ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής, λαμβάνεται ειδική μέριμνα προκειμένου να περιφρουρηθεί η υγεία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και του γενικότερου κοινωνικού συνόλου. Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για προστασία των εργαζομένων που απέναντι στον κίνδυνο λοίμωξης από τον κορωνοϊό COVID-19 καθώς και για τη διασφάλιση της υγείας τους κατά την παροχή της εργασίας τους, προκειμένου να επιτυγχάνεται αποσυμφόρηση στους χώρους εργασίας, αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων.

11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα

Με την προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζεται κατάλληλα και αποτελεσματικά η ως άνω αναγκαιότητα, καθώς για την Περιφέρεια Αττικής θεσπίζεται η υποχρέωση παροχής εργασίας εξ αποστάσεως (τηλεργασία), σε όποιες περιπτώσεις η εργασία μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, ποσοστού 40% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Η προτεινόμενη διάταξη, στο μέτρο που εφαρμόζεται και εφόσον η τηλεργασία είναι συμβατή με τη φύση της παρεχόμενης εργασίας, είναι κατάλληλη να συμβάλει στη διατήρηση της κανονικής λειτουργίας ιδιωτικού τομέα υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων και εφόσον τα καθήκοντα των εργαζομένων δύνανται να παρέχονται εξ αποστάσεως ή η φύση των καθηκόντων τους δεν απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στον τόπο εργασίας.

Συνεπώς είδη εργασίας που απαιτούν αυτοπρόσωπη παρουσία των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα και εντελώς ενδεικτικά, σε υπεραγορές τροφίμων (supermarket), σε ταχυμεταφορές, καθώς και σε φαρμακαποθήκες, δομές παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικά νοσοκομεία, Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας) κλπ. δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας προτεινόμενης ρύθμισης περί υποχρέωσης υπαγωγής σε παροχή εργασίας εξ αποστάσεως με ψηφιακά -τεχνολογικά μέσα.

11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου

Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της και της ανάγκης δημιουργίας προστατευτικού πλαισίου για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με την πρόβλεψη τηλεργασίας, δηλαδή με την αξιοποίηση και του συνόλου των διαθέσιμων τεχνολογικών δυνατοτήτων και ψηφιακών εφαρμογών για την εξ αποστάσεως διεκπεραίωση εργασιών.

11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον

Η παρούσα ρύθμιση αναμένεται να συμβάλει στην προστασία την υγείας των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και την προστασία της δημόσιας υγείας εν γένει με την αποφυγή της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και στην περαιτέρω αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών και τεχνολογιών στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner