Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση αδειών απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών.

Με τις υπ΄ αριθμ. 2454/235853/19 (Β΄3645) και 2453/235850/19 (Β΄3673) Αποφάσεις του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επήλθαν αλλαγές αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών σταφυλιών και των δηλώσεων παραγωγής οίνου ενώ με την υπ΄ αριθμ. 2713/266793/18-10-2019 εγκύκλιο διαταγή, με την οποία συμπληρώθηκε η υπ΄ αριθμ. 2117/195639/31-07-2019 όμοια, δόθηκαν περαιτέρω οδηγίες ως προς τη συμπλήρωση της προαναφερόμενης δήλωσης συγκομιδής καθώς και ως προς τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης από τις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για την έκδοση των αδειών απόσταξης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το προαναφερόμενο κανονιστικό πλαίσιο εκδόθηκε εν μέσω της νέας για τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του Ν.2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» αποστακτικής περιόδου (2019-2020) καθώς και τα αναφερόμενα στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1940/15-10-2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του προαναφερόμενου Υπουργείου, σύμφωνα με το οποίο οι αμπελοκαλλιεργητές – κάτοχοι μη επιλέξιμων προς οινοποίηση σταφυλιών, λόγω της μειωμένης, εξ αιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων (βροχοπτώσεις και πλημμύρες) σε πολλές περιοχές της χώρας, ποιότητας οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, δύνανται, κατά την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο (2018-2019), να οδηγήσουν τη συγκεκριμένη ποσότητα σταφυλιών σε λοιπούς προορισμούς, σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Προκειμένου για την ομαλή λειτουργία των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) εξαιρετικά και μόνο, για την τρέχουσα αποστακτική περίοδο, δύναται να χορηγηθεί άδεια απόσταξης στεμφύλων στους αμπελοκαλλιεργητές οινοποιήσιμων αλλά μη επιλέξιμων προς οινοποίηση σταφυλιών, τα οποία, σύμφωνα με τις σχετικές βεβαιώσεις των οικείων Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) και την υποβαλλόμενη από αυτούς δήλωση συγκομιδής οδηγήθηκαν από τους εν λόγω σε λοιπούς κατά νόμο προορισμούς.

Ευνόητο είναι, ότι κατά τα λοιπά θα πρέπει να τηρηθούν οι σχετικές διατάξεις του Ν.2969/01 καθώς και οι εγκύκλιοι διαταγές που έχουν εκδοθεί για την εφαρμογή του νόμου αυτού.

Επί τη ευκαιρία, υπενθυμίζεται ότι η καταχώρηση και η έκδοση των αδειών απόσταξης των μικρών αποσταγματοποιών πραγματοποιείται μέσα από τη ΔΕΦΚ, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. ΔΕΦΚ 5041345ΕΞ 2013/28-22-2013 ΕΔΥΟ και δεν παρέχεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης των στοιχείων της άδειας απόσταξης επί του εντύπου της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (ΔΕΦΚ) που είχε δοθεί με την υπ΄ αριθμ. Φ.1434/794/28-09-2006 εγκύκλιο Διαταγή.

ΠΗΓΗ: E-FOROLOGIA

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Κοινοποίηση της αρ. Α.1330/21.08.2019 (ΦΕΚ Β΄ 3383/2019 – Α.Δ.Α.: Ψ45Π46ΜΠ3Ζ-ΤΗΠ) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής του φυσικού αερίου που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών)»

ΣΧΕΤ.: 1. Η αρ. Α.1330/21.08.2019 (ΦΕΚ Β΄ 3383/2019- Α.Δ.Α.: Ψ45Π46ΜΠ3Ζ-ΤΗΠ) Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε «Καθορισμός απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής του φυσικού αερίου που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών)». 2. Η αρ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ 2018/01.02.2018 (ΦΕΚ Β΄ 538 – ΑΔΑ: ΩΛΠΣΗ-Ζ7Π) Απόφαση Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Τελωνειακές Απλουστεύσεις – Απλουστευμένη διασάφηση/Εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή». 3. Η αρ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1063847 ΕΞ 2018/23.04.2018 (ΑΔΑ: Ω38146ΜΠ3Ζ-ΤΤΑ) Διαταγή Α.Α.Δ.Ε. «Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ2018/1.2.2018 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με οδηγίες για την έκδοση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών (απλουστευμένη διασάφηση/εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή) και τη διαδικασία χρήσης αυτών».

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την ανωτέρω εν θέματι Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, με την οποία καθορίζεται απλουστευμένη διαδικασία στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής για το φυσικό αέριο που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών) και παρέχονται αναλυτικές οδηγίες όσον αφορά στην εν λόγω διαδικασία.

Η ανωτέρω Απόφαση εναρμονίζεται πλήρως με τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας όσον αφορά στη χρήση απλουστευμένων διαδικασιών για το φυσικό αέριο που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών), ενώ παράλληλα ρυθμίζονται όλα τα αναγκαία θέματα για την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας αγωγών για το φυσικό αέριο.

Με την εν λόγω Απόφαση καταργούνται:

(α) η αριθμ. Τ. 4039/139/Α0019/5/9/2007 ΑΥΟ (1879/Β΄) «Απλουστευμένες διαδικασίες κατά τη διακίνηση και εισαγωγή φυσικού αερίου μέσω δικτύου αγωγών και υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης» και

(β) η αριθμ. Τ.4981/161/Α0019/29/10/2007 ΑΥΟ (2169/Β΄) με την οποία τροποποιήθηκε η αριθμ. Τ.4039/139/Α0019/5/9/2007 ΑΥΟ ως προς το αρμόδιο Τελωνείο για την υπαγωγή του φυσικού και υγροποιημένου φυσικού αερίου σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση, βεβαίωση, είσπραξη ή απαλλαγή των αναλογουσών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, ελέγχου εφαρμογής των υφιστάμενων διατάξεων και των εκ των υστέρων ελέγχων.

Ειδικότερα, παρέχονται οδηγίες ως προς τα κατωτέρω:

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

1. Διαμετακόμιση

Για το καθεστώς διαμετακόμισης, η μεταφορά εμπορευμάτων (φυσικού αερίου) μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών) συγκαταλέγεται στις διαδικασίες που υπόκεινται σε απλουστεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 321 του εκτελεστικού κανονισμού 2447/2015.

Οι οικονομικοί φορείς, που είναι φορείς εκμετάλλευσης μιας σταθερής εγκατάστασης μεταφοράς και ως εκ τούτου λογίζονται ως δικαιούχοι του καθεστώτος διαμετακόμισης, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στην Τελωνειακή Αρχή (Περιφέρεια) στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας τηρούνται οι κύριες λογιστικές καταχωρήσεις τους για χορήγηση άδειας – έγκρισης χρήσης απλουστεύσεων για τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω δικτύου αγωγών.

Με την αίτηση ο αιτών υποβάλλει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για την αξιολόγηση της αίτησής του και την έκδοση της σχετικής έγκρισης, ως ακολούθως:

1. Αντίγραφο του τελευταίου εν ισχύ καταστατικού και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης αυτού καθώς και τα Φ.Ε.Κ. σύστασης και τροποποιήσεων του καταστατικού ή αντίστοιχες ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ. που να αποδεικνύουν τη σύσταση του οικονομικού φορέα (για φορείς που έχουν μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε.)

2. Αντίγραφο/-α πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του οικονομικού φορέα σχετικά με την εκλογή και τη θητεία των μελών του και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης αυτών (για φορείς που έχουν μορφή Α.Ε.).

3. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα ενώπιον των τελωνειακών αρχών, καθώς και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης αυτών (για φορείς που έχουν μορφή Α.Ε.).

4. Αντίγραφα Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας ή αντίγραφα διαβατηρίων σε ισχύ:

α) του αιτούντα,

β) του/των προσώπου/-ων που ασκεί ή ελέγχει τη διοίκηση του αιτούντα,

γ) του/των υπάλληλου/-ων που είναι υπεύθυνος/-οι για τα τελωνειακά θέματα του αιτούντα.

5. Αντίγραφο της απόφασης Ρ.Α.Ε. για την αδειοδότηση του συστήματος φυσικού αερίου.

6. Τεχνική έκθεση/ περιγραφή του συστήματος με αναφορά σε στοιχεία όπως τα ακόλουθα:

α) προσδιορισμός της δυναμικότητας του συστήματος, του εκτιμώμενου ανώτατου ορίου του

επιπέδου απωλειών λόγω ιδιοκατανάλωσης, προγραμματισμένων συντηρήσεων, κ.λπ. β) υφιστάμενα σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα,

γ) σημεία διασύνδεσης με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, άλλα Συστήματα Φυσικού Αερίου ή Δίκτυα Διανομής,

δ) πληροφορίες σχετικά με σχέδια ενεργειών για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος.

Για την τεκμηρίωση της προαναφερόμενης έκθεσης ο αιτών δύναται να επισυνάψει αντίγραφα των διαθέσιμων αδειών-αποφάσεων Ρ.Α.Ε. (ενδεικτικά αναφέρονται η έγκριση κώδικα διαχείρισης, η έγκριση μελέτης αντιστάθμισης αερίου λειτουργίας, έγκριση κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας, κ.λ. π.).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που εκκρεμεί η έκδοση κάποιας εκ των αποφάσεων από τη Ρ.Α.Ε., η οποία υποβοηθά στην τεκμηρίωση της τεχνικής έκθεσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση περί αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης, στην οποία γίνεται μνεία στην/στις υποβληθείσα/ες στην Ρ.Α.Ε. αίτηση/εις. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στην οποία αποτυπώνεται η ημερομηνία υποβολής και ο αριθμός πρωτοκόλλου που έχει ληφθεί από τη Ρ.Α.Ε., καθώς και από οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που ενδέχεται να αφορά στη λειτουργία του οικονομικού φορέα ως μεταφορέα φυσικού αερίου. Ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει τις προαναφερόμενες αποφάσεις της Ρ.Α.Ε. άμεσα (με την έκδοσή τους) στην αρμόδια για την έκδοση της έγκρισης Τελωνειακή Αρχή, προκειμένου να θεωρείται πλήρης ο φάκελός του.

7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών:

α) βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην αίτηση και που αναφέρονται στα επισυναπτόμενα έγγραφα, είναι αληθή,

β) δεσμεύεται ότι, θα ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες για την έκδοση της έγκρισης και για τους ελέγχους τελωνειακές αρχές για κάθε αλλαγή που τυχόν επέλθει στην κατάστασή του, στο δίκτυο των αγωγών του, καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο ενδεχομένως να επηρεάζει την έκδοση της έγκρισης χρήσης του καθεστώτος διαμετακόμισης (ενδεικτικά αναφέρονται η τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης του δικτύου αγωγών και η διασύνδεση με άλλα συστήματα).

Υπενθυμίζεται ότι για την έκδοση της έγκρισης δεν απαιτείται η σύσταση εγγύησης κατά το άρθρο 89, παράγραφος 8 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα Καν (ΕΕ) 952/2013.

Η αρμόδια για την έκδοση της έγκρισης Τελωνειακή Αρχή ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των στοιχείων της αίτησης καθώς και των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και εγγράφων και στη συνέχεια προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αξιολόγηση της αίτησης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικών μητρώων, πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης, κ.λπ.), σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Σε περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η αίτηση είναι ελλιπής, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ενημερώνει τον αιτούντα να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά/έγγραφα εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Αν ο αιτών δεν τα υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και ο αιτών ενημερώνεται σχετικά. Ως ημερομηνία αποδοχής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της ή η ημερομηνία υποβολής τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών/ εγγράφων.

Η αίτηση, μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά/έγγραφα εξετάζεται και γίνεται αποδεκτή (εκδίδεται η έγκριση) ή απορρίπτεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1121586 ΕΞ 2017/09.08.2017 Διαταγή της Α.Α.Δ.Ε. (ΑΔΑ: Ψ0ΣΕΗ-4ΛΘ), που μπορεί να αναζητηθεί εδώ.

Εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έγκρισης, η αρμόδια τελωνειακή αρχή εκδίδει τη σχετική έγκριση μέσω του εθνικού Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ICISnet). Η εκδιδόμενη έγκριση συνιστά συμφωνία μεταξύ της τελωνειακής αρχής και του δικαιούχου του καθεστώτος διαμετακόμισης, με το περιεχόμενο της οποίας ορίζονται ιδιαίτεροι όροι και μέθοδοι (ενδεικτικά αναφέρονται η μορφή και ο τρόπος τήρησης των βιβλίων, το επιτρεπτό όριο απωλειών, κ.λ.π.) τελωνειακής επιτήρησης των εμπορευμάτων που μεταφέρονται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς.

Η έκδοση της έγκρισης κοινοποιείται εγγράφως στον αιτούντα, στις τυχόν συναρμόδιες Τελωνειακές Αρχές (ενδεικτικά αναφέρονται η Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων και η χωρικά αρμόδια Ελ.Υ.Τ.), καθώς και στα εμπλεκόμενα τελωνεία ελέγχου (Τελωνείο Ελευσίνας). Ο αιτών οφείλει να παραλάβει την έγκριση, η οποία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία παραλαβής, εκτός αν ο αιτών έχει ζητήσει να τεθεί σε ισχύ σε ημερομηνία διαφορετική (και μεταγενέστερη) από την ημερομηνία παραλαβής της.

Κατά την παραλαβή της έγκρισης ο κάτοχός της ενημερώνεται για τους όρους χρήσης της έγκρισης, τους οποίους αποδέχεται ενυπόγραφα σε 2 αντίτυπα. Το ένα το διατηρεί ο κάτοχος της έγκρισης και το δεύτερο τηρείται στο αρχείο της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής.

Σε περίπτωση που η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή κρίνει ότι ο αιτών δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της αιτούμενης έγκρισης, οφείλει να ενημερώσει τον αιτούντα σχετικά με τους λόγους στους οποίους προτίθεται να βασίσει την απόφαση απόρριψης, παρέχοντάς του τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος ακρόασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1121586 ΕΞ 2017/09.08.2017 Διαταγή Α.Α.Δ.Ε. Οι λόγοι απόρριψης θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς με χρήση των ισχυουσών, κατά το χρόνο εξέτασης των στοιχείων, διατάξεων.

Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με νεότερη αίτησή του που στηρίζεται σε νέα στοιχεία.

2. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγή

Για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία του φυσικού αερίου που εισάγεται από τρίτες χώρες ή χώρες κοινής διαμετακόμισης μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών) και ακολουθεί τη λήξη του απλουστευμένου καθεστώτος της διαμετακόμισης, ή εξάγεται από τη χώρα μας μέσω δικτύου αγωγών τηρείται υποχρεωτικά απλουστευμένη διαδικασία και συγκεκριμένα η διαδικασία εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή χωρίς γνωστοποίηση προσκόμισης των εμπορευμάτων στο Τελωνείο. Η ίδια διαδικασία εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή χωρίς γνωστοποίηση προσκόμισης των εμπορευμάτων στο Τελωνείο τηρείται και για το αέριο καύσης που καταναλώνεται στη χώρα μας για τη λειτουργία αγωγού.

Στην ανωτέρω 2) σχετική καθορίζονται οι οικονομικοί φορείς που δύνανται να υποβάλλουν αίτηση καθώς και τα έγγραφα και πιστοποιητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση για την έκδοση άδειας χρήσης εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή. Συγκεκριμένα, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ασκεί οικονομική δραστηριότητα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προσδιορίζονται στις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις καθώς και οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι (άμεσοι/έμμεσοι). Διευκρινίζεται επίσης, ότι πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλο κράτος-μέλος υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας μόνο μέσω τελωνειακού αντιπροσώπου, ενώ ειδικά για εγκατεστημένα εκτός Ε.Ε. πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω έμμεσου τελωνειακού αντιπροσώπου.

Για την έγκριση υπαγωγής στη διαδικασία εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή χωρίς τη γνωστοποίηση προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο, ο διασαφιστής πρέπει να είναι εγκεκριμένος οικονομικός φορέας ως προς τις τελωνειακές απλουστεύσεις (AEO-C). Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται παρατίθενται στην ανωτέρω 3) σχετική Διαταγή «Μέρος Β΄ Κεφάλαιο Β.2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ».

Δεν απαιτείται άδεια συνολικής εγγύησης για την χρήση της άδειας για τη διαδικασία εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή στην εισαγωγή του φυσικού αερίου καθόσον δεν επιβαρύνεται με εισαγωγικούς δασμούς και απαλλάσσεται από τις λοιπές επιβαρύνσεις.

Β. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ – ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Διαμετακόμιση

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των εμπορευμάτων (φυσικού αερίου) στα τελωνεία αναχώρησης και προορισμού, ωστόσο και προκειμένου αυτά να τίθενται υπό καθεστώς διαμετακόμισης, αλλά και να τηρούνται οι σχετικές με το καθεστώς προβλέψεις για τις διατυπώσεις και τον έλεγχο από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, η χρήση των εγκρίσεων που εκδίδονται πραγματοποιείται ως ακολούθως :

i) Ο δικαιούχος του καθεστώτος τηρεί ειδικά βιβλία, στα οποία αποτυπώνονται κατάλληλα εγγραφές, που βασίζονται στις μετρήσεις από τους μετρητικούς σταθμούς και στα τιμολόγια. Υποδείγματα για τα βιβλία αυτά παρατίθενται ενδεικτικά στο Παράρτημα της κοινοποιούμενης Απόφασης Α.1330/21.08.2019 (Υποδείγματα Ι και ΙΙ). Αυτά τα υποδείγματα είναι δυνατό να προσαρμοστούν κατόπιν συμφωνίας με το Τελωνείο Ελέγχου, τόσο στις ανάγκες των οικονομικών φορέων και στις ανάγκες επιτήρησης των εμπορευμάτων από τις τελωνειακές αρχές.

Στην περίπτωση που έχει προβλεφθεί περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας του αγωγού, θα γίνονται αποδεκτές μετρήσεις που θα προέρχονται από τα πλησιέστερα σημεία διασύνδεσης στα ακραία σημεία του αγωγού (σημεία εισόδου/ εξόδου του φυσικού αερίου).

ii) Ο δικαιούχος του καθεστώτος τηρεί τις προβλεπόμενες τελωνειακές διαδικασίες για τη λήξη και την εκκαθάριση των κινήσεων διαμετακόμισης που έχουν τελωνεία αναχώρησης στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρες κοινής διαμετακόμισης.

Το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης, σύμφωνα με το άρθρο 321 του εκτελεστικού κανονισμού 2447/2015, θεωρείται ότι έχει λήξει όταν πραγματοποιούνται οι κατάλληλες εγγραφές στις εμπορικές καταχωρίσεις του παραλήπτη ή του φορέα εκμετάλλευσης της σταθερής εγκατάστασης μεταφοράς, με τις οποίες πιστοποιείται ότι τα εμπορεύματα που μεταφέρθηκαν μέσω σταθερής εγκατάστασης μεταφοράς:

i) έφθασαν στην εγκατάσταση του παραλήπτη,

ii) έγιναν δεκτά στο δίκτυο διανομής του παραλήπτη, ή

iii) έχουν εξέλθει από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Σημειώνεται ότι ο οικονομικός φορέας ως δικαιούχος του καθεστώτος οφείλει να:

1) γνωστοποιεί στις αρμόδιες για τον έλεγχο τελωνειακές αρχές τις εγκριτικές αποφάσεις της Ρ.Α.Ε. των μελετών αντιστάθμισης του αερίου λειτουργίας, του κώδικα διαχείρισης του συστήματος και των τροποποιήσεών του

2) θέτει στη διάθεση των αρμόδιων για τον έλεγχο τελωνειακών αρχών όλα τα στοιχεία και έγγραφα που ενδέχεται να του ζητηθούν, στα πλαίσια της διενέργειας ελέγχων.

2. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία /Εξαγωγή

Η απλουστευμένη διαδικασία εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή συνοψίζεται ως εξής:

Σε κάθε εισαγωγή/εξαγωγή φυσικού αερίου, ο διασαφιστής καταχωρεί στα Λογιστικά του Βιβλία τις ποσότητες φυσικού αερίου που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία/εξαγωγή με βάση τις μετρήσεις των φορέων εκμετάλλευσης των σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς φυσικού αερίου, οι οποίοι είναι διαχειριστές του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς ή Ανεξάρτητων Συστημάτων φυσικού αερίου.

Η εγγραφή αυτή περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά στοιχεία της Γνωστοποίησης Λογιστικής Εγγραφής τύπου R, χωρίς να απαιτείται η γνωστοποίησή της στο αρμόδιο Τελωνείο και η καταχώριση των εμπορευμάτων στα λογιστικά βιβλία ισοδυναμεί με άδεια παραλαβής τους.

Στη συνέχεια υποβάλλει ηλεκτρονικά στο αρμόδιο τελωνείο Ελευσίνας την ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Ζ σε προθεσμία από την 1η έως τη 10η ημέρα του επόμενου της εισαγωγής/εξαγωγής μήνα για το σύνολο της παραληφθείσας/εξαχθείσας ποσότητας που αφορά τον προηγούμενο μήνα.

Με τη διασάφηση τύπου Ζ υποβάλλονται και τα τιμολόγια αγοράς/πώλησης του φυσικού αερίου καθώς και οι βεβαιώσεις των διαχειριστών του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς ή Ανεξάρτητων Συστημάτων φυσικού αερίου για την πιστοποίηση των ποσοτήτων φυσικού αερίου, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσα από τη λειτουργική περιοχή «Ενέργειες/ Αίτηση με συνημμένα Αρχεία από Οικονομικό Φορέα/ Δημιουργία Συνυποβαλλόμενων Αρχείων».

Θέσεις της διασάφησης τύπου Ζ που χρήζουν προσοχής:

• θέση 30 της διασάφησης εισαγωγής/εξαγωγής συμπληρώνεται το πεδίο «Εξουσιοδοτημένος τόπος εμπορευμάτων» με τις εγκαταστάσεις των διαχειριστών του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς ή των Ανεξάρτητων Συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου

• θέση 40 της διασάφησης εισαγωγής/εξαγωγής συμπληρώνονται οι αριθμοί καταχώρησης των λογιστικών εγγραφών

• θέση 44 της διασάφησης εισαγωγής/εξαγωγής συμπληρώνεται ο αριθμός της άδειας απλουστευμένων διαδικασιών με κωδικό 1961

• στο πεδίο «Κωδικός ατέλειας» της διασάφησης εισαγωγής συμπληρώνεται ο κωδικός Χ12 «Εισαγωγή φυσικού αερίου: απαλλαγή από Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους»

Ειδικότερα για το αέριο καύσης που καταναλώνεται στη χώρα μας για τη λειτουργία του αγωγού κατά το στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας του, επισημαίνουμε ειδικότερα των ανωτέρω, τα ακόλουθα για τη συμπλήρωση της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης τύπου Ζ:

• θέση 22 της διασάφησης εισαγωγής αναγράφεται το ποσό του τιμολογίου που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη ποσότητα φυσικού αερίου καύσης.

• θέση 38 της διασάφησης εισαγωγής συμπληρώνεται η ποσότητα του φυσικού αερίου καύσης σύμφωνα με τη βεβαίωση και τα δεδομένα της μέτρησης αυτού

Το αρμόδιο Τελωνείο Ελευσίνας παρακαλείται κατά το στάδιο τακτοποίησης των ανακεφαλαιωτικών διασαφήσεων τύπου Ζ στην εισαγωγή να ελέγχει την ορθή συμπλήρωση της θέσης 22 της διασάφησης.

Ως προς το Φ.Π.Α.:

1. Με την ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Ζ που υποβάλλεται ηλεκτρονικά από την 1η έως τη 10η ημέρα του επόμενου της εισαγωγής μήνα για το σύνολο της παραληφθείσας ποσότητας φυσικού αερίου καθώς και του αερίου καύσης που αφορά τον προηγούμενο μήνα και κατ΄ εφαρμογή των εθνικών, ενωσιακών και περί Φ.Π.Α. διατάξεων [ άρθρα 2 , 10 , 17 και 60 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α)], απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.1ε) του ιδίου νόμου οι ως άνω δηλωθείσες ποσότητες φυσικού αερίου ή βεβαιώνεται και εισπράττεται, ο αναλογών σε αυτές Φ.Π.Α. εφόσον δεν προβλέπεται σχετική απαλλαγή. Σημειώνεται επίσης ότι, ως προς τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του Φ.Π.Α., εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2859/2000 .

2. Επιπλέον και σε ό,τι αφορά στην παράδοση του φυσικού αερίου σε τρίτη χώρα (εξαγωγή) επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2859/2000 , απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α.. Ειδικότερα, για τη χορήγηση της ως άνω απαλλαγής από Φ.Π.Α. απαιτούνται:

• βεβαιώσεις του διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή των κατά περίπτωση διαχειριστών των Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου για τις εξαχθείσες ποσότητες φυσικού αερίου,

• τιμολόγια πώλησης που αφορούν τις βεβαιωμένες από το διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή των κατά περίπτωση διαχειριστών των Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου εξαχθείσες ποσότητες φυσικού αερίου,

• αποδεικτικά εξόδου του φυσικού αερίου από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής».

Γ. ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Με την κοινοποιούμενη απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν το φυσικό αέριο που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών) και καθορίζεται απλουστευμένη διαδικασία στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής ως αναλυτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Όσον αφορά στο υγροποιημένο φυσικό αέριο που διακινείται στη χώρα μας θαλασσίως ή οδικώς, δεν εμπίπτει στην ανωτέρω απλουστευμένη διαδικασία και ως εκ τούτου τηρούνται οι συνήθεις διαδικασίες για τον τελωνισμό του, ανάλογα με τον προορισμό: είσοδος, προσωρινή εναπόθεση, θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία (με την υποβολή διασάφησης τύπου Α από τον εισαγωγέα-παραλήπτη του υγροποιημένου φυσικού αερίου), εκτός αν είναι σε θέση να αποδείξει τον ενωσιακό χαρακτήρα του εισερχόμενου φυσικού αερίου, επανεξαγωγή κλπ.

Συνεπώς στην περίπτωση που υγροποιημένο φυσικό αέριο εισέρχεται στη χώρα μας θαλασσίως, και εναποτίθεται στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στη νήσο Ρεβυθούσα, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως χώροι προσωρινής εναπόθεσης υπό τη διαχείριση του ΔΕΣΦΑ, η εκφόρτωση του υγροποιημένου φυσικού αερίου μπορεί να γίνει μόνο στις συγκεκριμένες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ, και αρμόδιο Τελωνείο για την υποβολή διασάφησης και τον τελωνισμό του είναι το Τελωνείο Ελευσίνας.

Στην περίπτωση που υγροποιημένο φυσικό αέριο εισέρχεται στη χώρα μας οδικώς, η προσωρινή εναπόθεση και ο τελωνισμός του υγροποιημένου φυσικού αερίου δύναται να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Τελωνείο έχει αρμοδιότητες τελωνισμού και βρίσκεται επί της διαδρομής του μεταφορικού μέσου.

Κάθε παρέκκλιση από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης θεωρείται ως τελωνειακή παράβαση, η οποία, υπό την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Τέλος, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προς την οποία κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση, παρακαλείται σε κάθε έκδοση νέας άδειας, για την έγγραφη ενημέρωση των εταιρειών που πραγματοποιούν εισαγωγή, εξαγωγή ή διαμετακόμιση φυσικού αερίου, περί της υποχρέωσης τήρησης τελωνειακών διατυπώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοποιούμενης Απόφασης.

ΠΗΓΗ: <<E-FOROLOGIA>>

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Ε.2184/2019 Κοινοποίηση της αρ. Α.1330/21.08.2019 (ΦΕΚ Β’ 3383/2019 – Α.Δ.Α.: Ψ45Π46ΜΠ3Ζ-ΤΗΠ) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής του φυσικού αερίου που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών)»

Ε 2184/2019

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ. Α.1330/21.08.2019 (ΦΕΚ Β’ 3383/2019 – Α.Δ.Α.: Ψ45Π46ΜΠ3Ζ-ΤΗΠ) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής του φυσικού αερίου που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών)»


ΣΧΕΤ.: 1. Η αρ. Α.1330/2019 (ΦΕΚ Β’ 3383/2019- Α.Δ.Α.: Ψ45Π46ΜΠ3Ζ-ΤΗΠ) Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε «Καθορισμός απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής του φυσικού αερίου που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών)».
2. Η αρ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ 2018/01.02.2018 (ΦΕΚ Β’ 538 – ΑΔΑ: ΩΛΠΣΗ-Ζ7Π) Απόφαση Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Τελωνειακές Απλουστεύσεις – Απλουστευμένη διασάφηση/Εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή».
3. Η αρ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1063847 ΕΞ 2018/23.04.2018 (ΑΔΑ: Ω38146ΜΠ3Ζ-ΤΤΑ) Διαταγή Α.Α.Δ.Ε. «Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ2018/1.2.2018 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με οδηγίες για την έκδοση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών (απλουστευμένη διασάφηση/εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή) και τη διαδικασία χρήσης αυτών». 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την ανωτέρω εν θέματι Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, με την οποία καθορίζεται απλουστευμένη διαδικασία στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής για το φυσικό αέριο που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών) και παρέχονται αναλυτικές οδηγίες όσον αφορά στην εν λόγω διαδικασία.

Η ανωτέρω Απόφαση εναρμονίζεται πλήρως με τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας όσον αφορά στη χρήση απλουστευμένων διαδικασιών για το φυσικό αέριο που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών), ενώ παράλληλα ρυθμίζονται όλα τα αναγκαία θέματα για την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας αγωγών για το φυσικό αέριο.

Με την εν λόγω Απόφαση καταργούνται:
(α) η αριθμ. Τ. 4039/139/Α0019/5/9/2007 ΑΥΟ (1879/Β’) «Απλουστευμένες διαδικασίες κατά τη διακίνηση και εισαγωγή φυσικού αερίου μέσω δικτύου αγωγών και υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης» και
(β) η αριθμ. Τ.4981/161/Α0019/29/10/2007 ΑΥΟ (2169/Β’) με την οποία τροποποιήθηκε η αριθμ. Τ.4039/139/Α0019/5/9/2007 ΑΥΟ ως προς το αρμόδιο Τελωνείο για την υπαγωγή του φυσικού και υγροποιημένου φυσικού αερίου σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση, βεβαίωση, είσπραξη ή απαλλαγή των αναλογουσών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, ελέγχου εφαρμογής των υφιστάμενων διατάξεων και των εκ των υστέρων ελέγχων.

Ειδικότερα, παρέχονται οδηγίες ως προς τα κατωτέρω:

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

1. Διαμετακόμιση

Για το καθεστώς διαμετακόμισης, η μεταφορά εμπορευμάτων (φυσικού αερίου) μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών) συγκαταλέγεται στις διαδικασίες που υπόκεινται σε απλουστεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 321 του εκτελεστικού κανονισμού 2447/2015.

Οι οικονομικοί φορείς, που είναι φορείς εκμετάλλευσης μιας σταθερής εγκατάστασης μεταφοράς και ως εκ τούτου λογίζονται ως δικαιούχοι του καθεστώτος διαμετακόμισης, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στην Τελωνειακή Αρχή (Περιφέρεια) στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας τηρούνται οι κύριες λογιστικές καταχωρήσεις τους για χορήγηση άδειας – έγκρισης χρήσης απλουστεύσεων για τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω δικτύου αγωγών.

Με την αίτηση ο αιτών υποβάλλει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για την αξιολόγηση της αίτησής του και την έκδοση της σχετικής έγκρισης, ως ακολούθως:

1. Αντίγραφο του τελευταίου εν ισχύ καταστατικού και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης αυτού καθώς και τα Φ.Ε.Κ. σύστασης και τροποποιήσεων του καταστατικού ή αντίστοιχες ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ. που να αποδεικνύουν τη σύσταση του οικονομικού φορέα (για φορείς που έχουν μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε.)

2. Αντίγραφο/-α πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του οικονομικού φορέα σχετικά με την εκλογή και τη θητεία των μελών του και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης αυτών (για φορείς που έχουν μορφή Α.Ε.).

3. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα ενώπιον των τελωνειακών αρχών, καθώς και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης αυτών (για φορείς που έχουν μορφή Α.Ε.).

4. Αντίγραφα Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας ή αντίγραφα διαβατηρίων σε ισχύ:
α) του αιτούντα,
β) του/των προσώπου/-ων που ασκεί ή ελέγχει τη διοίκηση του αιτούντα,
γ) του/των υπάλληλου/-ων που είναι υπεύθυνος/-οι για τα τελωνειακά θέματα του αιτούντα.

5. Αντίγραφο της απόφασης Ρ.Α.Ε. για την αδειοδότηση του συστήματος φυσικού αερίου.

6. Τεχνική έκθεση/ περιγραφή του συστήματος με αναφορά σε στοιχεία όπως τα ακόλουθα:
α) προσδιορισμός της δυναμικότητας του συστήματος, του εκτιμώμενου ανώτατου ορίου του επιπέδου απωλειών λόγω ιδιοκατανάλωσης, προγραμματισμένων συντηρήσεων, κ.λπ.
β) υφιστάμενα σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα,
γ) σημεία διασύνδεσης με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, άλλα Συστήματα Φυσικού Αερίου ή Δίκτυα Διανομής,
δ) πληροφορίες σχετικά με σχέδια ενεργειών για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος.
Για την τεκμηρίωση της προαναφερόμενης έκθεσης ο αιτών δύναται να επισυνάψει αντίγραφα των διαθέσιμων αδειών-αποφάσεων Ρ.Α.Ε. (ενδεικτικά αναφέρονται η έγκριση κώδικα διαχείρισης, η έγκριση μελέτης αντιστάθμισης αερίου λειτουργίας, έγκριση κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας, κ.λ.π.).
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που εκκρεμεί η έκδοση κάποιας εκ των αποφάσεων από τη Ρ.Α.Ε., η οποία υποβοηθά στην τεκμηρίωση της τεχνικής έκθεσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση περί αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης, στην οποία γίνεται μνεία στην/στις υποβληθείσα/ες στην Ρ.Α.Ε. αίτηση/εις. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στην οποία αποτυπώνεται η ημερομηνία υποβολής και ο αριθμός πρωτοκόλλου που έχει ληφθεί από τη Ρ.Α.Ε., καθώς και από οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που ενδέχεται να αφορά στη λειτουργία του οικονομικού φορέα ως μεταφορέα φυσικού αερίου. Ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει τις προαναφερόμενες αποφάσεις της Ρ.Α.Ε. άμεσα (με την έκδοσή τους) στην αρμόδια για την έκδοση της έγκρισης Τελωνειακή Αρχή, προκειμένου να θεωρείται πλήρης ο φάκελός του.

7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών:
α) βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην αίτηση και που αναφέρονται στα επισυναπτόμενα έγγραφα, είναι αληθή,
β) δεσμεύεται ότι, θα ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες για την έκδοση της έγκρισης και για τους ελέγχους τελωνειακές αρχές για κάθε αλλαγή που τυχόν επέλθει στην κατάστασή του, στο δίκτυο των αγωγών του, καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο ενδεχομένως να επηρεάζει την έκδοση της έγκρισης χρήσης του καθεστώτος διαμετακόμισης (ενδεικτικά αναφέρονται η τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης του δικτύου αγωγών και η διασύνδεση με άλλα συστήματα).
Υπενθυμίζεται ότι για την έκδοση της έγκρισης δεν απαιτείται η σύσταση εγγύησης κατά το άρθρο 89, παράγραφος 8 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα Καν (ΕΕ) 952/2013.
Η αρμόδια για την έκδοση της έγκρισης Τελωνειακή Αρχή ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των στοιχείων της αίτησης καθώς και των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και εγγράφων και στη συνέχεια προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αξιολόγηση της αίτησης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικών μητρώων, πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης, κ.λπ.), σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
Σε περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι η αίτηση είναι ελλιπής, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ενημερώνει τον αιτούντα να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά/έγγραφα εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Αν ο αιτών δεν τα υποβάλλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και ο αιτών ενημερώνεται σχετικά. Ως ημερομηνία αποδοχής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της ή η ημερομηνία υποβολής τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών/ εγγράφων.
Η αίτηση, μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά/έγγραφα εξετάζεται και γίνεται αποδεκτή (εκδίδεται η έγκριση) ή απορρίπτεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1121586 ΕΞ 2017/9.8.2017 Διαταγή της Α.Α.Δ.Ε. (ΑΔΑ: Ψ0ΣΕΗ-4ΛΘ), που μπορεί να αναζητηθεί εδώ.
Εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έγκρισης, η αρμόδια τελωνειακή αρχή εκδίδει τη σχετική έγκριση μέσω του εθνικού Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ICISnet). Η εκδιδόμενη έγκριση συνιστά συμφωνία μεταξύ της τελωνειακής αρχής και του δικαιούχου του καθεστώτος διαμετακόμισης, με το περιεχόμενο της οποίας ορίζονται ιδιαίτεροι όροι και μέθοδοι (ενδεικτικά αναφέρονται η μορφή και ο τρόπος τήρησης των βιβλίων, το επιτρεπτό όριο απωλειών, κ.λ.π.) τελωνειακής επιτήρησης των εμπορευμάτων που μεταφέρονται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς.
Η έκδοση της έγκρισης κοινοποιείται εγγράφως στον αιτούντα, στις τυχόν συναρμόδιες Τελωνειακές Αρχές (ενδεικτικά αναφέρονται η Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων και η χωρικά αρμόδια Ελ.Υ.Τ.), καθώς και στα εμπλεκόμενα τελωνεία ελέγχου (Τελωνείο Ελευσίνας). Ο αιτών οφείλει να παραλάβει την έγκριση, η οποία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία παραλαβής, εκτός αν ο αιτών έχει ζητήσει να τεθεί σε ισχύ σε ημερομηνία διαφορετική (και μεταγενέστερη) από την ημερομηνία παραλαβής της.
Κατά την παραλαβή της έγκρισης ο κάτοχός της ενημερώνεται για τους όρους χρήσης της έγκρισης, τους οποίους αποδέχεται ενυπόγραφα σε 2 αντίτυπα. Το ένα το διατηρεί ο κάτοχος της έγκρισης και το δεύτερο τηρείται στο αρχείο της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής.
Σε περίπτωση που η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή κρίνει ότι ο αιτών δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της αιτούμενης έγκρισης, οφείλει να ενημερώσει τον αιτούντα σχετικά με τους λόγους στους οποίους προτίθεται να βασίσει την απόφαση απόρριψης, παρέχοντάς του τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος ακρόασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1121586 ΕΞ 2017/9.8.2017 Διαταγή Α.Α.Δ.Ε. Οι λόγοι απόρριψης θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς με χρήση των ισχυουσών, κατά το χρόνο εξέτασης των στοιχείων, διατάξεων.
Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επανέλθει με νεότερη αίτησή του που στηρίζεται σε νέα στοιχεία.

2. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγή

Για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία του φυσικού αερίου που εισάγεται από τρίτες χώρες ή χώρες κοινής διαμετακόμισης μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών) και ακολουθεί τη λήξη του απλουστευμένου καθεστώτος της διαμετακόμισης, ή εξάγεται από τη χώρα μας μέσω δικτύου αγωγών τηρείται υποχρεωτικά απλουστευμένη διαδικασία και συγκεκριμένα η διαδικασία εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή χωρίς γνωστοποίηση προσκόμισης των εμπορευμάτων στο Τελωνείο. Η ίδια διαδικασία εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή χωρίς γνωστοποίηση προσκόμισης των εμπορευμάτων στο Τελωνείο τηρείται και για το αέριο καύσης που καταναλώνεται στη χώρα μας για τη λειτουργία αγωγού.

Στην ανωτέρω 2) σχετική καθορίζονται οι οικονομικοί φορείς που δύνανται να υποβάλλουν αίτηση καθώς και τα έγγραφα και πιστοποιητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση για την έκδοση άδειας χρήσης εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή. Συγκεκριμένα, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ασκεί οικονομική δραστηριότητα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προσδιορίζονται στις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις καθώς και οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι (άμεσοι/έμμεσοι). Διευκρινίζεται επίσης, ότι πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλο κράτος-μέλος υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας μόνο μέσω τελωνειακού αντιπροσώπου, ενώ ειδικά για εγκατεστημένα εκτός Ε.Ε. πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω έμμεσου τελωνειακού αντιπροσώπου.

Για την έγκριση υπαγωγής στη διαδικασία εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή χωρίς τη γνωστοποίηση προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο, ο διασαφιστής πρέπει να είναι εγκεκριμένος οικονομικός φορέας ως προς τις τελωνειακές απλουστεύσεις (AEO-C). Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται παρατίθενται στην ανωτέρω 3) σχετική Διαταγή «Μέρος Β’ Κεφάλαιο Β.2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ».

Δεν απαιτείται άδεια συνολικής εγγύησης για την χρήση της άδειας για τη διαδικασία εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή στην εισαγωγή του φυσικού αερίου καθόσον δεν επιβαρύνεται με εισαγωγικούς δασμούς και απαλλάσσεται από τις λοιπές επιβαρύνσεις.

Β. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ – ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Διαμετακόμιση

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των εμπορευμάτων (φυσικού αερίου) στα τελωνεία αναχώρησης και προορισμού, ωστόσο και προκειμένου αυτά να τίθενται υπό καθεστώς διαμετακόμισης, αλλά και να τηρούνται οι σχετικές με το καθεστώς προβλέψεις για τις διατυπώσεις και τον έλεγχο από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, η χρήση των εγκρίσεων που εκδίδονται πραγματοποιείται ως ακολούθως:

i) Ο δικαιούχος του καθεστώτος τηρεί ειδικά βιβλία, στα οποία αποτυπώνονται κατάλληλα εγγραφές, που βασίζονται στις μετρήσεις από τους μετρητικούς σταθμούς και στα τιμολόγια. Υποδείγματα για τα βιβλία αυτά παρατίθενται ενδεικτικά στο Παράρτημα της κοινοποιούμενης Απόφασης Α.1330/2019 (Υποδείγματα Ι και ΙΙ). Αυτά τα υποδείγματα είναι δυνατό να προσαρμοστούν κατόπιν συμφωνίας με το Τελωνείο Ελέγχου, τόσο στις ανάγκες των οικονομικών φορέων και στις ανάγκες επιτήρησης των εμπορευμάτων από τις τελωνειακές αρχές.
Στην περίπτωση που έχει προβλεφθεί περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας του αγωγού, θα γίνονται αποδεκτές μετρήσεις που θα προέρχονται από τα πλησιέστερα σημεία διασύνδεσης στα ακραία σημεία του αγωγού (σημεία εισόδου/ εξόδου του φυσικού αερίου).

ii) Ο δικαιούχος του καθεστώτος τηρεί τις προβλεπόμενες τελωνειακές διαδικασίες για τη λήξη και την εκκαθάριση των κινήσεων διαμετακόμισης που έχουν τελωνεία αναχώρησης στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρες κοινής διαμετακόμισης.

Το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης, σύμφωνα με το άρθρο 321 του εκτελεστικού κανονισμού 2447/2015, θεωρείται ότι έχει λήξει όταν πραγματοποιούνται οι κατάλληλες εγγραφές στις εμπορικές καταχωρίσεις του παραλήπτη ή του φορέα εκμετάλλευσης της σταθερής εγκατάστασης μεταφοράς, με τις οποίες πιστοποιείται ότι τα εμπορεύματα που μεταφέρθηκαν μέσω σταθερής εγκατάστασης μεταφοράς:

i) έφθασαν στην εγκατάσταση του παραλήπτη,

ii) έγιναν δεκτά στο δίκτυο διανομής του παραλήπτη, ή

iii) έχουν εξέλθει από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Σημειώνεται ότι ο οικονομικός φορέας ως δικαιούχος του καθεστώτος οφείλει να:

1) γνωστοποιεί στις αρμόδιες για τον έλεγχο τελωνειακές αρχές τις εγκριτικές αποφάσεις της Ρ.Α.Ε. των μελετών αντιστάθμισης του αερίου λειτουργίας, του κώδικα διαχείρισης του συστήματος και των τροποποιήσεών του

2) θέτει στη διάθεση των αρμόδιων για τον έλεγχο τελωνειακών αρχών όλα τα στοιχεία και έγγραφα που ενδέχεται να του ζητηθούν, στα πλαίσια της διενέργειας ελέγχων.

2. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία /Εξαγωγή

Η απλουστευμένη διαδικασία εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή συνοψίζεται ως εξής:

Σε κάθε εισαγωγή/εξαγωγή φυσικού αερίου, ο διασαφιστής καταχωρεί στα Λογιστικά του Βιβλία τις ποσότητες φυσικού αερίου που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία/εξαγωγή με βάση τις μετρήσεις των φορέων εκμετάλλευσης των σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς φυσικού αερίου, οι οποίοι είναι διαχειριστές του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς ή Ανεξάρτητων Συστημάτων φυσικού αερίου.

Η εγγραφή αυτή περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά στοιχεία της Γνωστοποίησης Λογιστικής Εγγραφής τύπου R, χωρίς να απαιτείται η γνωστοποίησή της στο αρμόδιο Τελωνείο και η καταχώριση των εμπορευμάτων στα λογιστικά βιβλία ισοδυναμεί με άδεια παραλαβής τους.

Στη συνέχεια υποβάλλει ηλεκτρονικά στο αρμόδιο τελωνείο Ελευσίνας την ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Ζ σε προθεσμία από την 1η έως τη 10η ημέρα του επόμενου της εισαγωγής/εξαγωγής μήνα για το σύνολο της παραληφθείσας/εξαχθείσας ποσότητας που αφορά τον προηγούμενο μήνα.

Με τη διασάφηση τύπου Ζ υποβάλλονται και τα τιμολόγια αγοράς/πώλησης του φυσικού αερίου καθώς και οι βεβαιώσεις των διαχειριστών του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς ή Ανεξάρτητων Συστημάτων φυσικού αερίου για την πιστοποίηση των ποσοτήτων φυσικού αερίου, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσα από τη λειτουργική περιοχή «Ενέργειες/ Αίτηση με συνημμένα Αρχεία από Οικονομικό Φορέα/ Δημιουργία Συνυποβαλλόμενων Αρχείων».

Θέσεις της διασάφησης τύπου Ζ που χρήζουν προσοχής:
• θέση 30 της διασάφησης εισαγωγής/εξαγωγής συμπληρώνεται το πεδίο «Εξουσιοδοτημένος τόπος εμπορευμάτων» με τις εγκαταστάσεις των διαχειριστών του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς ή των Ανεξάρτητων Συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου
• θέση 40 της διασάφησης εισαγωγής/εξαγωγής συμπληρώνονται οι αριθμοί καταχώρησης των λογιστικών εγγραφών
• θέση 44 της διασάφησης εισαγωγής/εξαγωγής συμπληρώνεται ο αριθμός της άδειας απλουστευμένων διαδικασιών με κωδικό 1961
• στο πεδίο «Κωδικός ατέλειας» της διασάφησης εισαγωγής συμπληρώνεται ο κωδικός Χ12 «Εισαγωγή φυσικού αερίου: απαλλαγή από Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους»
Ειδικότερα για το αέριο καύσης που καταναλώνεται στη χώρα μας για τη λειτουργία του αγωγού κατά το στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας του, επισημαίνουμε ειδικότερα των ανωτέρω, τα ακόλουθα για τη συμπλήρωση της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης τύπου Ζ :
• θέση 22 της διασάφησης εισαγωγής αναγράφεται το ποσό του τιμολογίου που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη ποσότητα φυσικού αερίου καύσης.
• θέση 38 της διασάφησης εισαγωγής συμπληρώνεται η ποσότητα του φυσικού αερίου καύσης σύμφωνα με τη βεβαίωση και τα δεδομένα της μέτρησης αυτού
Το αρμόδιο Τελωνείο Ελευσίνας παρακαλείται κατά το στάδιο τακτοποίησης των ανακεφαλαιωτικών διασαφήσεων τύπου Ζ στην εισαγωγή να ελέγχει την ορθή συμπλήρωση της θέσης 22 της διασάφησης.

Ως προς το Φ.Π.Α.:

1. Με την ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Ζ που υποβάλλεται ηλεκτρονικά από την 1η έως τη 10η ημέρα του επόμενου της εισαγωγής μήνα για το σύνολο της παραληφθείσας ποσότητας φυσικού αερίου καθώς και του αερίου καύσης που αφορά τον προηγούμενο μήνα και κατ’ εφαρμογή των εθνικών, ενωσιακών και περί Φ.Π.Α. διατάξεων [άρθρα 21017 και 60 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) ], απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.1ε) του ιδίου νόμου οι ως άνω δηλωθείσες ποσότητες φυσικού αερίου ή βεβαιώνεται και εισπράττεται, ο αναλογών σε αυτές Φ.Π.Α. εφόσον δεν προβλέπεται σχετική απαλλαγή. Σημειώνεται επίσης ότι, ως προς τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του Φ.Π.Α., εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2859/2000.

2. Επιπλέον και σε ό,τι αφορά στην παράδοση του φυσικού αερίου σε τρίτη χώρα (εξαγωγή) επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.2859/2000, απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. Ειδικότερα, για τη χορήγηση της ως άνω απαλλαγής από Φ.Π.Α. απαιτούνται:
• βεβαιώσεις του διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή των κατά περίπτωση διαχειριστών των Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου για τις εξαχθείσες ποσότητες φυσικού αερίου,
• τιμολόγια πώλησης που αφορούν τις βεβαιωμένες από το διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή των κατά περίπτωση διαχειριστών των Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου εξαχθείσες ποσότητες φυσικού αερίου,
• αποδεικτικά εξόδου του φυσικού αερίου από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής».

Γ. ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Με την κοινοποιούμενη απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν το φυσικό αέριο που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών) και καθορίζεται απλουστευμένη διαδικασία στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής ως αναλυτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Όσον αφορά στο υγροποιημένο φυσικό αέριο που διακινείται στη χώρα μας θαλασσίως ή οδικώς, δεν εμπίπτει στην ανωτέρω απλουστευμένη διαδικασία και ως εκ τούτου τηρούνται οι συνήθεις διαδικασίες για τον τελωνισμό του, ανάλογα με τον προορισμό: είσοδος, προσωρινή εναπόθεση, θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία (με την υποβολή διασάφησης τύπου Α από τον εισαγωγέα-παραλήπτη του υγροποιημένου φυσικού αερίου), εκτός αν είναι σε θέση να αποδείξει τον ενωσιακό χαρακτήρα του εισερχόμενου φυσικού αερίου, επανεξαγωγή κλπ.

Συνεπώς στην περίπτωση που υγροποιημένο φυσικό αέριο εισέρχεται στη χώρα μας θαλασσίως, και εναποτίθεται στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στη νήσο Ρεβυθούσα, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως χώροι προσωρινής εναπόθεσης υπό τη διαχείριση του ΔΕΣΦΑ, η εκφόρτωση του υγροποιημένου φυσικού αερίου μπορεί να γίνει μόνο στις συγκεκριμένες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ, και αρμόδιο Τελωνείο για την υποβολή διασάφησης και τον τελωνισμό του είναι το Τελωνείο Ελευσίνας.

Στην περίπτωση που υγροποιημένο φυσικό αέριο εισέρχεται στη χώρα μας οδικώς, η προσωρινή εναπόθεση και ο τελωνισμός του υγροποιημένου φυσικού αερίου δύναται να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Τελωνείο έχει αρμοδιότητες τελωνισμού και βρίσκεται επί της διαδρομής του μεταφορικού μέσου.

Κάθε παρέκκλιση από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης θεωρείται ως τελωνειακή παράβαση, η οποία, υπό την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Τέλος, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προς την οποία κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση, παρακαλείται σε κάθε έκδοση νέας άδειας, για την έγγραφη ενημέρωση των εταιρειών που πραγματοποιούν εισαγωγή, εξαγωγή ή διαμετακόμιση φυσικού αερίου, περί της υποχρέωσης τήρησης τελωνειακών διατυπώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοποιούμενης Απόφασης.

ΠΗΓΗ: E-FOROLOGIA

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΔΔΘΕΚΑ Β 1140206 ΕΞ 2019 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής ή των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της παρούσας σύμβασης

Θέμα: «Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής ή των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της παρούσας σύμβασης».

ΣΧΕΤ.: 1) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1069105 ΕΞ2019/14.05.2019 (ΑΔΑ:65Ν346ΜΠ3Ζ-Ι8Ρ) διαταγή της υπηρεσίας μας (Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της Περιφερειακής Σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής ή των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση).

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι αναφερόμενη ανακοίνωση της Επιτροπής με αριθμό 2019/C 333/03, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο τεύχος C 333/04.10.2019. Η παρούσα ανακοίνωση αντικαθιστά την ανακοίνωση 2019/C 158/06, η οποία κοινοποιήθηκε με την ανωτέρω (1) σχετική.

Επί της κοινοποιούμενης ανακοίνωσης, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Ο Πίνακας 1 αποτελεί μια απλουστευμένη επισκόπηση των δυνατοτήτων σώρευσης την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Ειδικότερα, με την ένδειξη «Χ» σημειώνεται η ύπαρξη συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ δυο εταίρων, η οποία περιέχει κανόνες καταγωγής που επιτρέπουν τη σώρευση βάσει πανευρωμεσογειακών προτύπων κανόνων καταγωγής. Για την εφαρμογή διαγώνιας σώρευσης μεταξύ τριών εταίρων θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «Χ» στα σημεία τομής του πίνακα για όλους τους συνδυασμούς ζευγών μεταξύ των τριών εταίρων.

Στους Πίνακες 2 και 3 απεικονίζονται οι ημερομηνίες από τις οποίες αρχίζει να εφαρμόζεται η διαγώνια σώρευση.

Ειδικότερα, οι ημερομηνίες στον Πίνακα 2 αφορούν: α) στην ημερομηνία εφαρμογής της διαγώνιας σώρευσης, με βάση το άρθρο 3 του παραρτήματος Ι της Περιφερειακής Σύμβασης για τους πανευρωμεσογειακούς κανόνες καταγωγής (εφεξής: «Σύμβαση»), όπου η σχετική συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών παραπέμπει στη Σύμβαση (Convention). Στις περιπτώσεις αυτές πριν από την ημερομηνία τίθεται η ένδειξη «C» και β) στην ημερομηνία εφαρμογής των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής, που προβλέπουν διαγώνια σώρευση, τα οποία επισυνάπτονται στη σχετική συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών, στις λοιπές περιπτώσεις. 

Οι ημερομηνίες στον Πίνακα 3 αναφέρονται στην ημερομηνία εφαρμογής των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση, τα οποία επισυνάπτονται στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ, Τουρκίας και των συμμετεχόντων στη Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της ΕΕ. Κάθε φορά που σε συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών που έχει συναφθεί μεταξύ των μερών του Πίνακα 3, γίνεται αναφορά στη Σύμβαση, προστίθεται η σχετική ημερομηνία στον Πίνακα 2 με την ένδειξη (C) πριν από αυτή.

Ειδικότερα:

– Στον Πίνακα 3 προστέθηκε η ημερομηνία «1.9.2019» στις αντίστοιχες στήλες (σημείο τομής) μεταξύ Κοσσυφοπεδίου (KO) και Τουρκίας (TR), υποδηλώνοντας την ημερομηνία εφαρμογής των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση, τα οποία επισυνάπτονται στη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ Τουρκίας και Κοσσυφοπεδίου.

Κατά συνέπεια, στον Πίνακα 1, προστέθηκε η ένδειξη «Χ» στις αντίστοιχες στήλες (σημείο τομής) μεταξύ Κοσσυφοπεδίου (KO) και Τουρκίας (TR), υποδηλώνοντας την ύπαρξη συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ των δυο εταίρων, η οποία περιέχει κανόνες καταγωγής που επιτρέπουν τη σώρευση βάσει πανευρωμεσογειακών προτύπων κανόνων καταγωγής. Σημειώνουμε ότι, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, για την εφαρμογή διαγώνιας σώρευσης μεταξύ τριών εταίρων θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «Χ» στα σημεία τομής του πίνακα για όλους τους συνδυασμούς ζευγών μεταξύ των τριών εταίρων, π.χ για τους εταίρους ΕΕ, Κοσσυφοπέδιο και Τουρκία, θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «Χ» στο σημείο τομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κοσσυφοπέδιο, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και του Κοσσυφοπέδιου με την Τουρκία.

– Στον Πίνακα 2, προστέθηκε η ημερομηνία «1.6.2019» με την ένδειξη (C) πριν από αυτή, στις αντίστοιχες στήλες (σημείο τομής) μεταξύ Σερβίας (RS) και Τουρκίας (TR), υποδηλώνοντας ότι στη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών που έχει συναφθεί μεταξύ των εν λόγω μερών, γίνεται αναφορά στη Σύμβαση.

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Α.1377/2019 Τροποποίηση της Τ.636/5020/0019/21-12-1989 (ΦΕΚ 918/Β’/28-12-1989) Α.Υ.Ο. «Αρμοδιότητες Τελωνειακών Αρχών του Κράτους» ως προς τις αρμοδιότητες του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος»

Αριθμ. Α.1377/7-10-2019

(ΦΕΚ Β’ 3820/15-10-2019)
 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 2, της περ. ββ’ της υποπαραγράφου θ’ της παρ. 4 του άρθρου 14 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001) και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.3 αυτού.

3. Την αριθμ. Τ.636/5020/0019/21-12-1989 (ΦΕΚ 918/Β’/28-12-1989) Α.Υ.Ο. «Αρμοδιότητες Τελωνειακών Αρχών του Κράτους» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την ανάγκη ανακαθορισμού της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» με στόχο τη διευκόλυνση του εμπορίου και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον εκτελωνισμό ταχυδρομικών αντικειμένων λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο (no-deal BREXIT).

5. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

6. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Στην παράγραφο 3, του άρθρου 7, του Κεφαλαίου ΣΤ VII:Τελικές Διατάξεις, της AYO Τ.636/5020/0019/21-12-1989, προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
«Το Τελωνείο Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος, πέραν των ανωτέρω, καθίσταται επιπλέον αρμόδιο για τον τελωνισμό των οδικώς αφικνούμενων/εξερχόμενων ταχυδρομικών αντικειμένων».

Άρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΗΓΗ: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΝΟΜΟΣ 3054-2002 Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών

Αρχείο

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΝΟΜΟΣ 2443_1996 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα

Αρχείο

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΝΟΜΟΣ 1954_1991 Διαρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαιοειδών

Αρχείο

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΝΟΜΟΣ 1921_1991 Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις

Αρχείο

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner