ΠΟΛ.1073/2018 Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση των εντολών ελέγχου για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και 72 παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας- Κ.Φ.Δ., Α’ 170)

Αθήνα, 17 Απριλίου 2018
ΠΟΛ.1073/17-04-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : Β’, Γ’
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ : Δ’, Θ’

Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο 210 3375204, 210 3375815
Fax 210 3375354
E-Mail [email protected]
Url www.aade.gr

ΠΟΛ.1073

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση των εντολών ελέγχου για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και 72 παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας- Κ.Φ.Δ., Α’ 170)».

Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες για την άμεση και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 ως προς την κοινοποίηση των εντολών ελέγχου.

Α. Γενικά

1. Αναφορικά με την κοινοποίηση στον φορολογούμενο της εντολής φορολογικού ελέγχου προς τον σκοπό εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 18, 19 και 72 παρ. 18 του ν.4174/2013, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του ν.4509/2017 και των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν.4512/2018, διευκρινίζεται ότι η εντολή ελέγχου κοινοποιείται στον φορολογούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κ.Φ.Δ., πριν την έναρξη του φορολογικού ελέγχου και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έκδοσή της. Διευκρινίζεται ότι κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ. δύναται να διενεργηθεί και στο κατάστημα της υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο) που την εξέδωσε, με τη συναίνεση του προσώπου προς το οποίο αυτή γίνεται (σχετ. άρθρο 47 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ.). Με την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ. γνωστοποιείται στον φορολογούμενο, σύμφωνα με το υπόδειγμα, που επισυνάπτεται στην παρούσα, η δυνατότητα για υποβολή εκπροθέσμων φορολογικών δηλώσεων μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού καθώς και ο προβλεπόμενος περιορισμός των σχετικών προστίμων σε περίπτωση άμεσης εξόφλησης, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. Για την εφαρμογή των ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη και τα ακόλουθα :

α. Εξαιρετικά στις περιπτώσεις πλήρους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου για τις οποίες έχει εφαρμογή το τρίτο εδάφιο της παρ. 2β του άρθρου 23 του Κ.Φ.Δ., αναφορικά με την διενέργεια του ελέγχου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, η εντολή ελέγχου κοινοποιείται στον φορολογούμενο από τον υπάλληλο ή τους υπαλλήλους που φέρουν την παραπάνω εντολή κατά την είσοδό τους στις εγκαταστάσεις του φορολογουμένου (σρετ. το άρθρο 25 παρ. 2 του Κ.Φ.Δ.).

β. Σε περιπτώσεις που εξαιτίας της φύσης της υπόθεσης ενδείκνυται η διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κατ’ εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2β του άρθρου 23 του Κ.Φ.Δ., θα εκδίδεται κατ’ αρχήν εντολή ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του ΚΦΔ (διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά – προληπτικός έλεγχος) και, εφόσον απαιτείται, θα εκδίδεται στη συνέχεια εντολή φορολογικού ελέγχου για συγκεκριμένες φορολογίες και συγκεκριμένες φορολογικές περιόδους.

γ. Στις περιπτώσεις φορολογικού ελέγχου από τα γραφεία της Φορολογικής Διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του Κ.Φ.Δ. η εντολή φορολογικού ελέγχου κοινοποιείται στον φορολογούμενο πριν από την έναρξη των ελεγκτικών ενεργειών (π.ρ. πριν την αποστολή αιτημάτων του άρθρου 15 του ν.4174/2013 ή πριν την διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων με βάση τις οικονομικές καταστάσεις, δηλώσεις, και λοιπά έγγραφα που υποβάλλει ο φορολογούμενος, καθώς και τα έγγραφα και πληροφορίες που έχει στην κατοχή της η φορολογική διοίκηση) και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έκδοσή της. Ο προϊστάμενος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δύναται να αφίσταται της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου σε εξαιρετικές περιπτώσεις με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του.

2. Σε περιπτώσεις που με αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων ή της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ακυρώνονται οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου για τυπικές πλημμέλειες και η σχετική υπόθεση αναπέμπεται στη Φορολογική Διοίκηση για επανάληψη διαδικασίας, εφόσον εκδοθεί εντολή ελέγχου σε εκτέλεση των αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων ή της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, αυτή κοινοποιείται στον φορολογούμενο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έκδοσή της.

3. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ, που αποστέλλεται στο πλαίσιο του ελέγχου, επιβάλλονται όταν οι υποβαλλόμενες δηλώσεις αφορούν τη φορολογία και τη φορολογική περίοδο που περιλαμβάνεται στην εντολή ελέγχου.

4. Με τις εντολές διενέργειας μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά (προληπτικός έλεγχος), που διενεργούν οι Δ.Ο.Υ. ή οι Υ.Ε.Ε.Δ.Ε, δεν θίγεται το δικαίωμα του φορολογουμένου, εφόσον υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση, να έχει τις συνέπειες που προβλέπονται για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου, υπό την προϋπόθεση ότι εν τω μεταξύ δεν κοινοποιήθηκε άλλη εντολή ελέγχου για τη συγκεκριμένη φορολογία και τη φορολογική περίοδο που αφορά η υποβαλλόμενη δήλωση.

5. Σε εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ, που αποστέλλεται στο πλαίσιο του ελέγχου, για τους ελέγχους που διενεργούν οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εφόσον αυτές αφορούν τα φορολογικά αντικείμενα και την φορολογική περίοδο που περιλαμβάνει η εντολή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 58, 58Α παρ. 2, 59 ή 72 παρ. 17 του ν.4174/2013 ως προς την επιβολή των προστίμων ή του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, ως προς την επιβολή των πρόσθετων φόρων. Η δυνατότητα για υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης παρέχεται στον φορολογούμενο μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου, που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. , στον οποίο διαβιβάζεται η πληροφοριακή έκθεση των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

6. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου (έκδοση της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού) ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση για φορολογητέα ύλη που δεν έχει περιληφθεί στην εκδοθείσα οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού με τις συνέπειες που προβλέπονται για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου, με την επιφύλαξη κοινοποίησης άλλης εντολής ελέγχου.

7. Μέχρι τη μηχανογραφική υλοποίηση της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων TAXIS – ELENXIS οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες θα ενημερώνουν τις αρμόδιες για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων Δ.Ο.Υ., αναφορικά με την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου, και οι τελευταίες θα τηρούν σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ώστε να καθίσταται ευχερής η υλοποίηση των σχετικών διατάξεων. Εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες για την παραλαβή των φορολογικών δηλώσεων Δ.Ο.Υ. για την άμεση εκκαθάριση των δηλώσεων που υποβάλλονται ύστερα από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου και την ενημέρωση της αρμόδιας Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ώστε αυτές να συνεκτιμηθούν κατά τη διενέργεια του ελέγχου.

Β. Κοινοποίηση εκκρεμών εντολών ελέγχου που έχουν ήδη εκδοθεί

Οι υφιστάμενες εκκρεμείς εντολές φορολογικού ελέγχου, εφόσον αυτές δεν έχουν κοινοποιηθεί ή δεν έχει κοινοποιηθεί η πρόσκληση του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ. στο πλαίσιο των εντολών αυτών, κοινοποιούνται άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την έκδοση της παρούσας, λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τα παραπάνω.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΠΟΛ.1025/2018 Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ 14 Α)

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2018
ΠΟΛ.1025/12-02-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3630573, 3605159,3636833
Fax: 210 3635077
E-Mail: [email protected]

Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ 14 Α).

Με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4514/2018 τροποποιούνται οι διατάξεις της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013(«πάγιας» ρύθμισης), έτσι ώστε να είναι δυνατή η υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση και των βεβαιωμένων μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η φορολογική συνείδηση των φορολογουμένων, οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, ωστόσο, επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές τους και πριν παρέλθει η νόμιμη προθεσμία καταβολής τους.

Ειδικότερα :

1. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων (κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και Κ.Φ.Δ.) στη Φορολογική Διοίκηση (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα) ληξιπρόθεσμων, έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών). Στις οφειλές αυτές συγκαταλέγονται και τυχόν οφειλές υπέρ τρίτων (Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.), εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά.

2. Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν, εφόσον αιτηθεί ο οφειλέτης:

α) οι βεβαιωμένες, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή και

β) οι βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες, έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οφειλές ή δόσεις οφειλών σύμφωνα με τη νέα τροποποίηση.

Επισήμανση:

– Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες των μία βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο αιτών δύναται να επιλέξει, κατά την ημερομηνία της αίτησης, την υπαγωγή στη ρύθμιση μιας ή περισσοτέρων εξ’ αυτών ή δόσεων αυτών.

Με τη νέα τροποποίηση ο οφειλέτης δύναται να υπαγάγει τις νέες οφειλές του στη Φορολογική Διοίκηση σε πρόγραμμα τμηματικής καταβολής πριν λήξει η νόμιμη προθεσμία καταβολής τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013.

Υπενθυμίζεται ότι σχετική δυνατότητα παρέχεται ήδη με τη ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) για όσες οφειλές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του (σχετ. Απόφαση Αναπληρωτή ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1273/30.12.2015, όπως ισχύει.).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην Απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1112/21.5.2013 (1237 Β’), όπως ισχύει, και στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1172/2013.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ
Γεώργιος Πιτσιλής

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Αριθμ.: 2/4424/0004 Σύσταση Συντονιστικού Οργάνου Καταπολέμησης Φορολογικού Εγκλήματος.

Αριθμ.: 2/4424/0004
Σύσταση Συντονιστικού Οργάνου Καταπολέμησης Φορολογικού Εγκλήματος.

(ΦΕΚ Τεύχος Β’ 64/18.01.2018)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ –
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1)Τις διατάξεις των άρθρων 381-388 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και ειδικότερα του άρθρου 388.
2) Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»(Α΄ 94).
3) Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις” (Α΄ 112).
4) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5) Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
6) Το π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 136).
7) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 142).
8) Την υπ’ αριθμ. Υ30/09.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημήτριο Παπαγγελόπουλο» (Β΄ 2183).
9) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στο Υπουργείο Οικονομικών συστήνεται μικτό διυπηρεσιακό συντονιστικό όργανο με τίτλο «Συντονιστικό Όργανο Καταπολέμησης Φορολογικού Εγκλήματος».

Άρθρο 2
Σκοπός του Συντονιστικού Οργάνου είναι ο συντονισμός των ερευνών για την αποτελεσματική καταπολέμηση μείζονος απαξίας φορολογικών εγκλημάτων που βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3
Το Συντονιστικό Όργανο Καταπολέμησης Φορολογικού Εγκλήματος, απαρτίζεται από:
α) τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος με τον αναπληρωτή του ή εισαγγελικό λειτουργό, που επικουρεί τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και ορίζεται με πράξη του, ως Πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του,
β) δύο (2) εκπροσώπους της Α.Α.Δ.Ε., που ορίζονται με πράξη του Διοικητή, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους, γ) δύο (2) εκπροσώπους της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών, που ορίζονται με πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους,
δ) δύο (2) εκπροσώπους του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, που ορίζονται με πράξη του Ειδικού Γραμματέα Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, με τους αναπληρωτές τους,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, που ορίζεται με πράξη του Διευθυντή της, με τον αναπληρωτή του, και
στ) έναν (1) εκπρόσωπο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, που ορίζεται με πράξη του Προέδρου της, με τον αναπληρωτή του.
Η θητεία των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί για άλλη μια τριετία.Τα μέλη του ως άνω οργάνου έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα φορολογικών ερευνών.

Άρθρο 4
1. Οι αρμοδιότητες του Συντονιστικού Οργάνου είναι οι εξής:
α) η αποφυγή επικαλύψεων του έργου της Υπηρεσίας με το ελεγκτικό έργο της Α.Α.Δ.Ε., και των διωκτικών σωμάτων του άρθρου 3 της παρούσας,
β) η υποβολή μη δεσμευτικών προτάσεων προς τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για την προτεραιοποίηση των δράσεων της Υπηρεσίας,
γ) η παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων που αφορούν σε μείζονος ποινικής απαξίας φορολογικά εγκλήματα και οποιαδήποτε άλλα συναφή οικονομικά εγκλήματα που βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε η παρακολούθηση της έγκαιρης διαβίβασης των πορισματικών εκθέσεων στην Α.Α.Δ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας για την ολοκλήρωση των φορολογικών ελέγχων,και της σύνταξης των σχετικών μηνυτήριων αναφορών, και
δ) η αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών, στο μέτρο που αυτή επιτρέπεται με βάση το άρθρο 382 του ν. 4512/2018.
2. Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος εποπτεύει την λειτουργία του συντονιστικού οργάνου και δύναται να λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις του για την προτεραιοποίηση δράσεων της υπηρεσίας σε υποθέσεις που βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, το συντονιστικό όργανο δεν επεμβαίνει στις διαδικασίες επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο της Α.Α.Δ.Ε.

Άρθρο 5
1. Το Συντονιστικό Όργανο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα, έκτακτα δε σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία για την συζήτηση θεμάτων επείγουσας φύσης.
2. Μια φορά ανά εξάμηνο, με πρόσκληση του Προέδρου του συντονιστικού οργάνου, οι επικεφαλής των Σωμάτων, των Υπηρεσιών και των Αρχών που μετέχουν στο συντονιστικό όργανο, λαμβάνουν μέρος σε συνεδρίαση του οργάνου με σκοπό την ενίσχυση του συντονισμού των ερευνών για την αποτελεσματική καταπολέμηση των φορολογικών εγκλημάτων μείζονος απαξίας.
3. Ο Πρόεδρος του συντονιστικού οργάνου δύναται, για την διευκόλυνση του έργου του, να δέχεται εισηγήσεις προς εξέταση και να προσκαλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους από άλλα ελεγκτικά σώματα ή αρχές.
4. Οι εισηγήσεις του συντονιστικού οργάνου και τα πρακτικά των συνεδριάσεών του γνωστοποιούνται στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.
5. Το Συντονιστικό Όργανο υποστηρίζεται γραμματειακά και διοικητικά από την Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2018

Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών
ΔΗΜΗΤΡ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΠΟΛ.1003/2018 Παροχή οδηγιών αναφορικά με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 (Φ.Ε.Κ. Α/201/22.12.2017) ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης κατά την έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2018
ΠΟΛ.1003/03-01-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β’, Γ’

Τηλέφωνα : 2103375204, 2103375815
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Fax:20103375354
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1003/2018

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 (Φ.Ε.Κ. Α/201/22.12.2017) ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης κατά την έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου».

Σε συνέχεια του Γ.Δ.Φ.Δ.1192248 ΕΞ 2017 εγγράφου του Γενικού Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης αναφορικά με την κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 49 του ν.4509/2017 (ΦΕΚ Α’ 201) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από τη ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις», παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την άμεση και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, κατά την έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 τροποποιείται η παράγραφος 17 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Δ. και ορίζεται ότι για πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που εκδίδονται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 49, ήτοι 01.01.2018, σύμφωνα με την παρ. 6 αυτού, και αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή φορολογικές υποχρεώσεις προ της εφαρμογής του Κ.Φ.Δ., επιβάλλεται αντί του πρόσθετου φόρου ανακρίβειας ή μη υποβολής δήλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, πρόστιμο που ισούται με το άθροισμα του προστίμου που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 58, 58Α παρ.2 ή 59 του Κ.Φ.Δ., κατά περίπτωση, πλέον του τόκου που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα, υπολογιζόμενου για τη χρονική περίοδο από 1.1.2014 έως την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού, εφόσον το άθροισμα αυτό συνεπάγεται την επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογούμενου.

Για την παραπάνω σύγκριση, στο προαναφερόμενο άθροισμα υπολογίζεται το ποσό που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 58, 58Α παρ.2 ή 59 του Κ. Φ.Δ., κατά περίπτωση, ανεξάρτητα από το εάν το πρόστιμο που προβλέπεται με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. για τις παραβάσεις της μη υποβολής δήλωσης των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, είναι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 62 Κ. Φ.Δ., μεγαλύτερο του προκύπτοντος με βάση τις διατάξεις των άρθρων 58, 58Α παρ.2 ή 59 του Κ.Φ.Δ..

Σημειώνεται ότι στην έκθεση ελέγχου γίνεται αναφορά και αιτιολογείται η εφαρμογή του καθεστώτος επιεικέστερης μεταχείρισης του φορολογουμένου, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4509/2017. Σε κάθε περίπτωση μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ.

Επισημαίνεται ότι και για τις πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που κατά την έναρξη ισχύος της διάταξης έχουν εκδοθεί και δεν έχουν κοινοποιηθεί, παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 για την επιεικέστερη κύρωση, μετά την κοινοποίησή τους στον φορολογούμενο.

Επί των εκκρεμών υποθέσεων της παραγράφου 2, η εφαρμογή της επιεικέστερης κύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη αυτή, λαμβάνει χώρα με βάση απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή απόφαση των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Περαιτέρω, με την παράγραφο 3 παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων για την επιεικέστερη κύρωση σε όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 2, με την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος υποβάλει στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας που εξέδωσε την πράξη προσδιορισμού του φόρου αίτηση – ανέκκλητη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής της πράξης ή της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή του δικαστηρίου κατά την ειδικότερα οριζόμενη διαδικασία στην παράγραφο αυτή. Ευνόητο είναι ότι για τις περιπτώσεις αυτές ο φορολογούμενος δεν επιθυμεί τη συνέχιση της δίκης ή την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του, ως προς το κύριο αντικείμενο αυτής.

Εν προκειμένω, εφιστάται η προσοχή στους Προϊστάμενους των αρμοδίων υπηρεσιών ώστε να μεριμνούν για την τήρηση των διαδικασιών που ορίζονται στο νόμο αναφορικά με την προσκόμιση από τον φορολογούμενο σχετικής βεβαίωσης από τη γραμματεία του αρμόδιου Δικαστηρίου, την αποστολή στη γραμματεία του Δικαστηρίου σχετικής βεβαίωσης για την περάτωση της διαδικασίας, κ.λπ..

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε παραδείγματα για τον υπολογισμό της επιεικέστερης κύρωσης κατά την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Παράδειγμα 1ο

Έστω την 15.1.2018 εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου για περίπτωση μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, οικ. έτους 2013 (χρήσης 2012), η προθεσμία υποβολής της οποίας έληξε την 30.8.2013 και με την πράξη αυτή προκύπτει φόρος εισοδήματος 1.000,00 ευρώ.

Για την εφαρμογή της παρ. 17 του άρθρου 72 του ΚΦΔ, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν.4509/2017 και την επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογουμένου απαιτούνται οι εξής υπολογισμοί :

α) Ποσοστό πρόσθετου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2523/1997 (λόγω μη υποβολής δήλωσης) : 53μήνες Χ 2,5% = 132,5% , περιοριζόμενο, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997 σε 120%. Επομένως το ποσό του πρόσθετου φόρου του ν. 2523/1997 ανέρχεται σε:
1.000,00 Χ 120% = 1.200,00 ευρώ. (α)

β) Ποσοστό προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017, ως άθροισμα του ποσοστού του προστίμου της παρ. 2 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Δ. (50%) πλέον του ποσοστού του τόκου του άρθρου 53 του ΚΦΔ, υπολογιζόμενου από 01.01.2014 έως 15.01.2018 (0,73% Χ 49μήνες= 35,77%), ήτοι: 50% + 35,77% = 85,77% και επομένως το ποσό του προστίμου της παρ. 17 του άρθρου 72 του ΚΦΔ, ανέρχεται σε :
(1.000,00 Χ 50%) + (1.000,00 X 35,77%) = 500,00 + 357,70 = 857,70 ευρώ. (β)

γ) Από τη σύγκριση μεταξύ των ανωτέρω (α) και (β) προκύπτει ότι, λόγω μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θα επιβληθεί το πρόστιμο των 857,70 ευρώ, ως επιεικέστερη κύρωση.

Τα ανωτέρω αποτυπώνονται στο «ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 49 ν.4509/2017» της αριθμ. ΠΟΛ.1214/2017 (Β’ 4618) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ως εξής :

Παράδειγμα 2ο

Έστω ότι την 15.1.2018 εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. για περίπτωση υποβολής ανακριβούς περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., περιόδου Ιουλίου 2013, η προθεσμία υποβολής της οποίας έληγε την 20.8.2013 και με την πράξη αυτή προκύπτει διαφορά φόρου 2.000,00 ευρώ.

Για την εφαρμογή της παρ. 17 του άρθρου 72 του ΚΦΔ και την επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογουμένου απαιτούνται οι εξής υπολογισμοί:

α) Ποσοστό πρόσθετου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2523/1997 (λόγω υποβολής ανακριβούς δήλωσης Φ.Π.Α.):
53μήνες Χ 3% = 159% , περιοριζόμενο, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997 σε 120% και επομένως το ποσό του πρόσθετου φόρου του ν. 2523/1997 ανέρχεται σε 2.000,00 Χ 120% = 2.400,00 ευρώ. (α)

β) Ποσοστό προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 72 του ΚΦΔ, ως άθροισμα του ποσοστού του προστίμου της παρ. 2 του άρθρου 58Α του Κ.Φ.Δ. (50%) πλέον του ποσοστού του τόκου του άρθρου 53 του ΚΦΔ, υπολογιζόμενου από 01.01.2014 έως 15.01.2018 (0,73% Χ 49μήνες= 35,77%), ήτοι : 50% + 35,77% = 85,77% και επομένως το ποσό του προστίμου της παρ. 17 του άρθρου 72 του ΚΦΔ, ανέρχεται σε: (2.000,00 Χ 50%) + (2.000,00 Χ 35,77%) = 1.000,00 +715,40= 1.715,40 ευρώ. (β)

γ) Από τη σύγκριση μεταξύ των ανωτέρω (α) και (β) προκύπτει ότι, λόγω υποβολής ανακριβούς περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. θα επιβληθεί το πρόστιμο των 1.715,40 ευρώ, ως επιεικέστερη κύρωση.

Τα ανωτέρω αποτυπώνονται στο «ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 49 ν.4509/2017» της αριθμ. ΠΟΛ.1214/2017 (Β’ 4618) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ως εξής :

Παράδειγμα 3ο

Έστω την 15. 2.2018 εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Μ.Υ. για περίπτωση μη υποβολής προσωρινής δήλωσης Φ.Μ.Υ., μηνός Φεβρουαρίου 2013, η προθεσμία υποβολής της οποίας έληγε την 28.03.2013 και με την πράξη αυτή προκύπτει φόρος 1.000,00 ευρώ.

Για την εφαρμογή της παρ. 17 του άρθρου 72 του ΚΦΔ και την επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογουμένου απαιτούνται οι εξής υπολογισμοί:

α) Ποσοστό πρόσθετου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2523/1997 (λόγω μη υποβολής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου) : 59μήνες Χ 3,5% = 206,5%, περιοριζόμενο, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997 σε 120% και επομένως το ποσό του πρόσθετου φόρου του ν. 2523/1997 ανέρχεται σε 1.000,00 ευρώ Χ 120% = 1.200,00 ευρώ. (α)

β) Ποσοστό προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 72 του ΚΦΔ, ως άθροισμα του ποσοστού του προστίμου της παρ. 1 του άρθρου 59 του Κ.Φ.Δ. (50%) πλέον του ποσοστού του τόκου του άρθρου 53 του ΚΦΔ, υπολογιζόμενου από 01.01.2014 έως 15.02.2018 (0,73% Χ 50μήνες= 36,50%), ήτοι: 50% + 36,50% = 86,50% και επομένως το ποσό του προστίμου της παρ. 17 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Δ. ανέρχεται σε: (1.000,00 Χ 50%)+ (1.000,00 Χ 36,50%) = 500,00 + 365,00 = 865,00 ευρώ. (β)

γ) Από τη σύγκριση μεταξύ των ανωτέρω (α) και (β) προκύπτει ότι λόγω μη υποβολής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου θα επιβληθεί το πρόστιμο των 865,00 ευρώ, ως επιεικέστερη κύρωση.

Τα ανωτέρω αποτυπώνονται στο «ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 49 ν.4509/2017» της αριθμ. ΠΟΛ.1214/2017 (Β’ 4618) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ως εξής:

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Αριθμ. ΣΔΟΕ Δ.ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. 00632 ΕΞ 2017 Μεταφορά υποθέσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αριθμ. ΣΔΟΕ Δ.ΣΤΡ. ΣΧΕΔ. 00632 ΕΞ2017 ΕΜΠ

(ΦΕΚ Β’ 4333/12-12-2017)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141) «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών – μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις».

β) Της υποπαραγράφου Δ7 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

γ) Των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

δ) Των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

ε) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως αυτό ισχύει.

δ) Του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

στ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄210).

ζ) Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β΄3696/2016).

η) Του άρθρου 5 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απόρρητα» του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

θ) Την με αριθμ. ΕΜΠ 2238/25.7.2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄2713/02-08-2017) «Μεταφορά υποθέσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων».

2. Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε βάσει της Α.Υ.Ο ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.00022 14ΕΞ2016/02-09-2016 (ΦΕΚ Β΄2773) σχετικά με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης των ταυτοποιημένων υποθέσεων από τις αρμόδιες Δ/νσεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

3. Το με αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ3605/10-11-2017 εμπιστευτικό έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ ΣΔΟΕ και το με αριθμ. πρωτ. ΔΕΛΑ157408ΕΞ2017ΕΜΠ/29-11-2017 εμπιστευτικό έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με συνημμένο το ηλεκτρομαγνητικό μέσο (CD) κρυπτογραφημένο και προσυπογεγραμμένο και από τις δύο υπηρεσίες.

4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την μεταφορά οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (8.570) υποθέσεων από τη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτές καταγράφονται στο προσαρτώμενο κρυπτογραφημένο και προσυπογεγραμμένο ηλεκτρομαγνητικό μέσο (CD), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4410/2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2017

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΠΟΛ.1190/2017 Κοινοποίηση της αριθ. 254/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση οριστικού προσδιορισμού φόρου

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2017
ΠΟΛ.1190/01-12-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103375207
Fax: 2103375354
E-Mail: [email protected]

ΠΟΛ 1190/2017

Θέμα: «Κοινοποίηση της αριθ. ΝΣΚ 254/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση οριστικού προσδιορισμού φόρου»

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την με αριθ. ΝΣΚ 254/2017 Γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Με την εν λόγω γνωμοδότηση έγινε, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της, δεκτό ότι, προκειμένου περί χρήσεων που δεν προτεραιοποιούνται προς έλεγχο και έκδοση πράξεως διορθωτικού προσδιορισμού, λόγω παραγραφής του δικαιώματος προς επιβολή του φόρου κλπ, δεν είναι εκ των πραγμάτων δυνατή η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς από τα όργανα της φορολογικής διοίκησης, αφού για τις υποθέσεις αυτές δεν πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος και να εκδοθεί οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς και την εν συνεχεία άσκηση της ποινικής δίωξης.

Συνημμένα: Η αριθ. 254/2017 Γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΠΟΛ.1189/2017 Εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου στις πράξεις στις οποίες συμβάλλεται ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία

Αθήνα, 28/11/2017
ΠΟΛ.1189/28-11-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2- 4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 Αθήνα
Πληροφορίες : Ο. Κολοβού, Ν. Ζωγραφάκης
Τηλέφωνο : 210 3642922,210 3602480
Fax : 210 3645413
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

ΠΟΛ 1189/2017

Θέμα: «Εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου στις πράξεις στις οποίες συμβάλλεται ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία »

Με αφορμή προφορικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα διευκρινίζονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1α του Κώδικα Νόμων Τελών Χαρτοσήμου ( Π.Δ. της 28 Ιουλίου 1931 όπως ισχύει) ορίζεται ότι κάθε σύμβαση, οποιουδήποτε αντικειμένου, συναπτόμενη μεταξύ εμπόρων, μεταξύ εμπόρου και εμπορικής εταιρείας πάσης φύσεως, μεταξύ εμπορικών εταιρειών πάσης φύσεως, η οποία αφορά αποκλειστικά την από αυτούς ασκούμενη εμπορία, και μεταξύ τρίτου εν γένει και ανώνυμης εταιρείας, υπόκεινται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου σύμφωνα με το άρθρο 14 του ιδίου νόμου, με συντελεστή 2,4% (χαρτόσημο πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου).

Σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 2 του ν.3190/1955 (ΦΕΚ Α’ 91/16.04.1955) “Περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης” οι διατάξεις του Κώδικα περί τελών χαρτοσήμου οι οποίες προβλέπουν μειωμένο φορολογικό συντελεστή για τις ανώνυμες εταιρείες εφαρμόζονται αναλόγως και επί των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86/11.04.2012) “Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις” εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, η οποία είναι εκ του νόμου εμπορική και έχει νομική προσωπικότητα. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 116 παρ. 11 του ν.4072/2012 “Προσαρμογή στις γενικές διατάξεις” προβλέπεται πως οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) εφαρμόζονται και στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες (Ι.Κ.Ε.).

Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, οι ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν.Τ.Χ. για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) εφαρμόζονται και στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες (Ι.Κ.Ε.).

Παράδειγμα:

1. Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συμβάλλεται σε δανειακή σύμβαση με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πλην του Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων και Ν.Π.Δ.Δ.. Για την πράξη αυτή οφείλεται χαρτόσημο με συντελεστή 2,4% (χαρτόσημο πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΠΟΛ.1144/2017 Προσδιορισμός των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 2 δεύτερο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α΄ 190

Αριθμ. ΠΟΛ.1144/21.9.2017

(ΦΕΚ Β 3477/4.10.2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) Του άρθρου πέμπτου, παρ. 2 του ν. 4428/2016 (Α΄ 190) «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις εφαρμογής», σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου πρώτου του ίδιου νόμου και ιδίως το Τμήμα 1 περίπτ. η’, Τμήμα 3 παρ. 3 και το Τμήμα 7 παρ. 1 περίπτ. α’ και παρ. 2.1 της κυρωθείσας με το άρθρο αυτό Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ).
  β) Του άρθρου 28, παρ. 3 και 6 και του άρθρου 32 παρ. 1 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα (Σύμβαση), όπως τροποποιήθηκε με το από 2010 Πρωτόκολλο Τροποποίησής της και κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4153/2013 (Α΄ 116) «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), με τα συναφή Παραρτήματα Α’ και Β’ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής».
  γ) Του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
 2. Την αριθμ. ΠΟΛ.1135/2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016» (Β΄ 3053).
 3. Τον από Αύγουστο 2017 κατάλογο του ΟΟΣΑ με τις δικαιοδοσίες που έχουν δεσμευθεί για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) με πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών το 2017 και το 2018.
 4. Τον κατάλογο της Γραμματείας Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης σχετικά με τις Αρμόδιες Αρχές που έχουν υπογράψει την ΠΣΑΑ και μεταξύ των οποίων αυτή η Συμφωνία είναι σε ισχύ και εφαρμογή (Παράρτημα Ε’ της Συμφωνίας), όπως δημοσιεύθηκε και αναθεωρήθηκε στον ιστότοπο του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Τμήματος 7 παρ. 2.2 της ίδιας Συμφωνίας, σε συνδυασμό με τις Γνωστοποιήσεις του Τμήματος 7 παρ. 1 των άλλων Δικαιοδοσιών, όπως γνωστοποιήθηκαν από τον ΟΟΣΑ στην Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας και την σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία με τον ΟΟΣΑ, έως την 31.8.2017.
 5. Τον από 29.6.2017 κατάλογο της Γραμματείας Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης σχετικά με το καθεστώς των δικαιοδοσιών που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση ως προς την ημερομηνία έναρξης ισχύος της.
 6. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968).
 7. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116/23.9.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
  Υπουργών και Υφυπουργών».
 8. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210/5.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 9. Την απόφαση με αριθμό ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (Β΄ 3696/15.11.2016) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
 10. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (Β΄ 2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
 11. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
 12. Την εισήγηση της Δ/νσης ΔΟΣ της ΑΑΔΕ ως αρμόδιας αρχής δυνάμει του άρθρου δεύτερου, παρ. 1 του ν. 4428/2016.
 13. Την ανάγκη ρύθμισης όλων των σχετικών θεμάτων προκειμένου να εφαρμοστεί ομαλά και απρόσκοπτα το πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.
 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

  αποφασίζουμε:

  Άρθρο 1
  Ημερομηνίες έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση

Οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος και εφαρμογής της ΠΣΑΑ μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Αρμόδιων Αρχών καθεμίας από τις άλλες Δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παρόντος δυνάμει του Τμήματος 7 παρ. 1 περίπτ. α’ και 2.1, σε συνδυασμό με το Τμήμα 1 περίπτ. η’και Τμήμα 3 παρ. 3 της ΠΣΑΑ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4428/2016, ορίζονται ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (ΠΣΑΑ) ΣΕ ΔΙΜΕΡΗ ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ
α/α Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα Ονομασία Δικαιοδοσίας στην αγγλική γλώσσα Ημερομηνία έναρξης ισχύος και εφαρμογής της ΠΣΑΑ Έτος αναφορικά με το οποίο διενεργείται η πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών
1 Ανγκουίλα Anguilla 5 Μαΐου 2017 2016
2 Αργεντινή Αrgentina 22 Δεκεμβρίου 2016 2016
3 Αυστραλία Australia 22 Δεκεμβρίου 2016 2017
4 Μπαρμπάντος Barbados * 2017
5 Μπελίζε Belize 7 Αυγούστου 2017 2017
6 Βερμούδες Bermuda 22 Δεκεμβρίου 2016 2016
7 Βραζιλία Brazil 5 Μαΐου 2017 2017
8 Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι British Virgin Islands 22 Δεκεμβρίου 2016 2016
9 Καναδάς Canada 5 Μαΐου 2017 2017
10 Νήσοι Κάιμαν Cayman Islands 22 Δεκεμβρίου 2016 2016
11 Κίνα China 7 Αυγούστου 2017 2017
12 Κολομβία Colombia 22 Δεκεμβρίου 2016 2016
13 Νήσοι Κουκ Cook Islands 1 Ιανουαρίου 2018** 2018
14 Κόστα Ρίκα Costa Rica 7 Αυγούστου 2017 2017
15 Φερόες Νήσοι Faroe Islands 22 Δεκεμβρίου 2016 2016
16 Γροιλανδία Greenland 22 Δεκεμβρίου 2016 2017
17 Γκέρνζι Guernsey 22 Δεκεμβρίου 2016 2016
18 Ισλανδία Iceland 22 Δεκεμβρίου 2016 2016
19 Ινδία India 22 Δεκεμβρίου 2016 2016
20 Ινδονησία Indonesia 7 Αυγούστου 2017 2017
21 Νήσος του Μαν Isle of Man 22 Δεκεμβρίου 2016 2016
22 Ιαπωνία Japan 5 Μαΐου 2017 2017
23 Τζέρζι Jersey 22 Δεκεμβρίου 2016 2016
24 Νότια Κορέα Korea 22 Δεκεμβρίου 2016 2016
25 Μαλαισία Malaysia 1 Ιανουαρίου 2018 2018
26 Mαυρίκιος Μauritius 22 Δεκεμβρίου 2016 2017
27 Μεξικό Mexico 22 Δεκεμβρίου 2016 2016
28 Μοντσεράτ Montserrat 22 Δεκεμβρίου 2016 2016
29 Ναουρού Nauru * 2017
30 Κάτω Χώρες    (σχετικά με τις νήσους Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα) Netherlands (in respect to BQ ISO code territories: the islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba) 22 Δεκεμβρίου 2016 2016
31 Νέα Ζηλανδία New Zealand 7 Αυγούστου 2017 2017
32 Νορβηγία Norway 22 Δεκεμβρίου 2016 2016
33 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες Saint Vincent and the Grenadines 1 Ιανουαρίου 2017 2017
34 Σαμόα Samoa 7 Αυγούστου 2017 2017
35 Σεϋχέλλες Seychelles 22 Δεκεμβρίου 2016 2016
36 Σινγκαπούρη Singapore 7 Αυγούστου 2017 2017
37 Νότια Αφρική South Africa 22 Δεκεμβρίου 2016 2016
38 Νήσοι Τερκ και Κάικος Turks and Caicos Islands 22 Δεκεμβρίου 2016 2016
39 Ουρουγουάη Uruguay 5 Μαΐου 2017 2017

 

* Η εν λόγω δικαιοδοσία πληροί τις προϋποθέσεις του Τμήματος 7. παρ. 2.1 της ΠΣΑΑ, αλλά δεν έχει συμπεριληφθεί, έως την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, στον κατάλογο που τηρεί η Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης, δυνάμει του Τμήματος 7 παρ. 2.2 της ΠΣΑΑ.
** Ημερομηνία κατά την οποία η ΠΣΑΑ θα τεθεί σε ισχύ και εφαρμογή για την εν λόγω δικαιοδοσία, δυνάμει του Τμήματος 7 παρ. 2.1 αυτής. Δεν έχει συμπεριληφθεί, έως την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, στον κατάλογο που τηρεί η Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης, δυνάμει του Τμήματος 7 παρ. 2.2 της ΠΣΑΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛ Β 1133271 ΕΞ 2017 Οδηγίες διενέργειας μερικού ελέγχου για την επίσπευση της διαδικασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1133271 ΕΞ2017/12-09-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ και Β’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας: 101 84, Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103375188
Fax: 2103375354
e-mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διενέργειας μερικού ελέγχου για την επίσπευση της διαδικασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

Για την επίσπευση της διαδικασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κερδοσκοπικού χαρακτήρα στις περιπτώσεις υποθέσεων για τις οποίες απαιτείται έλεγχος πριν την επιστροφή του φόρου (σχετ. Απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1287/30.12.2013, όπως ισχύει), παρέχονται οδηγίες για τη διενέργεια μερικών ελέγχων προκειμένου να ολοκληρώνονται οι εν λόγω έλεγχοι εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

Για τις υποθέσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος που έχουν επιλεγεί για έλεγχο, εξαιρουμένων αυτών που έχουν κάνει διακοπή εργασιών ή βρίσκονται σε διαδικασία πτώχευσης ή εκκαθάρισης, παρατίθενται, για ενημέρωσή σας και ενιαία εφαρμογή, οι κάτωθι ελεγκτικές επαληθεύσεις που θα διενεργούνται κατ’ ελάχιστο.

Ι. Γενικές ελεγκτικές επαληθεύσεις

Ανεξάρτητα από το λογιστικό σύστημα (μέθοδοι, διαδικασίες και λογιστικά αρχεία κατά ΕΛΠ) που χρησιμοποιεί η οντότητα για την καταχώρηση των συναλλαγών και γεγονότων, καθώς και για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κρίνεται απαραίτητο να διενεργούνται οι ακόλουθες ελεγκτικές επαληθεύσεις, για το φορολογικό έτος/διαχειριστική περίοδο που αφορά η εντολή ελέγχου:

1. Έλεγχος υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ.

Πέραν του φορολογικού έτους/διαχειριστικής περιόδου που αφορά η εντολή ελέγχου, ελέγχεται εάν έχουν υποβληθεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος/διαχειριστική περίοδο, που αφορά το αίτημα επιστροφής φόρου και μέχρι την ημερομηνία έναρξης των ελεγκτικών επαληθεύσεων.

2. Έλεγχος λογιστικών αρχείων (βιβλίων).

Ελέγχεται εάν τα δεδομένα των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) έχουν μεταφερθεί επακριβώς στις οικείες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Ειδικότερα για το ΦΠΑ και τους παρακρατούμενους φόρους (Φόρος Μισθωτής Εργασίας, Φόρος Δικαιωμάτων, Φόρος Αμοιβών Διοίκησης, κ.λπ.) ελέγχεται η συμφωνία των ποσών απόδοσης/εκκαθάρισης ΦΠΑ και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, όπως προκύπτουν από τα μηνιαία Ισοζύγια Γενικού και Αναλυτικών Καθολικών (διπλογραφικά βιβλία) ή από τις στήλες παρακολούθησης των πάσης φύσεως φόρων και τελών (απλογραφικά βιβλία), με τα αντίστοιχα ποσά των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί,

3. Έλεγχος προσδιορισμού φορολογητέων κερδών.

Ελέγχεται εάν τα λογιστικά κέρδη και τα φορολογικά κέρδη του νομικού προσώπου, όπως αυτά απεικονίζονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκύπτουν ορθώς από τη λογιστική και φορολογική βάση αντίστοιχα (βάσει των δεδομένων των λογιστικών αρχείων). Ειδικότερα, ελέγχεται εάν για τις προκύπτουσας προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης έχουν εφαρμοστεί ορθά οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

4. Έλεγχος αφορολόγητων εσόδων.

Ελέγχεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις και υφίστανται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τα τυχόν δηλωθέντα αφορολόγητο ποσά εσόδων (ενδοομιλικά μερίσματα, κεφαλαιακά κέρδη, υπεραξία, κ,λπ.). Για παράδειγμα, ελέγχεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1039/26.1.2015 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. για την εφαρμογή του άρθρου 48 ν. 4172/2013 περί απαλλαγής ενδοομιλικών μερισμάτων από το φόρο εισοδήματος.

5. Έλεγχος μεταφοράς φορολογικών ζημιών.

Όταν στο ελεγχόμενο φορολογικό έτος/διαχειριστική περίοδο δηλώνεται ζημία παρελθουσών χρήσεων, εξετάζεται αν αυτή μεταφέρθηκε σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, λαμβανομένου υπόψη και των διατάξεων περί παραγραφής του εν λόγω δικαιώματος.

II. Ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις

1. Έλεγχος δικαιολογητικών απόδοσης των φόρων που παρακρατήθηκαν ή καταβλήθηκαν στο ελεγχόμενο φορολογικά έτος/διαχειριστική περίοδο.

Ειδικότερα ελέγχεται αν υφίστανται:

1.1 Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του φόρου που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε στην ημεδαπή,

1.2 Τα δικαιολογητικά του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1026/22.1.2014 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.

1.3 Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του φόρου που καταβλήθηκε ή/και παρακρατήθηκε για εισπραττόμενα μερίσματα ημεδαπής μητρικής εταιρείας από ημεδαπή ή αλλοδαπή θυγατρική της, με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.4 Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του φόρου που παρακρατήθηκε για εισπραττόμενα μερίσματα ή κέρδη ημεδαπής μητρικής εταιρείας από αλλοδαπή θυγατρική της, με έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός Ε.Ε.).
Ευνόητο είναι ότι το προς επιστροφή ποσό του φόρου εισοδήματος μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που δεν καλύπτεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και η επιστροφή διενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της Διοίκησης.

2. Έλεγχος παραβατικότητας

Ελέγχεται αν, για το προηγούμενο φορολογικό έτος/διαχειριστική περίοδο που προκύπτει επιστροφή φόρου και μέχρι την ημερομηνία έναρξης των ελεγκτικών επαληθεύσεων, υφίστανται:

2.1 Φορολογικές παραβάσεις που αφορούν:

• Έκδοση πλαστών ή έκδοση και λήψη εικονικών (μερικώς ή ολικώς) ή νόθευση φορολογικών στοιχείων,

• Μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση στοιχείων ή καταχώρηση ανύπαρκτης αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου,

• Παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 13 και 13Α του ν.2523/1997, σχετικά με τις κυρώσεις αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων και την επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης,

• Παραβίαση ή παραποίηση φορολογικών μηχανισμών,

• Μη τήρηση των προβλεπόμενων από τις οικείες διατάξεις ανά χρήση, βιβλίων, λογιστικών αρχείων πρωτογενών καταχωρίσεων.

2.2 Δελτία πληροφοριών, εκθέσεις ελέγχου από άλλες Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα, Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ΣΔΟΕ, Οικονομική Αστυνομία ή άλλα έγγραφα, που υφίστανται στην Υπηρεσία.

2.3 Παρατηρήσεις στα πιστοποιητικά και στις εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης, στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα έχει ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές και γενικά αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρείες.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υφίστανται φορολογικές παραβάσεις της ως άνω περίπτωσης 2.1 ή αυτές προκύπτουν αναμφισβήτητα από την έρευνα των αναφερόμενων στις περιπτώσεις 2.2 και 2.3, ο αρμόδιος Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. υποχρεούται στη διενέργεια περαιτέρω ελεγκτικών επαληθεύσεων πριν την επιστροφή,

Για όλες εν γένει τις λοιπές περιπτώσεις που απαιτείται η διενέργεια περαιτέρω ελεγκτικών επαληθεύσεων για την επιστροφή φόρου εισοδήματος, αυτές θα ορίζονται από τον Προϊστάμενο της ελεγκτικής υπηρεσίας από κοινού με τον υποδιευθυντή ελέγχου και τον επόπτη, ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε υπόθεσης και τον οικείο φάκελο του φορολογούμενου, για τις οποίες θα γίνεται ρητή αναφορά στη σχετική έκθεση που θα συντάσσεται.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΉΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΠΟΛ.1102/2017 Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας, των οργάνων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4465/2017 (Α’ 47), για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και την επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017
(ΦΕΚ 2382/Β’/13-7-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄, Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3375888, 207, 248
Fax : 210 3375354
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1102/2017

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας, των οργάνων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4465/2017 (Α΄47), για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και την επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 13Α και της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του ν. 2523/1997 (Α’ 179) «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» και τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4465/2017(Α’ 47),
β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, των υποπαραγράφων β’ και γ’ της παραγράφου 6, της περίπτωσης δδ’ της υποπαραγράφου θ’ της παραγράφου 4 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, καθώς και των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού,
γ) του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν και ειδικότερα των άρθρων 4, 25, 28, 62, 63 και της παρ. 5 του άρθρου 66 αυτού,
δ) της με αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την αριθ. ΠΟΛ.1074/2017 (Β’ 1927) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός κατηγοριών των υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, όπως αυτό προστέθηκε ως νέο άρθρο στο ν. 2523/1997 με το άρθρο 47 του ν. 4465/2017, αντί της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων».

3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και Β’ 372) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25.2.2014 (Β’478 και 558) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1101923 ΕΞ 2016/6.7.2016 (Β’ 2108) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ.».

6. Την αριθ. 1135781/4484/17.12.1997 (Β’6/19.01.1998) κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης «Τρόπος και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α’ 179) για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. πρωτ. 1106210/3960/ΔΕ – Γ’/7.11.2000 (Β’ 1442) όμοια, σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη υπουργικού συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

8. Την ανάγκη καθορισμού της ειδικότερης διαδικασίας και κάθε αναγκαίου ζητήματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης του άρθρου αυτού.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων σε περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παραστατικών

Τα όργανα της φορολογικής διοίκησης επιβάλλουν κάθε φορά με πράξη τους το μέτρο της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων, εφόσον διαπιστωθούν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, κατά τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην αριθ. ΠΟΛ.1074/2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως εκάστοτε ισχύει.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται εφόσον τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 διαπιστώνονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά τη διάρκεια του οικείου ελέγχου και εφόσον πριν από την αποχώρηση αυτών από την επαγγελματική εγκατάσταση κοινοποιείται σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου.
Η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναστέλλεται:
α. άμεσα για σαράντα οκτώ (48) ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η κατά την έννοια του Κ.Φ.Δ. ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10) προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή αυτά εκδόθηκαν ανακριβώς υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ,
β. αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες, εφόσον, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης α, διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών,
γ. αμελλητί για δέκα (10) ημέρες, κάθε φορά που εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης β, διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

Άρθρο 2
Διαδικασία εφαρμογής του μέτρου της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων σε περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παραστατικών

Για τους σκοπούς εφαρμογής του μέτρου της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων οι Προϊστάμενοι των Φορολογικών Περιφερειών, των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και των Δ.Ο.Υ. ή οι οριζόμενοι από αυτούς υπάλληλοι τελούν σε διαρκή ετοιμότητα όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας και μεριμνούν κάθε φορά που καθίσταται αναγκαία η παρέμβαση τους για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης.
Με το πέρας του διενεργούμενου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ελέγχου και εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις που επισύρουν την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης κοινοποιείται σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και αναγράφεται από τα ελεγκτικά όργανα ότι οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις μπορεί να επισύρουν την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997.
Μετά από τη διαπίστωση των ανωτέρω οριζομένων, τα όργανα που διενεργούν τον έλεγχο ενημερώνουν άμεσα τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους, τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία συντρέχουν οι διαπιστώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ. καθώς και τον Προϊστάμενο της Φορολογικής Περιφέρειας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η προαναφερθείσα Δ.Ο.Υ..
Η ειδική εντολή ελέγχου για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης εκδίδεται «Με εντολή Διοικητή» από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης για την οποία συντρέχουν οι διαπιστώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ.. Το ίδιο όργανο, εκδίδει κατά την ημέρα έκδοσης της ειδικής εντολής και την κατά περίπτωση πράξη αναστολής λειτουργίας, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του ελέγχου. Για την εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο της Φορολογικής Περιφέρειας σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο οποίος και εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης.
Στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι διαπιστώσεις που επισύρουν την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης για σαράντα οκτώ (48) ώρες, με την ως άνω πράξη ορίζεται η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης και προσδιορίζεται ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του μέτρου σε ώρα εντός της ημέρας έκδοσης της πράξης, καθώς και ο σχετικός χρόνος λήξης. Εξαιρετικά, εφόσον δεν καθίσταται δυνατή η εφαρμογή του μέτρου αναστολής λειτουργίας άμεσα σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, καθώς και σε περιπτώσεις που ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του μέτρου δεν συμπίπτει με ώρες λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, το μέτρο εφαρμόζεται κατόπιν νέου προσδιορισμού του χρόνου έναρξης εφαρμογής του, αμέσως μόλις καταστεί δυνατό, σε ώρες λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, με σχετική επισημείωση του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή του οριζομένου από αυτόν υπαλλήλου, επί της εκδοθείσας πράξης αναστολής λειτουργίας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οριζομένων στην παρούσα απόφαση. Ο αρμόδιος σύμφωνα με τα ανωτέρω Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή ο εξουσιοδοτούμενος από αυτόν υπάλληλος γνωστοποιεί στην οικεία Αστυνομική αρχή την πράξη αναστολής λειτουργίας για σαράντα οκτώ (48) ώρες. Αντίγραφο της πράξης αναστολής λειτουργίας επιδίδεται στον υπόχρεο κατά τη διαδικασία σφράγισης ή αμέσως μόλις αυτό καταστεί δυνατό.
Στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι διαπιστώσεις που επισύρουν την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης για ενενήντα έξι (96) ώρες ή για δέκα (10) ημέρες, με την πράξη αναστολής λειτουργίας ορίζεται το κατά περίπτωση χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης. Η πράξη της αναστολής λειτουργίας κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στον υπόχρεο και στην οικεία Αστυνομική αρχή μαζί με έγγραφη ειδοποίηση του Προϊσταμένου της αρμόδιας ως άνω Δ.Ο.Υ. για τον ακριβή χρόνο εφαρμογής του μέτρου. Η αναστολή λειτουργίας στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της πράξης αναστολής λειτουργίας και της έγγραφης ειδοποίησης για το χρόνο εκτέλεσης αυτής.

Άρθρο 3
Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων σε περίπτωση παρεμπόδισης της διενέργειας του φορολογικού ελέγχου

Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην αριθ. ΠΟΛ.1074/2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως εκάστοτε ισχύει, σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια κάθε είδους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλών κατά των ελεγκτικών οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αναστέλλεται μέχρι ένα (1) μήνα με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου στην οποία αφορά ο έλεγχος.
Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις αναστολής λειτουργίας, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, κοινοποιείται στον υπόχρεο σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και αναγράφεται από τα ελεγκτικά όργανα ότι οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις μπορεί να επισύρουν την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997. Το εν λόγω σημείωμα επέχει και θέση κλήσης προς ακρόαση ως προς το μέτρο της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997. Οι έγγραφες απόψεις του υπόχρεου υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από την επίδοση του σημειώματος διαπιστώσεων.
Οι υπάλληλοι που διενεργούν τον έλεγχο είναι αρμόδιοι για την υπογραφή του σημειώματος διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου με κλήση προς ακρόαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Η απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στον υπόχρεο και στην οικεία Αστυνομική αρχή από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διαπιστώνονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ. Μαζί με την απόφαση επιδίδεται στον υπόχρεο και έγγραφη ειδοποίηση του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ. για τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης της απόφασης. Η αναστολή λειτουργίας δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης και της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για το χρόνο εκτέλεσης αυτής.
Η τυχόν αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο δεν εμποδίζει την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997.

Άρθρο 4
Διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης επαγγελματικών εγκαταστάσεων

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή ο εξουσιοδοτούμενος από αυτόν υπάλληλος, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διαπιστώνονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ., είναι αρμόδιοι να υπογράφουν το πρακτικό σφράγισης και αποσφράγισης, για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων.
Για τη σφράγιση της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου επαγγελματία ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή ο εξουσιοδοτούμενος από αυτόν υπάλληλος ζητά τη συνδρομή της Αστυνομικής αρχής ή κάθε άλλης αρμόδιας αρχής.
Κατά τη διαδικασία της σφράγισης, που ενεργείται από αστυνομικό υπάλληλο με την σύμπραξη του ως άνω Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του εξουσιοδοτούμενου από αυτόν υπαλλήλου, τοποθετείται στην κεντρική είσοδο της επαγγελματικής εγκατάστασης ταινία με τον τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. και την ένδειξη στην ελληνική γλώσσα «σφραγίσθηκε μέχρι……..(ημερομηνία – ώρα), βάσει της αριθ………απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε ή της με αριθ………..πράξης αναστολής λειτουργίας, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της αριθ……….Ειδικής Εντολής Ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ…………., σε εφαρμογή των διατάξεων του άθρου 13Α του ν. 2523/1997» και στην αγγλική γλώσσα «operations suspended due to tax violations».
Ειδικά, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης με σφράγιση της κεντρικής εισόδου ή και κάθε άλλης εισόδου, λαμβάνεται, σε συνεννόηση με την Αστυνομική αρχή και τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Φορολογικής Περιφέρειας για τη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ. κάθε πρόσφορο μέτρο για τον τρόπο εφαρμογής της αναστολής λειτουργίας αυτής.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 και οι παράγραφοι 3, 5, 6 και 7 της αριθ. 1135781/4484/17.12.1997 (Β’ 6/1998) κοινής υπουργικής απόφασης (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. 1106210/3960/ΔΕ – Γ’/7.11.2000 (Β’ 1442) όμοια απόφαση.

Άρθρο 5
Επιβολή αναστολής λειτουργίας σε περίπτωση παραβίασης του μέτρου αναστολής

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, που έχει επιβληθεί σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα, επιβάλλεται κάθε φορά επιπλέον αναστολή λειτουργίας αυτής για δέκα (10) ημέρες, με πράξη που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η εν λόγω επαγγελματική εγκατάσταση, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ.
Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διαπιστώνονται τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ. είναι αρμόδιος να εκδίδει την πράξη της επιπλέον αναστολής λειτουργίας. Ο Προϊστάμενος της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή ο εξουσιοδοτούμενος από αυτόν υπάλληλος είναι αρμόδιοι να υπογράφουν τα πρακτικά σφράγισης και αποσφράγισης της επαγγελματικής εγκατάστασης.
Ως παραβίαση της αναστολής νοείται η, βάσει διαπιστώσεων των οργάνων της Φορολογικής Διοίκησης ή Αστυνομικής ή άλλης δημόσιας αρχής, με οποιοδήποτε τρόπο λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης σε προσδιορισθέντα με την οικεία απόφαση ή πράξη αναστολής λειτουργίας χρόνο ή η αυθαίρετη αφαίρεση, καταστροφή ή παραποίηση των χρησιμοποιηθέντων για τη διενεργηθείσα σφράγιση μέσων.
Με την πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, προσδιορίζεται ο χρόνος της επιπλέον αναστολής λειτουργίας για δέκα (10) ημέρες, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της πράξης αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης της οποίας η σφράγιση παραβιάσθηκε και ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης.
Ο Προϊστάμενος της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή ο εξουσιοδοτούμενος από αυτόν υπάλληλος κοινοποιεί την πράξη της επιπλέον αναστολής λειτουργίας με αποδεικτικό επίδοσης στον υπόχρεο και στην οικεία Αστυνομική αρχή και ζητά τη συνδρομή της για την εφαρμογή του μέτρου.
Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 6
Επιβολή και εκτέλεση του μέτρου αναστολής λειτουργίας σε περίπτωση αλλαγής του φορέα ή διακοπής της επιχείρησης

Η τυχόν αλλαγή στη νομική μορφή ή στο πρόσωπο του φορέα της επιχείρησης ή η διακοπή της επιχείρησης, από το χρόνο διαπίστωσης μέχρι το χρόνο της εκτέλεσης της απόφασης ή της πράξης αναστολής λειτουργίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν κωλύει την επιβολή και την εκτέλεση τους, εφόσον στον ίδιο χώρο δραστηριοποιείται επιχείρηση με ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο εργασιών ή σε αυτήν συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο ένα ή περισσότερα από τα αρχικά μέλη του φορέα ή συνδεόμενα με αυτούς πρόσωπα.
Ως συνδεόμενα πρόσωπα θεωρούνται οι σύζυγοι, οι γονείς, τα παιδιά και οι συνδεόμενοι υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον φορέα της επιχείρησης στην οποία διαπιστώθηκαν τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997.

Άρθρο 7
Ειδική χρηματική κύρωση της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν.2523/1997 – Διαδικασία και τρόπος επιβολής

Με τις ίδιες προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 και του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, σε κατηγορίες υπόχρεων που προσδιορίζονται στην αριθ. ΠΟΛ.1074/2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως εκάστοτε ισχύει, αντί της αναστολής λειτουργίας επιβάλλεται, κατά περίπτωση, ειδική χρηματική κύρωση ως εξής:
α) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του α’ εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 από χίλια (1.000) έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν απλογραφικό σύστημα και από δύο χιλιάδες (2.000) έως δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα,
β) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του β’ εδαφίου της παραγράφου 1 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου από δύο χιλιάδες πεντακόσια ένα (2.501) έως τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν απλογραφικό σύστημα και από τρεις χιλιάδες πεντακόσια ένα (3.501) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα,
γ) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του γ’ εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανεξαρτήτως εφαρμογής λογιστικού συστήματος.
Στις περιπτώσεις που στην επαγγελματική εγκατάσταση στην οποία διενεργείται ο έλεγχος ασκούνται παράλληλα και δραστηριότητες κατηγοριών υπόχρεων που προσδιορίζονται στην ΠΟΛ.1074/2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως εκάστοτε ισχύει, επιβάλλεται μόνο η ειδική χρηματική κύρωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, ανεξαρτήτως της δραστηριότητας σχετικά με την οποία διαπιστώνεται η παράβαση.
Αρμόδιος για την έκδοση της πράξης επιβολής της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμων, σύμφωνα με την αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25.2.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως εκάστοτε ισχύει.
Τα όργανα που διενεργούν τον έλεγχο είναι αρμόδια να υπογράφουν το σημείωμα διαπιστώσεων και την έκθεση ελέγχου επιβολής ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997. Ως προς την προσυπογραφή και τη θεώρηση της εν λόγω έκθεσης εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25.2.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως εκάστοτε ισχύει.
Με το πέρας του διενεργούμενου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ελέγχου και εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις που επισύρουν την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης κοινοποιείται σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και αναγράφεται από τα ελεγκτικά όργανα ότι οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις μπορεί να επισύρουν την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997. Το εν λόγω σημείωμα επέχει και θέση κλήσης προς ακρόαση ως προς την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και οι έγγραφες απόψεις του υπόχρεου υποβάλλονται στην υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερών από την επίδοση του σημειώματος διαπιστώσεων, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.
Μετά τη διαπίστωση των ως άνω οριζομένων, τα όργανα που διενεργούν τον έλεγχο ενημερώνουν άμεσα τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους, τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς και τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Φορολογικής Περιφέρειας για τη Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διαπιστώνονται τα οριζόμενα που επισύρουν την επιβολή της εν λόγω ειδικής χρηματικής κύρωσης, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ.. Στη συνέχεια, τα ελεγκτικά όργανα συντάσσουν έκθεση ελέγχου επιβολής της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, η οποία διαβιβάζεται στον Προϊστάμενο της ως άνω Δ.Ο.Υ. για την έκδοση πράξης επιβολής ειδικής χρηματικής κύρωσης κατά τα ως άνω αναφερόμενα.
Η πράξη επιβολής της ειδικής χρηματικής κύρωσης κοινοποιείται στον υπόχρεο με την έκθεση ελέγχου επιβολής ειδικής χρηματικής κύρωσης.
Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, για τις πράξεις επιβολής της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 εφαρμόζονται κατά τα λοιπά αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4174/2013.

Άρθρο 8
Επιβολή του μέτρου αναστολής λειτουργίας και της ειδικής χρηματικής κύρωσης κατόπιν διενέργειας ελέγχου από μη υπαγόμενα στην Α.Α.Δ.Ε. ελεγκτικά όργανα

Σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται από όργανα μη υπαγόμενα στην Α.Α.Δ.Ε. στο πλαίσιο ελέγχων της αρμοδιότητας τους και εφόσον συντρέχει η εφαρμογή του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, τα σχετικά έγγραφα διαπίστωσης διαβιβάζονται αμελλητί στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία συντρέχουν οι διαπιστώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ.. Στις περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι επιβολής ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, τα ως άνω έγγραφα διαβιβάζονται στη συνέχεια άμεσα από τον ως άνω Προϊστάμενο στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.
Για το σημείωμα διαπιστώσεων, την ειδική εντολή ελέγχου, την πράξη ειδικής χρηματικής κύρωσης, την έκθεση ελέγχου της ειδικής χρηματικής κύρωσης, καθώς και τις εν γένει λοιπές διαδικασίες εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 1, 2, 4 και 7 της παρούσας απόφασης κατά περίπτωση, καθώς και τα οριζόμενα στα επόμενα εδάφια του παρόντος άρθρου.
Για την επιβολή του μέτρου αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διαπιστώνονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ανεξαρτήτως υπαγωγής του υπόχρεου σε ειδική Δ.Ο.Υ. εκδίδει εντολή ελέγχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης και οι υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. είναι αρμόδιοι να υπογράφουν και να κοινοποιούν το σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων.
Για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης, εκδίδει εντολή ελέγχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης και οι υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. είναι αρμόδιοι να υπογράφουν και να κοινοποιούν το σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων και να συντάσσουν την έκθεση ελέγχου επιβολής της ως άνω ειδικής χρηματικής κύρωσης.

Άρθρο 9
Λοιπά θέματα

α. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για τις διαπιστώσεις που επισύρουν την επιβολή του μέτρου αναστολής λειτουργίας του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 από τη δημοσίευση της και εφεξής, για τις παραβάσεις που τελούνται από την έναρξη ισχύος του ν. 4465/2017 και εφεξής.
Οι διαπιστώσεις που επισύρουν την επιβολή του ως άνω μέτρου οι οποίες έλαβαν χώρα από την έναρξη ισχύος του ν. 4465/2017 μέχρι και τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας απόφασης λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή του μέτρου αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997.
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για τις διαπιστώσεις παραβάσεων που τελούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης της ΠΟΛ.1074/2017 (Β’ 1927/2.6.2017) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και εφεξής, οι οποίες επισύρουν την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παραγράφου 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 και λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή της σύμφωνα με τις περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 8 του ιδίου ως άνω άρθρου.
β. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η ΠΟΛ.1117/29.7.2016 (Β’2402) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner