Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚ A 1189035 ΕΞ 2017 Υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων

Αθήνα,19/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ A 1189035 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Διαμαντοπούλου
Τηλέφωνο: 210 33 75 878
Fax: 210 33 75 834
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων.

Σε απάντηση του ΑΤΚΕ 0001030 ΕΞ 2017/370/12-12-2017 Υπηρεσιακού Σημειώματος σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε τη με αριθμ. πρωτ. 1946/8-12-2017 ερώτηση, που κατέθεσε ο Βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος, αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1η Ιανουάριου κάθε έτους εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας, οίκησης και επιφάνειας επί του ακινήτου, καθώς και εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα των παραπάνω εμπραγμάτων δικαιωμάτων, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων. Την ίδια υποχρέωση έχουν τα παραπάνω πρόσωπα όταν νέμονται ακίνητα χωρίς τη συναίνεση φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.

Με την ΠΟΛ.1237/11.11.2014 εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες για την ορθή καταγραφή των ακινήτων στη δήλωση στοιχείων ακινήτων. Η αναγραφή των ακινήτων στη δήλωση στοιχείων ακινήτων εναπόκειται αποκλειστικά στο φορολογούμενο και όχι στη διοίκηση. Οι ενέργειες της διοίκησης έπονται της δήλωσης του φορολογούμενου.

Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, εκτός από την επιβολή του φόρου αποσκοπούν στη δημιουργία περιουσιολογίου η οποία θα αποβεί τόσο προς όφελος των πολιτών όσο και του Δημοσίου συμφέροντος και δεν υποκαθιστώ το κτηματολόγιο.

Με εντολή Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης
Ευθύμιος Σαΐτης

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 4/2018 Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4499/2017

Αθήνα, 22.1.2018
Αριθ. Πρωτ. Σ40/9/107633

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ και ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22,
Τ.Κ. 10671 Αθήνα
Τηλ.: 210/3729785
FAX: 2103666010
e-mail: [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 4

ΘΕΜΑ: «Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4499/2017.»

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 176 Α’ δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4499/2017 (ΦΕΚ 85 Α’) “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις”, για την εφαρμογή των οποίων διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις αυτές μετά το άρθρο 29 του Ν. 4387/2016 προστίθεται άρθρο 29Α, με το οποίο ρυθμίζεται το ζήτημα της χορήγησης προσωρινής σύνταξης για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά για όλες τις κατηγορίες συνταξιοδότησης από τον Ε.Φ.Κ.Α. [εξ ιδίου δικαιώματος, λόγω ανικανότητας (αναπηρίας), εκ μεταβιβάσεως (λόγω θανάτου)]. Σύμφωνα δε με ρητή διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 2 του νόμου αυτού, οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4387/2016 εξακολουθούν να ισχύουν για τους ασφαλισμένους οι οποίοι καταθέτουν στον Ε.Φ.Κ.Α. έντυπη αίτηση συνταξιοδότησης.
Υπενθυμίζεται ότι η χορήγηση προσωρινής σύνταξης με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει με την προσθήκη του άρθρου 29Α, αφορά αιτήσεις συνταξιοδότησης οι οποίες κρίνονται με το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης που θεσπίζεται με το νόμο αυτό. Οι διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3996/2011 εφαρμόζονται για τη χορήγηση προσωρινού ποσού σύνταξης σε ασφαλισμένους των οποίων η αίτηση συνταξιοδότησης ως προς τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξης κρίνεται με τις προϊσχύουσες του Ν. 4387/2016 διατάξεις.

2. Δικαιούχοι – Διάρκεια του δικαιώματος (παρ. 1)

α) Δικαιούχοι της προσωρινής σύνταξης του άρθρου 2 είναι οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν στον Ε.Φ.Κ.Α. αίτηση συνταξιοδότησης ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του ειδικού καθεστώτος του Ν. 3163/1955, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού.

Στο σημείο αυτό σας ενημερώνουμε ότι με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α), καταργήθηκε από την έναρξη ισχύος της η παρ. 9 του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016, η οποία προέβλεπε ότι οι διατάξεις του άρθρου 29 εφαρμόζονται αναλόγως και στα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται με το ειδικό καθεστώς του Ν. 3163/1955. Ως εκ τούτου για τα πρόσωπα αυτά όταν υποβάλλεται αίτηση συνταξιοδότησης ηλεκτρονικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4499/2017, ενώ όταν υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, για τη χορήγηση της προσωρινής σύνταξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016.

β) Το δικαίωμα στην προσωρινή σύνταξη του άρθρου 2 αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα και λήγει στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο εκδίδεται η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, ακόμα και στις ειδικές περιπτώσεις τυχόν άρσης των περιοριστικών συνθηκών που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ και ε της παρ. 7.

3. Προϋποθέσεις χορήγησης της προσωρινής σύνταξης-δικαιολογητικά (παρ. 4) Εκτός από τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης σε όλα τα πεδία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016, οι υποψήφιοι συνταξιούχοι σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ειδικά ως προς την ακρίβεια του χρόνου ασφάλισης και των αποδοχών ή του εισοδήματος που δηλώνουν στην αίτηση συνταξιοδότησης, καθώς και ότι πληρούν τόσο τις προϋποθέσεις χορήγησης της προσωρινής σύνταξης του άρθρου αυτού όσο και τις προϋποθέσεις χορήγησης της οριστικής σύνταξης (σχετικό έντυπο επισυνάπτεται).

Οι ασφαλισμένοι με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης επιπλέον οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά τα Ταμεία στα οποία ασφαλίστηκαν διαδοχικά, το χρόνο ασφάλισης ανά ενταχθέν Ταμείο και συνολικά τις αντίστοιχες αποδοχές/εισόδημα, τον τυχόν χρόνο παράλληλης ασφάλισής τους, καθώς και το Ταμείο στο οποίο έχουν τυχόν οφειλές και το αντίστοιχο ποσό, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ.1500/οικ. 9696/195/8.8.2014 (Β’ 2441).

Όταν για τη συνταξιοδότηση είναι απαραίτητος ο έλεγχος της καταβολής των εισφορών (περιπτώσεις αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών), επιπλέον οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να καταθέσουν υπηρεσιακό σημείωμα του αρμόδιου Τμήματος εισφορών σχετικά με τις τυχόν οφειλόμενες εισφορές κατά τον μήνα κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης.

Παράλληλα, υφίσταται και η υποχρέωση των ασφαλισμένων για την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα για την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης.

4. Αναγνώριση δικαιώματος (παρ. 3)

Τόσο η έγκριση όσο και η απόρριψη του αιτήματος για τη χορήγηση της προσωρινής σύνταξης του άρθρου 2 γίνεται πάντοτε με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου (Διευθυντή), μη υποκείμενη σε προσφυγή. Η προθεσμία για την έκδοση της διοικητικής πράξης είναι δύο μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών της παραγράφου 4 ή και από την ημερομηνία οριστικοποίησης της κρίσης των υγειονομικών επιτροπών, αν η χορήγηση της σύνταξης συναρτάται με την εκτίμηση του βαθμού αναπηρίας του ασφαλισμένου [εάν έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της δευτεροβάθμιας επιτροπής (ΒΥΕ), από την ημερομηνία οριστικοποίησης της γνωμάτευσης αυτής]. Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και στις περιπτώσεις όπου για τη συνταξιοδότηση λαμβάνεται υπόψη χρόνος διαδοχικής ασφάλισης στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς.

5. Έλλειψη προϋποθέσεων χορήγησης οριστικής σύνταξης-συνέπειες (παρ. 6)

Εάν τελικά, μετά τον έλεγχο όλου του συνταξιοδοτικού φακέλου που έχει σχηματιστεί μαζί με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν προς έκδοση της απόφασης χορήγησης οριστικής σύνταξης διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στην υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου είναι ανακριβή, με συνέπεια να έχει χορηγηθεί αχρεωστήτως η προσωρινή σύνταξη, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων αναζητούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών.

6. Υπολογισμός του ποσού της προσωρινής σύνταξης (παρ. 2)

α) Προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος. Υπολογίζεται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016. Στην περίπτωση χορήγησης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, το ποσό μειώνεται αντίστοιχα προς το ποσοστό μείωσης που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για κάθε μήνα που υπολείπεται της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης.

β) Προσωρινή σύνταξη λόγω αναπηρίας. Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δικαιούνται προσωρινή σύνταξη, η οποία διαμορφώνεται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 27 και την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4387/2016. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 27 αναφέρεται στα ποσοστά μείωσης της εθνικής σύνταξης των συνταξιούχων που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79,99%, οπότε χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης ή με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως και 66,99%, οπότε χορηγείται το 50% της εθνικής σύνταξης. Όσον αφορά τους συνταξιοδοτούμενους με τις διατάξεις του Ν. 612/1977 (ΦΕΚ Α’ 164) είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά, επειδή θεωρούνται συνταξιούχοι λόγω γήρατος και όχι λόγω αναπηρίας, το ποσοστό αναπηρίας τους δεν επηρεάζει το ποσό της προσωρινής σύνταξης, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής σύνταξης στις περιπτώσεις αυτές.

Η παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4387/2016 ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης επί αναπηρίας που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, βάσει των άρθρων 7, 8 και 28 του ίδιου νόμου, με ελάχιστο καταβαλλόμενο ποσό εκείνο που αντιστοιχεί στο διπλάσιο της εθνικής σύνταξης για είκοσι (20) έτη ασφάλισης, στο ύψος που εκάστοτε διαμορφώνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 (βλ. εγκ. 24/2017, ενότητα Ζ, περ. ii).

Επομένως, το ποσό της προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια δεν μπορεί να υπολείπεται του ανωτέρω ποσού, ήτοι των 768,00€ .

γ) Προσωρινή σύνταξη λόγω θανάτου. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, η προσωρινή σύνταξη ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί του ποσού που διαμορφώνεται σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 2 και χορηγείται στους δικαιοδόχους σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4387/2016, δηλαδή υπολογίζεται στο 50% του ποσού που χορηγείται ως οριστική σύνταξη λόγω θανάτου, σύμφωνα με το άρθρο 12, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 του Ν. 4499/2017. Δεδομένων δε των προβλέψεων του ν.4499/2017 και της εγκυκλίου Φ.80000/οικ.58727/74/Δ29.17/29-12-2017 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το ποσό της προσωρινής σύνταξης σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω θανάτου, ήτοι 360,00 ευρώ. Σημειώνουμε, επίσης, ότι και στην προσωρινή εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 1 του ν. 4499/2017 με το οποίο προβλέπεται χορήγηση αυτοτελούς κατωτάτου ορίου σύνταξης και στα δικαιοδόχα τέκνα όπως και στα δικαιοδόχα τέκνα που είναι ορφανά και από τους δύο γονείς.

Έτσι, για παράδειγμα, σε περίπτωση που υπάρχουν δύο δικαιοδόχα τέκνα και ένα δικαιοδόχο-ορφανό και από τους δύο γονείς, τότε στα δύο δικαιοδόχα τέκνα επιμερίζεται ένα ελάχιστο όριο προσωρινής σύνταξης (360 ευρώ) και στο ορφανό και από τους δύο γονείς τέκνο επίσης ένα ελάχιστο όριο προσωρινής (360 ευρώ).

Στα πρόσωπα που έχουν δικαιωθεί προσωρινής σύνταξης πριν την ισχύ του ν.4499/2017, δίνεται η δυνατότητα υποβολής με ηλεκτρονικό τρόπο νέας αίτησης λήψης προσωρινής σύνταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα εγκύκλιο, προκειμένου να δικαιωθούν ως προς το ύψος της προσωρινής σύνταξης οι προβλέψεις του ν.4499/2017 και της σχετικής Φ.80000/οικ.58727/74/Δ29.17/29-12-2017 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι για τις συντάξεις λόγω αναπηρίας που καταβάλλονταν στους θανόντες συνταξιούχους μειωμένες λόγω ποσοστού αναπηρίας, το χορηγούμενο ποσό θα είναι μειωμένο σε αντίστοιχο ποσοστό, ενώ στην περίπτωση που καταβαλλόταν πλήρες ποσό, παρά την ύπαρξη χαμηλότερης βαθμίδας αναπηρίας, το ποσό που θα χορηγείται στα μέλη οικογένειας θα είναι πλήρες, για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους δικαιούχους που υποβάλλουν έντυπη αίτηση συνταξιοδότησης.

7. Συμψηφισμός (παρ. 5)

Το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον ασφαλισμένο σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές συμψηφίζεται με το ποσό της σύνταξης που καθορίζεται στην οριστική απόφαση απονομής της σύνταξης.

8. Εξαιρέσεις (παρ. 7)

Το άρθρο 2 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Όταν η αίτηση συνταξιοδότησης δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Για τις περιπτώσεις που υποβάλλεται έντυπη αίτηση συνταξιοδότησης η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 2 προβλέπει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, μετά την κατάργηση της παρ. 9 (βλ. ανωτέρω παρ. 2α).

β. Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρμοστούν οι Κανονισμοί 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και οι διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με το χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.

γ. Όταν δεν έχει διακοπεί η εργασία/αυτοαπασχόληση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ή όταν αναληφθεί μεταγενέστερα, καθώς και όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη για την ίδια αιτία.

δ. Όταν είναι απαραίτητη η αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης. Εφόσον, όμως, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης εκ μέρους του ενδιαφερομένου, εκδοθεί η απόφαση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, ακόμα και αν η εξαγορά του χρόνου αυτού γίνει τμηματικά με παρακράτηση του σχετικού ποσού από τη σύνταξη του δικαιούχου, είναι επιτρεπτό να χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη από την αρχική αίτηση, όχι όμως πριν από την πρώτη ημέρα του επόμενου της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα.

Για λόγους ίσης μεταχείρισης μεταξύ των ασφαλισμένων οι οποίοι καταθέτουν είτε έντυπη είτε ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης, μπορεί να γίνει δεκτό ότι στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το άρθρο 2, θα εφαρμόζονται επί του ζητήματος αυτού οι οδηγίες του ΥΠΕΚΑΑ ως προς την εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 (ΑΔΑ: ΨΘΠΞ465Θ1Ω-Ρ6Δ), δηλαδή:

Αν στην απόφαση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης προβλέπεται ότι η εξόφληση του ποσού που αντιστοιχεί στην εξαγορά θα παρακρατηθεί σε δόσεις από τη σύνταξη, το ποσό της μηνιαίας δόσης που προκύπτει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, μπορεί να παρακρατείται κάθε μήνα από την προσωρινή σύνταξη. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της προσωρινής σύνταξης που καταβάλλεται τελικά στον δικαιούχο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ήμισυ του ποσού που δικαιούται ως προσωρινό ποσό σύνταξης σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπεται για την περίπτωσή του από τις διατάξεις του άρθρου 2.

Συνεπώς, το υπερβάλλον ποσό της δόσης, που δεν μπορεί να παρακρατηθεί μέσω της προσωρινής σύνταξης, θα πρέπει να παρακρατηθεί από τα ποσά της οριστικής σύνταξης, δηλαδή εφάπαξ, από τα αναδρομικά ποσά που οφείλονται στο συνταξιούχο. Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό των αναδρομικών δεν επαρκεί για να καλυφθεί το σύνολο του ανωτέρω ποσού, μπορεί να παρακρατηθεί από τις μηνιαίες καταβαλλόμενες συντάξεις, μαζί με το υπόλοιπο της οφειλής για την εξαγορά.

ε. Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ποσά. Αν μεταγενέστερα εκλείψει ο λόγος αυτός, η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα.

Εάν ο ασφαλισμένος οφείλει αθροιστικά και εισφορές από αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, οι οφειλές αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό οφειλής, όπως διαμορφώνονται ανά πρώην φορέα. Όμως, επισημαίνεται ότι το ποσό της οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές, επιμεριζόμενο σε μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, παρακρατείται από το ποσό της οριστικής σύνταξης και όχι από την προσωρινή σύνταξη.

9. Υπηρεσιακές ενέργειες

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η χορήγηση προσωρινής σύνταξης αποτελεί προσωρινό μέτρο οικονομικής υποστήριξης των υποψήφιων συνταξιούχων κατά το μεταβατικό στάδιο μεταξύ της επαγγελματικής ζωής και της συνταξιοδότησης, αλλά σε καμμία περίπτωση δεν είναι επιτρεπτό να αποτελέσει αιτία καθυστέρησης στην απονομή της οριστικής σύνταξης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΠΟΛ.1001/02-01-2018 (ΦΕΚ Β’ 67/19-1-2018) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε’ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεσ/κης και Χανδρή 1
Ταχ. Κώδικας : 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ
Πληροφορίες : Π. Μαυρίδης
Τηλέφωνο : 2104802086
Fax : 2104802349
E-Mail : [email protected]

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 3610030

ΠΟΛ 1001/2018

Θέμα: «Τεχνικές προδιαγραφές Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) παιγνιομηχανημάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 12 και 40 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

β) Της ΠΟΛ.1220/13.12.2012 (Β΄ 3517) «Κωδικοποίηση Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ.».

γ) Του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), και ειδικότερα των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7 και των υποπαραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.

δ) Της αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Το αριθμ. C (2012) 4961 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το οποίο μας γνωστοποιήθηκαν παρατηρήσεις επί της κοινοποίησης 2012/266/GR.

3. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Τη με αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Την προσθήκη άρθρου 17 στο κεφάλαιο 2 της ΠΟΛ.1220/13.12.2012 ως ακολούθως:

«Άρθρο 17. ΑΔΗΜΕ Παιγνιομηχανημάτων.

17.1. Γενικά.

17.1.1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του κεφαλαίου Η΄ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ» του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/22.8.2011), ορίζεται ότι:

«Άρθρο 38 παράγραφος 2. Η Ε.Ε.Ε.Π. πιστοποιεί τον αμιγώς Τεχνικό Ψυχαγωγικό χαρακτήρα των προτεινομένων παιγνίων για διεξαγωγή σε καταστήματα με παιγνιομηχανήματα.

Η συμμετοχή των παικτών γίνεται μέσω παιγνιομηχανημάτων τα οποία διαθέτουν ατομικό ενσωματωμένο ειδικό απαραβίαστο μηχανισμό αυτόματης καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων εσόδου».

17.1.2. Ο προβλεπόμενος στις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου (17.1.1.) του παρόντος κεφαλαίου, «ατομικός ενσωματωμένος ειδικός απαραβίαστος μηχανισμός αυτόματης καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων εσόδου», εμπίπτει στην κατηγορία του 2ου κεφαλαίου σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους «2.6. Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ)» και «14. Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας. Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά λειτουργικά χαρακτηριστικά», της απόφασης αυτής και όπως αυτές ισχύουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Η΄ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ» του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/22.8.2011).

17.1.3. Η θέση (τοποθέτηση) της ατομικής ΑΔΗΜΕ είναι είτε επί του σώματος του διασυνδεόμενου παιγνιομηχανήματος είτε πλησίον αυτού σε συγκεκριμένη απόσταση που επιτρέπει στον παίκτη (συναλλασσόμενο) και υπόχρεο λήπτη της αυτόματης εκδιδόμενης φορολογικής απόδειξης εσόδου, να την παραλάβει άμεσα.

17.1.4. Η ατομική ΑΔΗΜΕ του παιγνιομηχανήματος διαθέτει επί πλέον μία ολοκληρωμένη Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων (Ε.Θ.Ε.Δ.) για την αποκλειστική και μόνο χρήση επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων από και προς το διασυνδεόμενο σύστημα (ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό ή ηλεκτρομηχανικό) του πιστοποιημένου παιγνιομηχανήματος τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων, μέσω του οποίου διενεργούνται πιστοποιημένα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια, όπως αυτά προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α΄/22.8.2011) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ».

17.1.5. Στην ΕΘΕΔ της ατομικής ΑΔΗΜΕ του παιγνιομηχανήματος συνδέεται μόνο ένα καλώδιο πολλαπλών δυνατοτήτων, (πολύκλωνο ή άλλο), συνεχόμενο μη διακοπτόμενο, έως το εσωτερικό του παιγνιομηχανήματος, όπου και γίνεται η κατάλληλη σύνδεσή του υποχρεωτικά με τον κερματοδέκτη για την μεταφορά των δεδομένων από και προς την ΑΔΗΜΕ για την αυτόματη καταγραφή και έκδοση των φορολογικών αποδείξεων εσόδου από τον φορολογικό εκτυπωτή της ατομικής ΑΔΗΜΕ του παιγνιομηχανήματος.

17.1.6. Το καλώδιο σύνδεσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΑΔΗΜΕ και της έγκρισής της.

17.1.7. Η πλήρης περιγραφή, οι συνθήκες και το περιβάλλον του τρόπου διασύνδεσης, καθώς και το πρωτόκολλο επικοινωνίας, κατατίθενται αναλυτικά στην αρμόδια Επιτροπή

17.1.8. Οι ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανημάτων διαθέτουν αυτόματη είσοδο παροχής τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος, είτε εναλλασσομένου (τάσεως 230V ± 10%, συχνότητας 50Hz ± 5%), είτε συνεχούς (3 έως 24 VDC).

17.1.9. Ενδεχόμενη εξωτερική ηλεκτρική τροφοδοτική διάταξη (ανορθωτής μετασχηματιστής, κ.λπ.), θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της ΑΔΗΜΕ και της έγκρισής της.

17.1.10. Ειδικά για τα ηλεκτροπαροχικά των ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανημάτων, εφαρμόζονται τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο (6) του 2ου κεφαλαίου.

17.1.11. Πέραν των λοιπών τεχνικών και λειτουργικών τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν όλους τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται και στις ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανημάτων, εφαρμογή έχουν ειδικότερα για τις ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανημάτων και τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στις παραγράφους 2.6. και 14, του 2ου κεφαλαίου, της απόφασης αυτής.

17.2. Η αυτόματα εκδιδόμενη Φορολογική Απόδειξη εσόδου από ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανήματος.

17.2.1. Η μόνη έγκυρη Φορολογική Απόδειξη που εκδίδεται αυτόματα από την ΑΔΗΜΕ για τον παίκτη, είναι η Φορολογική Απόδειξη της οποίας τα στοιχεία και δεδομένα καταχωρούνται ηλεκτρονικά και διαφυλάσσονται στην εσωτερική μνήμη (όπως flash memory card, ή EEPROM) ημερήσιας ενταμίευσης και διαφύλαξης με ηλεκτρονικό τρόπο των αντιγράφων των φορολογικών Αποδείξεων Δελτίων και λοιπών στοιχείων ως Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο (electronic journal) της ΑΔΗΜΕ και τα τελικά δεδομένα αυτής καταχωρούνται στην φορολογική μνήμη της ΑΔΗΜΕ.

17.2.2. Στην Απόδειξη αυτή περιέχονται ανάμεσα στις χαρακτηριστικές φράσεις «ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» και «ΛΗΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ», ευανάγνωστα τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης εκμετάλλευσης του παιγνιομηχανήματος Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων και χρήστη / κατόχου της ΑΔΗΜΕ του παιγνιομηχανήματος.

2. Διεύθυνση Τηλέφωνο.

3. Επάγγελμα Δραστηριότητα.

4. Α.Φ.Μ.

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος / χρήστης της ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανήματος.

6. Έναρξη παιγνίου, ώρα και ημερομηνία.

7. Εισαγωγή χρημάτων από τον κερματοδέκτη ή από κάρτα, με νόμισμα ευρώ με δύο δεκαδικά ψηφία μετά το ακέραιο ψηφίο.

8. Ονομασία του παιγνίου και ο αριθμός πιστοποίησής του.

9. Παρτίδες που παίχτηκαν από το συγκεκριμένο αυτό παίγνιο και αξία αυτών με δύο δεκαδικά, εφόσον αυτές ορίζονται στο παίγνιο.

10. Τέλος παιγνίου.

11. Λήξη παιγνίων (όταν παίζονται περισσότερα του ενός παιγνίου στην ίδια απόδειξη), ώρα και ημερομηνία.

12. Σύνολο απόδειξης.

13. Ημερήσιος Α/Α απόδειξης, ημερομηνία και ώρα (και προοδευτικός Α/Α Απόδειξης από την έναρξη λειτουργίας της ΑΔΗΜΕ).

14. Αριθμός μητρώου του τεχνικού ψυχαγωγικού παιγνιομηχανήματος και ο αριθμός πιστοποίησής του.

15. Αριθμ. Άδειας εκμετάλλευσης της επιχείρησης.

16. Πιστοποίηση καταστήματος (αριθμός, κατηγορία).

17. Αριθμός μητρώου της ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανήματος.

18. Η Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ) της Φορολογικής Απόδειξης εσόδου, η οποία εκτυπώνεται πριν από τις λέξεις «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΗΞΗ».

19. Αριθμός κάρτας αποδείξεων πελάτη

20. Ο γραμμωτός κώδικας με στοιχεία απόδειξης ήτοι αριθμό μητρώου ΦΗΜ, γενικό αύξων αριθμό προοδευτικών αποδείξεων, συνολική αξία απόδειξης, για επιτόπιο έλεγχο.

17.2.3. Στην εκδιδόμενη Φορολογική Απόδειξη εσόδου ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανήματος δεν επιτρέπονται Αλλαγές / Επιστροφές / Εκπτώσεις / Αυξήσεις ποσοτικές ή ποσοστιαίες, σε υποσύνολο ή στο τελικό Σύνολο, καταβεβλημένων χρημάτων, ούτε Ακυρώσεις ολοκληρωμένων χρηματικών συναλλαγών σε υπό έκδοση Φορολογική Απόδειξη εσόδου ή σε εκδοθείσες Φορολογικές Αποδείξεις εσόδου. Επίσης δεν επιτρέπεται η αναγραφή Μερικού Συνόλου.

17.2.4. Κατά την έκδοση της Φορολογικής Απόδειξης εσόδου από ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανήματος υπάρχει υποχρεωτικά η δυνατότητα της αυτόματης καταχώρισης του αριθμού κάρτας αποδείξεων του πελάτη για την καταγραφή των αποδείξεων του, μέσω διασυνδεόμενης στην ΑΔΗΜΕ, εξωτερικής συσκευής (scanner, MCR, smart card, κ.λπ.). Ταυτόχρονα γίνεται αυτόματα καταγραφή των στοιχείων της Φορολογικής Απόδειξης με τον αριθμό κάρτας αποδείξεων του πελάτη στην εσωτερική μνήμη (όπως flash memory card, ή EEPROM) του Ηλεκτρονικού Ημερολογίου (electronic journal) της ΑΔΗΜΕ, ώστε να γίνει αυτόματη ηλεκτρονική αποστολή διαβίβαση των δεδομένων φορολογικών στοιχείων, σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε..

17.2.5. Ως θύρα αποστολής / διαβίβασης των δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε. δύναται να χρησιμοποιηθεί και η Θύρα Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης της ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανήματος ή όπου απαιτείται, ασύρματη διεπαφή, όπως η διεπαφή GPRS, την οποία δύναται να διαθέτει η ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανήματος.

17.3. Εκτύπωση του φορολογικού Δελτίου Ημερήσιας κίνησης «Ζ».
Είναι το Δελτίο το οποίο εκδίδεται στο τέλος της Ημερήσιας Περιόδου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.8., 2.11. έως και 2.11.7.3., του 2ου κεφαλαίου της απόφασης αυτής.

17.3.1. Τα στοιχεία που εκτυπώνονται στο φορολογικό Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» της ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανήματος είναι τα ακόλουθα, που περιέχονται ανάμεσα στις χαρακτηριστικές φράσεις «ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ» και «ΛΗΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ», ήτοι:

1. Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης εκμετάλλευσης του παιγνιομηχανήματος Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων και χρήστη / κατόχου της ΑΔΗΜΕ του παιγνιομηχανήματος.

2. Διεύθυνση Τηλέφωνο.

3. Επάγγελμα Δραστηριότητα.

4. Α.Φ.Μ.

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος / χρήστης της ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανήματος.

6. Οι λέξεις: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «Ζ».

7. Ο Α/Α «Ζ»: ……….. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ, ΩΡΑ ΩΩ:ΛΛ.

8. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ.

α. Από παίγνιο 1 (όνομα, αριθμός) εισπράξεις ημέρας
… π.χ. ……. 400,00 €.

β. Από παίγνιο 2 (όνομα, αριθμός) εισπράξεις ημέρας
…π.χ. …… 250,00 €.

γ. Από παίγνιο 3 (όνομα, αριθμός) εισπράξεις ημέρας…… π.χ. …….0,00 €.

δ. κ.λπ. παίγνια εάν υπάρχουν εγκατεστημένα στο παιγνιομηχάνημα

ε. ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ …………………. π.χ. ……650,00 €. στ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ……π.χ.
………..123
(ΑΠΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ Α/Α. π.χ. 8120 ΕΩΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ Α/Α π.χ. 8243).

9. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ «Ζ».

α. Βλάβες CMOS ………………………………………………………………..

β. Αποσυνδέσεις εκτυπωτή ………………………………………………

γ. Αποσυνδέσεις ΕΘΕΔ ………………………………………………………

δ. Αλλαγές λεκτικών …………………………………………………………

ε. Επεμβάσεις τεχνικών ……………………………………………………..

στ. Εγκατάσταση νέου παιγνίου και στοιχεία πιστοποίησής του ………………….

ζ. Καταχώριση ανανέωσης άδειας εκμετάλλευσης της επιχείρησης ………..

η. Ανανέωση πιστοποίησης καταστήματος (αριθμός, κατηγορία) ………………

10. ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ).

α. Από παίγνιο 1 (όνομα, αριθμός) Σύνολο εισπράξεων π.χ. 60.000,00 €.

β. Από παίγνιο 2 (όνομα, αριθμός) Σύνολο εισπράξεων π.χ. 86.500,00 €.

γ. Από παίγνιο 3 (όνομα, αριθμός) Σύνολο εισπράξεων π.χ. 18.155,00 €.

δ. Από παίγνιο δ (όνομα, αριθμός) Σύνολο εισπράξεων π.χ. 1.230,00 €.
Λοιπά παίγνια εάν υπάρχουν ………………………………………..

ε. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ …………………. π.χ.
……175.885,00 €.

στ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ………..π.χ.
……… 8243

11. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

α. Βλάβες CMOS …………………………………………………………………

β. Αποσυνδέσεις εκτυπωτή ………………………………………………

γ. Αποσυνδέσεις ΕΘΕΔ ………………………………………………………

δ. Αλλαγές λεκτικών …………………………………………………………

ε. Επεμβάσεις τεχνικών ………………………………………………….

στ. Εγκατάσταση νέου παιγνίου και στοιχεία πιστοποίησής του ………..

ζ. Καταχώριση ανανέωσης άδειας εκμετάλλευσης της επιχείρησης ……

η. Ανανέωση πιστοποίησης καταστήματος (αριθμός, κατηγορία) ………..

17.4. Στην φορολογική μνήμη της ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανήματος ενταμιεύονται όλες οι φορολογικού ενδιαφέροντος πληροφορίες και συγκεκριμένα:

17.4.1. Σταθερά στοιχεία.

17.4.1.1. Αριθμός Μητρώου της ΑΔΗΜΕ, ο οποίος παραμένει αμετάβλητος κατά την διάρκεια ζωής της ΑΔΗΜΕ και αλλάζει μόνο όταν γίνει αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης με καινούργια λόγω βλάβης.

17.4.1.2. Ο κωδικός αριθμός ενεργοποίησης έναρξης λειτουργίας της ΑΔΗΜΕ.

17.4.1.3. α. Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία χρήστη/κατόχου της ΑΔΗΜΕ.

β. Διεύθυνση εγκατάστασης χρήστη/κατόχου.

γ. Δραστηριότητα επάγγελμα χρήστη/κατόχου. δ. ΑΦΜ και αρμόδια ΔΟΥ χρήστη/κατόχου.

17.4.1.4. Αριθμός μητρώου του τεχνικού ψυχαγωγικού παιγνιομηχανήματος και ο αριθμός πιστοποίησής του.

17.4.1.5. Α/Α «Ζ» ΕΓΓΡΑΦΗ: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ ΩΩ:ΛΛ.

17.4.1.6. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ.

α. Από παίγνιο 1 (όνομα, αριθμός) εισπράξεις ημέρας
………………….

β. Από παίγνιο 2 (όνομα, αριθμός) εισπράξεις ημέρας
………………….

γ. Από παίγνιο 3 (όνομα, αριθμός) εισπράξεις ημέρας
………………….

δ. Λοιπά παίγνια εάν υπάρχουν εγκατεστημένα στο παιγνιομηχάνημα ….

ε. ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ……………………………

στ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΗΜΕΡΑΣ …………
…………………
(ΑΠΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ Α/Α………..ΕΩΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ Α/Α ………..).

17.4.1.7. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ «Ζ».

α. Βλάβες CMOS …………………………………………………………………

β. Αποσυνδέσεις εκτυπωτή……………………………………………….

γ. Αποσυνδέσεις ΕΘΕΔ ………………………………………………………

δ. Αλλαγές λεκτικών …………………………………………………………

ε. Επεμβάσεις τεχνικών ……………………………………………………..

στ. Εγκατάσταση νέου παιγνίου και στοιχεία πιστοποίησής του ………………….

ζ. Καταχώριση ανανέωσης άδειας εκμετάλλευσης της επιχείρησης ………..

η. Ανανέωση πιστοποίησης καταστήματος (αριθμός, κατηγορία) …………….

17.4.1.8. ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ).

α. Από παίγνιο 1 (όνομα, αριθμός) Σύνολο εισπράξεων………………….

β. Από παίγνιο 2 (όνομα, αριθμός) Σύνολο εισπράξεων………………….

γ. Από παίγνιο 3 (όνομα, αριθμός) Σύνολο εισπράξεων………………….

δ. Από παίγνιο δ (όνομα, αριθμός) Σύνολο εισπράξεων………………….

Λοιπά παίγνια εάν υπάρχουν ……………………………………..

ε. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ………………
……………

στ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ …………..
……………….

17.4.1.9. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

α. Βλάβες CMOS …………………………………………………………………

β. Αποσυνδέσεις εκτυπωτή ………………………………………………

γ. Αποσυνδέσεις ΕΘΕΔ ………………………………………………………

δ. Αλλαγές λεκτικών …………………………………………………………

ε. Επεμβάσεις τεχνικών ……………………………………………………..

στ. Εγκατάσταση νέου παιγνίου και στοιχεία πιστοποίησής του ………………….

ζ. Καταχώριση ανανέωσης άδειας εκμετάλλευσης της επιχείρησης ………..

η. Ανανέωση πιστοποίησης καταστήματος (αριθμός, κατηγορία) ………..

17.4.1.10. Δημιουργούνται τα αρχεία c.txt, d.txt, s.txt όπως περιγράφονται στην παρ. 5.5 του κεφαλαίου 2 της απόφασης αυτής και αποστέλλεται το αρχείο s.txt στην Α.Α.Δ.Ε., όπως ορίζεται στην παρ. 5.7. του κεφαλαίου 2 της απόφασης αυτής.

17.4.1.11. Η ύπαρξη του εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων (άρθρα 3.1, 3.2, 3.3 του κεφαλαίου 2 της απόφασης αυτής) στους ΑΔΗΜΕ παιγνιομηχανημάτων είναι προαιρετική.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΟΑΕΔ αριθμ. πρωτ.: 4426/2018 Δημόσια Πρόσκληση Νο 2/2018 προς εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για υποβολή αιτήσεων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2017-2018»

Αρ. Πρωτ. : 4426/22-01-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 17456, ΑΛΙΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2018 ΠΡΟΣ ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018»

Η Διοικήτρια του Ο.Α.Ε.Δ. λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α’ 88) που αντικατέστησε το άρθρο 2 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α’ 258), τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν.1545/1985 (ΦΕΚ 91/Α/20-05-1985), τη με αριθμ. 43452/633/22.12.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3637/Β/31-12-2014) καθώς και το άρθρο 55 του Ν. 4430/2016 (Α’205) καλεί τις εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2017-2018» να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 23-01-2018 και ώρα 11η πρωινή έως τις 23-03-2018 και ώρα 12η μεσημβρινή στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Σκοπός – Αντικείμενο

Σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν εποχικά, κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από την 1η Νοεμβρίου 2017 έως την 28η Φεβρουαρίου 2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Πλαίσιο ένταξης – χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 55 του Ν. 4430/2016 (Α’ 205), όπως τροποποίησε το άρθρο 8 (παρ. 2 και 3) του ν.1545/1985, το οποίο ορίζει ότι:
«Η παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1545/1985 (Α’91) τροποποιείται και αναδιατυπώνεται ως εξής:
«2. Ο Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να επιχορηγεί ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά, εφόσον συνεχίζουν την απασχόληση εργαζομένων και κατά την περίοδο περιορισμού ή αναστολής της δραστηριότητάς τους. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, το ποσό της επιχορήγησης, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επιχορήγηση. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος ανάλογα με την περιοχή που λειτουργούν, τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, την κατηγορία στην οποία υπάγονται και άλλα συναφή κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, καταρτίζει πίνακα των επιχειρήσεων που κρίνει ότι πρέπει να επιχορηγηθούν.
Η αρμόδια Υπηρεσία/Όργανο του Ο.Α.Ε.Δ., με βάση την ανωτέρω υπουργική απόφαση και ύστερα από σχετικό έλεγχο προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της επιχορήγησης. Το ύψος της επιχορήγησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τα ποσά των επιδομάτων ανεργίας που θα κατέβαλλε ο Ο.Α.Ε.Δ. στους εργαζόμενους στην επιχείρηση, αν έπαυαν να απασχολούνται κατά τη διάρκεια του περιορισμού ή της αναστολής της δραστηριότητας της επιχείρησης».
Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ στον οποίο έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2493. Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 1.000.000,00 ευρώ για το έτος 2018.
Οι ενισχύσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας ΚΥΑ, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση (Καν.1407/2013) έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Ως ημερομηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Καν.1407/20131.
Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση η οποία υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα είναι «ενιαία» τότε στον ως άνω έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι ενιαίες με την αιτούσα επιχειρήσεις.
Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του καταστατικού της τελευταίας,
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της αυτής της τελευταίας και
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία α έως δ με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές μονάδες μπορούν να υπαχθούν οι κάθε μορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Α) Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή/και ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες θα υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα και λειτουργούν εκτός της Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων) και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της πόλεως της Θεσσαλονίκης,
Β) έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ,
Γ) Είναι εποχικές, είχαν διακόψει τη συνεχόμενη λειτουργία τους τουλάχιστον για δύο έτη, κατά την προηγούμενη πενταετία (2012-2016), και συγκεκριμένα την χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου μέχρι 28η Φεβρουαρίου, εκτός εάν μετείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα προηγούμενα προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας για τη χειμερινή περίοδο ή είναι νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (άρχισαν δηλαδή να λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά), οπότε θα πρέπει να διέκοψαν την συνεχόμενη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο έτος (2016) πριν την 1η Νοεμβρίου.
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουργούν από την 1η Νοεμβρίου 2016 και μετά, δεν επιχορηγούνται.
Δεν υπάγονται:
> Στο πρόγραμμα δεν μπορεί να επιχορηγηθεί ξενοδοχειακή επιχείρηση ή/και ξενοδοχειακή μονάδα για το προσωπικό της, το οποίο πριν την 1η Νοεμβρίου 2017 είχε συνεχόμενη δωδεκάμηνη απασχόληση στην ίδια ή/ και σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση
> Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις, που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.
> Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι οι οποίοι δικαιούνται επίδομα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης δηλαδή κατά την 1-11-2017.
Οι ωφελούμενοι ξενοδοχοϋπάλληλοι θα πρέπει να απασχολούνται κατά την προηγούμενη ημέρα ήτοι την 31-10-2017, της έναρξης του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης (1-11-2017), διότι σκοπός του προγράμματος είναι η επιμήκυνση της απασχόλησης τους.
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή ξενοδοχοϋπαλλήλων στο πρόγραμμα οι οποίοι πριν την 1η Νοεμβρίου 2016 είχαν συνεχόμενη δωδεκάμηνη απασχόληση στην ίδια ή/ και σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση.
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή ξενοδοχοϋπαλλήλων στο πρόγραμμα οι οποίοι δεν απασχολούνταν κατά την 31-10-2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων

5.1 Η ενδιαφερόμενη ξενοδοχειακή επιχείρηση ή ξενοδοχειακή μονάδα οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στο ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει, από τις 23-01-2018 και ώρα 11η πρωινή έως τις 23-03-2018 και ώρα 12η μεσημβρινή στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Στην περίπτωση που μια ξενοδοχειακή επιχείρηση (π.χ. Ανώνυμη Εταιρεία) διατηρεί σε λειτουργία περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, πρέπει να υποβάλει ξεχωριστά αίτηση υπαγωγής για κάθε μία ξενοδοχειακή μονάδα που αιτείται να επιχορηγηθεί και να την αποστείλει στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2), στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η κάθε ξενοδοχειακή μονάδα.
Στην αίτηση αναφέρει τα βασικά στοιχεία της ξενοδοχειακής επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, νόμιμο εκπρόσωπο, μετοχική σύνθεση κτλ) και της ξενοδοχειακής μονάδας για την οποία ζητάει επιχορήγηση, την ημερομηνία που άρχισε να λειτουργεί η μονάδα, τη χρονική διάρκεια της επιμήκυνσης των εργασιών της και τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων που απασχολήθηκαν κατά την επιμήκυνση.
5.2 Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/1986, όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης.
5.3 Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) προβαίνει άμεσα στην έκδοση της εγκριτικής απόφασης, για το σύνολο των ατόμων που αιτείται να επιχορηγηθεί η ξενοδοχειακή επιχείρηση ή ξενοδοχειακή μονάδα στην οποία θα προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των ατόμων για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση, στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis).
Όσον αφορά την έννοια της τριετίας όταν εξετάζεται η έγκριση μίας ενίσχυσης de minimis, π.χ. στις 23/01/2018 τότε ελέγχονται οι ενισχύσεις που έχουν εγκριθεί για την επιχείρηση τα έτη 2016 , 2017 και 2018 μέχρι τις 23-01-2018. Ο έλεγχος αυτός γίνεται πριν την έγκριση της νέας ενίσχυσης και λαμβάνονται υπ’ όψιν το σύνολο των ενισχύσεων που έχει λάβει η -ενιαία- επιχείρηση μέχρι εκείνη τη στιγμή αθροιζόμενης και της υπό έγκριση ενίσχυσης. Εάν το σύνολο δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ τότε μπορεί να χορηγηθεί και η εξεταζόμενη ενίσχυση, διαφορετικά δεν χορηγείται καθόλου ούτε κατά τμήμα της. Σε περίπτωση που οι εταίροι ή μέτοχοι της επιχείρησης είναι φυσικά πρόσωπα, τότε η επιχείρηση δεν τα δηλώνει στην ηλεκτρονική της αίτηση, διότι στο πλαίσιο εφαρμογής του Καν. 1407/2013 όπου εντάσσονται οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του παρόντος προγράμματος, δεν εξετάζεται η σύνδεση των επιχειρήσεων μέσω φυσικών προσώπων και δεν σωρεύονται οι ενισχύσεις σε φυσικά πρόσωπα. Ως ενισχύσεις προγενέστερες της εξεταζόμενης που έχει λάβει η επιχείρηση θεωρούνται οι εγκριτικές αποφάσεις/αποφάσεις υπαγωγής/συμβάσεις /ή όποια άλλη απόφαση προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο της δράσης ενίσχυσης με τις οποίες χορηγήθηκαν οι ενισχύσεις de minimis που έχει ήδη λάβει, οι οποίες θεωρείται ότι χορηγήθηκαν κατά τη χρονική στιγμή έγκρισης τους. Ειδικότερα:
-Εγκριτικές αποφάσεις για τις οποίες κατά την χρονική στιγμή της εξέτασης της νέας ενίσχυσης έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ανάκλησης/απένταξης και ο επενδυτής δεν έχει πλέον κανένα δικαίωμα σε αυτές δεν συνυπολογίζονται. -Εγκριτικές αποφάσεις για τις οποίες κατά τη χρονική στιγμή της εξέτασης της νέας ενίσχυσης υπάρχει μείωση της τελικά χορηγούμενης ενίσχυσης σε σχέση με την αρχικά εγκεκριμένη με σχετική οριστική διοικητική πράξη του φορέα που την χορήγησε και ο επενδυτής δεν έχει πλέον κανένα δικαίωμα για το υπόλοιπο ποσόν, τότε για την σώρευση υπολογίζεται το τελικό μειωμένο ποσόν. Επομένως το σύνολο των προϋποθέσεων ελέγχεται κατά τη στιγμή εξέτασης της χορήγησης της νέας ενίσχυσης οπότε θα πρέπει να εξακριβώνεται ότι η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας δεν οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου των 200.000 ευρώ για περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Η όλη ως άνω αναφερομένη διαδικασία γίνεται παράλληλα με την χρήση του συστήματος ώστε ο φορέας αφενός να μπορεί να διασταυρώσει τα αληθή της υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου και αφετέρου να ενημερώνει τα Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων ΑΜΕΛΛΗΤΙ μετά την έγκριση, ώστε η πληροφορία να είναι διαθέσιμη άμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσού, τότε ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας θα προβαίνει στην έκδοση απορριπτικής απόφασης.
5.4 Στην συνέχεια το αρμόδιο ΚΠΑ2 καλεί την επιχείρηση μέσω αποδεδειγμένης ηλεκτρονικής πρόσκλησης – κοινοποίησης, να προσέλθει για να παραλάβει την εγκριτική απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Χρονικό διάστημα επιμήκυνσης

Το χρονικό διάστημα λειτουργίας της εποχικής ξενοδοχειακής επιχείρησης και διατήρησης των θέσεων εργασίας για το οποίο μπορούν να επιχορηγηθούν οι διατηρούμενες θέσεις ορίζεται από την 1η Νοεμβρίου 2017, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες και σε καμία περίπτωση πέραν της 28ης Φεβρουαρίου 2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ποσό επιχορήγησης και όροι του προγράμματος

7.1 Οι ημέρες επιχορήγησης της ξενοδοχειακής επιχείρησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος επιμήκυνσης της λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης και αφαιρούνται από την τακτική επιδότηση της ανεργίας που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος.
Το ποσό της επιχορήγησης κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης είναι ίσο με το ημερήσιο επίδομα ανεργίας, που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος για κάθε ημέρα ασφάλισης του, με ανώτερο όριο τις 25 ημέρες ανά μήνα και τις 100 ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 29 του ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/1.11.2013) όπως ισχύει.
Στην περίπτωση που ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος (ωφελούμενος) πραγματοποιήσει περισσότερες από 25 ημέρες ασφάλισης σε ένα μήνα της επιμήκυνσης, θα καταχωρηθούν στη σχετική αναλυτική κατάσταση των εργαζομένων μόνο 25 για το μήνα αυτό, χωρίς οι υπόλοιπες να καταχωρηθούν στον ίδιο ή στον επόμενο μήνα.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν είχε συμπληρώσει τον απαιτούμενο για την επιδότηση της ανεργίας του αριθμό ημερομισθίων, κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης, τότε ο δικαιούχος (ξενοδοχειακή επιχείρηση) δεν μπορεί να επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος για τον συγκεκριμένο υπάλληλο.
7.2 Ο ξενοδοχοϋπάλληλος, μετά τη λήξη της επιμήκυνσης και αφού δεν απασχολείται πλέον στην ξενοδοχειακή επιχείρηση, δύναται να λάβει τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας που δικαιούνταν κατά την έναρξη της επιμήκυνσης μειωμένα κατά τις ημέρες ασφάλισης που πραγματοποίησε κατά το χρονικό διάστημα επιμήκυνσης της λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης.
Η επιδότηση του ξενοδοχοϋπαλλήλου δεν είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιχορήγηση της επιχείρησης, η οποία μπορεί να επιχορηγηθεί και στην περίπτωση
που ο ξενοδοχοϋπάλληλος δεν ασκήσει για οποιοδήποτε λόγο, μετά τη λήξη της επιμήκυνσης, το δικαίωμα που είχε για επιδότηση κατά την έναρξή της.
7.3 Η δικαιούχος ξενοδοχειακή επιχείρηση, κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης, μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του εργαζόμενου, που είτε δεν θα αποδεχθεί να απασχοληθεί σε αυτήν ή θα σταματήσει για οποιοδήποτε λόγο την εργασία του κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης, με άνεργο ξενοδοχοϋπάλληλο άλλης ξενοδοχειακής μονάδας της ίδιας ξενοδοχειακής επιχείρησης ή από άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση και να επιχορηγηθεί για αυτόν, εφόσον όμως ο άνεργος ξενοδοχοϋπάλληλος είχε συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ημερών επιδότησης κατά το χρονικό διάστημα έναρξης της επιμήκυνσης.
Ο εργαζόμενος που σταματήσει για οποιοδήποτε λόγο την εργασία του κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης, δεν δύναται να επαναπροσληφθεί από την ίδια ξενοδοχειακή επιχείρηση ή ξενοδοχειακή μονάδα στα πλαίσια του ανωτέρω προγράμματος.
7.4 Η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διενεργεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, διοικητικό και επιτόπιο (όπου απαιτείται) έλεγχο λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης ή της ξενοδοχειακής μονάδας κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης των εργασιών της και συντάσσει σχετική έκθεση διοικητικού και επιτόπιου (όπου απαιτείται) ελέγχου. Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι του προγράμματος, θα προβαίνει σε απόφαση ανάκλησης της υπαγωγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Διαδικασία για την καταβολή της επιχορήγησης

8.1 Υποβολή αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης

Η επιχορηγούμενη δικαιούχος ξενοδοχειακή επιχείρηση υποβάλει εντός 60 ημερών μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων για υπαγωγή στο ανωτέρω πρόγραμμα στο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ που ανήκει η ξενοδοχειακή επιχείρηση ή η ξενοδοχειακή μονάδα, την αίτηση καταβολής επιχορήγησης επισυνάπτοντας τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αναλυτική κατάσταση των -εποχικών- ξενοδοχοϋπαλλήλων που απασχόλησαν, με τον αριθμό των ημερών ασφάλισης για καθένα τους, κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης.
Πιο συγκεκριμένα η κατάσταση – πίνακας αποτελείται από 9 στήλες, οι οποίες είναι οι εξής:
1η στήλη: αύξων αριθμός
2η στήλη: Επώνυμο ξενοδοχοϋπαλλήλου
3η στήλη: Όνομα ξενοδοχοϋπαλλήλου
4η στήλη: Αριθμός μητρώου ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
5η στήλη (συμπληρώνεται από την Υπηρεσία): Ημέρες ασφάλισης κατά το τελευταίο (πριν από το χρονικό διάστημα έναρξης της επιμήκυνσης) 12μηνο, 14μηνο ή διετία.
6η στήλη (συμπληρώνεται από την Υπηρεσία): Ημέρες τακτικής επιδότησης ανεργίας που θα δικαιούταν ο ξενοδοχοϋπάλληλος κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης
7η στήλη (συμπληρώνεται από την Υπηρεσία): Ημέρες ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης (ημέρες επιχορήγησης της εποχικής ξενοδοχειακής επιχείρησης)
8η στήλη: -τυχόν- Παρατηρήσεις
9η στήλη : στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές των εποχικών ξενοδοχοϋπαλλήλων ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση ή παραστατικά σύμφωνα με τα οποία θα αποδεικνύεται η πληρωμή αυτών. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν οι υπογραφές των εργαζομένων, είναι δυνατόν να υποβληθούν τα παραστατικά πληρωμής των εργαζομένων (υπογεγραμμένες μισθοδοτικές καταστάσεις, αντίγραφα λογαριασμών μισθοδοσίας κλπ).
β) Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε οπτικό δίσκο, συνοδευμένες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.
γ) Γραμμάτια είσπραξης ή βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών για το επιχορηγούμενο προσωπικό στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ή και στο ΕΤΕΑΕΠ.
– Αντίγραφα των γραμματίων κατάθεσης (αν η καταβολή έγινε σε Τράπεζα) ή των προσωρινών γραμματίων είσπραξης (αν η καταβολή έγινε π.χ. σε Υποκ/μα του ΕΦΚΑ πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), που αντιστοιχούν στις μηνιαίες εισφορές, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να καταβάλει για τους μήνες που αναφέρονται στη χρονική περίοδο της επιμήκυνσης).
– Σε περίπτωση που επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τους εναλλακτικούς τρόπους συναλλαγής για την απόδοση των ασφαλιστικών τους εισφορών (π.χ. Internet Banking, Phone Banking) τότε θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο συναλλαγής πληρωμής όπου αναγράφεται η ένδειξη «ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ- ΕΤΑΜ)», «ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗ», «ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ» και Υπεύθυνη δήλωση ότι τα αναγραφόμενα είναι ακριβή και αληθή.
Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της προς το ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) για να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης θα πρέπει η ρύθμιση να έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός 60 ημερών από τη λήξη του τελευταίου μήνα της επιμήκυνσης και στην απόφαση ρύθμισης να συμπεριλαμβάνεται το κρίσιμο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και εφόσον οι δόσεις καταβάλλονται κανονικά. Σε περίπτωση που η ρύθμιση δεν είναι ενήμερη, η αξίωση για καταβολή της επιχορήγησης θα απορρίπτεται, με την έκδοση απόφασης παραγραφής από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2.
Εάν η Υπηρεσία κρίνει ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω έρευνας, ενδείκνυται να τα διασταυρώσει και με την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ή/και του ΕΤΕΑΕΠ.
δ) Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) – Σ.ΕΠ.Ε. – ΟΑΕΔ (Έντυπο Ε4 – ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού) καθώς και το τυχόν Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιδοτούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). Τα ανωτέρω έντυπα θα αναζητούνται αυτόματα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ- ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ο δικαιούχος (εποχική ξενοδοχειακή επιχείρηση) υποβάλει στο κατά τόπο αρμόδιο για την επιδότηση του ξενοδοχοϋπαλλήλου γραφείο ασφάλισης του ΚΠΑ2 την ανωτέρω αναλυτική κατάσταση των εργαζομένων με συμπληρωμένες τις στήλες 1η έως 4η μαζί με τη «βεβαίωση εργοδότη» ή με τα ασφαλιστικά βιβλιάρια των εργαζομένων της τελευταίας διετίας. Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΚΠΑ2 συμπληρώνει τις στήλες 5η έως 6η βάσει της «βεβαίωσης εργοδότη» ή των ασφαλιστικών βιβλιαρίων, στα οποία σημειώνει το χρονικό διάστημα που έχει αιτηθεί για να επιχορηγηθεί η ξενοδοχειακή επιχείρηση λόγω επιμήκυνσης και κατόπιν τα επιστρέφει στον δικαιούχο (εποχική ξενοδοχειακή επιχείρηση). Κατόπιν το γραφείο ασφάλισης, αφού έχει ελέγξει ποιοι ξενοδοχοϋπάλληλοι δικαιούνται επιδότηση τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη της επιμήκυνσης, διαβιβάζει άμεσα τη συμπληρωμένη κατάσταση των εργαζομένων στο αρμόδιο για την επιχορήγηση της ξενοδοχειακής επιχείρησης γραφείο απασχόλησης του ΚΠΑ2. Το γραφείο απασχόλησης που είναι αρμόδιο για την επιχορήγηση της εποχικής ξενοδοχειακής επιχείρησης συμπληρώνει την 7η στήλη, βάσει της «βεβαίωσης εργοδότη» με τις ημέρες ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης την οποία προσκομίζει ο δικαιούχος (ξενοδοχειακή επιχείρηση).
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ένας ξενοδοχοϋπάλληλος δεν δικαιούται επίδομα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης, η εποχική ξενοδοχειακή επιχείρηση (δικαιούχος) δεν μπορεί να επιχορηγηθεί για τον συγκεκριμένο ξενοδοχοϋπάλληλο. Επίσης στην περίπτωση που κανένας από τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, για τους οποίους η ξενοδοχειακή επιχείρηση έχει αιτηθεί την επιχορήγηση, δεν δικαιούται επίδομα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης, τότε η ξενοδοχειακή επιχείρηση δεν μπορεί να επιχορηγηθεί στα πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.
Επίσης, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης ή και των απαραίτητων δικαιολογητικών για καταβολή της επιχορήγησης, που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, περάν της προθεσμίας των 60 ημερών από τη λήξη του τελευταίου μήνα της επιμήκυνσης, τότε η αξίωση για καταβολή της επιχορήγησης, θα παραγράφεται μετά από σχετική απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά εξήντα (60) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης και σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

8.2 Καταβολή της επιχορήγησης

Η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η ξενοδοχειακή επιχείρηση ή η ξενοδοχειακή μονάδα, ύστερα από τον σχετικό διοικητικό έλεγχο των ημερών ασφάλισης του επιχορηγούμενου προσωπικού μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ – πρώην ΙΚΑ/ΕΤΑΜ, συμπληρώνει την κατάσταση των εργαζομένων υπολογίζοντας και το ποσό της επιχορήγησης.
Η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η ξενοδοχειακή επιχείρηση ή η ξενοδοχειακή μονάδα, ύστερα από το σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών (διοικητικός έλεγχος) ή και τον τυχόν επιτόπιο έλεγχο και αφού διαπιστώσει ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της ενίσχυσης.
Σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης δεν ανταποκριθεί και δεν προσέλθει στην Υπηρεσία, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (3 μήνες) τότε το ποσό θα παραγράφεται μετά από σχετική απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης και σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Επιδότηση ανεργίας ξενοδοχοϋπαλλήλου

Το γραφείο ασφάλισης του ΚΠΑ2, που είναι αρμόδιο για την επιδότηση του ξενοδοχοϋπαλλήλου, εξετάζει με βάση την προαναφερθείσα σημείωση στη «βεβαίωση εργοδότη» του ξενοδοχοϋπαλλήλου, αν απασχολήθηκε κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης και σε καταφατική περίπτωση θα του καταβάλει τα επιδόματα ανεργίας σύμφωνα με τον παραπάνω υπολογισμό (ημερήσια επιδόματα που θα δικαιούνταν κατά την έναρξη της επιμήκυνσης μειωμένα κατά τον αριθμό των ημερών εργασίας/ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σε αυτήν και για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η δικαιούχος ξενοδοχειακή επιχείρηση). Επιπλέον θα γνωστοποιήσει τη σχετική απόφαση στο αρμόδιο για την επιχορήγηση της επιχείρησης γραφείο απασχόλησης, που τη διατηρεί στο φάκελο της επιχορήγησής της, αφού θα σημειώσει τον αριθμό της στην κατάσταση εργαζομένων.
Στην περίπτωση που απασχολήθηκε τότε θα του καταβάλει τα επιδόματα ανεργίας σύμφωνα με τον παραπάνω υπολογισμό (ημερήσια επιδόματα που θα δικαιούνταν κατά την έναρξη της επιμήκυνσης μειωμένα κατά τον αριθμό των ημερών εργασίας/ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σε αυτήν και για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η δικαιούχος εποχική ξενοδοχειακή επιχείρηση). Επιπλέον θα γνωστοποιήσει τη σχετική απόφαση στον αρμόδιο για την επιχορήγηση της επιχείρησης γραφείο απασχόλησης, που τη διατηρεί στο φάκελο της επιχορήγησής της.
Αν δεν υπάρχει σημείωση του αρμόδιου για την επιχορήγηση της επιχείρησης γραφείου απασχόλησης επάνω στις «βεβαιώσεις εργοδότη» σχετική με την αίτησή της για επιχορήγηση, θα πρέπει το αρμόδιο για την επιδότηση του ξενοδοχοϋπαλλήλου γραφείο ασφάλισης, πριν εκδώσει απόφαση, να επικοινωνήσει με το αρμόδιο για την επιχορήγηση της επιχείρησης γραφείο απασχόλησης, για να εξακριβώσει αν ο ξενοδοχοϋπάλληλος έχει ζητήσει επιδότηση. Στη συνέχεια θα εκδώσει, με σχετική αναφορά της επικοινωνίας αυτής, την απόφαση για την επιδότηση του ξενοδοχοϋπαλλήλου την οποία θα γνωστοποιήσει και στο αρμόδιο για την επιχορήγηση της ξενοδοχειακής επιχείρησης γραφείο απασχόλησης. Η γνωστοποίηση εξασφαλίζει τη βεβαιότητα ότι δεν θα καταβληθούν δύο επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις (στην επιχείρηση και στον ξενοδοχοϋπάλληλο αντίστοιχα) για τις ίδιες ημέρες ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης.
Το αρμόδιο γραφείο απασχόλησης για την επιχορήγηση της ξενοδοχειακής επιχείρησης, οφείλει να διατηρεί φάκελο με τα στοιχεία της επιχορήγησης όπως φωτοτυπία της «βεβαίωσης εργοδότη» των ξενοδοχοϋπαλλήλων με τις ημέρες ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης, αποφάσεις σχετικά με την επιδότηση των εργαζομένων, υπεύθυνες δηλώσεις των δικαιούχων (εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων) κλπ, από όπου θα προκύπτει ότι η ξενοδοχειακή επιχείρηση μπορεί να επιχορηγηθεί για τις ημέρες ασφάλισης που έχουν καταχωρηθεί στην 7η στήλη και ότι για αυτές δεν επιδοτήθηκαν οι εργαζόμενοι.

Κεφάλαιο 10
Διακοπή -Δημοσιονομική Διόρθωση

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ.7 του ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α’/16.6.1982), όπως ισχύει, για την απόδοση στον ΟΑΕΔ , εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 121 και 123 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’) και του άρθρου 91 παρ. 1 εδ. 1ο του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974), όπως ισχύει.

Κεφάλαιο 11
Επίλυση διαφορών -Διαδικασία Ενστάσεων

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (Απόφαση Δ.Σ.: 635/8-3-2016 – ΦΕΚ 1708/Β/15-6- 2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Όλες οι ενστάσεις θα υποβάλλονται, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το κάθε φορά αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας.
Όλες οι υποβαλλόμενες ενστάσεις με τα τυχόν προσκομισθέντα δικαιολογητικά εξετάζονται από τον Προϊστάμενο και τον κάθε φορά υπάλληλο του ΚΠΑ2. Μετά τον σχετικό έλεγχο γίνεται εισήγηση η οποία αποστέλλεται στο αρμόδιο τμήμα της αντίστοιχης Περιφερειακής Διεύθυνσης του Οργανισμού το οποίο θα θέσει το αίτημα της επιχείρησης υπόψη της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών.

Κεφάλαιο 12
Τελικές διατάξεις

Η παρούσα Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Επίσης συντάσσεται Δελτίο Τύπου, το οποίο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο διαδίκτυο (www.oaed.gr) και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕΔ στον ημερήσιο τύπο. Για λόγους ευρύτερης δημοσιότητας, η παρούσα Δημόσια Πρόσκληση θα καταχωρηθεί και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» http://sites.diavgeia.gov.gr/oaed/.]

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

1Η παρ. 4 του άρθρου 3 του Καν. 1407/2013 ορίζει ότι: «Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά τον χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό νομικό καθεστώς ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στην επιχείρηση».

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 3/2018 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

Αθήνα, 22/1/2018
Αρ. πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./86/105979

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ και ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦ. ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
10432, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2105285580, 2105285582
2105285690, 2105285598
fax: 2105229840
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 18, 34 παρ. 2 και 37 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ. Α,/12/5/2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016 όπως έχουν αντικατασταθεί με όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν. 4445/2016 (Α’236), καθώς και τις διατάξεις της ΚΥΑ αρ. Φ. 80000/οικ.21628/936 /17.5.2017 (Β’1721/18/5/2017), με τις οποίες ρυθμίζονται με ενιαίο τρόπο θέματα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, και σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Έναρξη ισχύος

Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται από 1/1/2017. Ως εκ τούτου, αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως 31.12.2016, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

2. Υπακτέα Πρόσωπα

Δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης έχουν:

– τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4387/2016 περί «Υπαγωγής στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων-λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των στρατιωτικών», καθώς και

– οι ασφαλισμένοι φορέων, κλάδων και λογαριασμών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ με βάση το άρθρο 53 του ίδιου νόμου, περί «Ένταξης φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών στον ΕΦΚΑ», ανεξαρτήτως από τον χρόνο πρώτης υπαγωγής τους στην ασφάλιση.

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης προσώπων του ως άνω άρθρου 53, δηλαδή των υπαγόμενων στην ασφάλιση των πρώην φορέων ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ, ασφαλισμένων στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και εφημεριδοπωλών και πωλητών λαϊκών αγορών, όπως ορίζονται στην ΥΑΦ11321/59554/2170/2016 (ΦΕΚ 4569Β’).

Οδηγίες εφαρμογής για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4387/2016, ήτοι των υπαλλήλων-λειτουργών του Δημοσίου και των στρατιωτικών καθώς και προσώπων που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 53 και δεν αντιμετωπίζονται με την παρούσα (π.χ. ΝΑΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ) θα δοθούν με νεότερο έγγραφο.

3. Προϋποθέσεις υπαγωγής

Τα ανωτέρω πρόσωπα (του άρθρου 53) μπορούν να υπαχθούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον τελευταίο ενταχθέντα φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

I. α) Να έχουν πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση πέντε (5) έτη ή 1.500 ημέρες, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος ή 300 ημέρες, εντός της τελευταίας, πριν την υποβολή της αίτησης, πενταετίας και να υποβάλλουν αίτηση εντός ενός έτους από την τελευταία ασφάλισή τους σε φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό κύριας ασφάλισης ή

β) Να έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε στην υποχρεωτική ασφάλιση δέκα (10) έτη ή 3.000 ημέρες ασφάλισης ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους.

Για τη συμπλήρωση των ανωτέρω χρονικών προϋποθέσεων, επισημαίνεται ότι:

– συνυπολογίζεται ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης στους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς, κλάδους και λογαριασμούς
– ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί για την ίδια χρονική περίοδο λαμβάνεται υπόψη μία φορά
– δεν συνυπολογίζονται χρονικά διαστήματα ασφάλισης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων και προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης.

II. Να έχουν διακόψει την ασφάλισή τους στον ΕΦΚΑ.

III. Να μην είναι ανάπηροι κατά την έννοια του στοιχείου β’ της παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 189/Α’). Για τη διαπίστωση αυτή απαιτείται γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.

IV. Περί μισθωτών, λαμβάνονται υπόψη χρονικά διαστήματα ασφάλισης που προκύπτουν από την οριστικοποιημένη ασφαλιστική ιστορία.

Ειδικά για αυτοαπασχολούμενους-μη μισθωτούς και ασφαλισμένους π. ΟΓΑ, να μην έχουν οφειλή στον ασφαλιστικό φορέα από ίδιο δικαίωμα. Σε περίπτωση οφειλής, να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και να τηρούνται οι όροι αυτής.

4. Έναρξη της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης – Κλάδοι

Ο χρόνος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης αρχίζει από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ και διαρκεί για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπολείπεται -πλην του μήνα υποβολής της αίτησης για τους μισθωτούς-των είκοσι πέντε (25) ημερών ασφάλισης ανά μήνα.

Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης πραγματοποιείται για κλάδο κύριας σύνταξης ή/και ασθένειας σε είδος και σε χρήμα.

Για την άσκηση του δικαιώματος υποβάλλεται σχετική αίτηση, με σαφή αναφορά των κλάδων επιλογής.

5. Ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών μισθωτών και μη μισθωτών

Ως ελάχιστη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει κάθε φορά, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 586,08€.

Ειδικά για τον πρώην ΟΓΑ, ως ελάχιστη μηνιαία βάση ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 410,26€ (586,08€*70%).

6. Ανώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών

Ως ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς καθορίζεται το δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει κάθε φορά, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 5.860,80€.

7. Προσδιορισμός βάσης υπολογισμού – Εισφορές

Για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης επισημαίνονται τα παρακάτω:

• Η μηνιαία εισφορά υπολογίζεται επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών ή/και των εισοδημάτων, κατά περίπτωση, επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης.

• Τα εισοδήματα ή οι μηνιαίες αποδοχές αναπροσαρμόζονται για το διάστημα έως και το 2020 κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και για το διάστημα από το 2021 και εφεξής με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Οι πίνακες για τους σωρευτικούς δείκτες τιμών καταναλωτή σας αποστέλλονται συνημμένα.
Ειδικότερα για τον π. ΟΓΑ, η μηνιαία εισφορά υπολογίζεται επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών ή/και των εισοδημάτων, κατά περίπτωση, επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης χωρίς αναπροσαρμογή με τον δείκτη ΕΛΣΤΑΤ.

• Στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, η μηνιαία εισφορά υπολογίζεται ως ποσοστό επί του μέσου όρου του αθροίσματος των μηνιαίων αποδοχών και εισοδημάτων από κάθε απασχόληση.

Ειδικότερα: 7α. Μισθωτοί

Οι μισθωτοί καταβάλλουν το σύνολο της ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόμενου και εργοδότη στο ύψος που έχει διαμορφωθεί και ισχύει για τον κλάδο ή τους κλάδους και κατά τον χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.

Το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του μέσου όρου του συνόλου των (πάσης φύσεως) μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, συνυπολογιζόμενων του δώρου εορτών και επιδόματος αδείας, αναπροσαρμοζόμενων όπως ως άνω αναφέρεται.

Σε περίπτωση που κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών για κάποιο μέρος αυτού ή οι αποδοχές για κάποιους μήνες του δωδεκάμηνου αυτού υπολείπονται του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως κάθε φορά ισχύει, ως μηνιαίες αποδοχές για την εύρεση του μέσου όρου λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει κάθε φορά (586,08€).

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης δεν λογίζεται ως χρόνος διανυθείς σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Στο παράρτημα 2 παρατίθενται γενικά παραδείγματα υπολογισμού ποσού των ασφαλιστικών εισφορών.

7β. Μη Μισθωτοί

Οι μη μισθωτοί καταβάλλουν το ποσοστό εισφοράς που προβλέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 του άρθρου 39 και παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4387/2016, όπως αυτό ισχύει για τους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη ασφάλισης.

Το ποσοστό εισφορών για τον Κλάδο Σύνταξης ανέρχεται σε 20% και για τον Κλάδο Υγειονομικής Περίθαλψης σε 6,95% (επιμεριζόμενο σε 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα).

Το ως άνω ποσοστό εισφοράς αφορά και τον π. ΟΓΑ, χωρίς να ακολουθείται το μεταβατικό στάδιο έως 1/1/2022.

Ως βάση υπολογισμού εισφορών μη μισθωτών για χρόνο ασφάλισης που ανατρέχει πριν την 1/1/2017 λαμβάνεται η ελάχιστη μηνιαία βάση κατά περίπτωση.

Επισημαίνεται:

– Εφόσον κατά τον έλεγχο των προϋποθέσεων προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης μισθωτού και μη μισθωτού κατά τη διάρκεια του δωδεκαμήνου, η βάση υπολογισμού μηνιαίας εισφοράς προσδιορίζεται ως εξής:

α) υπολογίζονται οι αποδοχές μισθωτής απασχόλησης

β) υπολογίζεται αντίστοιχα το εισόδημα από την ελεύθερη απασχόληση

γ) το άθροισμά τους διαιρούμενο διά δώδεκα αποτελεί τη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφοράς.

– Στις περιπτώσεις που κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης για κάποιους μήνες, για τους εν λόγω μήνες λαμβάνεται υπόψη ως μηνιαία βάση υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό μισθωτού κάτω των 25 ετών, ήτοι 586,08€ και προκειμένου για τον ΟΓΑ 410,26€.

Στο παράρτημα 3 παρατίθενται γενικά παραδείγματα υπολογισμού ποσού των ασφαλιστικών εισφορών.

8. Άσκηση δικαιώματος επί παράλληλης ασφάλισης

Ο ασφαλισμένος που κατά τη λήξη του δωδεκάμηνου υποχρεωτικής ασφάλισης υπάγεται παράλληλα σε περισσότερους του ενός ενταχθέντες φορείς του ΕΦΚΑ έχει δικαίωμα επιλογής του φορέα στον οποίο θα υπαχθεί στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης που θα διανυθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον επιλεγέντα ενταχθέντα πρώην φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης.

Στο παράρτημα 1 παρατίθενται παραδείγματα επιλογής του φορέα της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης.

9. Προθεσμία καταβολής εισφορών – Επιβαρύνσεις

Οι εισφορές για την προαιρετική ασφάλιση καταβάλλονται εντός των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία προθεσμιών για τις ασφαλιστικές εισφορές υποχρεωτικής ασφάλισης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς, αυτή επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαρύνσεις.

10. Αναστολή της προαιρετικής ασφάλισης

Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης αναστέλλεται:

α) με τη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου λόγω αναπηρίας ορισμένου χρόνου

β) με την επιδότηση ασθενείας. Στην περίπτωση αυτή η αναστολή είναι δυνητική, συνεπώς θα πρέπει ο ασφαλισμένος να γνωστοποιήσει την εν λόγω επιδότηση, αιτούμενος την αναστολή.

Μετά την παρέλευση του χρόνου αναστολής κατά τα ανωτέρω, συνεχίζεται η προαιρετική ασφάλιση χωρίς εκ νέου εξέταση των προϋποθέσεων.

11. Διακοπή – Λήξη της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης

Η διακοπή – λήξη της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης επέρχεται:
α) με την γραπτή αίτηση-δήλωση του ασφαλισμένου. Στην περίπτωση αυτή η διακοπή-λήξη της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται από την πρώτη του επομένου μήνα της υποβολής της αίτησης
β) με τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή επ’ αόριστον αναπηρίας του ασφαλισμένου
γ) με τον θάνατο του ασφαλισμένου
δ) με την ανάληψη εργασίας ή δραστηριότητας ή απόκτηση ιδιότητας ασφαλιστέας στον ΕΦΚΑ. Επισημαίνεται ότι οι ασφαλισμένοι που διακόπτουν την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης με γραπτή αίτησή τους λόγω ανάληψης εργασίας ή δραστηριότητας/ιδιότητας ασφαλιστέας στον ΕΦΚΑ δύνανται να υπαχθούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, υποβάλλοντας εκ νέου αίτηση και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αναφέρονται στην ενότητα 3.

12. Απώλεια του δικαιώματος της συνέχισης της προαιρετικής ασφάλισης

Απώλεια του δικαιώματος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης επέρχεται:

• σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής της μηνιαίας εισφοράς για περισσότερο από δύο (2) έτη από την ημερομηνία που αυτή κατέστη απαιτητή

• σε περίπτωση απώλειας ρύθμισης οφειλών ασφαλιστικών εισφορών υποχρεωτικής ασφάλισης.

Σε περίπτωση που επέλθει απώλεια του δικαιώματος για συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης, ο ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει την υπαγωγή του στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, μετά την παρέλευση τριών (3) ετών, με την υποβολή εκ νέου γραπτού αιτήματος.

Σε αυτήν την περίπτωση, δεδομένου ότι πρόκειται για νέα υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης εξετάζονται εκ νέου οι προϋποθέσεις, όπως αναφέρονται στην ενότητα 3.

Συνολικά, ο ασφαλισμένος μπορεί να υπαχθεί σε καθεστώς προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης μέχρι τρεις (3) φορές.

13. Επιστροφή εισφορών

Οι εισφορές που έχουν καταβληθεί και αντιστοιχούν σε χρονικά διαστήματα μετά τη διακοπή-λήξη- αναστολή της προαιρετικής ασφάλισης επιστρέφονται άτοκα. Σε αυτή την περίπτωση και κατόπιν γραπτού αιτήματος του ασφαλισμένου, εκδίδεται απόφαση επιστροφής από την κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία.

Διευκρινίζεται ότι σε καμία άλλη περίπτωση δεν επιστρέφονται καταβληθείσες εισφορές από την προαιρετική ασφάλιση στην οποία νόμιμα ο ασφαλισμένος έχει υπαχθεί και έχει διανυθεί ο χρόνος ασφάλισης.

14. Καταργούμενες διατάξεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 4387/2016, καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 41 του Α.Ν. 1846/1951 (προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των παλαιών ασφαλισμένων), 42 του Ν. 2084/1992 (προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των νέων ασφαλισμένων), 22 παρ. 1 του Ν. 1654/1986, 26 παρ. 14 του Ν. 4075/2012, καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

15. Ειδικές Κατηγορίες

Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

άρθρο 10 του Ν. 2874/2000 (προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων)
– άρθρο 11 του Ν. 1276/1982 (ασφάλιση στον κλάδο ασθενείας Ελλήνων υπηκόων και ομογενών συνταξιούχων αλλοδαπού φορέα)
– άρθρα 1-4 του Ν. 1469/1984 (προαιρετική ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων ή ομογενών κατοίκων αλλοδαπής)
– άρθρο 36 του Ν. 1902/1990 (ασφάλιση στον ειδικό λογαριασμό αυτασφάλισης)

θα δοθούν νεότερες οδηγίες, κατόπιν απάντησης της ΓΓΚΑ σε σχετικό έγγραφό μας για τη συνέχιση της εφαρμογής τους.

Με ευθύνη των Προϊσταμένων Υπηρεσιών παρακαλούμε να ενημερωθεί το προσωπικό της αρμοδιότητάς σας.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΑΥΤ/ΛΟΥΣ ΤΜ/ΤΟΣ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Παραδείγματα:

1) Ασφαλισμένος που έχει διακόψει την υποχρεωτική ασφάλισή του στο π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 31/10/2017 και στον π. ΟΑΕΕ 20/10/2017 με ημερομηνία λήξης ασφάλισης 31/10/2017, επιλέγει τον φορέα που θα υπαχθεί προαιρετικά.

2) Ασφαλισμένος που έχει διακόψει την υποχρεωτική ασφάλισή του στο π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 15/4/2017 και στον π. ΟΑΕΕ 10/4/2017 με ημερομηνία λήξης ασφάλισης 30/4/2017, μπορεί να συνεχίσει την ασφάλισή του προαιρετικά στον π. ΟΑΕΕ.

3) Ασφαλισμένος που έχει διακόψει την υποχρεωτική ασφάλισή του στον π. ΟΓΑ 31/3/2017 και στον π. ΟΑΕΕ 10/3/2017 με ημερομηνία διαγραφής 31/3/2017, ο ασφαλισμένος θα επιλέγει τον φορέα που θα υπαχθεί προαιρετικά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Παραδείγματα:

1. Μισθωτός υποβάλλει αίτηση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης τον 5/2017 για τον Κλάδο Σύνταξης και για τον Κλάδο Υγείας. Έχει διακόψει την υποχρεωτική ασφάλισή του τον 2/2017 και πληροί τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. Υπολογισμός Αποδοχών για το τελευταίο δωδεκάμηνο 3/2016 έως 2/2017

ΜΗΝΑΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ/BONUS ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
3/2016 600 100 1
4/2016 600 50 1
ΔΠ/2016 300   1
5/2016 600 70 1
6/2016 600 70 1
7/2016 600 50 1
ΕΑ/2016 300   1
8/2016 600 70 1
9/2016 600 50 1
10/2016 600 70 1
11/2016 600 50 1
12/2016 600 50 1
ΔΧ/2016 600   1
1/2017 700 80 1
2/2017 700 80 1
ΔΠ/2017 150   1
ΕΑ/2017 90   1
ΣΥΝΟΛΟ 8.840 790  

Οι συνολικές αποδοχές του δωδεκαμήνου είναι 8.840+790=9.630€. Αναπροσαρμόζουμε με τον δείκτη ΕΛ.ΣΤΑΤ., που για το έτος 2017 είναι 1, ήτοι 9.630€. Ο μέσος όρος των ως άνω αποδοχών είναι 9.630/12=802.50€.

Άρα οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι καταβαλλόμενες εισφορές είναι 802.50€ μηνιαίως.

Επομένως για την προαιρετική συνέχιση του Κλάδου Σύνταξης θα καταβάλλεται το ποσό 802.50*20%=160.50€, ενώ για τον Κλάδο Υγείας 802.50*7,10%=56.98€.

2. Ο ως άνω μισθωτός είναι ταυτόχρονα και ελεύθερος επαγγελματίας έως τον 7/2016.

ΜΗΝΑΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ/BONUS ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ *
3/2016 600 100 1 586,08
4/2016 600 50 1 586,08
ΔΠ/2016 300   1 586,08
5/2016 600 70 1 586,08
6/2016 600 70 1 586,08
7/2016 600 50 1 586,08
ΕΑ/2016 300   1  
8/2016 600 70 1  
9/2016 600 50 1  
10/2016 600 70 1  
11/2016 600 50 1  
12/2016 600 50 1  
ΔΧ/2016 600   1  
1/2017 700 80 1  
2/2017 700 80 1  
ΔΠ/2017 150   1  
ΕΑ/2017 90   1  
ΣΥΝΟΛΟ 8.840 790   3.516,48

Οι συνολικές αποδοχές και τα εισοδήματα από ελεύθερο επάγγελμα είναι 8.840+790+3.516,48=13.146,48€

Αναπροσαρμόζουμε με τον δείκτη ΕΛ.ΣΤΑΤ., που για το έτος 2017 είναι 1, ήτοι 13.146,48€. Ο μέσος όρος των αποδοχών και των εισοδημάτων είναι 13.146,48/12=1.095,54€. Άρα οι αποδοχές και τα εισοδήματα επί των οποίων υπολογίζονται οι καταβαλλόμενες εισφορές είναι 1.095,54€ μηνιαίως.

Επομένως για την προαιρετική συνέχιση του Κλάδου Σύνταξης θα καταβάλλεται το ποσό 1.095,54*20%=219.11€, ενώ για τον Κλάδο Υγείας 1.095,54*7,10%=77.78€. * Η αναπροσαρμογή με τον δείκτη ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν ισχύει για το ελεύθερο εισόδημα (περίοδος 2016 και πριν) αλλά επειδή είναι 1 δεν αλλοιώνει το αποτέλεσμα.

3. Μισθωτός υποβάλλει αίτηση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης τον 5/2017. Έχει διακόψει την υποχρεωτική ασφάλισή του τον 2/2017 και πληροί τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

Υπολογισμός Αποδοχών για το τελευταίο δωδεκάμηνο 3/2016 έως 2/2017

ΜΗΝΑΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ/BONUS

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
3/2016 600 100 1
4/2016

ΔΠ/2016

600

300

50 1
5/2016 ΑΝΕΡΓΟΣ-586,08    
6/2016 ΑΝΕΡΓΟΣ-586,08    
7/2016

ΕΑ/2016

400+150-586,08    
8/2016 400-586,08    
9/2016 400-586,08    
10/2016 400-586,08    
11/2016 400-586,08    
12/2016

ΔΧ/2016

400

300

  1
1/2017 400-586,08    
2/2017

ΔΠ/2017 ΕΑ/2017

400+100+600-586,08    
ΣΥΝΟΛΟ 7.474,72 150  

Επισημαίνεται ότι:

Για τον μήνα 4/2016, στον υπολογισμό των μηνιαίων αποδοχών προστίθεται το ΔΠ/2016, ήτοι 600+300=900.

Για τους μήνες 5 & 6/2016 για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών, λαμβάνεται για κάθε μήνα η κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών μισθωτού. Για τον μήνα 7/2016, στον υπολογισμό των μηνιαίων αποδοχών προστίθεται το ΕΑ/2016, ήτοι 400+150=550, που υπολείπεται της κατώτατης μηνιαίας βάσης υπολογισμού εισφορών μισθωτού, οπότε λαμβάνεται μηνιαίως οι αποδοχές 586,08€.

Για τον μήνα 12/2016, στον υπολογισμό των μηνιαίων αποδοχών προστίθεται το ΔΧ/2016, ήτοι 400+300=700€.

Ομοίως, το ΔΠ/2017 & ΕΑ/2017 προστίθενται στον 2/2017, για τον υπολογισμό των μηνιαίων αποδοχών του, ήτοι 400+100+60=560, το οποίο υπολείπεται της κατώτατης μηνιαίας βάσης υπολογισμού εισφορών μισθωτού, οπότε λαμβάνονται μηνιαίως οι αποδοχές 586,08€.

Οι συνολικές αποδοχές του δωδεκαμήνου είναι 7.474,72+150= 7.674,72€.

Αναπροσαρμόζουμε με τον δείκτη ΕΛ.ΣΤΑΤ., που για το έτος 2017 είναι 1, ήτοι 7.674,72€.

Ο μέσος όρος των αποδοχών και των εισοδημάτων είναι 7.674,72/12= 635,39€.

Άρα οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι καταβαλλόμενες εισφορές είναι 635,39€ μηνιαίως.

Επομένως για την προαιρετική συνέχιση του Κλάδου Σύνταξης θα καταβάλλεται το ποσό 635,39*20%= 127,08€, ενώ για τον Κλάδο Υγείας 635,39*7,10%= 45,11€.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΛΣΤΑΤ

Ο υπολογισμός της μηνιαίας εισφοράς πραγματοποιείται επί του μέσου όρου του εισοδήματος – αποδοχών επί του οποίου καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης αναπροσαρμοσμένων, με τους «δείκτες» του πίνακα έτους υποβολής της αίτησης που αφορούν κάθε εντασσόμενο φορέα, ως εξής:
α) για το χρονικό διάστημα έως και το 2020, θα λαμβάνεται υπόψη στον πίνακα ΔτΚ του έτους υποβολής της αίτησης, η στήλη «Σωρευτικός ΔτΚ για αποχώρηση (αίτηση) το έτος » και ο δείκτης ή οι δείκτες που αντιστοιχούν στο προηγούμενο έτος (για κάθε μήνα) του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης

β) για το χρονικό διάστημα από το 2021 και εφεξής, θα λαμβάνεται ο δείκτης μεταβολής μισθών που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ
Ειδικότερα όσον αφορά το α) χρονικό διάστημα δηλαδή έως και το 2020, ο δείκτης ή οι δείκτες που αντιστοιχούν πολλαπλασιάζονται με τις αποδοχές ή τα εισοδήματα και το γινόμενο που προκύπτει, αποτελεί την μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών.

Παραδείγματα
ΟΑΕΕ

1. Ελεύθερος επαγγελματίας, ασφαλισμένος π. ΟΑΕΕ, υποβάλλει αίτηση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης τον 8/2017, στον ΕΦΚΑ για Κλάδο Σύνταξης και Κλάδο Περίθαλψης, με διακοπή υποχρεωτικής ασφάλισης την 30.6.2017 και πληροί τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

Υπολογισμός Εισφοράς: τελευταίο δωδεκάμηνο 7/2016 έως 6/2017.

ΚΦΑ 2016 (υπολογισμός εισφοράς 2017)
– 12.000 ετησίως, από επιχειρηματική δραστηριότητα

ΜΗΝΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΑΕΕ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 2017   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 2017   ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
7/2016 586.08 ΧΩΡΙΣ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

    586.08
8/2016 586.08 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ     586.08
9/2016 586.08 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ     586.08
10/2016 586.08 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ     586.08
11/2016 586.08 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ     586.08
12/2016 586.08 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ     586.08
1/2017 1.000 1     1.000
2/2017 1.000 1     1.000
3/2017 1.000 1     1.000
4/2017 1.000 1     1.000
5/2017 1.000 1     1.000
6/2017 1.000 1     1.000
ΣΥΝΟΛΟ         9.516,48

Μέσο Μηνιαίο εισόδημα τελευταίου 12μήνου: 9.516,48/12= 793,04 € ΚΣ: 793,04 * 20% = 158,61 € ΚΥ: 793,04 * 6,95% = 55,12 € ΣΥΝΟΛΟ: 158,61 + 55,12 = 213,73 €

ΟΓΑ

2. Ασφαλισμένος π. ΟΓΑ, υποβάλλει αίτηση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης τον 10/2017 στον ΕΦΚΑ για Κλάδο Σύνταξης και Κλάδο Περίθαλψης, με διακοπή υποχρεωτικής ασφάλισης την 30/6/2017 και πληροί τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. Υπολογισμός Εισφοράς: τελευταίο δωδεκάμηνο 7/2016 έως 6/2017. ΚΦΑ 2016 (υπολογισμός εισφοράς 2017) ^ 6.000 αγροτ. δραστηριότητα.

ΜΗΝΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΟΓΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 2017   ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 2017   ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
7/2016 410,26 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ         410,26
8/2016 410,26 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ         410,26
9/2016 410,26 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ         410,26
10/2016 410,26 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ         410,26
11/2016 410,26 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ         410,26
12/2016 410,26 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ         410,26
1/2017 500 1         500
2/2017 500 1         500
3/2017 500 1         500
4/2017 500 1         500
5/2017 500 1         500
6/2017 500 1         500
ΣΥΝΟΛΟ             5.461,56

Μέσο Μηνιαίο εισόδημα τελευταίου 12μήνου: 5.461,56/12= 455,13 € ΚΣ: 455,13 * 20% = 91,03 € ΚΥ: 455,13 * 6,95% = 31,63 € ΣΥΝΟΛΟ: 91,03 + 31,63 = 122,66 €

OAEE – IKA (ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ)

3. Ελεύθερος επαγγελματίας, ασφαλισμένος π. ΟΑΕΕ με διακοπή ασφάλισης την 30.6.2017, και παράλληλα ασφαλισμένος π. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ από τον 7/2016 έως τον 10/2016 με μηνιαίες αποδοχές 500 €, υποβάλλει αίτηση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης τον 7/2017 στον ΕΦΚΑ για Κλάδο Σύνταξης και Κλάδο Περίθαλψης, και πληροί τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

Υπολογισμός Εισφοράς: τελευταίο δωδεκάμηνο 7/2016 έως 6/2017.

ΚΦΑ 2016 (υπολογισμός εισφοράς 2017)
– 12.000 ετησίως από επιχειρηματική δραστηριότητα

ΜΗΝΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΑΕΕ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 2017   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 2017   ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
7/2016 586.08 ΧΩΡΙΣ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

  500 1   1.086,08
8/2016 586.08 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ   500 1   1.086,08
9/2016 586.08 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ   500 1   1.086,08
10/2016 586.08 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ   500 1   1.086,08
11/2016 586.08 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ     586.08
12/2016 586.08 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ     586.08
1/2017 1.000 1     1.000
2/2017 1.000 1     1.000
3/2017 1.000 1     1.000
4/2017 1.000 1     1.000
5/2017 1.000 1     1.000
6/2017 1.000 1     1.000
ΣΥΝΟΛΟ             11.516,48

Μέσο Μηνιαίο εισόδημα τελευταίου 12μήνου: 11.516,48/12= 959,71 € ΚΣ: 959,71 * 20% = 191,94 € ΚΥ: 959,71 * 6,95% = 66,70 €

ΣΥΝΟΛΟ (ποσό μηνιαίας εισφοράς): 191,94 + 66,70 = 258,64 €

ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ ή ΤΣΑΥ ή ΤΑΝ)

4. Ελεύθερος επαγγελματίας, ασφαλισμένος π. ΤΣΜΕΔΕ, υποβάλλει αίτηση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης τον 10/2017 στον ΕΦΚΑ για Κλάδο Σύνταξης και Κλάδο Περίθαλψης, με διακοπή ασφάλισης την 30/6/2017 και πληροί τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

Υπολογισμός Εισφοράς: τελευταίο δωδεκάμηνο 7/2016 έως 6/2017.

ΚΦΑ 2016 (υπολογισμός εισφοράς 2017)
– 12.000 ετησίως από επιχειρηματική δραστηριότητα

ΜΗΝΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΣΜΕΔΕ/ΤΣΑΥ/ ΤΑΝ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 2017   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 2017   ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
7/2016 586.08 ΧΩΡΙΣ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

    586.08
8/2016 586.08 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ     586.08
9/2016 586.08 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ     586.08
10/2016 586.08 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ     586.08
11/2016 586.08 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ     586.08
12/2016 586.08 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ     586.08
1/2017 1.000 1     1.000
2/2017 1.000 1     1.000
3/2017 1.000 1     1.000
4/2017 1.000 1     1.000
5/2017 1.000 1     1.000
6/2017 1.000 1     1.000
ΣΥΝΟΛΟ             9.516,48

Μέσο Μηνιαίο εισόδημα τελευταίου 12μήνου: 9.516,48/12= 793,04 € ΚΣ: 793,04 * 20% = 158,61 € ΚΥ: 793,04 * 6,95% = 55,12 € ΣΥΝΟΛΟ: 158,61 + 55,12 = 213,73 €

ΟΓΑ – ΟΑΕΕ (ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ)

5. Ασφαλισμένος π. ΟΓΑ από τον 7/2016 έως τον 10/2016, και ελεύθερος επαγγελματίας, ασφαλισμένος π. ΟΑΕΕ από τον 11/2016 έως τον 6/2017, υποβάλλει αίτηση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης TOV 12.2017 στον ΕΦΚΑ για Κλάδο Σύνταξης και Κλάδο Περίθαλψης, και πληροί τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. Υπολογισμός Εισφοράς: τελευταίο δωδεκάμηνο 7/2016 έως 6/2017.

ΚΦΑ 2016 (υπολογισμός εισφοράς 2017) ^ 12.000 ετησίως από επιχειρηματική δραστηριότητα

ΜΗΝΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΑΕΕ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 2017   ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΟΓΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 2017   ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
7/2016       410,26   410,26
8/2016       410,26   410,26
9/2016       410,26   410,26
10/2016       410,26   410,26
11/2016 586.08 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ         586.08
12/2016 586.08 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ         586.08
1/2017 1.000 1         1.000
2/2017 1.000 1         1.000
3/2017 1.000 1         1.000
4/2017 1.000 1         1.000
5/2017 1.000 1         1.000
6/2017 1.000 1         1.000
ΣΥΝΟΛΟ             8.813,20

Μέσο Μηνιαίο εισόδημα τελευταίου 12μήνου: 8.813,20/12= 734,43 € ΚΣ: 734,43 * 20% = 146,89 € ΚΥ: 734,43 * 6,95% = 51,04 € ΣΥΝΟΛΟ: 146,89 + 51,04 = 197,93 €

ΟΑΕΕ – ΟΓΑ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ)

6. Ελεύθερος επαγγελματίας, ασφαλισμένος π. ΟΑΕΕ, από τον 7/2016 έως τον 6/2017, και ασφαλισμένος π. ΟΓΑ από τον 1/2017 έως τον 2/2017, υποβάλλει αίτηση προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης τον 10/2017 στον ΕΦΚΑ για Κλάδο Σύνταξης και Κλάδο Περίθαλψης, και πληροί τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. Υπολογισμός Εισφοράς: τελευταίο δωδεκάμηνο 7/2016 έως 6/2017.
ΚΦΑ 2016 (υπολογισμός εισφοράς 2017) ^ 12.000 ετησίως από επιχειρηματική δραστηριότητα και 6.000 ετησίως από αγροτική δραστηριότητα

ΜΗΝΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΑΕΕ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 2017   ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΓΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 2017   ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
7/2016 586.08 ΧΩΡΙΣ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

        586.08
8/2016 586.08 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ         586.08
9/2016 586.08 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ         586.08
10/2016 586.08 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ         586.08
11/2016 586.08 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ         586.08
12/2016 586.08 ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ         586.08
1/2017 1.000 1   500   1.500
2/2017 1.000 1   500   1.500
3/2017 1.000 1         1.000
4/2017 1.000 1         1.000
5/2017 1.000 1         1.000
6/2017 1.000 1         1.000
ΣΥΝΟΛΟ             10.516,48

Μέσο Μηνιαίο εισόδημα τελευταίου 12μήνου: 10.516,48/12= 876,37 € ΚΣ: 876,37 * 20% = 175,27 € ΚΥ: 876,37 * 6,95% = 60,91 € ΣΥΝΟΛΟ: 175,27 + 60,91 = 236,18 €

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΠΟΛ.1011/2018 Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος

Αθήνα , 18 Ιανουαρίου 2018
ΠΟΛ.1011/18-01-2018

ΦΕΚ Β’ 63/18-01-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ι.ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3635007

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα
Τηλέφωνο : 213 1624245, 213 1624260

ΠΟΛ 1011/2018

Θέμα : «Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 404 του ν. 4512/2018 (Α’ 5),
β) των παραγράφων 3, 6 και 7 του άρθρου 36, της παραγράφου 7 του άρθρου 39 και του άρθρου 76 του ΚΕΔΕ, όπως ισχύουν,
γ) της παραγράφου 1 και 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ΚΕΔΕ και της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του ν. 4224/2013,
δ) του άρθρου 95 του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’6/1989),
ε) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016,
στ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 2016 (Α’94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,
ζ) των άρθρων 65, 66, 71, 91, 92 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
η) της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
θ) του π.δ. 73/2015, «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116),
ι) το Π.Δ.142/2017, «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’181).
ια) Της Υ29/8-10-2015 απόφασης Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη (ΦΕΚ Β΄ 2168/9-10-2015).

2.α) Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων καθώς εξαρτάται από τον αριθμό των πραγματοποιούμενων κατασχέσεων και πλειστηριασμών και την κατά περίπτωση αμοιβή των πιστοποιημένων εκτιμητών.
β) Το γεγονός ότι δεν έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον Προϋπολογισμό Εξόδων της Α.Α.Δ.Ε. για τη συγκεκριμένη δαπάνη αμοιβής των πιστοποιημένων εκτιμητών, για την οποία απαιτούνται επιπλέον πιστώσεις σε ετήσια βάση από τον κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (Β’ 2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε. 1014408 ΕΞ 2017/30.1.2017 (ΦΕΚ 271/Β/3-2-2017) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

6. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ.18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας ακινήτου
Αρμόδιος για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται είναι ο δικαστικός επιμελητής, ο οποίος, για το σκοπό αυτό, δύναται κατά την κρίση του να υποβάλλει αίτημα στον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, για το διορισμό πιστοποιημένου εκτιμητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών που τηρείται στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ιδίου Υπουργείου. Σε περίπτωση που η συνολική βασική οφειλή για την οποία επιβάλλεται η κατάσχεση υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ, η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας είναι υποχρεωτική.
Για προγράμματα πλειστηριασμών που θα εκδοθούν επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί πριν ή μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, η εμπορική αξία του ακινήτου που εκπλειστηριάζεται προσδιορίζεται υποχρεωτικά και ανεξαρτήτως ορίου οφειλής από πιστοποιημένο εκτιμητή, μετά από διορισμό του από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας. Σε περίπτωση όμως που έχει διοριστεί πιστοποιημένος εκτιμητής για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτου που εκπλειστηριάζεται, δεν απαιτείται εκ νέου διορισμός του για την έκδοση του προγράμματος πλειστηριασμού.
Άρθρο 2
Τρόπος προσδιορισμού εμπορικής αξίας ακινήτου
Ο πιστοποιημένος εκτιμητής οφείλει, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την επομένη του διορισμού του από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας να συντάξει εγγράφως και να παραδώσει την εκτίμησή του στον δικαστικό επιμελητή ή στον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα, δεσμευόμενος παράλληλα για την πιστή τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θεσπίστηκε με τη με αριθμ. 19928/292/10.5.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΕΓ 1147).
Άρθρο 3
Καθορισμός αμοιβής του πιστοποιημένου εκτιμητή και τρόπος πληρωμής

1. Για την ενέργεια αναγκαστικής κατάσχεσης ή πλειστηριασμού ακινήτων υπέρ του Δημοσίου, η αμοιβή του πιστοποιημένου εκτιμητή ορίζεται ως ακολούθως:
Α. Για κάθε εκτίμηση κτίσματος μετά του αναλογούντος σε αυτό γηπέδου, ορίζεται πάγια αμοιβή στο ποσό των εκατό ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (100,00 €+ ΦΠΑ). Για κτίσματα επιφανείας μεγαλύτερης των διακοσίων (200) τετραγωνικών μέτρων η ανωτέρω αμοιβή προσαυξάνεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε εκατό τετραγωνικά μέτρα και όχι πέραν των διακοσίων ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (200,00 €+ ΦΠΑ).
Η αμοιβή των προηγούμενων εδαφίων δεν προσαυξάνεται για την επιφάνεια του γηπέδου επί του οποίου βρίσκονται τα κτίσματα.
Β. Για κάθε εκτίμηση ακάλυπτου γηπέδου, εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ορίζεται πάγια αμοιβή στο ποσό των πενήντα ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (50,00 €+ ΦΠΑ).
Γ. Σε περίπτωση εκτίμησης περισσοτέρων του ενός ακινήτων του ιδίου οφειλέτη, συντάσσεται μία έκθεση εκτίμησης και ο πιστοποιημένος εκτιμητής δικαιούται για κάθε επί πλέον δικαίωμα επί ακινήτου την πάγια αμοιβή των πενήντα ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (50,00 €+ ΦΠΑ).

2. Η ανωτέρω αμοιβή θεωρείται έξοδο διοικητικής εκτέλεσης, βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Α.Α.Δ.Ε. και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0871 (Αμοιβές φυσικών προσώπων) και τον ΚΑΕ 0873 (Αμοιβές νομικών προσώπων), ανάλογα με τη νομική μορφή του εκάστοτε πιστοποιημένου εκτιμητή και βεβαιώνεται σε βάρος του καθού η εκτέλεση οφειλέτη από την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία.

3. Ως δικαιολογητικά της αμοιβής του πιστοποιημένου εκτιμητή ορίζονται τα κατωτέρω:
α) αντίγραφο πράξης διορισμού του,
β) βεβαίωση ότι ο εκτιμητής κατέθεσε την έκθεση στο όργανο διορισμού,
γ) αντίγραφο απόφασης ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης,
δ) τιμολόγιο ή άλλο παραστατικό,
ε) αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού,
στ) διαβιβαστικό υπογεγραμμένο από τον Διατάκτη,
ζ) κατάσταση πληρωμής δαπάνης εις διπλούν θεωρημένη από το όργανο διορισμού και υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Διατάκτη που θα περιλαμβάνει τα εξής:
i) τον φορέα / ειδικό φορέα / Κ.Α.Ε.,
ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
iii) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.),
iv) το δικαιούμενο ποσό,
v) τις σχετικές κρατήσεις,
vi) το καθαρό πληρωτέο ποσό
Άρθρο 4
Λοιπά Θέματα

1. Όπου στην παρούσα αναφέρεται ο πλειστηριασμός, νοείται και ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα.

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Αριθμ.: 2/4424/0004 Σύσταση Συντονιστικού Οργάνου Καταπολέμησης Φορολογικού Εγκλήματος.

Αριθμ.: 2/4424/0004
Σύσταση Συντονιστικού Οργάνου Καταπολέμησης Φορολογικού Εγκλήματος.

(ΦΕΚ Τεύχος Β’ 64/18.01.2018)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ –
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1)Τις διατάξεις των άρθρων 381-388 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και ειδικότερα του άρθρου 388.
2) Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»(Α΄ 94).
3) Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις” (Α΄ 112).
4) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5) Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
6) Το π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 136).
7) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 142).
8) Την υπ’ αριθμ. Υ30/09.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημήτριο Παπαγγελόπουλο» (Β΄ 2183).
9) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στο Υπουργείο Οικονομικών συστήνεται μικτό διυπηρεσιακό συντονιστικό όργανο με τίτλο «Συντονιστικό Όργανο Καταπολέμησης Φορολογικού Εγκλήματος».

Άρθρο 2
Σκοπός του Συντονιστικού Οργάνου είναι ο συντονισμός των ερευνών για την αποτελεσματική καταπολέμηση μείζονος απαξίας φορολογικών εγκλημάτων που βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3
Το Συντονιστικό Όργανο Καταπολέμησης Φορολογικού Εγκλήματος, απαρτίζεται από:
α) τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος με τον αναπληρωτή του ή εισαγγελικό λειτουργό, που επικουρεί τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και ορίζεται με πράξη του, ως Πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του,
β) δύο (2) εκπροσώπους της Α.Α.Δ.Ε., που ορίζονται με πράξη του Διοικητή, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους, γ) δύο (2) εκπροσώπους της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών, που ορίζονται με πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους,
δ) δύο (2) εκπροσώπους του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, που ορίζονται με πράξη του Ειδικού Γραμματέα Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, με τους αναπληρωτές τους,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, που ορίζεται με πράξη του Διευθυντή της, με τον αναπληρωτή του, και
στ) έναν (1) εκπρόσωπο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, που ορίζεται με πράξη του Προέδρου της, με τον αναπληρωτή του.
Η θητεία των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί για άλλη μια τριετία.Τα μέλη του ως άνω οργάνου έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα φορολογικών ερευνών.

Άρθρο 4
1. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστικού Οργάνου είναι οι εξής:
α) η αποφυγή επικαλύψεων του έργου της Υπηρεσίας με το ελεγκτικό έργο της Α.Α.Δ.Ε., και των διωκτικών σωμάτων του άρθρου 3 της παρούσας,
β) η υποβολή μη δεσμευτικών προτάσεων προς τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για την προτεραιοποίηση των δράσεων της Υπηρεσίας,
γ) η παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων που αφορούν σε μείζονος ποινικής απαξίας φορολογικά εγκλήματα και οποιαδήποτε άλλα συναφή οικονομικά εγκλήματα που βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε η παρακολούθηση της έγκαιρης διαβίβασης των πορισματικών εκθέσεων στην Α.Α.Δ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας για την ολοκλήρωση των φορολογικών ελέγχων,και της σύνταξης των σχετικών μηνυτήριων αναφορών, και
δ) η αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών, στο μέτρο που αυτή επιτρέπεται με βάση το άρθρο 382 του ν. 4512/2018.
2. Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος εποπτεύει την λειτουργία του συντονιστικού οργάνου και δύναται να λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις του για την προτεραιοποίηση δράσεων της υπηρεσίας σε υποθέσεις που βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, το συντονιστικό όργανο δεν επεμβαίνει στις διαδικασίες επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο της Α.Α.Δ.Ε.

Άρθρο 5
1. Το Συντονιστικό Όργανο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα, έκτακτα δε σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία για την συζήτηση θεμάτων επείγουσας φύσης.
2. Μια φορά ανά εξάμηνο, με πρόσκληση του Προέδρου του συντονιστικού οργάνου, οι επικεφαλής των Σωμάτων, των Υπηρεσιών και των Αρχών που μετέχουν στο συντονιστικό όργανο, λαμβάνουν μέρος σε συνεδρίαση του οργάνου με σκοπό την ενίσχυση του συντονισμού των ερευνών για την αποτελεσματική καταπολέμηση των φορολογικών εγκλημάτων μείζονος απαξίας.
3. Ο Πρόεδρος του συντονιστικού οργάνου δύναται, για την διευκόλυνση του έργου του, να δέχεται εισηγήσεις προς εξέταση και να προσκαλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους από άλλα ελεγκτικά σώματα ή αρχές.
4. Οι εισηγήσεις του συντονιστικού οργάνου και τα πρακτικά των συνεδριάσεών του γνωστοποιούνται στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.
5. Το Συντονιστικό Όργανο υποστηρίζεται γραμματειακά και διοικητικά από την Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2018

Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΝΟΜΟΣ 4512_2018 (Πολυνομοσχέδιο) Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις”

Αρχείο 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΠΟΛ.1009/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 74 ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201Α’/22.12.2017) που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ

Αθήνα, 16/01/2018
ΠΟΛ.1009/16-01-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΠΑ

Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2 – 4
Ταχ. Κώδικας:106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Φ.Αθανασάκη
Τηλέφωνο:210 3627717
Fax:210 3645413
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

ΠΟΛ 1009/2018

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 74 ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201Α’/22.12.2017) που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 74 ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201Α’/22.12.2017 οι οποίες έχουν ισχύ από 1.1.2018, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου νόμου και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Συγκεκριμένα:

1) Σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201Α /22.12.2017 αντικαθίσταται) η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ προκειμένου να εναρμονίζεται με την ήδη προβλεφθείσα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 της Υποπαραγράφου Δ2 της παραγράφου Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, κατάργηση των μειωμένων συντελεστών από 1/1/2017 και στα υπόλοιπα νησιά.

Συνεπώς εφαρμόζονται πλέον οι ίδιοι συντελεστές σε όλη τη χώρα με εξαίρεση τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, για τα οποία εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μειωμένοι συντελεστές μέχρι 30-6-2018

2. Σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου 74 ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201Α/22.12.2017 ) στο Κεφάλαιο Β «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ » του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει, προστίθεται νέα περίπτωση 5 με την οποία ορίζεται η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή 13% στην παροχή υπηρεσιών από οίκους ευγηρίας, εφόσον δεν απαλλάσσονται με τις διατάξεις της περίπτωσης θ’, της παραγράφου 1, του άρθρο 22, δηλαδή πρόκειται για οίκους ευγηρίας, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων που λειτουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής στέγασης και φιλοξενίας υπερηλίκων και ηλικιωμένων και δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω αναφερόμενη απαλλαγή του άρθρου 22, καθότι είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λειτουργούν με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ισχύ από 1.1.2018, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 74 ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201Α’/22.12.2017.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Αριθ. πρωτ.: 6030/2018 Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 133473 (Β’ 4309) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45231/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α’ 240)” (Β’ 1445)

(Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 133473 (Β’ 4309) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45231/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α’ 240)” (Β’ 1445))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 18 – 01 – 2018
Αριθ. Πρωτ. : 6030

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 133473 (Β’ 4309) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45231/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α’ 240)” (Β’ 1445)».

Σχετ.: Οι υπ’ αριθ. 133473/2017/11.12.2017 (Β’ 4309) και 45231/20.4.2017 (Β’ 1445) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Με τα άρθρα 1 και 2 της υπ’ αριθμ. 133473/2017 (Β’ 4309) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2017, συμπληρώνεται ο πίνακας δικαιούχων πληρωμής της υπ’ αριθμ. 45231/20.4.2017 (Β’ 1445) κοινής υπουργικής απόφασης, οι οποίοι υποχρεούνται εντός της οριζόμενης προθεσμίας να προβούν στην απόκτηση τερματικού αποδοχής καρτών (pos).

Οι δικαιούχοι πληρωμής οφείλουν να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα, τα οποία έχουν εκδοθεί από τετραμερές σύστημα πληρωμής1, ενώ δεν υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής που έχουν εκδοθεί από τριμερές2 σύστημα πληρωμής.

Η προθεσμία συμμόρφωσης για τους δικαιούχους πληρωμής, οι οποίοι προστίθενται με την υπ’ αριθμ. 133473/2017 (Β’ 4309) κοινή υπουργική απόφαση και έχουν προβεί σε έναρξη με έναν από τους ΚΑΔ της λίστας των υπόχρεων πριν τη δημοσίευση αυτής, ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση αυτής, ήτοι στις 11 Μαρτίου 2018. Όσοι δικαιούχοι πληρωμής προβούν σε έναρξη δραστηριότητας από 11 Φεβρουαρίου 2018 έως 11 Μαρτίου 2018, έχουν προθεσμία συμμόρφωσης έως και την 11η Απριλίου 2018. Τέλος, όσοι δικαιούχοι πληρωμής προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή σχετική μεταβολή δραστηριότητας μετά την 11η Μαρτίου 2018 έχουν προθεσμία συμμόρφωσης εντός μηνός από την έναρξη ή τη μεταβολή.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 83942/27.7.2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθ. 45231/20.4.2017 (Β’ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)”». (ΑΔΑ: 61Ζ9465ΧΙ8-1ΝΥ).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner