Εργασιακές Διατάξεις σύμφωνα με τον Ν.4611/2019

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4611/2019

Με την πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία που αφορούν εργατικά ζητήματα όπως:

1) Βάσιμος λόγος απόλυσης (Άρθρο 48) Σύμφωνα με το άρθρο 48 του 4611/2019 η καταγγελία της εργασιακής σχέσης θεωρείται έγκυρη, μόνο αν:
I. οφείλεται σε βάσιμο λόγο,
II. έχει γίνει εγγράφως,
III. έχει καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση και
IV. έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυόμενου στα τηρούμενα για τον ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) μισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί ο απολυόμενος.
Για να θεωρηθεί έγκυρη η απόλυση ο εργοδότης πρέπει να μπορεί να αποδείξει τους βάσιμους λόγους της καταγγελίας της εργασιακής σχέσης και η οποία να συνδέεται με την ικανότητα ή τη συμπεριφορά του εργαζόμενου ή να έχει σχέση με τις λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης, της εγκατάστασης ή της υπηρεσίας. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, το βάρος επίκλησης και απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων έγκυρης καταγγελίας φέρει ο εργοδότης.

Σε περίπτωση καταγγελίας δίχως βάσιμο λόγο η απόλυση μπορεί να θεωρηθεί άκυρη και ο εργαζόμενος να λάβει αποζημίωση για το διάστημα από την καταγγελία έως την τελική απόφαση του δικαστηρίου. Προσοχή με την ακυρότητα της καταγγελίας οι εργαζόμενοι αποκτούν το δικαίωμα επαναπασχόλησης στον εργοδότη που κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας και συγχρόνως διατηρούν το δικαίωμα καταβολής του μισθού τους (μισθοί υπερημερίας).

2) Ευθύνη του εργαζόμενου κατά την εκτέλεση της εργασίας (Άρθρο 49)
Ο εργαζόμενος οφείλει να εκτελέσει με επιμέλεια αυτό που ανέλαβε. Ο βαθμός επιμέλειας κρίνεται:
I. με βάση την σύμβαση,
II. της μόρφωσης ή των ειδικών γνώσεων που απαιτούνται για την εργασία
III. των ικανοτήτων και των ιδιοτήτων του εργαζόμενου που ο εργοδότης γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει.
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασίας της κάθε επιχείρησης σε όλους του εργαζόμενους θα πρέπει να έχουν γίνει γνωστά και αποδεκτά (υπογραφή) τα καθήκοντα της θέσης για την οποία έχουν προσληφθεί ώστε να μπορούν να κατανεμηθούν ευθύνες σε περίπτωση ζημίας.
Σε περίπτωση ζημίας που προκαλείται από δόλο την ευθύνη φέρει ο εργαζόμενος ενώ σε περίπτωση ζημίας από αμέλεια η ευθύνη θα κατανεμηθεί μεταξύ εργοδότη-εργαζόμενου καταλογίζοντας στον εργοδότη την ζημία που αναλογεί στον επιχειρηματικό του κίνδυνο ή που παρίσταται δυσανάλογη σε σχέση με την ωφέλεια του εργαζομένου από τη σύμβαση.

3) Μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία (Άρθρο 50)
Σε περίπτωση εκ περιτροπής ή μερικής σύμβασης εργασίας θα πρέπει εντός 8 ημερών να υποβληθεί το έντυπο Ε9 (Γνωστοποίηση σύμβασης μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας) στο σύστημα Εργάνη. Διαφορετικά τεκμαίρεται η πλήρης απασχόληση.

4) Καταβολή αποζημίωσης (Άρθρο 51)
Από 01/07/2019 οι καταβολές που αφορούν αποζημίωση απόλυσης ανεξαρτήτως ποσού πρέπει να γίνονται από τους εργοδότες μέσω τραπέζης.

5) Πληρωμές αποζημιώσεων και ασφαλιστικών εισφορών μέσω τραπέζης για τους μαθητευόμενους, σπουδαστές και φοιτητές (Άρθρο 52)
Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των μαθητευόμενων, σπουδαστών και φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, κατατίθενται από τις επιχειρήσεις μέσω λογαριασμού πληρωμών και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους λογαριασμούς των ανωτέρω δικαιούχων και των Φ.Κ.Α. με οποιονδήποτε τρόπο.

6) Καταχώρηση ετήσιας κανονικής άδειας στο σύστημα Εργάνη (Άρθρο 53)
Με την δημοσίευση του ΦΕΚ και εν αναμονή της σχετικής απόφασης από το Υπουργείο Εργασίας η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει στο Εργάνη ηλεκτρονικά την αναγγελία της κανονικής άδειας έως και μία ώρα μετά την έναρξή της. Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί επιβάλλεται από τ’ αρμόδια κλιμάκια του ΣΕΠΕ σε περίπτωση ελέγχου πρόστιμο.

7) Πρόσβαση εργαζομένων στο Εργάνη (Άρθρο 54)
Οι εργαζόμενοι θα έχουν πλέον πρόσβαση στο Εργάνη για δεδομένα που αφορούν την εργασιακή τους σχέση. Εκκρεμεί απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για τον τρόπο πρόσβασης και ανάκτησης των δεδομένων.

8) Καταχώρηση οχημάτων διανομέων στο σύστημα Εργάνη (Άρθρο 55)
Όταν, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57), για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, ο εργοδότης αναγγέλλει στο σύστημα Εργάνη τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Εκκρεμεί απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για την διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται.

9) Διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων (Άρθρο 56)
Σύμφωνα με το άρθρο 56 σε περίπτωση που το όχημα μεταφοράς αποτελεί ιδιοκτησία της επιχείρησης ο εργοδότης εφεξής υποχρεούται να:
I. Έχει λάβει όλα τ’ αναγκαία μέτρα έτσι ώστε τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της εργασίας να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και συντηρημένα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων
II. Θα πρέπει να έχει εφοδιάσει τους υπαλλήλους με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας ήτοι κράνος, μπουφάν κατάλληλο για την προστασία τους, αδιάβροχο πανωφόρι, γάντια και ανακλαστικό γιλέκο.
Σε περίπτωση που το όχημα είναι ιδιοκτησία του εργαζόμενου θα πρέπει ο εργοδότης να καταβάλει πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης του οχήματος που ισούται τουλάχιστον με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης. Η αποζημίωση αυτή δεν υπόκειται σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών και καταβάλλεται από τους εργοδότες μέσω λογαριασμού πληρωμών.

10) Αναγγελία προσωπικού οικοδομικού ή τεχνικού έργου στο Εργάνη (Άρθρο 59)
Εργοδότης που εκτελεί οικοδομική εργασία ή οικοδομικό έργο υποχρεούται ν’ αναγγέλλει στο Εργάνη το προσωπικό που απασχολείται στο έργο πριν την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης.

11) Κατηγοριοποίηση παραβάσεων (Άρθρο 60)
Σε περίπτωση ελέγχου από το ΣΕΠΕ προκύπτει πρόστιμο για καθεμιά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας. Για την επιβολή του προστίμου συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια:
I. Η σοβαρότητα της παράβασης
II. Η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων
III. Οι παρόμοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν
IV. Ο βαθμός υπαιτιότητας
V. Ο αριθμός των εργαζομένων
VI. Το μέγεθος της επιχείρησης
VII. Το καθεστώς απασχόλησης
VIII. Ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται.
12) Κυρώσεις σε περίπτωση παρεμπόδισης ελέγχου
Εάν σε περίπτωση ελέγχου από το ΣΕΠΕ ή τον ΕΦΚΑ:
I. παρεμποδιστεί η είσοδος των υπαλλήλων που διενεργούν τον έλεγχο
II. παρεμποδιστεί ή διακοπεί με οποιονδήποτε τρόπο η διενέργεια του ελέγχου,
III. ο εκπρόσωπος της εταιρίας αρνηθεί να παράσχει ή παρέχει ψευδή στοιχεία και πληροφορίες,
τότε ο εργοδότης, ο διευθυντής της επιχείρησης, εκπρόσωπος ή οποιοσδήποτε τρίτος τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον 900,00€ ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Διασύνδεση ΓΕΜΗ με Μητρώο Αφερεγγυότητας

ΥΑ 48652/2019 – Διασύνδεση του ΓΕΜΗ με το Μητρώο Αφερεγγυότητας του Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων

Τρόπος, διαδικασία, προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις διασύνδεσης του Μητρώου Αφερεγγυότητας με το Γ.Ε.ΜΗ. στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών και διαβίβασης δεδομένων σχετικά με διαδικασίες αφερεγγυότητας των υπόχρεων.
Καθορισμός διαδικασίας διασύνδεσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου με το Μητρώο Αφερεγγυότητας του Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. του π.δ. 503/1985 «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας» (Α΄ 182),
2. του π.δ. 258/1986 «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας» (Α΄ 121),
3. του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45),
4. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 38),
5. του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (Α΄ 297) και ειδικότερα της παρ. 7 του άρθρου 2,
6. του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α΄ 153), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
7. του ν. 3858/2010 «Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη «Διασυνοριακή πτώχευση» της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
8. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 143),
9. του ν. 4423/2016 (Α΄ 182) «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.», και ειδικότερα του άρθρου 51,
10. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208),
11. του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 136),
12. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),
13. του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37),
14. του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160),
15. του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
16. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
17. της 31564/19.3.2018 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αστέριο Πιτσιόρλα» (Β΄ 978).
Β. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι προδιαγραφές και οι τεχνικές απαιτήσεις διασύνδεσης του Μητρώου Αφερεγγυότητας (Μ.Α.) με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών και διαβίβασης δεδομένων σχετικά με διαδικασίες αφερεγγυότητας των υπόχρεων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/848 και του ν. 3419/2005.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται ως:
α. «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)» το Πληροφοριακό Σύστημα στο οποίο καταχωρίζονται πράξεις και στοιχεία των υπόχρεων προσώπων του άρθρου 1 του ν. 3419/2005. Το Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί το ελληνικό μητρώο κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ.
β. «Διαδικτυακός τόπος Γ.Ε.ΜΗ.» αποτελεί το «Εθνικό Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας», ορίζεται με τις διατάξεις του ν. 3419/2005 και είναι ο ιστότοπος www.businessportal.gr.
γ. «Μητρώο Αφερεγγυότητας (Μ.Α.)» το Πληροφοριακό Σύστημα που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά την έννοια του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848.
δ. «Υπόχρεα πρόσωπα» τα εγγεγραμμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 3419/2005.
ε. «Διαδικασίες αφερεγγυότητας» η πτώχευση, η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία, το Σχέδιο αναδιοργάνωσης, η Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου, η ειδική διαχείριση και η Διαδικασία Εξυγίανσης.
στ. «Διασύνδεση» η διαδικασία ανταλλαγής δεδομένων – μέσω διεπαφής – μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Μ.Α.
ζ. «Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.)» ο μοναδικός αριθμός που χορηγείται στον υπόχρεο κατά την ημερομηνία εγγραφής του στο Γ.Ε.ΜΗ. είτε από την Υπηρεσία Μιας Στάσης του ν. 4441/2016 είτε από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 3
Αρμοδιότητα Υπηρεσιών
Ως αρμόδιες επισπεύδουσες Αρχές για την υλοποίηση της παρούσας ορίζονται οι κάτωθι Υπηρεσίες:
1. Το Τμήμα Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
3. Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.).

Άρθρο 4
Υλοποίηση διεπαφής
1. Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. της Κ.Ε.Ε. δημιουργεί σχετική διεπαφή και χορηγεί πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μ.Α. προκειμένου να χορηγούνται πληροφορίες που αφορούν τα υπόχρεα πρόσωπα.
2. Το Τμήμα Δράσεων Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης, Διαλειτουργικότητας και Αξιοποίησης ΤΠΕ της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημιουργεί σχετική διεπαφή και χορηγεί πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου να χορηγούνται πληροφορίες που αφορούν τα υπόχρεα πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3588/2007.

Άρθρο 5
Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Μ.Α.
1. Το Γ.Ε.ΜΗ. επιβεβαιώνει τα στοιχεία των υπόχρεων προσώπων και αποστέλλει τη σχετική πληροφορία στο Μ.Α.
2. Το Μ.Α. ελέγχει την ύπαρξη καταχώρισης πράξης του ν. 3588/2007 και αποστέλλει τη σχετική πληροφορία στο Γ.Ε.ΜΗ..
3. Το Μ.Α. επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της πράξης (αίτηση ή απόφαση) που προβλέπεται στον ν. 3588/2007 την στιγμή της υποβολής της και αποστέλλει την σχετική ενημέρωση στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 6
Υποχρεωτικές ανταλλάξιμες πληροφορίες
1. Οι υποχρεωτικές ανταλλάξιμες πληροφορίες που παρέχονται από το Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. στο Μ.Α. είναι οι αναφερόμενες στο Παράρτημα 1 της παρούσας.
2. Οι υποχρεωτικές ανταλλάξιμες πληροφορίες που παρέχονται από το Πληροφοριακό Σύστημα του Μ.Α. στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι οι αναφερόμενες στο Παράρτημα 2 της παρούσας.

Άρθρο 7
Δημοσιοποιήσιμα στοιχεία
Τα στοιχεία που δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Μ.Α. είναι τουλάχιστον τα ακόλουθα («υποχρεωτικές πληροφορίες»):
1. η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας,
2. το δικαστήριο το οποίο κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας και τον αριθμό της απόφασης,
3. το είδος της προβλεπόμενης διαδικασίας αφερεγγυότητας που έχει αρχίσει και, κατά περίπτωση, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία που έχει αρχίσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3588/2007,
4. αν η δικαιοδοσία για την έναρξη της διαδικασίας θεμελιώνεται στην παρ. 1 του άρθρου 3, στην παρ. 2 του άρθρου 3 ή στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/848,
5. αν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, την επωνυμία του οφειλέτη, τον αρ. Γ.Ε.ΜΗ., όπου υπάρχει, τον ΑΦΜ, την καταστατική έδρα και την ταχυδρομική διεύθυνση,
6. αν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, είτε ασκεί ανεξάρτητη επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα είτε όχι, το όνομα, το επώνυμο του οφειλέτη, τον αρ. Γ.Ε.ΜΗ., όπου υπάρχει, τον ΑΦΜ και την ταχυδρομική του διεύθυνση, τον τόπο και την ημερομηνία γέννησης του οφειλέτη,
7. το όνομα, το επώνυμο, τον ΑΦΜ, την ταχυδρομική και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει, του διορισθέντος διαχειριστή της ακολουθούμενης κατά περίπτωση διαδικασίας αφερεγγυότητας εφόσον υπάρχει,
8. την προθεσμία για την αναγγελία απαιτήσεων, εφόσον υπάρχει, ή αναφορά στα κριτήρια υπολογισμού της,
9. την ημερομηνία περάτωσης της κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας, εφόσον υπάρχει,
10. το δικαστήριο ενώπιον του οποίου πρέπει να κατατίθεται προσφυγή κατά της απόφασης για την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 2015/848 και, κατά περίπτωση, τη σχετική προθεσμία ή τα κριτήρια υπολογισμού της,
11. τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 3588/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 8
Απαιτήσεις ασφάλειας και διάθεσης πληροφοριών
1. Η υλοποίηση της διαλειτουργικότητας πραγματοποιείται σύμφωνα με το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Η χρήση των πληροφοριών που βρίσκονται αποθηκευμένες στο Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. και Μ.Α. γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρούσας.

Άρθρο 9
Προστασία προσωπικών δεδομένων και εμπορικό απόρρητο
Στη διαδικασία διασύνδεσης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Μ.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 περί προστασίας του εμπορικό απορρήτου.

Άρθρο 10
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1. Στο μέτρο που πραγματοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Κ.Ε.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1ε του άρθρου 2 του ν. 3419/2005.
2. Στο μέτρο που πραγματοποιείται στο Μ.Α. επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με την παρούσα.

Άρθρο 11
Παραρτήματα
Τα Παραρτήματα 1 και 2 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΦΕΚ B’ 1691/15.05.2019

Αθήνα, 7 Mαΐου 2019
Οι Υπουργοί
Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner