ΠΟΛ 1129/2017 Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, σύμφωνα με τη «Σύμβαση μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ)» (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας), που κυρώθηκε με το ν. 2216/1994 (Α’ 83).

Αριθμ. ΠΟΛ: 1129/2017

Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, σύμφωνα με τη «Σύμβαση μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ)» (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας), που κυρώθηκε με το ν. 2216/1994 (Α’ 83).

ΠΟΛ.1129/23.8.2017

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 και ιδίως των άρθρων 41 παρ. 4, 45 παρ. 2 περ. θ’ και 63Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’ 170), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
3. Τις διατάξεις περί διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού του ν. 2216/1994 (Α’ 83) «Κύρωση Σύμβασης μεταξύ Κρατών -Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων και των προσαρτημένων σε αυτήν κοινών και μονομερών δηλώσεων τους και άλλες διατάξεις (90/436/ΕΟΚ)» και του Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση αυτής, το οποίο κυρώθηκε με το ν. 3140/2003 (Α’ 104).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, (ν. 4172/2013, Α’ 167), όπως ισχύουν.
5. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β’
968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
6. Την αριθ. 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.1.2016)
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις των συμβάσεων για την σποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος που έχει συνάψει η Ελλάδα.
8. Τις διατάξεις των ν. 4170/2013, 4378/2016 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ (ΕΕ L 64 της 11ης.3.2011), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2014 (ΕΕ L 359 της 16.12.2014).
9. Τον «Κώδικα συμπεριφοράς για την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων» (2006/C 176/02).
10. Τον «Αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας για την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης σχετικά με την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων» (2009/C 322/01).
11. Την ανάγκη ρύθμισης διαδικαστικών ζητημάτων κατά την εφαρμογή της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού του ν. 2216/1994.
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει ζητήματα που διέπουν τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (στο εξής «ΔΑΔ»), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 της «Σύμβασης μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διόρθωσης των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ)» (στο εξής «Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας» ή «Σύμβαση Διαιτησίας» ή «Σύμβαση»), που κυρώθηκε στην Ελλάδα με το ν. 2216/1994 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1995.
Η Σύμβαση Διαιτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής, εφαρμόζεται όταν, για φορολογικούς σκοπούς, τα κέρδη (ή οι ζημιές) μιας επιχείρησης ενός από τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμπεριλαμβάνονται και στα κέρδη (ή τις ζημιές) μιας επιχείρησης άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, λόγω μη τήρησης των αρχών που περιγράφονται στο άρθρο 4 αυτής.

 

2. Η ρήτρα περί ΔΑΔ της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Διαιτησίας (άρθρο 6) προβλέπει την έναρξη και διεξαγωγή της ΔΑΔ σε κάθε περίπτωση που μια επιχείρηση κρίνει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 4 δεν έχουν τηρηθεί, κατά τη διόρθωση των κερδών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή μιας επιχείρησης και της μόνιμης εγκατάστασης αυτής.

3. Όταν, σε μία από τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η Σύμβαση Διαιτησίας, η θιγόμενη επιχείρηση κρίνει ότι οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 4 της Σύμβασης δεν έχουν τηρηθεί, μπορεί, ανεξάρτητα από τα μέσα θεραπείας που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο των Συμβαλλόμενων Κρατών, να θέσει την υπόθεση υπόψη της αρμόδιας αρχής του Συμβαλλόμενου Κράτους, του οποίου είναι κάτοικος ή στο οποίο βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή της.
Η έναρξη της ΔΑΔ προϋποθέτει την υποβολή αιτήματος από τη θιγόμενη επιχείρηση (νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα).

4. Σύμφωνα με το άρθρο 15 της Σύμβασης, από τη Σύμβαση δεν θίγονται οι διατάξεις άλλων διεθνών συμβάσεων ή του εθνικού δικαίου που παρέχουν αποτελεσματικότερη προστασία όσον αφορά στην εξάλειψη της διπλής φορολογίας.

Άρθρο 2 Αρμόδια Αρχή

1. Αρμόδια αρχή για την υποβολή, την εξέταση των αιτημάτων και τη διεξαγωγή της ΔΑΔ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Διαιτησίας, είναι το Τμήμα Δ’, Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων, της Διεύθυνσης Ελέγχων (στο εξής «ΔΕΛ») της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (στο εξής «Α.Α.Δ.Ε.»).

2. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει το αίτημα και εξετάζει αρχικά το εμπρόθεσμο και παραδεκτό του αιτήματος, καθώς και εάν αυτό περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του αιτήματος από την αρμόδια αρχή, η αρμόδια αρχή προσπαθεί, εάν θεωρήσει το αίτημα βάσιμο και η ίδια δεν μπορεί να δώσει ικανοποιητική λύση, ώστε να αποφευχθεί η επιβολή φορολογίας, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Σύμβασης Διαιτησίας, να επιλύσει τη διαφορά με συμφωνία αμοιβαίου διακανονισμού με την αρμόδια αρχή του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, με σκοπό την αποφυγή επιβολής φορολογίας. Προς τούτο, ενημερώνει για την υπόθεση το αντισυμβαλλόμενο κράτος, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Επίσης, ενημερώνει τον αιτούντα για την έναρξη της ΔΑΔ.

Άρθρο 3
Εμπρόθεσμο και παραδεκτό του αιτήματος – Παραγραφή

1. Για να θεωρείται εμπρόθεσμο, το αίτημα πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια αρχή εντός της προβλεπόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 6 της Σύμβασης, τριετούς προθεσμίας από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού του φόρου, με την οποία έγινε η διόρθωση των κερδών (ή ζημιών). Η ημερομηνία κοινοποίησης στον υπόχρεο των ανωτέρω πράξεων αποτελεί το σημείο έναρξης της τριετούς προθεσμίας.

2. Το αίτημα υπαγωγής σε ΔΑΔ είναι παραδεκτό, εφόσον (α) το περιεχόμενο του είναι πλήρες, σύμφωνα με το άρθρου 4 της παρούσας και (β) αναφέρεται σε επιβολή διπλής φορολογίας, συνεπεία διόρθωσης κερδών (ή ζημιών), η οποία αντίκειται στην «αρχή των ίσων αποστάσεων» (Arm’s Length Principle), που περιγράφεται στο άρθρο 4 της Σύμβασης Διαιτησίας. Η αρχή των ίσων αποστάσεων έχει το ίδιο περιεχόμενο, εφαρμόζεται και ερμηνεύεται με τον ίδιο τρόπο, όπως αποτυπώνεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ για την αποφυγή της διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου (OECD Model Tax Convention on Income and Capital). Η αρχή αυτή ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013), το οποίο εφαρμόζεται και ερμηνεύεται, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ περί ενδοομιλικών τιμολογήσεων (άρθρο 50 παρ. 2 ΚΦΕ).

3. Σε περίπτωση που το αίτημα δεν είναι εμπρόθεσμο ή παραδεκτό ή σε περίπτωση που δεν παρασχεθούν οι ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες από τον αιτούντα εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 παρ. 3 προθεσμίας ή σε περίπτωση που τα έτη, στα οποία αναφέρεται το αίτημα, έχουν παραγραφεί, κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα εσωτερική νομοθεσία, η αρμόδια αρχή απορρίπτει το αίτημα, προβαίνοντας σε γραπτή ενημέρωση του αιτούντος, οπότε και η ΔΑΔ ολοκληρώνεται. Εάν συντρέχει λόγος απόρριψης λόγω παραγραφής και το αίτημα αναφέρεται σε περισσότερα από ένα έτη, αυτό γίνεται δεκτό μόνο για τα έτη, τα οποία δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή.

Άρθρο 4
Περιεχόμενο του αιτήματος

1. Το αίτημα υποβάλλεται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα. Οι ελάχιστες πληροφορίες και έγγραφα που πρέπει να συνυποβάλλονται με το αίτημα για έναρξη της ΔΑΔ είναι τα ακόλουθα:

α. Στοιχεία του αιτούντος προσώπου: ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και στοιχεία όλων των συνδεδεμένων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων όλων των μόνιμων εγκαταστάσεων που συμμετέχουν στις υπό εξέταση συναλλαγές.

β. Βάση του αιτήματος: αναφορά στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας και στις διατάξεις του (-ων) άρθρου (-ων) αυτής, οι οποίες, σύμφωνα με τον αιτούντα, δεν εφαρμόζονται ορθά.

γ. Πραγματικά περιστατικά: λεπτομερή στοιχεία αναφορικά με τα γεγονότα και τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων του φορολογικού (-ων) έτους (-ών), το (-α) οποίο (-α) αφορά, το (-α) ποσό (-ά) φόρου (-ων), τόσο σε εγχώριο όσο και σε ξένο νόμισμα, εάν κρίνεται απαραίτητο, που αφορά η υπόθεση, καθώς και τυχόν υποστηρικτικών εγγράφων.
Λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά στη σύνδεση μεταξύ της επιχείρησης και των λοιπών μερών που συμμετέχουν στις σχετικές συναλλαγές.

δ. Ανάλυση του αιτήματος προς επίλυση: υπόμνημα του αιτούντος, στο οποίο εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους ο αιτών θεωρεί ότι συντρέχει περίπτωση διπλής φορολογίας, επειδή δεν έχουν τηρηθεί οι αρχές που εκτίθενται στο άρθρο 4 της Σύμβασης Διαιτησίας, και τεκμηρίωση με την προσκόμιση συνοδευτικών εγγράφων στην ελληνική γλώσσα (ενδεικτικά, αντίγραφα έκθεσης φορολογικού ελέγχου, πράξης προσδιορισμού φόρου ή ισοδύναμου εγγράφου, που οδήγησε στην εικαζόμενη διπλή φορολογία), αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση των συναλλαγών που σχετίζονται με το αίτημα για την υπαγωγή σε ΔΑΔ και της μεθοδολογίας, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τις προσαρμογές (ενδεικτικά: βασικός και ελληνικός φάκελος τεκμηρίωσης).

ε. Εάν το αίτημα έχει υποβληθεί επίσης στην αρμόδια αρχή του αντισυμβαλλόμενου Κράτους.
Εάν ναι, την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, την αρμόδια αρχή στην οποία κατατέθηκε και αντίγραφο του αιτήματος και των συνημμένων σε αυτό εγγράφων.

στ. Λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά σε τυχόν διαδικασίες ενδικοφανούς προσφυγής, περαίωσης, διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, διοικητικού συμβιβασμού, δικαστικής προσφυγής και εν γένει διαδικασίες ενώπιον Δικαστηρίων, που ενδεχομένως έχουν κινηθεί από τον αιτούντα ή λοιπά μέρη, σε οποιοδήποτε από τα εμπλεκόμενα κράτη, σε σχέση με την υπόθεση του αιτήματος ΔΑΔ, καθώς και οποιεσδήποτε δικαστικές αποφάσεις σε σχέση με την υπόθεση. Αν η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου και εφόσον δεν έχει συζητηθεί ακόμα, απαιτείται βεβαίωση από την Γραμματεία του οικείου Δικαστηρίου ότι το σχετικό ασκηθέν ένδικο βοήθημα δεν έχει συζητηθεί.

ζ. Αναφορά, εάν έχει υποβάλει ο αιτών στο παρελθόν στην ελληνική ή την αλλοδαπή φορολογική διοίκηση αίτημα για την ίδια ή παρόμοια υπόθεση, καθώς και εάν υπάρχουν μονομερείς, διμερείς ή πολυμερείς Συμφωνίες Προκαθορισμένης Τιμολόγησης (Advance Pricing Agreements APA’s) ή έγγραφες οδηγίες της Διοίκησης οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αίτημα.

η. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη νομιμοποιητικό έγγραφο για τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου, απαιτείται ενυπόγραφη δήλωση ότι ο εκπρόσωπος έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί για λογαριασμό του αιτούντος για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το αίτημα.

θ. Δήλωση του αιτούντος, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία επιβεβαιώνεται ότι όλες οι παρασχεθείσες πληροφορίες και τεκμηρίωση είναι πλήρεις, ακριβείς και αληθείς, καθώς επίσης και ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα των άρθρων 17, 18 και 19 του ν. 2523/1997 ή του άρθρου 66 του v. 4174/2013 και ότι δεν έχει ασκηθεί κατ’ αυτού ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή για τα αδικήματα αυτά.

2. Με την υποβολή του αιτήματος, συνυποβάλλεται στην αρμόδια φορολογική αρχή και ηλεκτρονικός φάκελος σε οπτικό δίσκο CD ή USB stick, στον οποίο περιλαμβάνονται σε μαγνητική μορφή τα αναφερόμενα στα πεδία α. θ. της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

3. Ο τύπος και το περιεχόμενο του αιτήματος έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΔΑΔ)», το οποίο αποτελεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας.

4. Επιπλέον πληροφορίες για τη ΔΑΔ περιγράφονται στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ» και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., http://www.aade.gr

Άρθρο 5

Τυπικός έλεγχος του αιτήματος

1. Η ΔΕΛ αξιολογεί το αίτημα για υπαγωγή σε ΔΑΔ, ελέγχοντας τα προσκομισθέντα στοιχεία, καθώς και το εμπρόθεσμο και παραδεκτό του αιτήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσας.

2. Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΛ αποστέλλει στον αιτούντα επιβεβαίωση ότι παρέλαβε το αίτημα του, εντός μηνός από την παραλαβή του. Η επιβεβαίωση αποστέλλεται είτε με συστημένη επιστολή, στη δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση του, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού. Ταυτόχρονα, η ΔΕΛ ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερομένων κρατών-μελών σχετικά με την παραλαβή του αιτήματος, με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αίτησης.

3. Η ΔΕΛ έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον αιτούντα συμπληρωματικά στοιχεία, καθώς και κάθε απαραίτητη πληροφορία, τάσσοντας δίμηνη προθεσμία για την προσκόμιση τους, η οποία δύναται να παραταθεί μετά από αίτηση του. Ο αιτών, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αυτοβούλως συμπληρωματικά στοιχεία.

4. Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους ενημερώσει την ελληνική αρμόδια αρχή ότι παρέλαβε αίτημα υπαγωγής σε ΔΑΔ ή εάν αυτή εκκινήσει τη ΔΑΔ, η ΔΕΛ θα εξετάσει τις τυπικές προϋποθέσεις του αιτήματος και εάν κρίνει απαραίτητο, θα ζητήσει από την άλλη αρχή να στείλει τις πληροφορίες και έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας.

5. Η ΔΕΛ θα ολοκληρώσει τον τυπικό έλεγχο του αιτήματος εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος ή από την ημερομηνία που της παρασχέθηκαν όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες και έγγραφα, αποφασίζοντας την αποδοχή ή απόρριψη του. Εάν η ΔΕΛ αποφασίσει την απόρριψη του αιτήματος για τυπικούς λόγους, επειδή κρίνει αυτό ως απαράδεκτο ή εκπρόθεσμο ή επειδή δεν της παρασχέθηκαν οι ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες από τον αιτούντα εντός της προβλεπόμενης στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου προθεσμίας, προβαίνει σε γραπτή ενημέρωση του αιτούντος αλλά και της (-ων) αρμόδιας(-ων) αρχής (-ών) του(ων) ενδιαφερομένου(-ων) κράτους(-ών), αναφέροντας τους λόγους απόρριψης του αιτήματος. Η ίδια διαδικασία ενημέρωσης του αιτούντος ακολουθείται και στη περίπτωση που γνωστοποιηθεί στην ελληνική αρμόδια αρχή από αλλοδαπή αρμόδια αρχή η απόρριψη του αιτήματος για τυπικούς λόγους. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος για τυπικούς λόγους, έστω και από μια από τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, η ΔΑΔ ολοκληρώνεται.

Άρθρο 6

Ζητήματα εκκρεμοδικίας

1. Η τυχόν άσκηση δικαστικής προσφυγής ενώπιον ελληνικών δικαστηρίων δεν εμποδίζει την εξέταση ενός αιτήματος ΔΑΔ, υπό την προϋπόθεση ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί κατά τον χρόνο κατάθεσης του αιτήματος. Σε περίπτωση συζήτησης της υπόθεσης, η διαδικασία της ΔΑΔ ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα και ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια αρχή του αντισυμβαλλόμενου κράτους. Ο φορολογούμενος οφείλει να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή για τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του δικαστηρίου.

2. Εφόσον έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου, η αρμόδια αρχή μπορεί να προβεί σε εξέταση του αιτήματος για υπαγωγή σε ΔΑΔ, μόνο εφόσον προσκομισθεί από τον αιτούντα βεβαίωση από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί το ένδικο βοήθημα, ότι η εν λόγω υπόθεση δεν έχει συζητηθεί. Η αρμόδια αρχή δύναται να ζητά από τον αιτούντα να προσκομίσει βεβαίωση από τη Γραμματεία του αρμόδιου Δικαστηρίου, ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ΔΑΔ.

3. Σε περίπτωση που ο αιτών ζητά θεραπεία συνεπεία πράξεων αλλοδαπής φορολογικής αρχής, με τις οποίες ισχυρίζεται ότι επιβλήθηκε φορολογία, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Σύμβασης, το αίτημα του εξετάζεται μόνο εφόσον οι πράξεις αυτές έχουν καταστεί οριστικές στην αλλοδαπή και δεν υπάρχουν κατά αυτών δικαστικές αποφάσεις στο αντισυμβαλλόμενο κράτος.

 

Άρθρο 7
Ζητήματα σοβαρών παραβάσεων

1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Σύμβασης, η αρμόδια αρχή δεν υποχρεούται να εκκινήσει τη ΔΑΔ, όταν έχει κριθεί οριστικά, μέσω μιας διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας, ότι ένα από τα πρόσωπα τα οποία αφορούν οι πράξεις που προβλέπουν διόρθωση κερδών, βάσει το άρθρου 4 της Σύμβασης, φέρει την ευθύνη σοβαρών παραβάσεων. Η Ελλάδα έχει καθορίσει την έννοια των σοβαρών παραβάσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Διαιτησίας με την μονομερή δήλωση της που έχει σημειωθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. (C160/30-6-2005).

2. Όταν μια δικαστική ή διοικητική διαδικασία, που επιδιώκει να διαπιστώσει, εάν μια από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, τις οποίες αφορούν πράξεις που προβλέπουν διόρθωση των κερδών βάσει του άρθρου 4 της Σύμβασης, φέρει την ευθύνη σοβαρών παραβάσεων φοροδιαφυγής, διεξάγεται παράλληλα με τη ΔΑΔ, τότε η εξέταση του αιτήματος αναστέλλεται, μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας.

Άρθρο 8

Αξιολόγηση του αιτήματος

1. Μετά την ολοκλήρωση του τυπικού ελέγχου, η ΔΕΛ προχωρά στον ουσιαστικό έλεγχο του αιτήματος, προκειμένου να εξεταστεί εάν το αίτημα είναι βάσιμο, ήτοι εάν υπάρχει επιβολή διπλής φορολογίας, η οποία περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης Διαιτησίας. Στο στάδιο αυτό, η ΔΕΛ δύναται να ζητήσει τις απόψεις της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας, κατά περίπτωση.
2. Εφόσον υπάρχει διοικητική διαδικασία, όπως φορολογικός έλεγχος, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, η ΔΕΛ ενημερώνει γραπτώς τον αιτούντα ότι το αίτημα για υπαγωγή σε ΔΑΔ δεν εξετάζεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχει γίνει στην Ελλάδα φορολογικός έλεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών της συνδεδεμένης επιχείρησης, ο Γενικός Διευθυντής Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. δίδει εντολή για έναρξη φορολογικού ελέγχου στην αρμόδια ελεγκτική φορολογική υπηρεσία, με την επισήμανση να διενεργηθεί με προτεραιότητα, λόγω εκκρεμούς αιτήματος υπαγωγής σε ΔΑΔ.

4. Η ΔΕΛ, στο πλαίσιο της εξέτασης αιτημάτων για υπαγωγή σε ΔΑΔ, δύναται να ζητά από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., στις οποίες τηρείται ο φάκελος της υπόθεσης του ελέγχου, όλα τα απαραίτητα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου και του φυσικού φακέλου, εάν χρειαστεί, οι οποίες με τη σειρά τους δεσμεύονται να αποστείλουν, τα στοιχεία αυτά σε εύλογο χρονικό διάστημα.

5. Η ΔΕΛ ερευνά τα πραγματικά και νομικά ζητήματα της υπόθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας και της Σύμβασης Διαιτησίας, το αίτημα για έναρξη της ΔΑΔ, τις πληροφορίες που έλαβε από τον αιτούντα, τις διαπιστώσεις του τυχόν διενεργηθέντος φορολογικού ελέγχου από την ελληνική φορολογική αρχή, τις απόψεις της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας ή των ομάδων εργασίας του άρθρου 9 παρ. 6 της παρούσας, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με την υπόθεση. Εάν η ΔΕΛ διατηρεί αμφιβολίες ως προς το βάσιμο του αιτήματος, ενημερώνει τον αιτούντα για τις αμφιβολίες της και τον καλεί να υποβάλει τις απόψεις του.

6. Η ΔΑΔ διεξάγεται από τις αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών. Ο αιτών δεν εμπλέκεται άμεσα στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της ΔΑΔ και η συμμετοχή του περιορίζεται στην έγκαιρη και ακριβή παροχή προς τις αρμόδιες αρχές όλων των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη λύσης στην υπόθεση του. Η ΔΕΛ εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί σε αυτήν, φροντίζει να ενημερώνει την ενδιαφερόμενη επιχείρηση για όλες τις σημαντικές εξελίξεις που την αφορούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, η αιτούσα επιχείρηση μπορεί να καλείται από την ΔΕΛ να παρουσιάσει τις απόψεις της.

Άρθρο 9
Διαβούλευση αρμοδίων αρχών Έγγραφο Διατύπωσης Θέσεων

1. Ακολουθεί διαβούλευση μεταξύ των αρμοδίων αρχών με ανταλλαγή εγγράφων, στα οποία εκτίθενται οι θέσεις τους.

2. Σε περίπτωση που η ελληνική αρμόδια αρχή εκκινεί τη ΔΑΔ, απευθύνει προς την αλλοδαπή αρμόδια αρχή έγγραφο διατύπωσης θέσεων, το οποίο περιλαμβάνει την υποβληθείσα υπόθεση, τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι έχει προκύψει φορολογία, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Σύμβασης, την παρουσίαση της πρότασης της ως προς τον τρόπο επίλυσης της διαφοράς, πλήρη αιτιολόγηση του προσδιορισμού του φόρου ή της διόρθωσης των κερδών, συνοδευόμενη από τα βασικά έγγραφα που στηρίζουν τη θέση της και από κατάλογο όλων των άλλων εγγράφων που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση, μαζί με επιβεβαίωση ότι το αίτημα υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 της Σύμβασης και αναφορά στην ημερομηνία έναρξης της διετούς περιόδου του άρθρου 7 παρ. 1 της Σύμβασης (όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 10 της παρούσας).

3. Το έγγραφο διατύπωσης θέσεων δεν κοινοποιείται στον αιτούντα.

4. Σε περίπτωση που η ελληνική αρμόδια αρχή λαμβάνει αίτημα υπαγωγής σε ΔΑΔ από αλλοδαπή αρμόδια αρχή, απαντά στο έγγραφο διατύπωσης θέσεων της αλλοδαπής αρμόδιας αρχής με έγγραφο της, στο οποίο διατυπώνεται η συμφωνία ή η διαφωνία της με τις απόψεις της αλλοδαπής αρχής.

5. Το έγγραφο διατύπωσης θέσεων εγκρίνεται, πριν την αποστολή του, από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

6. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε δύνανται, κατά περίπτωση, να συστήνονται ειδικότερες ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή και άλλων υπηρεσιών ή εκπροσώπου του Ειδικού Νομικού Γραφείου Δημοσίων Εσόδων, εκτός της ΔΕΛ, για την αντιμετώπιση ειδικότερων ζητημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο της ΔΑΔ.

Άρθρο 10 Αποτέλεσμα της ΔΑΔ

1. Η συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλόμενων Κρατών για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας μπορεί να επιτευχθεί είτε με τη μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ των αρμοδίων αρχών των Συμβαλλόμενων Κρατών, και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με τη μορφή ενός κοινού εγγράφου, υπογεγραμμένου από τις αρμόδιες αρχές τους. Το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων της ΔΑΔ υποβάλλεται στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. προς έγκριση.

2. Σε κάθε περίπτωση (επίτευξη συμφωνίας ή μη), η αρμόδια αρχή ενημερώνει με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον αιτούντα για το αποτέλεσμα της ΔΑΔ, εντός μηνός από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

3. Σε περίπτωση επίτευξης Συμφωνίας Αμοιβαίου Διακανονισμού (στο εξής ΣΑΔ) μεταξύ των αρμοδίων αρχών των Συμβαλλομένων Κρατών, ο αιτών ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του, ο οποίος θα πρέπει να είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος, καλείται να παραστεί σε συνάντηση με την ΔΕΛ, προκειμένου να συναινέσει ή όχι με το αποτέλεσμα της ΣΑΔ, εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση.

4. Εάν ο αιτών αποδεχθεί τη ΣΑΔ, συντάσσεται και υπογράφεται από τον αιτούντα και την αρμόδια αρχή Πρακτικό Αποδοχής της ΣΑΔ. Εάν ο αιτών δεν αποδεχθεί τη ΣΑΔ ή εάν δεν παραστεί κατά τη συνάντηση που έχει οριστεί, συντάσσεται Πρακτικό Απόρριψης της ΣΑΔ. Εν μέρει αποδοχή της ΣΑΔ από τον αιτούντα δεν είναι εφικτή, εκτός εάν τα Συμβαλλόμενα Κράτη έχουν συμφωνήσει, από κοινού, μία τέτοια μερική αποδοχή.

5. Σε περίπτωση αποδοχής από τον αιτούντα της ΣΑΔ, εάν έχουν ασκηθεί ένδικα βοηθήματα ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου, ο αιτών πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσει, πριν την έκδοση της Απόφασης αμοιβαίου διακανονισμού του άρθρου 11 της παρούσας, επίσημο αντίγραφο της κατατεθείσας στη Γραμματεία του Δικαστηρίου έγγραφης δήλωσης παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα της προσφυγής για τα ζητήματα τα οποία επιλύονται με τη ΣΑΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ακόμα και στις περιπτώσεις που το αίτημα έχει υποβληθεί σε αλλοδαπή φορολογική αρχή.

6. Κατόπιν της αποδοχής ή απόρριψης από τον αιτούντα της ΣΑΔ, η ΔΕΛ ενημερώνει την αλλοδαπή αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση αποδοχής, ανταλλάσσονται τα τελικά επιβεβαιωτικά έγγραφα.

7.α. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο τα Συμβαλλόμενα Κράτη δεν καταλήξουν σε συμφωνία εντός της προβλεπόμενης, από το άρθρο 7 παρ. 1 της Σύμβασης Διαιτησίας, διετούς προθεσμίας, ακολουθεί το στάδιο της διαιτησίας. Οι αρμόδιες αρχές των εμπλεκόμενων κρατών υποχρεούνται να συστήσουν μια Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία θα είναι αρμόδια να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον τρόπο εξάλειψης της διπλής φορολογίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης Διαιτησίας. Η σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν είναι δυνατή εάν δεν προσκομισθεί από τον φορολογούμενο επίσημο αντίγραφο της κατατεθείσας στη Γραμματεία του Δικαστηρίου έγγραφης δήλωσης παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα της προσφυγής, για τα ζητήματα τα οποία παραπέμπονται στη Συμβουλευτική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ακόμα και στις περιπτώσεις που το αίτημα έχει υποβληθεί σε αλλοδαπή φορολογική αρχή (άρθρο 7 παρ. 3 Σύμβασης).

β. Η διετής περίοδος αρχίζει την μεταγενέστερη των ακόλουθων ημερομηνιών:
i) της ημερομηνίας κοινοποίησης της πράξης προσδιορισμού του φόρου, η οποία οδήγησε στη διόρθωση,
ii) της ημερομηνίας παραλαβής από την αρμόδια αρχή της αίτησης και των ελάχιστων απαιτούμενων στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.
Η διετής προθεσμία μπορεί να παραταθεί ύστερα από συμφωνία των αρμόδιων αρχών και των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Η υποχρέωση των αρμοδίων αρχών για σύγκληση της συμβουλευτικής επιτροπής δεν ισχύει, σε περίπτωση που το εθνικό τους δίκαιο δεν επιτρέπει την παρέκκλιση των διοικητικών αρχών από τις δικαστικές αποφάσεις.
8. Οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί, εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τις προθεσμίες που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο των συμβαλλομένων Κρατών (άρθρο 6 παρ. 2 της Σύμβασης).

 

Άρθρο 11
Απόφαση Αμοιβαίου Διακανονισμού

1. Η αρμόδια αρχή, στηριζόμενη στο Πρακτικό Αποδοχής της αμοιβαίας συμφωνίας, εκδίδει με βάση αυτό εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή του, και αφού προσκομιστεί η δήλωση παραίτησης του άρθρου 10 παρ. 5 της παρούσας, απόφαση επί της ΣΑΔ, η οποία υπογράφεται από τον Διοικητή της Α.ΑΔ.Ε. Η απόφαση κοινοποιείται νόμιμα, μαζί με το αντίγραφο του πρακτικού σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς και στη φορολογική υπηρεσία η οποία είναι αρμόδια για την εκτέλεσή της. Η Απόφαση Αμοιβαίου Διακανονισμού δεν υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή ή οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα.

2. Η απόφαση της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

α. Τα στοιχεία του αιτούντος προσώπου (ονοματεπώνυμο/επωνυμία, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ. διεύθυνση, στοιχεία νομίμου εκπροσώπου) καθώς και τα στοιχεία των συνδεδεμένων προσώπων/μερών που συμμετέχουν στις υπό εξέταση συναλλαγές.

β. Αναφορά στο περιεχόμενο και την ημερομηνία του αιτήματος.

γ. Αναφορά στο Συμβαλλόμενο Κράτος και στην αλλοδαπή φορολογική αρχή, με την οποία διεξήχθη η ΔΑΔ.

δ. Περιληπτική αναφορά στο περιεχόμενο του τελικού εγγράφου, στο οποίο διατυπώθηκε η συμφωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των Συμβαλλόμενων Κρατών.
ε. Αναφορά στο Πρακτικό Αποδοχής της αμοιβαίας συμφωνίας.
στ. Τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας.
ζ. Το ότι δεν υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή ή οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα.
3. Για κάθε φορολογικό έτος εκδίδεται ξεχωριστή απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Είναι δυνατή η σώρευση αποφάσεων για περισσότερα έτη στο ίδιο έγγραφο.
4. Οι αποφάσεις επί της ΣΑΔ δεν δημιουργούν προηγούμενο για την επίλυση μεταγενέστερων παρόμοιων υποθέσεων.

Άρθρο 12
Διασφάλιση απορρήτου Δημοσιότητα
1. Ως προς τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια της ΔΑΔ, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ανταλλαγής πληροφοριών τόσο των εκάστοτε οικείων ΣΑΔΦ όσο και των ν. 4170/2013 και 4378/2016 καθώς και οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί επαγγελματικού και φορολογικού απορρήτου.
2. Οι αποφάσεις Αμοιβαίου Διακανονισμού δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., με ανωνυμοποίηση των στοιχείων του φορολογούμενου. Εάν ο φορολογούμενος διαφωνεί με τη δημοσίευση του συνόλου της Απόφασης, δημοσιεύεται περίληψη αυτής, με περιεχόμενο την περιγραφή του ζητήματος, το αντισυμβαλλόμενο Κράτος, τα φορολογικά έτη, στα οποία αφορά η Απόφαση και η νομική βάση αυτής.

Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει για αιτήματα αμοιβαίου διακανονισμού, που υποβάλλονται από τη δημοσίευση της και μετά. Εκκρεμή αιτήματα επιλύονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α.Α.Δ.Ε. – Γ.Δ.Φ.Δ – Δ/νση Ελέγχων -Τμήμα Δ΄ Καρ. Σερβίας 10, ΤΚ 101 87, Αθήνα
Τηλ: 210 33 75 307
Fax: 2103375354
e-mail: [email protected]
Αίτηση υπαγωγής σε Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (Δ.Α.Δ.)

Αυτή η φόρμα απευθύνεται σε κατοίκους Ελλάδας μόνο

Προς: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, Διεύθυνση Ελέγχων, Τμήμα Δ΄ (Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων)

Αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 6 της Σύμβασης 90/436/ΕΟΚ/23.7.1990 (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας)

Με την παρούσα αιτούμαι την ένταξη σε Δ.Α.Δ. για την επίλυση της κάτωθι υπόθεσης   …………………..

Στοιχεία της φορολογικής αρχής του Συμβαλλόμενου Κράτους

Φορολογική Αρχή (όνομα και διεύθυνση)    …………………..

(2) Στοιχεία αιτούντος

(α) Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία  …………………………
(β) Νόμιμος εκπρόσωπος/Υπεύθυνος επικοινωνίας  ……………..
(γ) Α.Φ.Μ………………
(δ) Αρμόδια Δ.Ο.Υ.  …………….
(ε) Α.Δ.Τ. (εάν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο)     …………………..
(στ) Διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail  ……………..

(3)  Λόγοι για τους οποίους θεωρείτε ότι οι ενέργειες ενός ή και των δύο Συμβαλλόμενων Κρατών είχαν/θα έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή φορολογίας μη σύμφωνης με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Διαιτησίας (Παρακαλείστε, εάν απαιτείται λεπτομερής ανάλυση, αυτή να γίνει σε ξεχωριστό φύλλο)

(α) Περιγραφή της υπόθεσης   ……………
(β) Ενέργεια/ες, η/οι οποία/ες οδήγησε/αν στην επιβολή διπλής φορολόγησης ………………..
(γ) Ημερομηνία κοινοποίησης της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, με την οποία έγινε η διόρθωση των κερδών ή ζημιών…….
(δ) Φορολογικά έτη στα οποία αφορά η υπόθεση………….
(ε) Ποσά φόρου για τα οποία αιτείστε την επιστροφή τους, ανά φορολογικό έτος …………..
(στ) Λεπτομερή στοιχεία αναφορικά με τα γεγονότα και τις περιστάσεις της υπόθεσης (βλ. επισήμανση 1) …………
(ζ) Αναφέρετε τις απόψεις και τις προτάσεις σας για την επίλυση της υπόθεσης (βλ. επισήμανση 2) ……………..
(4) Πρόσθετες πληροφορίες (βλ. επισήμανση 3)

(α) Έχετε ασκήσει ένδικα βοηθήματα κατά πράξεων που σχετίζονται με το παρόν αίτημα/αιτηθεί επιστροφή φόρου, σε οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα κράτη; ΝΑΙ           ΟΧΙ

(β) Έχετε υποβάλει στο παρελθόν αίτημα στην ελληνική ή στην αλλοδαπή φορολογική διοίκηση για την ίδια ή παρόμοια υπόθεση; ΝΑΙ                            ΟΧΙ

(γ) Υπάρχουν μονομερείς/διμερείς ή πολυμερείς ΑΡΑ΄s/ διοικητικές λύσεις με τις ελληνικές ή αλλοδαπές φορολογικές διοικήσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το παρόν αίτημα ΝΑΙ                              ΟΧΙ

(δ) Έχετε προβεί σε οποιοδήποτε είδος διοικητικό συμβιβασμό/διοικητική επίλυση της διαφοράς/περαίωση για τα φορολογικά έτη που σχετίζονται με το παρόν αίτημα, σε οποιαδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Κράτη; ΝΑΙ                               ΟΧΙ

(5) Ειδικά εξουσιοδοτημένο άτομο, το οποίο θα ενεργεί για λογαριασμό του αιτούντος σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με το παρόν αίτημα υπαγωγής σε ΔΑΔ

Νόμιμος εκπρόσωπος           Υπεύθυνος επικοινωνίας

(6) Απαιτούμενα έγγραφα

(α) αντίγραφο της κοινοποίησης της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, με την οποία έγινε η διόρθωση των κερδών ή ζημιών (βλ. επισήμανση 4)
(β) αντίγραφο άλλης συναφούς αίτησης υπαγωγής σε Δ.Α.Δ. με τα σχετικά έγγραφα, τα οποία έχουν κατατεθεί/πρόκειται να κατατεθούν σε άλλη αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχουν
(γ) τυχόν χρονικοί περιορισμοί της εθνικής νομοθεσίας του Συμβαλλόμενου Κράτους, οι οποίοι πιθανόν επιβάλλουν την επίλυση της υπόθεσης εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων, εφόσον υπάρχουν
(δ) αντίγραφο του φακέλου τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών, εφόσον απαιτείται (βλ. επισήμανση 5)

(7) Δήλωση Συναίνεσης/Υπεύθυνη Δήλωση

Δέχομαι ότι όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες που κατέθεσα στην ελληνική φορολογική αρχή και σχετίζονται με το παρόν αίτημα υπαγωγής σε Δ.Α.Δ. μπορούν να γνωστοποιηθούν στην αρμόδια φορολογική αρχή του Συμβαλλόμενου Κράτους στο πλαίσιο της Δ.Α.Δ.

Βάσει των προβλεπόμενων ποινών περί ψευδούς δήλωσης, δηλώνω ότι εξέτασα την παρούσα αίτηση, συμπεριλαμβανο- μένων και των συνοδευτικών εγγράφων, και από όσα είμαι σε θέση να γνωρίζω και να πιστεύω, η αίτηση περιέχει όλα τα σχετικά με αυτή γεγονότα, τα οποία είναι πλήρη, ακριβή και αληθή.

Ημερομηνία
Όνομα (του αιτούντος ή του νομίμου εκπροσώπου σε περίπτωση ν.π.)
 
Υπογραφή (του αιτούντος)

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1.  Ειδικότερα, (α) τα στοιχεία όλων των συνδεδεμένων προσώπων/μερών (ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ταχυδρομική διεύ-

θυνση, αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), αρμόδια Δ.Ο.Υ.) συμπεριλαμβανομένων των μονίμων εγκαταστάσεων που συμμετέχουν στις υπό εξέταση συναλλαγές, (β) λεπτομερή στοιχεία των σχέσεών σας με τα λοιπά αυτά πρόσωπα/μέρη. (γ) Αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση των συναλλαγών που σχετίζονται με το αίτημα. (δ) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνετε απαραίτητο.

Θα πρέπει να αναφέρετε σαφώς το/τα άρθρο/α της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Διαιτησίας, κατά την κρίση σας, δεν εφαρμόζεται/ ονται σωστά. Η ανάλυσή σας θα πρέπει να αντιμετωπίζει όλα τα ειδικά ζητήματα που προκύπτουν από κάθε φορολογική διοίκηση και επηρεάζουν την περίπτωσή σας.

2.  Εφόσον οι αρμόδιες αρχές καταλήξουν σε συμφωνία, θα ερωτηθείτε εάν αποδέχεστε το αποτέλεσμα της τελικής συμ- φωνίας των αρμοδίων αρχών ή όχι. Η συμφωνία θα εφαρμοστεί μόνο ύστερα από έγγραφη αποδοχή σας. Εάν δεν απο- δεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας, η ελληνική αρμόδια αρχή θα προτείνει στην αρμόδια αρχή του αντισυμβαλλόμενου κράτους να κλείσει την υπόθεση χωρίς συμφωνία.

3.  Όπου, για κάθε μία από τις ερωτήσεις 4(α) – 4(δ), η απάντησή σας είναι ΝΑΙ, παρακαλούμε αναφέρετε λεπτομερώς τα στοιχεία σε ξεχωριστό φύλλο.

4. Υποβάλετε αντίγραφα της έκθεσης φορολογικού ελέγχου, της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου ή ισοδύναμου εγγράφου που οδήγησε στην εικαζόμενη διπλή φορολόγηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Αυγούστου 2017 Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΠΟΛ.1131/2017 Κοινοποίηση των διατάξεων του Μέρους Πρώτου του ν. 4484/2017 (Α’110/01.08.2017) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις»

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’ – ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Μπέη, Χ. Πελεκάνος
Τηλέφωνο: 210 – 3375851, 3375849
Τηλεομ/πία: 210 – 3375854
Ηλ. ταχ/μείο: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.aade.gr

ΠΟΛ. 1131

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του Μέρους Πρώτου του ν. 4484/2017 (Α’110/01.08.2017) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του Μέρους Πρώτου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/881» του ν. 4484/2017 (Α’110/01.08.2017) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις», με τις οποίες ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο η Οδηγία (ΕΕ) 2016/881 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2016 (ΕΕ L 146 της 03.06.2016) για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011), όσον αφορά στην υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας.

Α. Σύντομη περιγραφή του νόμου

Ο ν. 4484/2017 αποτελείται από Δύο Μέρη. Το Μέρος Πρώτο με τίτλο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/881» που περιλαμβάνει τα άρθρα 1 έως 9 και το Μέρος Δεύτερο με τίτλο «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» που περιλαμβάνει τα άρθρα 10 έως 85.

Ειδικότερα, με το Μέρος Πρώτο εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της ως άνω Οδηγίας, η οποία τροποποιεί την αρχική Οδηγία 2011/16/ΕΕ, η οποία είχε ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις των Κεφαλαίων Α’ έως και Η’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4170/2013 (Α’ 163). Εν προκειμένω, ορίζονται το πεδίο εφαρμογής και οι προϋποθέσεις για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή των πληροφοριών σχετικά με την Έκθεση ανά Χώρα.

Β. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου και του σκοπού των θεσπιζόμενων ρυθμίσεων

Με τον προαναφερθέντα νόμο επεκτείνεται το πεδίο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας με τη ρύθμιση της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα σε επίπεδο χωρών της ΕΕ. Η υποχρέωση υποβολής της Έκθεσης ανά Χώρα εκ μέρους των Ομίλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (ΠΕ) αποτελεί το τρίτο μέρος της φορολογικής υποχρέωσης για την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών, που εφαρμόζεται ήδη στη χώρα μας, με την υποβολή του Βασικού και Ελληνικού Φακέλου Τεκμηρίωσης, όπως προβλέπεται στις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4174/2013 – Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), (Α’170).

Ειδικότερα, πρόκειται για θέσπιση της υποχρέωσης των Ομίλων ΠΕ με ετήσια ενοποιημένα έσοδα ίσα ή άνω των 750.000.000 ευρώ να υποβάλλουν σε ετήσια βάση ενώπιον των φορολογικών αρχών της φορολογικής τους κατοικίας συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική τους δραστηριότητα. Ο κανόνας για την υποχρέωση υποβολής της Έκθεσης ανά Χώρα αφορά καταρχήν την Τελική Μητρική Οντότητα του Ομίλου ΠΕ. Προβλέπεται όμως και δευτερογενής μηχανισμός για την υποβολή της Έκθεσης ανά Χώρα από Παρένθετη ή άλλη Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που περιγράφονται στον νόμο. Επίσης, προβλέπεται η υποχρέωση κάθε Συνιστώσας Οντότητας του Ομίλου ΠΕ της γνωστοποίησης προς τις ελληνικές φορολογικές αρχές της ιδιότητας κάθε Συνιστώσας Οντότητας του Ομίλου ΠΕ, καθώς και της ενημέρωσης για το ποιά θα είναι η Αναφέρουσα Οντότητα. Ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής αυτών των πληροφοριών εκ μέρους των Ομίλων ΠΕ ρυθμίζονται με λεπτομέρεια στις σχετικές διατάξεις του νόμου, στις οποίες περιλαμβάνεται και υπόδειγμα υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα. Ο κανόνας για τον χρόνο υποβολής της Έκθεσης ανά Χώρα είναι δώδεκα (12) μήνες από την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του Ομίλου ΠΕ. Περαιτέρω, ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αυτόματη ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών μεταξύ των κρατών, η οποία για την πρώτη Έκθεση ανά Χώρα πραγματοποιείται εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους του ομίλου ΠΕ, στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση ανά Χώρα. Η έναρξη εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων για την πρώτη ανταλλαγή των Εκθέσεων ανά Χώρα είναι η 01.01.2016. Τέλος, θεσπίστηκαν κυρώσεις για τις περιπτώσεις αθέτησης των σχετικών υποχρεώσεων του νόμου εκ μέρους των Ομίλων ΠΕ.

Σκοπός των θεσπιζόμενων ρυθμίσεων είναι η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, που έχει ενταθεί σημαντικά, ιδίως εκ μέρους των Ομίλων ΠΕ, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται δυναμικά η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ως μελλοντικό ευρωπαϊκό και διεθνές πρότυπο για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα. Η ενίσχυση της διαφάνειας για τους Ομίλους ΠΕ αποτελεί ουσιώδες μέρος της αντιμετώπισης της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών (Base Erosion and Profit Shifting), σχετικά με την οποία ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε και το Σχέδιο Δράσης BEPS.

Γ. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων

Θα ακολουθήσει εγκύκλιος παροχής οδηγιών εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους Πρώτου του ν. 4484/2017 από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΕΦΚΑ αρ. πρωτ. 1156016 Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων ( Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.

Αθήνα 28/08/2017
Αρ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./464/1156016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ και ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Καρρά Ξένια
Τηλέφωνο: 210 52 85 684
e-mail: [email protected]

 

ΘΕΜΑ: «Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων ( Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.»

Σχετ.: Οι με αριθμ. 49/2013 και 63/2013 Εγκύκλιοι καθώς και τα Ε40/573/17.7.2014, Ε40/586/5.8.2015 και Ε40/627/2016 Γενικά Έγγραφα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, όπως είναι γνωστό, σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 89 περίπτωση Γ΄ του Ν.3996/2011 με τις οποίες συστάθηκε στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) «Ειδικός Λογαριασμός Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) » με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια , με σκοπό την οργάνωση και υλοποίηση κατασκηνωτικών προγραμμάτων φιλοξενίας παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε θερινές παιδικές κατασκηνώσεις καθώς επίσης και οι διατάξεις της υπ’αριθμ. 23411/2131/30.12.2011 Υ.Α. με την οποία καθορίστηκαν οι διαδικασίες είσπραξης , ελέγχου , διαχείρισης, διάθεσης και δικαιολόγησης των κονδυλίων του Λογαριασμού αυτού.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε. καθορίζεται για κάθε έτος, ο αριθμός των δικαιούχων που εντάσσονται στα προγράμματα φιλοξενίας των παιδιών τους σε θερινές κατασκηνώσεις, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής τους.

Μεταξύ των άλλων πόρων του Λογαριασμού ορίστηκε η ετήσια εργοδοτική εισφορά είκοσι (20) ευρώ, ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδότες οι οποίοι καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

Όσον αφορά στον τρόπο είσπραξης της εργοδοτικής εισφοράς προβλέπεται ότι, αυτή καταβάλλεται από τον εργοδότη ετησίως και εισπράττεται από τον ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ταυτόχρονα και παράλληλα με τις τακτικές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας εισφορές μηνός Αυγούστου.

Η εν λόγω εισφορά συνιστά ξεχωριστό λογαριασμό προς διαχωρισμό των λοιπών εισπραττομένων εισφορών υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας από τον ΕΦΚΑ( τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) , ο οποίος τελευταίος υποχρεούται να αποδίδει άμεσα την εν λόγω καταβαλλόμενη εργοδοτική εισφορά στον Ε.Λ.Π.Κ. προκειμένου να εξασφαλίζεται η υλοποίηση των κατασκηνωτικών προγραμμάτων εκάστου έτους.

Επισημαίνεται ότι υποχρέωση καταβολής της ετήσιας εργοδοτικής εισφοράς είκοσι (20) ευρώ, ανά εργαζόμενο, υφίσταται και στις περιπτώσεις των νέων κατηγοριών ασφ/νων που εντάχθηκαν ως μισθωτοί από 1/1/2017 στον ΕΦΚΑ , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 και 40 του Ν.4387/2016, οι οποίοι λόγω παροχής εξαρτημένης εργασίας υπάγονται στην ασφάλιση της Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.).

Συγκεκριμένα, υποχρέωση καταβολής της εν λόγω εργοδοτικής εισφοράς υπάρχει στις παρακάτω αναφερόμενες περιπτώσεις:
1. Απασχολουμένων μισθωτών – ανειδίκευτων εργατών του τ. Ο.Γ.Α. που εντάσσονται ως μισθωτοί στον Ε.Φ.Κ.Α., με εξαίρεση την κατηγορία των Μετακλητών Πολιτών Τρίτων Χωρών ( Σχετ. η υπ.΄αριθμ. εγκύκλιο 5/2017 ΕΦΚΑ ).
2. Για τους Διευθυντές, γενικούς διευθυντές, εντεταλμένους διευθύνοντες ή συμπράττοντες συμβούλου, διοικητές εταιριών ή συνεταιρισμών, οι οποίοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω, με εξαίρεση τις νέες κατηγορίες υπαγόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. προσώπων ήτοι Μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών που λαμβάνουν αμοιβή, δεδομένου ότι οι αμοιβές που λαμβάνουν δεν απορρέουν από σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας. (Σχετ. η υπ.΄αριθμ. εγκύκλιο 4/2017 ΕΦΚΑ ).
3. Για τους ασφαλισμένους μισθωτούς υπαγόμενους στην ασφάλιση του τ. Ε.Τ.Α.Α. οι οποίοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω, (σχετ. η υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 6/2017 ΕΦΚΑ για τον Τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε και η υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 18/2017 ΕΦΚΑ για τον Τομέα Τ.Σ.Α.Υ.), με εξαίρεση τους απασχολούμενους με έμμισθη εντολή Δικηγόρους ασφαλισμένους του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν., για τους οποίους, λόγω μη παροχής εξαρτημένης εργασίας, δεν υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης υπέρ Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) (Σχετ. η υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 28/2017 ΕΦΚΑ).
4. Για τους ασφαλισμένους μισθωτούς υπαγόμενους στην ασφάλιση του τ. Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε. οι οποίοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω, (σχετ. η υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 19/2017 ΕΦΚΑ).

Κατόπιν τούτου, διευκρινίζουμε ότι, στους υπόχρεους εργοδότες γνωστοποιείται με μήνυμα κατά την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ( ΑΠΔ) , στο αποδεικτικό παραλαβής ότι,: «η εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο ,με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Κ.Π.) θα καταβληθεί ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου 8/2017».

Επισημαίνεται ότι, για τους υπόχρεους εργοδότες δεν απορρέει υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. για την εν λόγω εισφορά, καθώς η απεικόνιση θα υλοποιηθεί σε Κεντρικό Επίπεδο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χωρίς καμία ενέργεια από πλευράς εργοδοτών και σύμφωνα με στοιχεία υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 8/2017.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
α.α.
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΠΟΛ.1134/2017 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 66 και 67 του Δεύτερου Μέρους του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α’/1.8.2017) που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ

Αθήνα, 28/8/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΠΑ

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 10672 Αθήνα
Πληροφορίες: Φ.ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
Γ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Μ. ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ
Τηλέφωνο: 2103645615
Fax: 2103645413
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΠΟΛ. 1134

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 66 και 67 του Δεύτερου Μέρους του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α’/1.8.2017) που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 10, 66 και 67 του Δεύτερου Μέρους του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α’ /1.8.2017) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

1. Με το άρθρο 10 του νόμου αυτού προστίθεται νέα παράγραφος 7α στο Κεφάλαιο Α «ΑΓΑΘΑ» του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) και αντικαθίστανται οι παράγραφοι 12 και 17 του ίδιου ως άνω παραρτήματος. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν αναδρομική ισχύ από 1.7.2017, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου.

Συγκεκριμένα:

α) Σύμφωνα με τη νέα παράγραφο 7α του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, τα «Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά. Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά. (Δ.Κ. ΕΧ 0603 και ΕΧ 0604)» υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

β) Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του ίδιου παραρτήματος, στο μειωμένο συντελεστή υπάγονται τα «Σπέρματα και σπόροι που προορίζονται για σπορά (Δ.Κ. ΕΧ 1201, ΕΧ 1202, ΕΧ 1204, ΕΧ 1205, ΕΧ 1206, ΕΧ 1207 και ΕΧ 1209).

γ) Σύμφωνα με την παράγραφο 17 του ανωτέρω παραρτήματος, στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ υπάγονται τα «Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα, εξαιρουμένων των προς λιανική πώληση συσκευασμένων τροφών για σκύλους ή γάτες (Δ.Κ. 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308 και ΕΧ 2309).».

Επομένως, σε οποιοδήποτε στοιχείο εκδίδεται από 1.7.2017, και εφεξής, για την παράδοση των παραπάνω αγαθών που συμπεριλήφθησαν στο Παράρτημα ΙΙΙ, επιβάλλεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ ανεξάρτητα αν αφορά συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε προγενέστερη περίοδο.

Για την περίπτωση έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου λόγω επιβάρυνσης με υψηλότερο συντελεστή από τον ορθό ισχύουν οι οδηγίες που παρασχέθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1052/4.4.2017. Σύμφωνα με την παρ. 3 της εν λόγω εγκυκλίου, «3. Δεν υφίσταται ανάγκη έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου εάν ο εκδότης του φορολογικού στοιχείου έχει επιβαρύνει το αρχικό στοιχείο με ΦΠΑ μεγαλύτερο του αναλογούντος για την συγκεκριμένη πράξη και στο λήπτη παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου αυτού» «Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται από το λήπτη το δικαίωμα έκπτωσης ή μη του ΦΠΑ που αφορά σε εσφαλμένη χρέωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο υποκείμενος στο φόρο εκδότης έχει σε κάθε περίπτωση υποχρέωση απόδοσης του υπερβάλλοντος ΦΠΑ σε σχέση με τον αναλογούντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35.1.ι’ και 35.2 του Κώδικα ΦΠΑ».

Επιπλέον, σε πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από την έναρξη ισχύος του νέου Παραρτήματος και εφεξής για τα ως άνω αγαθά και υπηρεσίες λόγω π.χ. έκπτωσης, και αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή, υπολογίζεται ΦΠΑ με το μειωμένο συντελεστή.

Τέλος, εφόσον συντρέχει λόγος έκδοσης παραστατικού για την ακύρωση συναλλαγής, πρέπει να αναγράφεται σε αυτό ο ίδιος συντελεστής ΦΠΑ που είχε η αρχική συναλλαγή, ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσης του, δεδομένου ότι, στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλλαγή στο σύνολο της.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 66 του νόμου αυτού αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ που ισχύει από 1.8.2017, σύμφωνα με το άρθρο 85 του ίδιου νόμου.

Ειδικότερα, με την διάταξη αυτή ορίζεται ότι, η υποχρέωση για την απόδοση από τον παραγγελιοδόχο του ΦΠΑ που αναλογεί στην παράδοση αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιείται από τον παραγγελέα προς τον παραγγελιοδόχο καταλαμβάνει όχι μόνο τις περιπτώσεις που ο παραγγελέας είναι αγρότης φυσικό πρόσωπο, αλλά και τις περιπτώσεις που ο παραγγελέας είναι αγροτικός συνεταιρισμός ή κάποιο νομικό πρόσωπο με αποκλειστικά αγροτική δραστηριότητα.

Επιπρόσθετα, ορίζεται ότι πέρα από τους αγρότες φυσικά πρόσωπα, και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και τα νομικά πρόσωπα με αποκλειστικά αγροτική δραστηριότητα, που πωλούν τα προϊόντα τους μέσω παραγγελιοδόχων (εμπόρων ή αγροτικών συνεταιρισμών), θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου που αναλογεί στο ποσό που τους καταβάλλουν οι παραγγελιοδόχοι από την πώληση των αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό τους, στις περιπτώσεις που η εκκαθάριση δεν εκδίδεται άμεσα αλλά εκδίδεται πέραν του μηνός, καθώς ο ΦΠΑ που αναλογεί στην τελική αξία της πώλησης των αγαθών θα αποδίδεται από τους παραγγελιοδόχους αυτούς.

3. Με τις διατάξεις του άρθρου 67 προστέθηκαν δυο νέες παράγραφοι 5 και 6 στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) που ισχύουν από 1.8.2017, σύμφωνα με το άρθρο 85 του ίδιου νόμου. Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ως υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ που αναλογεί στην παράδοση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών συσκευών ο αγοραστής των αγαθών εφόσον ο τελευταίος έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών.

Ειδικότερα με την νέα παράγραφο 5 του άρθρου 39α του ν. 2859/2000 ορίζεται ότι, για τις παραδόσεις, από υποκείμενο στο φόρο σε άλλον υποκείμενο, κινητών τηλεφώνων, ήτοι συσκευών που έχουν κατασκευαστεί ή προσαρμοστεί για χρήση σε αναγνωρισμένο δίκτυο και λειτουργούν σε συγκεκριμένες συχνότητες, ανεξαρτήτως του αν χρησιμοποιούνται ή όχι για άλλους σκοπούς, καθώς και κονσολών για παιχνίδια, ταμπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών, ο φόρος καταβάλλεται από τον αγοραστή των αγαθών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. Ο υποκείμενος που παραδίδει τα αγαθά του προηγούμενου εδαφίου έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που αντιστοιχεί στις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά τη φράση «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής».

Οι νέες διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 67, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 85 του ν.4484/2017 εφαρμόζονται από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι από 1.8.2017, δηλαδή για πράξεις που δημιουργείται απαιτητό του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κώδικα ΦΠΑ από την ημερομηνία αυτή και εφεξής. Στο πλαίσιο αυτό οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται κατά κανόνα για τιμολόγια ή άλλα φορολογικά στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου που εκδίδονται από 1.8.2017 και εφεξής. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των ανωτέρω δεν επηρεάζεται από σύμβαση, προκήρυξη ή άλλης μορφής συμφωνία η οποία έχει υπογραφεί έως και την 1.8.2017 και για την υλοποίησή της εκκρεμεί η έκδοση φορολογικού στοιχείου που εκδίδεται από 1.8.2017.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
α/α
ΕΥΘ. ΣΑΪΤΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Ελληνικοί επενδυτικοί νόμοι

Αρχείο :

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Πίνακες υπολογισμού τελών χαρτοσήμου στις μεταβιβάσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών

δείτε εδώ τους πίνακες

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΝΟΜΟΣ 4484_2017 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016881

Αρχείο :

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΠΟΛ.1132/2017 Κοινοποίηση διάταξης άρθρου 74 του ν. 4484/2017

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β’

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103375960
Fax: 2103375354
E-Mail: [email protected]

ΠΟΛ. 1132

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διάταξης άρθρου 74 του ν. 4484/2017»

Α. Σας κοινοποιούμε για την ενημέρωση και την ομοιόμορφη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 74 του Ν. 4484/2017 (ΦΕΚ Α’ 110/1.8.2017)
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» για την επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ή φόρου προστιθέμενης αξίας μέχρι του συνολικού ποσού των 10.000 ευρώ σε εκκρεμείς, ανά δικαιούχο και ανά φορολογία, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του κοινοποιούμενου νόμου, υποθέσεις ελέγχου.
Η έναρξη ισχύος της εν λόγω διάταξης είναι η 1η Αυγούστου 2017, ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Β. Η διάταξη του άρθρου 74 του ν.4484/2017 έχει ως εξής:

«Σε εκκρεμείς, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ή φόρου προστιθέμενης αξίας, εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται μέχρι του ύψους των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Για τις επιστροφές του παρόντος άρθρου δύναται να διενεργείται έλεγχος σε δείγμα που επιλέγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α’ 170).».

Γ. Η ως άνω διάταξη :

1) Αφορά σε εκκρεμείς, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (1.8.2017), αιτήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, καθώς και φόρου προστιθέμενης αξίας σε δικαιούχους επιστροφής, ανεξάρτητα από το καθεστώς στο οποίο εντάσσονται. Δεν θεωρούνται εκκρεμείς οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Σημειώνεται ότι όσον αφορά στις εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφών φόρου προστιθέμενης αξίας, η εν λόγω διάταξη έχει εφαρμογή τόσο στα φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα.

2) Εφαρμόζεται, εφόσον το συνολικά αιτηθέν προς επιστροφή ποσό για το οποίο εκκρεμεί έλεγχος, δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανά δικαιούχο και ανά φορολογία. Προβλέπεται δηλαδή η δυνατότητα ικανοποίησης περισσότερων αιτημάτων του ίδιου δικαιούχου όταν συνολικά δεν υπερβαίνουν, ανά φορολογία, τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

3) Εφαρμόζεται άμεσα, χωρίς τον έλεγχο συνδρομής άλλων προϋποθέσεων, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο φυσικός και ηλεκτρονικός φάκελος των συγκεκριμένων υποθέσεων ολοκληρώνονται με την αναφορά της εν λόγω διάταξης.

 

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 32/2017 Παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

Αθήνα, 21/8/2017
Αριθ. Πρωτ. Σ70/ 15

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου
Τηλ.: 2105215000
FAX: 2105230046
e-mail : [email protected]
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 32

Θ Ε Μ Α: «Παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.».

Σχετ.: Η εγκύκλιος 13/2017.

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.28838/1235/27.6.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: Ψ7ΡΚ465Θ1Ω-ΨΥΜ), σχετικά με την εξάμηνη παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α., σε συνέχεια των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν.4430/2016 (Α’205).

Έχοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ και σε συνδυασμό με τις οδηγίες της εγκυκλίου 13/2017, διευκρινίζουμε ότι το εν λόγω δικαίωμα των προσώπων που αναφέρονται στα στοιχεία α έως και ε αυτής της εγκυκλίου αφορά πλέον την παράταση των συνταξιοδοτικών παροχών που χορηγούνταν με αιτία την αναπηρία, οι οποίες εμφανίζονται στα μηχανογραφικά αρχεία με λήξη συνταξιοδότησης μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας ρύθμισης και από 1.7.2017 και μετά. Οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το ποσό της παροχής που δικαιούνταν πριν από τη λήξη της για ορισμένο χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο από έξι συνεχείς μήνες.

Η επανάληψη χορήγησης της εν λόγω παροχής είναι επιτρεπτή μόνο στην περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση παράτασης του δικαιώματος που είχε λήξει για ορισμένο χρόνο και στη συνέχεια το δικαίωμα αυτό λήξει εκ νέου, με αποτέλεσμα να υφίσταται και πάλι εκκρεμότητα στα ΚΕΠΑ για υγειονομική κρίση. Αντίθετα, εάν δεν έχει μεσολαβήσει η έκδοση τέτοιας απόφασης και ο συνταξιούχος είχε ενταχθεί στους δικαιούχους των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν. 4430/2016, δεν δικαιούται διαδοχικά εκ νέου την εν λόγω παράταση. Εκτός αυτού, το δικαίωμα δεν παρέχεται γενικά στα πρόσωπα που αναφέρονται στο πεδίο των εξαιρέσεων της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου δεν (σελ. 3).

Τέλος, ως προς τις υπηρεσιακές ενέργειες εξακολουθούν να ισχύουν οι διαδικασίες που τηρούνταν από τους ασφαλιστικούς φορείς οι οποίοι εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Κ.Υ.Α. αριθμ. 86437/2017 Τροποποίηση της αριθ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)»

Αριθμ. 86437 – 03/08/2017
(ΦΕΚ Β’ 2881/21-08-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 62, 63, 64 και 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Του π.δ. 125/2016 (Α’ 210), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Του π.δ. 116/2014 (Β’ 185), «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

4. Του Π.Δ. 111/2014 (Α’ 178/2014 και Α’ 25/2015) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3696), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

6. Του π.δ. 63/2005 (A’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

Β) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) απόφασης

1. Το εδάφιο 1 της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 45231/20.4.2017 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δικαιούχοι πληρωμής της περιπτ. γ’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), οι οποίοι διαθέτουν τους παρακάτω κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (εφεξής Υπόχρεοι), υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν πληρωτές της περιπτ. β’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 οι οποίοι ενεργούν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.»

2. Η περίπτ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 45231/20.4.2017 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η χρήση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα.»

Άρθρο 2

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2017

Οι Υπουργοί

Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner