Β2α/οικ.70504/2019 Καθορισμός προϋποθέσεων ανάθεσης της εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος Γενικής Αναλυτικής Λογιστικής και κοστολόγησης στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας

Αριθμ. Β2α/οικ. 70504/7-10-2019

(ΦΕΚ Β’ 3815/15-10-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 79 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/ 9.8.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,
β) του π.δ. 146/2003 (ΦΕΚ 122/Α’/2003),
γ) του π.δ. 121/ 2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 148 Α΄), όπως ισχύει σήμερα.

2. Την αριθμ. 67477/24.9.2019 εισήγηση του Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας,

αποφασίζουμε:

1. Αντικείμενο ανάθεσης Λογιστικών εργασιών.

Οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο διασφάλισης παροχής επίκαιρης και υπεύθυνης οικονομικής πληροφόρησης στη Διοίκηση, με τρόπο που να επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο και προγραμματισμό των δαπανών, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τη σημαντική εξοικονόμηση δημοσίων πόρων και ενίσχυση της διαφάνειας στην τήρηση των λογιστικών καταστάσεων, δύνανται να αναθέτουν σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, (εξωτερικό συνεργάτη), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και χωρίς άλλη προϋπόθεση, το έργο της πλήρους εφαρμογής του διπλογραφικού λογιστικού τους συστήματος.
 
Ειδικότερα, την τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων και τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Κλαδικού τους Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ. 146/2003), της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής και του Δημόσιου Λογιστικού.

2. Προϋποθέσεις και Κριτήρια για την επιλογή αναδόχου.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατίθεται το έργο, πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Εμπειρία

Να έχει αποδεδειγμένα εμπειρία σε ανάλογο λογιστικό κοστολογικό σχεδιασμό και σε μηχανογραφικές εφαρμογές, σε ότι αφορά την λειτουργία Γενικής Αναλυτικής Λογιστικής, εσωλογιστικής κοστολόγησης και του Δημόσιου Λογιστικού με την διπλογραφική μέθοδο. Κατά την επιλογή θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η ενδεχόμενη εμπειρία και εξοικείωση του αναδόχου σε υποδομές του Υγειονομικού Τομέα, που θα αποδεικνύεται από προηγούμενη διεκπεραίωση έργων, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τη Νοσοκομειακή Λογιστική, τη Νοσοκομειακή Οργάνωση Λειτουργία, τα Οικονομικά της Υγείας και το Νοσοκομειακό Κόστος.
Ως εμπειρία εννοείται η εμπειρία του φυσικού προσώπου, που θα είναι επικεφαλής συντονιστής της προτεινόμενης από τον ανάδοχο ομάδας, για την υλοποίηση του έργου στον Φορέα, Λογιστής Φοροτέχνης Α΄ τάξεως, τα προσόντα του οποίου θα διασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του έργου (εργασιακή εμπειρία σε παρόμοιες εφαρμογές, εκπαιδευτική  πείρα, η υπογραφή απ’ αυτόν τουλάχιστον τριών ισολογισμών, τα τελευταία τρία χρόνια πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού κ.λπ.). Σε περίπτωση που αυτό το πρόσωπο, για οποιονδήποτε λόγο, αποχωρήσει από την ομάδα, θα πρέπει να αντικατασταθεί εντός δέκα ημερών από άλλο πρόσωπο, που να κατέχει τα προσόντα που απαιτούνται από την παρούσα απόφαση.

β) Τίτλοι Σπουδών-Άδειες-Δεξιότητες

Τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα που θα πλαισιώνουν την ομάδα του αναδόχου, θα πρέπει να είναι κάτοχοι αδείας λογιστή φοροτέχνη τουλάχιστον Β΄ τάξεως.
Επιπλέον, όλα τα μέλη της ομάδας του αναδόχου πρέπει να έχουν Πτυχίο Τμήματος Λογιστικής ή Τμήματος Λογιστικής και χρηματοοικονομικής ή Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
Να έχει την δυνατότητα να αξιοποιήσει το μηχανογραφικό σύστημα του Φορέα για την διεκπεραίωση των εργασιών της επόμενης παραγράφου (3) της παρούσας απόφασης.
Στην ομάδα έργου του αναδόχου θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ένας (1) Αναλυτής Προγραμματιστής πτυχιούχος Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι, με αποδεδειγμένη τριετή επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση και στην εφαρμογή προγραμμάτων μηχανογραφικής τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ή των Π.Δ. 146/2003 και 205/1998.

3. Περιεχόμενο Σύμβασης Υπευθυνότητα αναδόχου.

Το αντικείμενο της σύμβασης ανάθεσης, θα περιλαμβάνει:

α) Την πλήρη εφαρμογή του Π.Δ. 146/2003 για λογαριασμό της Δημόσιας Μονάδας Υγείας εκ μέρους του αναδόχου.
β) Την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της μονάδας υγείας με την ηλεκτρονική υποβολή στο taxis όλων των προβλεπόμενων δηλώσεων.
γ) Στην ευθύνη του αναδόχου είναι η επίβλεψη των στοιχείων που η μονάδα υγείας υποβάλλει προς το Γ.Λ.Κ., την ΕΛ.ΣΤΑΤ., το Ελεγκτικό Συνέδριο, την ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας.
Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για:
1) Το άνοιγμα όλων των λογαριασμών που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή και την ενημέρωση των λογαριασμών με τα δεδομένα της απογραφής έναρξης.
2) Την εκτέλεση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ενημέρωση και λειτουργία της γενικής λογιστικής, της αναλυτικής λογιστικής και του δημόσιου λογιστικού.
3) Την επίβλεψη και τον έλεγχο της σωστής λογιστικής απεικόνισης των λογιστικών γεγονότων που αφορούν τον φορέα, με βάση την Δημόσια λογιστική, την Γενική και Αναλυτική Λογιστική και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.
4) Την σύνταξη και έκδοση περιοδικών και ετήσιων καταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003 αλλά και την κείμενη νομοθεσία.
5) Την οργάνωση και επίβλεψη της απογραφής τέλους χρήσεως, την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων για τα αποτελέσματα της απογραφής τέλους χρήσεως.
6) Την σύνταξη και υποβολή μηνιαίων οριστικοποιημένων ισοζυγίων του κυκλώματος της Γενικής Λογιστικής (ομάδες 1-8 του Π.Δ. 146/2003), της Αναλυτικής Λογιστικής (ομάδα 9 του Π.Δ. 146/2003) και λογαριασμών τάξεως (ομάδα 10 του Π.Δ. 146/2003). Επίσης την συμφωνία των υποσυστημάτων (διαχειρίσεις φαρμακείου, υλικών, παγίων, προμηθευτών, εσόδων κ.λπ.) με τα παραπάνω τρία (3) λογιστικά κυκλώματα.
7) Την κατάρτιση και υπογραφή από τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή, των οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης σύμφωνα με τα υποδείγματα της παρ.
4.1.100 τουΠ.Δ. 146/2003 και τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς.
8) Την υποβολή αναλυτικής έκθεσης επί των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης. Στην έκθεση αυτή θα γίνεται αναλυτική παρουσίαση των κονδυλίων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, για κάθε χρήση. Η παρουσίαση θα συνοδεύεται από επεξηγηματικές πληροφορίες και θα υπάρχει σύγκριση με τις προηγούμενες χρήσεις. Σε ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης θα παρουσιάζονται μια σειρά από αριθμοδείκτες (αποδοτικότητας, ρευστότητας κ.λπ.) με αντίστοιχα συγκριτικά στοιχεία των προηγούμενων χρήσεων. Οι αριθμοδείκτες θα αφορούν τόσο την νοσηλευτική κίνηση όσο και τα οικονομικά μεγέθη της μονάδας υγείας. Στο τέλος της έκθεσης θα παρουσιάζονται οι προτάσεις και τα συμπεράσματα σχετικά με την βελτίωση της λειτουργίας της μονάδας υγείας.
9) Την παροχή συμβουλών στα στελέχη και στη Διοίκηση της Δημόσιας Μονάδας Υγείας, για την υποστήριξη του συστήματος και την επίλυση προβλημάτων οικονομικής φύσης.
10) Την εκπόνηση κοστολογικής μελέτης και την υποστήριξη της εφαρμογής της αναλυτικής λογιστικής της εκμεταλλεύσεως (ομάδα 9 του Π.Δ. 146/2003). Ο προσδιορισμός των (κύριων και βοηθητικών) κέντρων κόστους, ο προσδιορισμός των φορέων κόστους (DRGs), η κατηγοριοποίηση των στοιχείων του κόστους σε άμεσα και έμμεσα, σταθερό και μεταβλητό, η ανάπτυξη των βάσεων μερισμού και επαναμερισμού των στοιχείων του κόστους στα κέντρα και στους φορείς κόστους, η ανάπτυξη των διαδικασιών που θα διευκολύνουν την λειτουργία της και η προσαρμογή των λογαριασμών της ομάδας (9) του Π.Δ. 146/2003 ώστε να ικανοποιούνται οι πληροφοριακές απαιτήσεις της Δημόσιας Μονάδας Υγείας και το σύστημα κοστολόγησης DRG, περιλαμβάνονται στην εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής Κοστολόγησης.
11) Την εκπαίδευση του προσωπικού στα εξειδικευμένα θέματα που απαιτούν οι ανάγκες κατά τμήμα και την πρακτική επιμόρφωση κάθε χρήστη στην καθημερινή ενασχόληση του με το αντικείμενο, με την μετάδοση εμπειρίας.
Τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του έργου, δύνανται να καθορίζονται στη σύμβαση, η οποία θα αναφέρει λεπτομερώς τα παραδοτέα προϊόντα και υπηρεσίες εκ μέρους του αναδόχου και τις διαδοχικές φάσεις του έργου. Δεν αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων του αναδόχου η ανάπτυξη και η τροποποίηση του λογισμικού που θα υποστηρίζει μηχανογραφικά τις οικονομικές υπηρεσίες της Δημόσιας Μονάδας Υγείας.

4. Παραδοτέα αναδόχου.

Οι ανωτέρω ενέργειες αποσκοπούν στην αξιόπιστη παροχή πληροφοριών για την οικονομική κατάσταση της Δημόσιας Μονάδας Υγείας, σε επίπεδο μήνα. Για το λόγο αυτό οι Διοικητές των Δημόσιων Μονάδων Υγείας, θα μεριμνήσουν για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων έτσι ώστε να υπάρχει έγκαιρη καταχώρηση στο μηχανογραφικό σύστημά της, όλων των παραστατικών αγορών, δαπανών, παγίων και εσόδων που αφορούν τις οικονομικές συναλλαγές κάθε μήνα. Ως εκ τούτου με ευθύνη των Διοικητών, οι ανάδοχοι λογιστικής υποστήριξης θα παραδίδουν μηνιαία συμφωνημένα και υπογεγραμμένα από τον Επικεφαλή Συντονιστή Λογιστή Α’ τάξης, ισοζύγια των λογαριασμών της Γενικής Αναλυτικής Λογιστικής και Λογαριασμών Τάξεως έως τις 30 του επόμενου μήνα, από τον μήνα αναφοράς. Με τα στοιχεία που θα προκύπτουν από τα ισοζύγια θα συμπληρώνονται οι αντίστοιχοι οικονομικοί πίνακες του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Υγείας (Β.Ι), η ημερομηνία υποβολής των οποίων ορίζεται πλέον μέχρι την πέμπτη εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η μόνη και αξιόπιστη πληροφόρηση, δεδομένου ότι οι αναγκαίες πληροφορίες προκύπτουν από τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία και τους λογαριασμούς που τηρούνται σε αυτά, με τη Διπλογραφική Λογιστική Μέθοδο.

5. Προϋπολογισμός Δαπάνης

Η προϋπολογισθείσα συνολική αξία του έργου, σε ετήσια βάση, για κάθε Δημόσια Μονάδα Υγείας, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών κλινών της, ορίζεται ως εξής:
α) Μέχρι 250 κλίνες, ποσό μέχρι 30.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η σύνθεση της ομάδας έργου θα περιλαμβάνει, έναν λογιστή φοροτέχνη με άδεια Α΄ τάξεως, ως επικεφαλής συντονιστής και έναν λογιστή – φοροτέχνη με άδεια τουλάχιστον Β΄ τάξεως.
β) Από 251 κλίνες έως και 450 κλίνες ποσό μέχρι 50.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η σύνθεση της ομάδας έργου θα περιλαμβάνει, έναν λογιστή φοροτέχνη με άδεια Α΄ τάξεως ως επικεφαλής συντονιστής και δυο λογιστές φοροτέχνες με άδεια τουλάχιστον Β΄ τάξεως.
γ) Από 451 κλίνες και άνω, ποσό ύψους 70.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η σύνθεση της ομάδας έργου θα περιλαμβάνει, έναν λογιστή φοροτέχνη με άδεια Α΄ τάξεως ως επικεφαλής συντονιστής, και τρεις λογιστές φοροτέχνες με άδεια τουλάχιστον Β΄ τάξεως.

Η παρούσα δεν βαρύνει τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.

Από την δημοσίευση της παρούσης καταργείται κάθε άλλη σχετική με το θέμα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 873 ΕΞ 15.5.2018 Τήρηση λογιστικού αρχείου σε ηλεκτρονική μορφή

Αθήνα, 15.05.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 873 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 873/2018

ΘΕΜΑ: Τήρηση λογιστικού αρχείου σε ηλεκτρονική μορφή

ΕΡΩΤΗΜΑ

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο το Ταμείο μας, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που εφαρμόζει το Π.Δ. 205/1998, να τηρεί το λογιστικό του αρχείο σε ηλεκτρονική και όχι σε έντυπη μορφή, δεδομένου του όγκου των ετήσιων εκτυπώσεων που απαιτούνται (αναλυτικά καθολικά, ημερολόγια, ισοζύγια κτλ). Σημειώνεται ότι οι περισσότερες διατάξεις του Π.Δ. 205/1998 προέρχονται από το ΕΓΛΣ (Π.Δ. 1123/1980) και τον ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992) ενώ βάσει του Ν. 4308/2014 που αφορά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) καταργήθηκαν οι διατάξεις του ΕΛΓΣ (Π.Δ. 1123/1980) και του Κ.Φ.Α.Σ. (ο οποίος αντικατέστησε τον ΚΒΣ). Επιπλέον στο άρθρο 7 παρ 2. του Ν. 4308/2014 αναφέρεται: “Tα λογιστικά αρχεία μπορούν να διαφυλάσσονται σε οποιαδήποτε μορφή, εφόσον υπάρχει σύστημα αναζήτησης, εμφάνισης και εκτύπωσης ή αναπαραγωγής αυτών, για τη διευκόλυνση οποιουδήποτε ελέγχου”. Το Ταμείο μας εφαρμόζει μηχανογραφικό σύστημα λογιστικής παρακολούθησης και μπορεί να αναπαράγει και να εκτυπώνει τα λογιστικά αρχεία οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), όπως αυτό ερμηνεύθηκε με την Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ, παρέχεται η δυνατότητα διαφύλαξης των τηρούμενων λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη ή ηλεκτρονική), ανεξαρτήτως του τρόπου τήρησης αυτών, δηλαδή, είτε αυτά τηρούνται χειρόγραφα, είτε μηχανογραφικά. Μάλιστα δε, υφίσταται η δυνατότητα για λογιστικά αρχεία που, ενώ αρχικώς τηρήθηκαν σε έντυπη μορφή, να ψηφιοποιηθούν εν συνεχεία και να φυλάσσονται στην νέα τους μορφή, ακόμη και κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου.

Η δυνατότητα διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων σε ηλεκτρονικά μέσα, παρέχεται για το σύνολο των τηρούμενων, εκδιδόμενων και λαμβανόμενων λογιστικών αρχείων, βιβλίων και παραστατικών κατά περίπτωση, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Τέλος, σημειώνεται ότι το Π.Δ. 1123/1980 δεν καταργήθηκε στο σύνολό του, δεδομένου ότι με βάση την παράγραφο 9 του άρθρου 3 του Ν 4308/2014, παρέχεται στις οντότητες η δυνατότητα να εφαρμόζουν το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει την 31/12/2014. Με βάση την διάταξη αυτήν διατηρούνται σε ισχύ τα παρακάτω σχέδια λογαριασμών:

(α) το Π.Δ. 1123/1980 «Περί εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου»,

(β) το Π.Δ. 148/1984 «Περί εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και

(γ) το Π.Δ. 384/1992 «Περί εφαρμογής Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών».

Αυτονόητο είναι, ότι με τα σχέδια λογαριασμών διατηρούνται, ως παρακολουθήματα αυτών, και οι κανόνες λειτουργίας, συλλειτουργίας και συνδεσμολογίας των λογαριασμών.

Το Π.Δ. 205/1998 δεν επηρεάζεται από τις προαναφερόμενες μεταβολές.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 873 ΕΞ 15.5.2018 Τήρηση λογιστικού αρχείου σε ηλεκτρονική μορφή

Αθήνα, 15.05.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 873 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 873/2018

ΘΕΜΑ: Τήρηση λογιστικού αρχείου σε ηλεκτρονική μορφή

ΕΡΩΤΗΜΑ

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο το Ταμείο μας, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που εφαρμόζει το Π.Δ. 205/1998, να τηρεί το λογιστικό του αρχείο σε ηλεκτρονική και όχι σε έντυπη μορφή, δεδομένου του όγκου των ετήσιων εκτυπώσεων που απαιτούνται (αναλυτικά καθολικά, ημερολόγια, ισοζύγια κτλ). Σημειώνεται ότι οι περισσότερες διατάξεις του Π.Δ. 205/1998 προέρχονται από το ΕΓΛΣ (Π.Δ. 1123/1980) και τον ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992) ενώ βάσει του Ν. 4308/2014 που αφορά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) καταργήθηκαν οι διατάξεις του ΕΛΓΣ (Π.Δ. 1123/1980) και του Κ.Φ.Α.Σ. (ο οποίος αντικατέστησε τον ΚΒΣ). Επιπλέον στο άρθρο 7 παρ 2. του Ν. 4308/2014 αναφέρεται: “Tα λογιστικά αρχεία μπορούν να διαφυλάσσονται σε οποιαδήποτε μορφή, εφόσον υπάρχει σύστημα αναζήτησης, εμφάνισης και εκτύπωσης ή αναπαραγωγής αυτών, για τη διευκόλυνση οποιουδήποτε ελέγχου”. Το Ταμείο μας εφαρμόζει μηχανογραφικό σύστημα λογιστικής παρακολούθησης και μπορεί να αναπαράγει και να εκτυπώνει τα λογιστικά αρχεία οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), όπως αυτό ερμηνεύθηκε με την Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ, παρέχεται η δυνατότητα διαφύλαξης των τηρούμενων λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη ή ηλεκτρονική), ανεξαρτήτως του τρόπου τήρησης αυτών, δηλαδή, είτε αυτά τηρούνται χειρόγραφα, είτε μηχανογραφικά. Μάλιστα δε, υφίσταται η δυνατότητα για λογιστικά αρχεία που, ενώ αρχικώς τηρήθηκαν σε έντυπη μορφή, να ψηφιοποιηθούν εν συνεχεία και να φυλάσσονται στην νέα τους μορφή, ακόμη και κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου.

Η δυνατότητα διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων σε ηλεκτρονικά μέσα, παρέχεται για το σύνολο των τηρούμενων, εκδιδόμενων και λαμβανόμενων λογιστικών αρχείων, βιβλίων και παραστατικών κατά περίπτωση, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Τέλος, σημειώνεται ότι το Π.Δ. 1123/1980 δεν καταργήθηκε στο σύνολό του, δεδομένου ότι με βάση την παράγραφο 9 του άρθρου 3 του Ν 4308/2014, παρέχεται στις οντότητες η δυνατότητα να εφαρμόζουν το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει την 31/12/2014. Με βάση την διάταξη αυτήν διατηρούνται σε ισχύ τα παρακάτω σχέδια λογαριασμών:

(α) το Π.Δ. 1123/1980 «Περί εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου»,

(β) το Π.Δ. 148/1984 «Περί εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και

(γ) το Π.Δ. 384/1992 «Περί εφαρμογής Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών».

Αυτονόητο είναι, ότι με τα σχέδια λογαριασμών διατηρούνται, ως παρακολουθήματα αυτών, και οι κανόνες λειτουργίας, συλλειτουργίας και συνδεσμολογίας των λογαριασμών.

Το Π.Δ. 205/1998 δεν επηρεάζεται από τις προαναφερόμενες μεταβολές.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 622 ΕΞ 8.5.2018 Χειρισμός αδειών ΑΠΕ σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ

Αθήνα, 08.05.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 622 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 622/2018

ΘΕΜΑ : Χειρισμός αδειών ΑΠΕ σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Η εταιρία ………………. έχει εισάγει στην Παράλληλη αγορά του ΧΑ ομολογίες εκδόσεώς της και κατά συνέπεια συντάσσει τις εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές της Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Τα τελευταία χρόνια η συναλλακτική δραστηριότητα των αδειών για σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στη χώρα μας έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό. Ο εκσυγχρονισμός που έχει επέλθει στην Ελληνική αγορά (θεσμικό πλαίσιο ΑΠΕ και εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές νόρμες), καθώς και το ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για επενδυτικές πρωτοβουλίες στο συγκεκριμένο τομέα {αιολικά, φωτοβολταϊκά πάρκα κλπ.), καθιστούν την αγορά των ΑΠΕ τόπο συγκέντρωσης κεφαλαίων και τοποθετήσεων όχι μόνο από την εγχώρια αγορά αλλά και τη διεθνή.

Ο Όμιλος των εταιρειών μας, μέσα από ένα ευρύ επενδυτικό πλάνο που έχει παρουσιάσει στις Χρηματιστηριακές Αρχές της χώρας μας και στις Τράπεζες χρηματοδότησης, κατέχει άδειες για σταθμούς ΑΠΕ, οι οποίοι είτε λειτουργούν ήδη, είτε κατασκευάζονται, είτε είναι προς κατασκευή.

Οι άδειες, τις οποίες τηρεί στην κατοχή του ο Όμιλος και τις οποίες έχει αναπτύξει ο ίδιος εσωτερικά, παρέχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσει ενεργειακές μονάδες και το δικαίωμα να παράγει και να πουλάει ενέργεια.

Οι παρούσες συνθήκες της αγοράς παρέχουν σαφείς ενδείξεις για την ανακτήσιμη αξία των αδειών αυτών (στοιχεία δημοσιευμένων αγοροπωλησιών), στοιχειοθετούν μία ενεργό αγορά του κλάδο των ΑΠΕ και υποστηρίζουν την ύπαρξη σημαντικών μελλοντικών οφελών από την χρήση ή διακράτηση των εν λόγω αδειών ενώ ταυτόχρονα παρέχουν δεδομένα για την εκτίμηση και αξιολόγηση της εύλογης αξίας τους.

Οι άδειες λειτουργίας των αιολικών, φωτοβολταϊκών ή υδροηλεκτρικών πάρκων, ως κατωτέρω πίνακας, πληρούν τα κριτήρια καταχώρησης ως άυλα περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με το ΔΛΠ 38 και υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποτιμηθούν στην εύλογη αξία, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την εφαρμογή της μεθόδου αναπροσαρμογής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτημα: Δυνατότητα αποτίμησης αδειών ΑΠΕ στην εύλογη αξία τους

Η Εταιρεία και ο Όμιλος ……….. προτίθεται να μεταβάλει τον τρόπο αποτίμησης των ανωτέρω αδειών, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις προηγουμένων χρήσεων, ως άυλα περιουσιακά στοιχεία και έχουν αρχικώς αποτιμηθεί στο αναπόσβεστο κόστος κτήσης, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο μεταγενέστερης αποτίμησης στην εύλογη αξία τους.

Ερωτάται συνεπώς το Συμβούλιό σας εάν η κατωτέρω μεθοδολογία υπολογισμού εύλογης αξίας – επιπέδου 3 είναι κατά τη γνώμη σας αποδεκτή από τα ΔΠΧΑ:

i) Ο Όμιλος θα εφαρμόζει ποσοστά πιθανοτήτων σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης σχετικά με την κατασκευή μονάδων για τις οποίες τηρεί άδειες.

ii) Ο Όμιλος θα εφαρμόζει τη μεθοδολογία των Προεξοφλημένων Μελλοντικών Καθαρών Ταμειακών Ροών, χρησιμοποιώντας παραδοχές, οι οποίες επικρατούν στην αγορά ενέργειας. Η περίοδος, η οποία εξετάζεται από τη διοίκηση, υπερβαίνει τα πέντε έτη, διάστημα το οποίο ενθαρρύνεται από το ΔΛΠ 36, καθώς ιδιαίτερα για τις ανανεώσιμες ενεργειακές μονάδες μια μεγαλύτερη περίοδος κρίνεται αρκετά ικανοποιητική.

iii) Η τελική εύλογη αξία θα υπολογίζεται για ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων ή θερμικών ενεργειακών μονάδων, πολλαπλασιάζοντας τη συνολική πιθανότητα με το αποτέλεσμα που προκύπτει από την προεξόφληση των ταμειακών ροών.

Ο Όμιλος συνεπώς για κάθε χρήση που κλείνει την 31.12.2017 και μεταγενέστερα θα αποτιμά τις ανωτέρω άδειες λειτουργίας των αιολικών, φωτοβολταϊκών ή υδροηλεκτρικών πάρκων στην ως άνω υπολογισθείσα εύλογη αξία [επανεκτιμώμενη κάθε τέσσερα (4) έτη] η οποία ετησίως θα προσαρμόζεται με τις αποσβέσεις και κάθε πρόβλεψη για απομείωση της αξίας τους.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όπως προκύπτει από το ερώτημά σας, ο Όμιλος συντάσσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «Δ.Π.Χ.Α.»).

Το ΔΛΠ 38 αναφέρει δύο μεθόδους λογιστικής παρακολουθήσεως των άυλων περιουσιακών στοιχείων μετά την αρχική τους καταχώριση:
i) Την μέθοδο του αποσβέσιμου κόστους (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον μεταγενέστερο κόστος κτήσεως, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και σωρευμένες ζημίες απομειώσεως.
ii) Την μέθοδο της αναπροσαρμογής (αναπροσαρμοσμένο κόστος κτήσεως, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και σωρευμένες ζημίες απομειώσεως.

Ειδικά για την μέθοδο αναπροσαρμογής το ΔΛΠ 38 στην παράγραφο 75 αναφέρει ότι «..Μετά την αρχική καταχώριση, ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θα απεικονίζεται σε μια αναπροσαρμοσμένη αξία, που είναι η εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία της αναπροσαρμογής μείον κάθε μεταγενέστερη σωρευμένη απόσβεση και κάθε μεταγενέστερη σωρευμένη ζημία απομείωσης. Για την πραγματοποίηση αναπροσαρμογών σύμφωνα με το παρόν πρότυπο, η εύλογη αξία αποτιμάται βάσει μιας ενεργούς αγοράς. Αναπροσαρμογές πρέπει να γίνονται τόσο τακτικά ώστε η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς να μην διαφέρει ουσιωδώς από την εύλογη αξία του».

Κατά συνέπεια, η δυνατότητα εφαρμογής της επιλογής για την αποτίμηση των αδειών λειτουργίας των αιολικών, φωτοβολταϊκών ή υδροηλεκτρικών πάρκων στην αναπροσαρμοσμένη αξία εξαρτάται από το αν υπάρχει ενεργός αγορά για τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία. Η μέθοδος υπολογισμού της εύλογης αξίας, την οποία αναφέρετε στο ερώτημά σας, είναι μέθοδος εκτιμήσεως της εύλογης αξίας από την διοίκηση, η οποία δεν είναι αποδεκτή από το Δ.Λ.Π. 38 για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Ακολούθως, το ΔΛΠ 38 στην παράγραφο 78 αναφέρει: «Δεν είναι σύνηθες να υπάρχει ενεργός αγορά για ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο, αν και ενδέχεται να υπάρχει. … Επίσης, μολονότι άυλα περιουσιακά στοιχεία αγοράζονται και πωλούνται και συμβάσεις διαπραγματεύονται μεταξύ κατ’ ιδίαν αγοραστών και πωλητών, οι συναλλαγές αυτές είναι σχετικά σπάνιες. Για αυτούς τους λόγους, η τιμή που καταβάλλεται για ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να μην αποτελεί επαρκή απόδειξη της εύλογης αξίας ενός άλλου».

Στο Προσάρτημα Α στην ενότητα «Ορισμοί» στο ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση Εύλογης Αξίας» παρατίθεται ο εξής ορισμός: «Ενεργός αγορά.: Είναι η αγορά στην οποία οι συναλλαγές για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση λαμβάνουν χώρα με επαρκή συχνότητα και όγκο ώστε να παρέχονται συνεχώς πληροφορίες τιμολόγησης».

Η άποψη μας είναι πως η αγορά που έχει διαμορφωθεί στην χώρα μας για τις άδειες λειτουργίας των αιολικών, φωτοβολταϊκών ή υδροηλεκτρικών πάρκων, δεν πληροί τα κριτήρια μιας ενεργού αγοράς, όπως αυτή ορίζεται στο ΔΠΧΑ 13, καθώς για τις άδειες αυτές δεν λαμβάνουν χώρα συναλλαγές με επαρκή συχνότητα και όγκο ώστε να παρέχονται συνεχώς πληροφορίες τιμολογήσεως.

Επομένως, επειδή η αγορά που έχει διαμορφωθεί στην χώρα μας για τις άδειες λειτουργίας των αιολικών, φωτοβολταϊκών ή υδροηλεκτρικών πάρκων δεν πληροί τα κριτήρια της ενεργού αγοράς, οι άδειες αυτές πρέπει να αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως (αρχικό και μεταγενέστερο κόστος κτήσεως, μείον κάθε σωρευμένη απόσβεση και κάθε σωρευμένη ζημία απομειώσεως), αποκλειομένης της αποτιμήσεως στην εύλογη αξία.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΠΟΛ.1196/2017 Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988(ΦΕΚ 497Β) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338Β)

Μοσχάτο, 08/12/2017
ΠΟΛ.1196/08-12-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε’ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Θεσ/κης και Χανδρή 1
Ταχ. Κώδικας: 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ
Πληροφορίες: Α.Κομπολίτου, Π. Μαυρίδης
Τηλέφωνο: 2104802282, 2104802086
Fax: 2104802349
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’ – Φ.Α.Σ.
Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Αγγ.Δημοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3610065

ΠΟΛ 1196/2017

Θέμα: «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988(ΦΕΚ 497Β) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338Β)

ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 12 και 40 του ν. 4308/2014 (A’ 251)«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.».

β)Της Α.Υ.Ο.ΠΟΛ.1220/13.12.2012 (Β’ 3517) «Κωδικοποίηση – Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ.».

γ) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1157/21.5.2002 (Β’ 718)«Ανάκληση αδειών καταλληλότητας των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών, οι οποίες δεν δύνανται να λειτουργούν με ευρώ.»

δ) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1063/26.3.2008 (Β’ 633) «Απαγόρευση εισαγωγής / παραγωγής, σφράγισης και διάθεσης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ και φορολογικών μνημών αυτών, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της»

ε) Της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε ΠΟΛ.1068/24.3.2015 (Β’497) «Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ.. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων – χρηστών Φ.Η.Μ.. »

στ) Του κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94), και ειδικότερα των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7 και των υποπαραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.

ζ)Της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (Β’ 968 και 1238) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και Β’ 372) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας ΦΗΜ κατά την συνεδρίασή της την 11-9-2017.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την οριστική παύση στο υποσύστημα taxis των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ) οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ.

Τα μοντέλα των ΦΗΜ αυτών αναφέρονται στον πίνακα Α:

  ΠΙΝΑΚΑΣ Α  
Αριθμός Έγκρισης ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩ Άδεια Καταλληλότητας
1 NIKKO – REX SK-112 15IA 01/20.11.89
2 OMRON GR 10 15ΟΜ 02/20.11.89
3 ADMATE 255 15ΑΦ 03/11.12.89
4 MF 186 15ΙΝ 04/22.12.89
5 IES L-20 151Ε 05/26.4.90
6 ΤΕC ΜΑ 1040 KD-1-GR 15ΚΠ 06/27.6.90
7 ΗΕRΜΕS Η-130 15ΕΖ 07/11.7.90
8 ΕΛΚΑ 92-S 15ΕΛ 08/11.7.90
9 DPS S-200 15ΚΣ 09/11.7.90
10 SHARP ER 2100 15ΜΙ 10/11.7.90
11 CASIO 3900 GR 15EM 11/11.7.90
12 NT.S. 2012 15ΚΤ 12/11.7.90
13 ΟΜΕGΑ BCR-555 15ΘΜ 13/11.7.90
14 FΟΜΑX 8 15ΝΚ 14/25.7.90
15 CΟΜΡΑSS 290 S 15ΑΡ 15/25.7.90
16 ΜΕRCURY 4612 15ΓΡ 16/11.9.90
17 ΑSTΕR-GΑ-314 15ΕΔ 17/17.10.90
18 LΟΑDΕR LΤ 2000 15ΛΤ 18/23.10.90
19 IES 2216 15ΙΣ 19/29.11.90
20 OMRON GR 3510 15ON 20/20.12.90
21 SHARP ER 3100 15ΜΚ 21/10.1.91
22 GRF 2908 15ΟΕ 22/10.1.91
23 ΡΑSCOΜ 62 15ΩΡ 23/31.1.91
24 FELEN 700 15ΜΤ 24/5.2.91
25 JEWEL – HI 15ΠΓ 25/5.2.91
26 SEM 210 15ΣΕ 26/5.2.91
27 ΑΤΤΑLUS 450 15ΣΜ 27/5.2.91
28 ΜΕC 2000 15ΜΔ 28/14.2.91
29 ΤΟΡ CASH Β-300 15ΤΟ 29/14.2.91
30 NATIONAL- NTS 4018 15NA 30/18.4.91
31 UNICASH UC 1000 151Τ 31/25.4.91
32 HERMES H-505 15ZA 32/9.5.91
33 OMEGA ECR-3000 15ΩM 33/9.5.91
34 UNIWELL 1000 15ΠΣ 34/16.5.91
35 UNIWELL 2000 15nN 35/16.5.91
36 COMPASS 292 S 15ΡΘ 36/30.5.91
37 CP 216-F 15KB 37/19.6.91
38 CASIO ΤΚ 1200G 15E0 38/11.9.91
39 SAREMA XT 15 HA 039/17.10.91
40 IES 2226 15ΕΣ 40/31.10.91
41 IES 2236 15ΙΘ 41/31.10.91
42 SANYO ECR 482A 15ΣA 42/31.10.91
43 INTERCASH 2000 15ΠΛ 43/20.11.91
44 WALTHER 15KA 44/20.12.91
45 BMC CR 280 15AE 45/20.12.91
46 ICR-7000 15IK 46/21.2.92
47 DAIKON 101 15Ar 47/21.2.92
48 IBM 4680 15IB 48/21.2.92
49 FUJITSU GENERAL G 3210 15ΓΦ 49/27.2.92
50 INFOCASH 630 15I0 50/27.2.92
51 NCR 2190G 15ΣN 51/25.5.92
52 FOMAX 190 15KZ 52/1.7.92
53 DPS S-1200 15PM 53/28.8.92
54 TEC FT 77 15TE 54/28.8.92
55 SIEMENS-NIXDORF 2000/10 15ZN 55/4.12.92
57 BMC CR-190 15BM 57/3.2.93
58 ΟΜRΟΝ GR-30 15OP 58/3.2.93
59 IES 2106 15ΠΜ 59/1.4.93
60 FR 2000 15ΦΡ 60/1.4.93
62 ΝΑΤΙΟΝΑL ΝΚ-400 GF 15ΤΡ 62/7.4.93
63 SΙΕΜΕΝS-ΝΙXDΟRF 8812- 2000/10 MF 15ΖΝ 63/18.5.93
64 ΒRΟΤΗER GR 280 F 15ΒΡ 64/3.8.93
65 ELPOS 930 15ΕΚ 65/29.9.93
66 ΑSΤΕRΙΑS F-1000 15ΑΣ 66/1.3.94
69 CΑSΙΟ FΕ-700 15ΕΤ 69/17.5.94
71 ΙΝFΟCASH 910 15ΙΡ 71/19.7.94
73 NCR 7052 15ΣΟ 73/19.7.94
75 DPS / iPC 15ΤΧ 75/20.9.94
79 CP 190 F 15ΒΛ 79/29.11.94
81 SΑΜSUNG ΕR 250 F 15ΤΝ 81/10.1.95
82 SΑΜSUNG ΕR 4615 F 15ΤΣ 82/17.1.95
83 QUEST POS 15ΚΕ 83/17.1.95
84 UNIWELL UA-500 15ΒΧ 84/31.1.95
85 ΟΜRΟN GR-30 150Γ 85/31.1.95
87 ΒRΟΤΗΕR GR 190 F 15ΑΗ 87/2.5.95
88 BMC CR 280 15ΠΤ 88/23.5.95
89 BMC CR 190 15ΠΡ 89/23.5.95
91 CP 216 F-Μ 15ΒΠ 91/6.6.95
92 ADMATE LITE 15ΜΦ 92/20.6.95
100 ΟΜRΟN GR 25 15ΥΟ 100/24.10.95
101 UNIWELL UA-1000 15ΥΑ 101/7.11.95
108 FISCAL GR 9 15ΦΑ 108/20.2.96
109 FISCAL GR 11 15ΦΓ 109/20.2.96
116 ΙNΤΕLCASH 910 15ΑΙ 116/21.5.96
118 CΑSΗLIΝE PRACTICA 910 15ΜΣ 118/28.5.96
124 PAR POS SYSTEM 2000 15ΛΝ 124/7.8.96
125 CASHLINE PRACTICA 282 15XP 125/10.9.96
127 CP 482 GF NET 15ΑΛ 127/9.10.96
134 HUGIN ITALIANA 2400 G 15EA 134/28.1.97
139 CASHLINE PRACTICA 630 15ΣΡ 139/13.5.97
144 OLIVETTI ORS 500 15EO 144/17.6.97

Οι κάτοχοι των ανωτέρω μοντέλων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών οι οποίοι εξακολουθούν να εμφανίζονται στο υποσύστημα taxis ως ενεργοί καλούνται να δηλώσουν την εκπρόθεσμη παύση αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. , μέχρι την 28-2-2018. Από την 1-3-2018 και εξής τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της υπόψη κατηγορίας ως ενεργού στο υποσύστημα taxis συνιστά για τον κάτοχο- χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013.

Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης πρόσφατου τελικού Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», οι κάτοχοι των ανωτέρω μοντέλων ΦΗΜ δύνανται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με τα προοδευτικά σύνολα από έναρξης λειτουργίας του ΦΗΜ.

Β. Την απόσυρση από την χρήση των αναφερόμενων στον πίνακα Β, μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών των οποίων η διάθεση, η μεταβίβαση μεταχειρισμένων, η χρηματοδοτική μίσθωση καθώς και η τοποθέτηση φορολογικών μνημών λόγω πλήρωσης των παλαιών έχει ρητά απαγορευτεί από 1-10-2008 με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1063/26.3.2008.

Η απόσυρση από την χρήση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31-5-2018.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ
56 ICL 9518/200 15 ΙΛ 56/21-01-1993
61 NATIONAL NK-200GF 15 NT 61/07-04-1993
67 DSA 50 15 ΑΠ 67/26-04-1994
68 DSA 4000 15 ΠΔ 68/26-04-1994
70 CASIO FE -2000 15 ΦΕ 70/17-5-1994
72 SHARP ER-A435G 15 ΜΕ 72/05-07-1994
74 SHARP ER-A215G 15 ΜΡ 74/05-07-1994
76 BEETLE 15 ΒΕ 76/04-10-1994
77 IBM 4690 15 ΙΜ 77/11-10-1994
78 CRF 4050G 15 ΟΛ 78/18-10-1994
80 NATIONAL OPALE 15 ΝΟ 80/06-12-1994
86 SANCASH-UNO 15 ΣΚ 86/14-02-1995
93 SPAZIO UNO 15 ΚΦ 93/20-06-1995
94 SPAZIO TOP 15 ΣΤ 94/27-06-1995
95 EUROPLUS CR 770 15 ΕΠ 95/11-07-1995
97 MCR ER-1000 15 ΝΓ 97/18-07-1995
98 CP 216F-T 15 ΠΒ 98/19-09-1995
99 DSA-100 15 ΠΑ 99/03-10-1995
102 EUROPLUS 750TE 15 ΕΡ 102/07-11-1995
103 FUJITSU G-930 15 ΒΚ 103/21-11-1995
104 SAREMA XT/IF 15 ΗΑ 104/21-12-1995
105 UNIWELL UX-60 (UNIPOS) 15 ΟΙ 105/06-02-1996
106 DPS S-200 15 ΤΚ 106/13-02-1996
107 ECR PROLINE 1000 15 ΕΩ 107/20-02-1996
114 SAMSUNG ER 350F 15 ΧΤ 114/29-02-1996
117 TEC 96 15 ΔΕ 117/21-05-1996
119 SHARP ER-A495G 15 ΠΚ 119/11-06-1996
120 STAR FISCAL 15 ΦΚ 120/18-06-1996
121 BMC TH-480 15 ΠΟ 121/18-06-1996
122 CP INTERNATIONAL SUPERSTAR 1 15 ΒΣ 122/24-07-1996
123 TOWA ET-5616F 15 ΤΑ 123/07-08-1996
126 ASTERIAS F-1500 15 ΔΑ 126/08-10-1996
128 ADMATE 555 15 ΧΦ 128/15-10-1996
130 CR701 15 ΙΟ 130/18-12-1996
131 TEC MA-1030 15 ΤΠ 131/18-12-1996
132 ICS POSEIDON 21 15 ΣΒ 132/14-01-1997
133 ASTERIAS F-2500T 15 ΔΤ 133/14-01-1997
135 CASIO FE-800 15 ΕΒ 135/04-02-1997
136 CASIO FE-300T 15 ΕΘ 136/25-02-1997
138 CASIO FE-400T 15 ΕΗ 138/21-04-1997
141 OLIVETTI CRF 4050M 15 ΜΗ 141/20-05-1997
142 DPS S-2000 15 ΤΜ 142/27-05-1997
143 DPS S-2000 15 ΤΙ 143/03-06-1997
145 PRIMA 50 15 ΓΝ 145/01-07-1997
146 OMRON RS 19MF 15 ΟΦ 146/22-07-1997
147 DPS ECR-38 15 ΤΘ 147/22-07-1997
150 OMRON RS 28MF 15 ΚΟ 150/09-09-1997
151 PRIMA 100RS 15 ΜΛ 151/16-09-1997
153 HUGIN ITALIANA 2900/G 15 EI 153/04-11-1997
154 FUJITSU G-910 15 ΓΒ 154/11-11-1997
155 NATIONAL NK-500GF 15 ΔΜ 155/18-11-1997
156 HUGIN ITALIANA 2100/G 15 EX 156/18-11-1997
157 SFERA ATENA PLUS 15 ΜΓ 157/09-12-1997
158 BMC-3000 15 ΠE 158/23-12-1997
159 CR-702 15 ΙΗ 159/10-03-1998
160 BEETLE/50 15 ΖΜ 160/17-03-1998
161 OLYTAX ECR 2000 15 ΓΗ 161/24-03-1998
164 DATAPROCESS DSA-4000F 15 XI 164/05-05-1998
165 TEC-MA-1035 15 ΑΧ 165/16-06-1998
166 ADMATE 256 15 ΦΔ 166/16-06-1998
167 ASTRA 2000 15 ΚΛ 167/23-06-1998
168 OMRON RS 28TF 15 ΟΤ 168/30-06-1998
169 IBM 4614 SUREONE 15 ΙΖ 169/14-07-1998
170 NATIONAL OPALE 15 NE 170/28-07-1998
171 FUTURA 50 15 ΣΠ 171/01-12-1998
174 SHARP ER-A455G 15 ΔΓ 174/05-10-1999
175 ΙΝΤΡΑΚΟΜ CR 703 15 ΙΥ 175/05-10-1999
176 EURO SMART 15 ΤΓ 176/05-10-1999
177 OTTIMA 100 15 ΜΑ 177/05-10-1999
178 OTTIMA 200 15 ΜΒ 178/05-10-1999
179 REGINA 100 15 ΤΒ 179/05-10-1999
180 REGINA 200 15 ΤΔ 180/05-10-1999
181 EUROTEAM 15 ΤΗ 181/12-10-1999
182 DATAPROCESS DSA-75 15 ΠΙ 182/16-11-1999
183 SKYTEC SUPERSTAR T 15 ΒΑ 183/16-11-1999
184 SKYTEC SUPERSTAR 2 15 ΒΓ 184/16-11-1999
185 PV-2000 15 ΒΙ 185/07-12-1999
186 VV-2000 15 ΒΘ 186/07-12-1999
187 PLATO-POS FP-210G 15 ΜΠ 187/14-12-1999
188 EPSON-FISCAL MODEL 210 15 ΠΗ 188/21-12-1999
189 DCR ASTERIAS 1500 EURO 15 ΔΚ 189/18-01-2000
190 DCR ASTERIAS 2000 T EURO 15 ΔΘ 190/18-01-2000
191 NCR 7445 FALCON 15 ΤΥ 191/18-01-2000
192 NCR 7453 15 ΝΙ 192/22-02-2000
193 CASIO FE-500G 15 EN 193/29-02-2000
194 ADMATE 237 15 ΚΔ 194/07-03-2000
195 ICS MICROPOS 15 ΑΚ 195/04-04-2000
196 PLATO-POS FP 950G 15 ΠΥ 196/12-06-2000
197 ELCOM EURO 2000 T 15 ΛΠ 197/12-06-2000
198 STRADA 2000 15 ΜΧ 198/22-06-2000
199 ASTERIAS SERENA F 15 ΔΙ 199/04-07-2000
200 EPSON FISCAL MODEL 950 15 ΛΜ 200/20-07-2000
201 ASTERIAS SERENA C 15 ΔΦ 201/12-09-2000
202 EUROSHOP 15 ΤΖ 202/12-09-2000
203 ADMATE 257 15 ΦΜ 203/12-09-2000
204 ADMATE 257 E 15 ΦΧ 204/12-09-2000
205 NATIONAL NK-300 GF 15 ΧΑ 205/25-10-2000
206 NATIONAL NK-150 GF 15 ΓΤ 206/25-10-2000
207 320 ELITE 15 ΟΚ 207/25-10-2000
208 DPS S-1000 15 ΝΣ 208/07-11-2000
209 NATIONAL MINI OPALE 15 ΑΤ 209/14-11-2000
210 NATIONAL OPALE IF 15 ΣΓ 210/14-11-2000
211 FUJITSU G-885 15 ΧΚ 211/14-11-2000
212 SAREMA GRILLO 15 ΗΚ 212/14-11-2000
213 IRS CE 2500 15 ΓΧ 213/05-12-2000
214 IRS CE 3000 15 ΧΓ 214/05-12-2000
215 ΙΝΤΡΑΚΟΜ CR 400 15 ΙΧ 215/05-12-2000
216 SHARP ER-A 236G 15 ΓΔ 216/11-12-2000
217 EURO FISCAL 2000 15 ΑΘ 217/12-12-2000
218 FUJITSU G-880 15 ΒΦ 218/09-01-2001
219 A-CASH 324 15 ΑΒ 219/09-01-2001
220 SMART 15 ΑΩ 220/06-02-2001
221 PRIMA POS 15 ΑΜ 221/20-02-2001
222 JCM GOLD G-165GK 15 ΠΧ 222/06-03-2001
223 ND 77 MF BEETLE/M 15 ΝΒ 223/06-03-2001
224 OLIVETTI CRF 4080 LOGIC 15 ΗΔ 224/06-03-2001
225 CASIO FE-810 15 ΕΓ 225/20-03-2001
226 ADMATE MICRO 15 ΦΩ 226/20-03-2001
227 DM-60 15 ΜΥ 227/03-04-2001
228 EKO 15 ΓΣ 228/03-04-2001
229 EPOS 15 ΝΜ 229/03-04-2001
230 INTRACOM CR 401 15 ΙΔ 230/03-07-2001
231 CASIO FE-3000 15 ΗΕ 231/10-07-2001
232 CASIO FE-4000 15 ΗΤ 232/10-07-2001
233 DATAPROCESS DSA-100S 15 ΜΝ 233/10-07-2001
234 DATAPROCESS DSA-100SR 15 ΛΑ 234/10-07-2001
235 ADMATE NPT-150 15 ΩΦ 235/04-09-2001
236 OMRON RS28TFR 15 ΩΑ 236/04-09-2001
237 INTERPAN-205 S 15 ΧΜ 237/30-10-2001
238 INTERPAN-205 R 15 ΘΑ 238/30-10-2001
239 PALMAR 15 ΡΑ 239/13-11-2001
240 ESTELLA 15 ΣΛ 240/13-11-2001
241 ARCADIA 6010 15 ΓΛ 241/11-12-2001
242 PRIMA 2000 15 ΑΓ 242/25-04-2002
243 MONS DITRON MP100 15 ΙΠ 243/22-05-2002
244 AUTONOMOUS ND77 15 ΔΑΥ 244/19-06-2002
245 IBM 4610 SUREMARK GR3 15 ΔΗΒ 245/17-07-2002
246 IBM 4610 SUREMARK GR5 15 ΔΗΜ 246/17-07-2002
247 MESSINIA 102 15 ΓΜ 247/22-07-2002
248 MESSINIA R102 15 ΓΥ 248/22-07-2002
249 NCR 7456 15 ΝΗ 249/22-07-2002
250 ELCOM EURO 500 -HANDY 15 ΔΠ 250/20-09-2002
251 OPTIMUS-IC SAMBA 15 ΡΕ 251/31-10-2002
252 PROLINE COSMOS 15 ΦΠ 252/10-12-2002
253 DPS PALM 15 ΦΟ 253/17-12-2002
254 ADMATE 1500 15 ΦΣ 254/20-12-2002
255 ICS PALMARE 15 ΧΣ 255/20-12-2002
272 CAMEL 15 ΔΩΕ 272/19-05-2003
284 IBM 4610 SUREMARK GB3 15 ΔΘΒ 284/24-07-2003
285 IBM 4610 SUREMARK GB5 15 ΔΘΝ 285/24-07-2003
288 TECPOS ST52 15 ΤΛ 288/17-10-2003
293 FPU 15 ΔΗΓ 293/14-11-2003

Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ, υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31-5-2018, την παύση αυτών. Η δήλωση παύσης θα γίνεται στο υποσύστημα taxisnet (έντυπο Δ13) εφόσον έχει εκδοθεί πρόσφατο (δηλαδή εντός των τελευταίων 10 ημερών) τελικό Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».

Υποβολή δήλωσης παύσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ έως την προθεσμία αυτή, συντρέχει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1) εκπρόθεσμη δήλωση παύσης ή απώλεια ΦΗΜ.

2) αδυναμία εμφάνισης των τελικών προοδευτικών συνόλων στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» . Στην περίπτωση αυτή το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από Δελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, όπου αναγράφονται τα προοδευτικά σύνολα εσόδων και Φ.Π.Α. από ενάρξεως λειτουργίας της φορολογικής μνήμης. Εναλλακτικά, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας έκδοσης του Δελτίου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνονται τα προαναφερόμενα προοδευτικά σύνολα.

3) το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» φέρει ημερομηνία προγενέστερη των έξι (6) μηνών της ημερομηνίας έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η οποία συνυποβάλλεται με το ως άνω δελτίο και την δήλωση παύσης λόγω βλάβης.

Σε περίπτωση βλάβης του ΦΗΜ, και εφόσον το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης Ζ φέρει ημερομηνία εντός των προηγούμενων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η δήλωση παύσης λόγω βλάβης υποβάλλεται από την επιχείρηση που κατέχει την άδεια καταλληλότητας ή την άδεια τεχνικής υποστήριξης του ΦΗΜ, για λογαριασμό του κατόχου του ΦΗΜ.

Οι κωδικοί οριστικής παύσης ΦΗΜ στις εξής περιπτώσεις είναι :

23 Παύση λόγω πλήρωσης μνήμης
41 Απόσυρση Φ.Η.Μ
10 Αυτοπαράδοση λόγω παύσης εργασιών της επιχείρησης
24 Παύση λόγω θανάτου
38 Ασυμβατότητα με δεκαδικά των συντελεστών ΦΠΑ
25 Παύση λόγω βλάβης φορολογικής μνήμης

 

Από την 1-6-2018 και εξής τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της υπόψη κατηγορίας ως ενεργού στο υποσύστημα taxis συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013.

Η παρούσα Απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Αρ. πρωτ.: 62784/2017 Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων (ελέγχου, διαχείρισης Δ.Σ., μη χρηματοοικονομικής κατάστασης, πληρωμών προς κυβερνήσεις) και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4403/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4308/2014. Χρόνος και τρόπος σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της Συνέλευσης των εταίρων

(Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων (ελέγχου, διαχείρισης Δ.Σ., μη χρηματοοικονομικής κατάστασης, πληρωμών προς κυβερνήσεις) και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4403/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4308/2014. Χρόνος και τρόπος σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της Συνέλευσης των εταίρων) Κατηγορία: Ελληνικά λογιστικά πρότυπα Αθήνα, 06 -06- 2017 Αρ. Πρωτ.: 62784 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 07-06-2017

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΜΗ
TMHMA ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΓΕΜΗ)

Tαχ. Δ/νση :Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ.:101 81
Πληροφορίες:Χαρίκλεια Θεοδωροπούλου
Άννα Οικονομάκη
Ελένη Αθανασάκη
Τηλέφωνο:213 – 38 93 148
210 – 38 93 461
210 – 38 43 303
Fax:210 – 38 38 981

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΗΝ 07-07-2016 ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ., ΜΗ ΧΡΗΜΟΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4403/2016 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4308/2014. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ.

Ενότητα 1 (Ορισμοί και κατάταξη οντοτήτων)

Με τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α’ 251/24-011-2014) τέθηκαν σε εφαρμογή τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Ειδικότερα με το άρθρο 44 του Ν.4308/2014 τα Κεφάλαια 4 έως 7 του εν λόγω νόμου τέθηκαν σε ισχύ για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31/12/2014 ενώ τα λοιπά Κεφάλαια και οι ορισμοί του Παραρτήματος Α’ τέθηκαν σε ισχύ από 01/01/2015. Περαιτέρω με την παρ. 3 του άρθρου 381 του Ν.4308/2014 καταργήθηκαν και τροποποιήθηκαν μια σειρά παλαιότερων διατάξεων σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις.

Οι νέες διατάξεις κατηγοριοποίησαν τις οντότητες όχι βάσει του νομικού τους τύπου αλλά βάσει του μεγέθους τους. Για την κατάταξη τους σε κατηγορίες οντοτήτων λήφθησαν υπόψη τα κριτήρια του ενεργητικού (σύνολο ενεργητικού), του κύκλου εργασιών (τζίρος) και του μέσου αριθμού απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της περιόδου. Με βάση τα κριτήρια αυτά, και συγκεκριμένα με την προϋπόθεση ότι ισχύουν τουλάχιστον δύο από αυτά για δύο διαδοχικές περιόδους, οι οντότητες ορίστηκαν σε μεγάλες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές. Αναλυτικότερα η κατάταξη έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΑ)

1. ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (Οντότητες της παρ.6 του άρθρου 2 του ν.4308/14)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ
Αριθμητικά όρια Συνόλου Ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων) > 20.000.000
Αριθμητικά όρια Καθαρού Ύψους κύκλου Εργασιών > 40.000.000
Μέσος όρος απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της περιόδου > 250
  1. ΜΕΣΑΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (Οντότητες της παρ.5 του άρθρου 2 του ν.4308/14)

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ
Αριθμητικά όρια Συνόλου Ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων) 4.000.000 – 19.999.999
Αριθμητικά όρια Καθαρού Ύψους κύκλου Εργασιών 8.000.000 – 39.999.999
Μέσος όρος απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της περιόδου 50 – 249
  1. ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (Οντότητες της παρ.4 του άρθρου 2 του ν.4308/14)

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ
Αριθμητικά όρια Συνόλου Ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων) 350.000 – 3.999.999
Αριθμητικά όρια Καθαρού Ύψους κύκλου Εργασιών 700.000 – 7.999.999
Μέσος όρος απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της περιόδου 10 – 49
  1. ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (Οντότητες της παρ.2 του άρθρου 2 του ν.4308/14)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ
Αριθμητικά όρια Συνόλου Ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων) 350.000 <
Αριθμητικά όρια Καθαρού Ύψους κύκλου Εργασιών 700.000 <
Μέσος όρος απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της περιόδου 10<
  1. ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 2

    (Οντότητες της παρ.3 του άρθρου 2 του ν.4308/14)

    Προσοχή : Η συγκεκριμένη αυτή κατηγορία αφορά ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, των οποίων οι εταίροι ΔΕΝ είναι κεφαλαιουχικές εταιρείες, ατομικές επιχειρήσεις και κάθε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα που εντάσσεται στις διατάξεις του ν. 4308 λόγω ειδικών φορολογικών διατάξεων (περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ
Αριθμητικά όρια Συνόλου Ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
Αριθμητικά όρια Καθαρού Ύψους κύκλου Εργασιών 1.500.000<
Μέσος όρος απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της περιόδου ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ

Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.4308/2014 θεσπίστηκαν και τα αντίστοιχα όρια των ομίλων για σκοπούς ενοποίησης των οικονομικών καταστάσεων. Αναλυτικότερα η κατάταξη των ομίλων έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ
i. ΜΕΓΑΛΟΙ ΟΜΙΛΟΙ (Όμιλοι της παρ.3 του άρθρου 31 του ν.4308/14)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ
Αριθμητικά όρια Συνόλου Ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων) > 20.000.000
Αριθμητικά όρια Καθαρού Ύψους κύκλου Εργασιών > 40.000.000
Μέσος όρος απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της περιόδου > 250
  1. ΜΕΣΑΙΟΙ ΟΜΙΛΟΙ (Όμιλοι της παρ.2 του άρθρου 31 του ν.4308/14)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ
Αριθμητικά όρια Συνόλου Ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων) 4.000.000 – 19.999.999
Αριθμητικά όρια Καθαρού Ύψους κύκλου Εργασιών 8.000.000 – 39.999.999
Μέσος όρος απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της περιόδου 50 – 249

iii. ΜΙΚΡΟΙ ΟΜΙΛΟΙ (Όμιλοι της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.4308/14)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ
Αριθμητικά όρια Συνόλου Ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων) Έως και 3.999.999
Αριθμητικά όρια Καθαρού Ύψους κύκλου Εργασιών Έως και 7.999.999
Μέσος όρος απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της περιόδου Έως και 49

Τονίζουμε και πάλι ότι προκειμένου μία οντότητα ή ένας όμιλος να ενταχθεί σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες πρέπει να υπερβαίνει τα όρια τουλάχιστον δύο από τα ανωτέρω κριτήρια για δύο διαδοχικές περιόδους (με εξαίρεση την ειδική κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014). Σημειώνουμε επίσης ότι ως περίοδο αναφοράς για την κατάταξη στις ανωτέρω κατηγορίες λογίζονται τα έτη 2015 και 2014.

Ενότητα 2 (Πεδίο Εφαρμογής του ανωτέρω νόμου)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 οι οντότητες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω νόμου είναι:

α) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.

β) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής.

γ) Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από ειδική φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη.

δ) Κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από το Δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του Δημοσίου, όταν δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του ν. 4270/2014.

Εξαιρούνται ρητά του πεδίου εφαρμογής του ν. 4308/2014 ως προς τα Ε.Λ.Π. και εφαρμόζουν για τη σύνταξη των οικονομικών τους καταστάσεων τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) :

α) Οι οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, όπως ορίζονται στο παράρτημα αυτού του νόμου.

β) Οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και είναι θυγατρικής οντότητας, οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες της οποίας είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/39/ΕΟΚ και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αντιπροσωπεύουν ατομικά ή αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του καθαρού κύκλου εργασιών ή του ενεργητικού ή του μέσου όρου των εργαζόμενων της μητρικής.

γ) Τα χρηματοδοτικά ιδρύματα της περίπτωσης 26 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013, εφόσον υπόκεινται σε απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας.

δ) Οι ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών του ν. 3606/2007 (Οδηγία 2004/39/ΕΚ).

ε) Οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του ν. 3371/2005.

στ) Οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν. 2778/1999.

ζ) Οι ανώνυμες εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών του ν. 2367/1995.

η) Οι ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 4099/2012 (Οδηγία 2009/65/ΕΚ). θ)Οι οντότητες χαρτοφυλακίου.

ι) Οι οντότητες που έχουν αυτή την υποχρέωση βάσει άλλης νομοθετικής διάταξης.

Επίσης κάθε άλλη οντότητα υποκείμενη στον παρόντα νόμο μπορεί, με απόφαση της διοίκησής της, να εφαρμόζει προαιρετικά τα Δ.Π.Χ.Α., όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (προαιρετική εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α.). Στην περίπτωση αυτή η εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. είναι υποχρεωτική για πέντε συνεχόμενες ετήσιες περιόδους από την πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α..

Ενότητα 3 (Σύνταξη ατομικών οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και υποχρεωτικά λογιστικά αρχεία κατά περίπτωση)

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του ν.4308/2014, υποχρεωτικά όλες οι συναλλαγές και τα γεγονότα που καταχωρούνται στα λογιστικά αρχεία ενσωματώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου. Επίσης οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο3 και παρουσιάζουν εύλογα, τα αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών, καθώς και τις χρηματοροές της εκάστοτε περιόδου, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Επίσης με τις διατάξεις της παρ.3 του ν.4308/2014 θεσπίστηκε διαφορετική υποχρέωση ανά τύπο οντότητας αναφορικά με την υποχρέωση σύνταξης και τήρησης των λογιστικών αρχείων.

Ειδικότερα οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανά κατηγορία οντότητας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα λογιστικά αρχεία καθώς και αναφορά στα σχετικά υποδείγματα του παραρτήματος Β του ν.4308/2014.Τα εν λόγω υποδείγματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και παρουσιάζονται στο παράρτημα Β1:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις)  
   

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

 

 

ΜΕΣΑΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

 

 

ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

 

 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ  
 

 

 

 

ΤΥΠΟΣ

 

 

 

 

1. Ισολογισμός ή Κατάσταση

 

 

 

 

1. Ισολογισμός ή Κατάσταση

 

 

 

 

1. Ισολογισμός ή Κατάσταση

 

 

1. Ισολογισμός ή

1. Ισολογισμός ή
Κατάσταση
Χρημ/κής Θέσης
Κατάσταση υπ. Β1.1 ή Β1.2
Χρημ/κής Θέσης

υπ. Β1.1 ή Β1.2

(ή εναλλακτικά

υπ.Β5 ή και

 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Χρημ/κής Θέσης Χρημ/κής Θέσης Χρημ/κής Θέσης (ή εναλλακτικά τίποτα από τα
ΑΡΧΕΙΟΥ υπ4. Β1.1 ή Β1.2 υπ. Β1.1 ή Β1.2 υπ. Β1.1 ή Β1.2 υπ.Β5) ανωτέρω)
ΣΥΜΦΩΝΑ  

 

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2

 

 

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2

 

 

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2 (ή εναλλακτικά υπ.Β6) 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2 (ή εναλλακτικά υπ.Β6)
ΜΕ ΤΙΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΗΣ ΠΑΡ.3
ΤΟΥ
3. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης υπ. Β3 3. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης υπ. Β3  

 

 

3. Προσάρτημα

 

 

 

3. Προσάρτημα

 

 

 

3. Προσάρτημα

ΑΡΘΡΟΥ 16
ΤΟΥ
Ν.4308/14  
4. Κατάσταση Χρηματοροών υπ. Β4  

 

4. Προσάρτημα

       
5. Προσάρτημα          

Κατ’ εξαίρεση στην ειδική κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ.2γ του άρθρου 1 δίνεται η δυνατότητα να καταρτισθεί μόνο η Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6.

Επιπρόσθετα οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανά κατηγορία ομίλου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα λογιστικά αρχεία καθώς και αναφορά στα σχετικά υποδείγματα του παραρτήματος Β του ν.4308/2014.

Τα εν λόγω υποδείγματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και παρουσιάζονται στο παράρτημα Β2:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις)
  ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ  

ΜΕΣΑΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

 

ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ

1. Ισολογισμός (στοιχεία στο κόστος ή στην εύλογη αξία) υπ.

Β7.1 ή Β7.2

1. Ισολογισμός (στοιχεία στο κόστος ή στην εύλογη αξία)

υπ. Β7.1 ή Β7.2

1. Ισολογισμός (στοιχεία στο κόστος ή στην εύλογη αξία) υπ.

Β7.1 ή Β7.2

 

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων (κατά

λειτουργία ή κατ’ είδος) υπ. Β8.1 ή Β8.2

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων (κατά λειτουργία ή κατ’ είδος) υπ. Β8.1

ή Β8.2

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων (κατά λειτουργία

ή κατ’ είδος) υπ. Β8.1 ή Β8.2

 

ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν.4308/14  

3. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής

Θέσης υπ. Β9

3. Κατάσταση Μεταβολών

Καθαρής Θέσης υπ.

Β9

 

 

3. Προσάρτημα (σημειώσεις)

   

4. Κατάσταση Χρηματοροών υπ. Β10

 

4. Προσάρτημα (σημειώσεις)

 
  5.                Προσάρτημα (σημειώσεις)    

Περαιτέρω ως ετήσιες οικονομικές καταστάσεις νοείται το σύνολο των περιγραφόμενων λογιστικών αρχείων που ανωτέρω παρατίθεται αναλυτικά καθώς και:

i.    Το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών που πηγάζουν από το Προσάρτημα (Ενότητα 4),

ii.    Η έκθεση ελέγχου όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτείται (Ενότητα 5),

iii.    Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του/των Διαχειριστή/Διαχειριστών όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις με τις σχετικές πρόνοιες και απαλλαγές (Ενότητα 6),

iv.    Η έκθεση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Ενότητα 7) για ορισμένο αριθμό οντοτήτων,

v.    Η Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις εισηγμένες σε χρηματαγορές οντότητες (Ενότητα 8) και

vi.    Η σχετική έκθεση πληρωμών προς Κυβερνήσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτείται.

Οι ανωτέρω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταχωρίζονται ως σύνολο στην μερίδα της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο ε της παρ. 2α του άρθρου 6 του ν.3419/2005 σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις δημοσιότητας της παρ. ζ, του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920.

Ενότητα 4 (Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων)

Η κατάρτιση του προσαρτήματος επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 29 του ανωτέρω νόμου ακολουθεί τις παρακάτω αρχές:

α) Οι οντότητες που δεν υποχρεούνται να παρέχουν τις πληροφορίες μιας παραγράφου του παρόντος άρθρου δύνανται να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες προαιρετικά. Στην περίπτωση αυτή, οι οντότητες παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες σε πλήρη συμφωνία με τα οριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο αυτού του άρθρου.

β) Οι πληροφορίες επί των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρατίθενται με τη σειρά με την οποία τα κονδύλια αυτά παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

γ) Όταν γίνεται χρήση συντομεύσεων, διαγραμμάτων ή συμβόλων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δίνονται με σαφήνεια οι απαιτούμενες για την κατανόησή τους πληροφορίες. Ειδικότερα, γνωστοποιείται η μονάδα μέτρησης και το επίπεδο στρογγυλοποίησης των παρατιθέμενων αριθμών.

δ) Όταν πληροφορίες του παρόντος άρθρου παρατίθενται στους πίνακες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να μην επαναλαμβάνονται στο προσάρτημα.

Ατομικές οικονομικές καταστάσεις:

Το προσάρτημα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις επεξηγηματικές πληροφορίες και αναλύσεις των παραγράφων 3 έως 34 του άρθρου 29 του ν.4308/2014, εκτός των απλοποιήσεων και απαλλαγών που προβλέπονται στο άρθρο 30 του ανωτέρω νόμου. Υπόδειγμα προσαρτήματος για πολύ μικρές και μικρές οντότητες παρουσιάζεται στο παράρτημα Γ της παρούσης και είναι συμβατό με τις διατάξεις του ν.4308/2014.

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις:

Το προσάρτημα (σημειώσεις) των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις επεξηγηματικές πληροφορίες και αναλύσεις των παραγράφων 3 έως 34 του άρθρου 29 του ν.4308/2014, εκτός των απλοποιήσεων και απαλλαγών που προβλέπονται στο άρθρο 30 του ανωτέρω νόμου. Επίσης λαμβάνεται υπόψη οι ουσιώδεις προσαρμογές που προκύπτουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε σύγκριση με τις ετήσιες. Ιδιαίτερα:
α) Κατά τη γνωστοποίηση των συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη, οι συναλλαγές μεταξύ τέτοιων μερών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και έχουν απαλειφθεί, παραλείπονται.
β) Κατά τη γνωστοποίηση του μέσου αριθμού των εργαζομένων που απασχολήθηκαν στη διάρκεια της περιόδου, γίνεται ξεχωριστή γνωστοποίηση για το μέσο αριθμό των εργαζομένων που απασχολήθηκαν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες.
γ) Κατά τη γνωστοποίηση των ποσών των αποζημιώσεων, των προκαταβολών και των πιστώσεων που δόθηκαν σε μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, γνωστοποιούνται μόνο τα ποσά που δόθηκαν σε μέλη αυτών των συμβουλίων της μητρικής οντότητας, από την ίδια και τις θυγατρικές της.

Ενότητα 5 (Έκθεση ελέγχου επί των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων)

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α1 (εδάφιο 1) της παρ.Α του άρθρου 2 (β’ μέρος) του ν.4336/2015 προσδιορίσθηκε το εύρος των οντοτήτων και των ομίλων που υπόκεινται σε υποχρεωτικό τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν.3693/2008 (Α’174). Έτσι λοιπόν στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω ελέγχου περιλαμβάνονται:

α) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες.

β) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατά την έννοια του ορισμού του Παραρτήματος Α’ του ν.4308/2014.

γ) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι οι οποίοι βάσει της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4308/2014 χαρακτηρίζονται ως «μεγάλοι».

δ) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι ανεξαρτήτως μεγέθους, όταν οι όμιλοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατά την έννοια του ορισμού του Παραρτήματος Α’ του ν. 4308/2014.

Επίσης με τις ίδιες διατάξεις του εδαφίου 2 του ανωτέρω νόμου θεσπίστηκε και η δυνατότητα περί προαιρετικού τακτικού ελέγχου για τις μικρές και πολύ μικρές οντότητες κατά την έννοια που αποδίδεται στις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α’251) και οι οποίες μπορούν να προβλέπουν στο καταστατικό τους ή, εάν δεν προβλέπεται σε αυτό, να αποφασίζουν δια της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή της συνέλευσης των εταίρων, την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν από την 01/01/2016 και εφεξής. Με άλλα λόγια, οι γενικές συνελεύσεις που θα συνέλθουν μετά την 1/1/2016 για να εγκρίνουν οικονομικές καταστάσεις χρήσεων που λήγουν 31/12/2015, 30/6/2016 και εφεξής θα εκλέξουν ελεγκτές επόμενων χρήσεων βάσει των ανωτέρω ρυθμίσεων, οι οποίες συνοπτικά παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες τόσο για τις οντότητες όσο και για τους ομίλους.

Για τις οντότητες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
Σύνταξη ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ με

πρόνοιες του ν.4336/15 (μετά

την 01/01/2016)

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ

 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ

Για τους ομίλους:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΙΛΩΝ ΜΕΓΑΛΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΜΕΣΑΙΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΟΜΙΛΟΙ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

με πρόνοιες του

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ

 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ

 

ν.4336/15 (μετά την

01/01/2016)

     

Ενότητα 6 (Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διαχειριστή/των)

1. Έκθεση διαχείρισης:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως σήμερα ισχύει, συντάσσεται κατ’ έτος ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρείας προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθος της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Η κατά τα ανωτέρω ανάλυση περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων και έχουν άμεση σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων της οντότητας. Στην εν λόγω ανάλυση θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις πληροφορίες που αφορούν περιβαλλοντικά 5 και εργασιακά θέματα. Ειδικότερα κατ’ ελάχιστον στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να παρουσιασθούν τα κατωτέρω θέματα όπως αυτά αναλύονται κατωτέρω σε άξονες-στόχους:

Α/Α ΑΞΟΝΑΣ – ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1. Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της  εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα

και την πολυπλοκότητά της.

Α) Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού  μοντέλου Β) Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές

Γ) Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης

Δ)  Περιγραφή  των  προηγούμενων  επιδόσεων,  της  αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι6 A) Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεια στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους

Β) Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.

Γ) Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή

τον κλάδο που η εταιρεία αναπτύσσεται.

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα Α)  Πραγματικές  και  δυνητικές  επιπτώσεις  της  οντότητας  στο

 

    περιβάλλον

Β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παράγοντες  όπως: ενεργειακή χρήση, άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της βιοποικιλότητας και των  υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών,

Γ)   Αναφορά   στην   ανάπτυξη   των   πράσινων   προϊόντων   και

υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν.

4. Εργασιακά ζητήματα Α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών).

Β)    Σεβασμός    των    δικαιωμάτων    των    εργαζόμενων    και συνδικαλιστική ελευθερία.

Γ)Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης,

τρόπος προαγωγών κτλ.

5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) Α) Οι οντότητες μπορούν να παρουσιάσουν ένα μείγμα γενικών και τομεακών  ΧΔΕ & ΜΧΔΕ, ανάλογα  με την  περίπτωση,  στο πλαίσιο των στρατηγικών τους στόχων  και  των  θεμάτων  που παρουσιάζονται στην έκθεση διαχείρισης.

Β) Οι δείκτες αυτοί πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένοι, δεν τίθεται περιορισμός ως προς την χρήση τους και η εταιρεία οφείλει να κάνει σχετική αναφορά στην μεθοδολογία και τον

τρόπο συλλογής της μετρήσιμης πληροφορίας.

6. Επιπλέον πληροφόρηση Α)            Την     προβλεπόμενη     εξέλιξη      της      οντότητας Β) Τις δραστηριότητες της οντότητας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης                            (εφόσον                                              υπάρχουν), Γ) Τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του                                               ΚΝ.2190/20,

Δ) Την ύπαρξη υποκαταστημάτων της οντότητας (εντός και εκτός Ελλάδος           εφόσον            υπάρχουν           τέτοια)              και Ε) Εφόσον πραγματοποιείται χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων: αα) τους στόχους και τις πολιτικές της οντότητας όσον αφορά τη διαχείριση        του              χρηματοοικονομικού           κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία       εφαρμόζεται       λογιστική       αντιστάθμισης       και ββ) την έκθεση της οντότητας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και

στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

Στο παρόν σημείο επισημαίνουμε ότι το τροποποιημένο περιεχόμενο της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4403/20167 είναι απαιτητό για τις οικονομικές καταστάσεις περιόδου 01/01/2016-31/12/2016 και εντεύθεν. Αντίθετα για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ και Ετερόρρυθμη κατά μετοχές) που η χρήση τους θα λήξει την 30/06/2016 (περίοδος 01/07/2015-30/06/2016) ισχύει η προηγούμενη έκθεση διαχείρισης.

Στις περιπτώσεις που η οντότητα παραλείψει κάποια από τις ανωτέρω πληροφορίες θα πρέπει να παρέχει σαφή και αιτιολογημένη εξήγηση γιατί το έπραξε.

Περαιτέρω η απαίτηση σύνταξης ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή/διαχειριστών προς την Γενική Συνέλευση των εταίρων αναφέρεται τόσο στη ρητή διάταξη της παρ.3 του άρθρου 22 του ν.3190/1955 για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης όσο και στην ανάλογη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 988 του ν.4072/2012 για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες.

Επίσης με τις νέες πρόνοιες του ν.4403/2016 χορηγήθηκαν ορισμένες εξαιρέσεις και απαλλαγές οι οποίες αφορούν οικονομικές καταστάσεις που λήγουν μετά την 07/07/2016 ( π.χ. 01/01/2016-031/12/2016) και συνίστανται σε:

I. Οι πολύ μικρές οντότητες εξαιρούνται από την υποχρέωση που προβλέπεται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.4403/20169.

II. Οι πολύ μικρές οντότητες μπορούν να απαλλαγούν ολικά από την απαίτηση σύνταξης έκθεσης διαχείρισης εφόσον παρουσιάζουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών10 στο προσάρτημα ή στο κάτω μέρος του ισολογισμού. Στην περίπτωση αυτή και μόνο τους δίδεται η δυνατότητα μη σύνταξης έκθεσης διαχείρισης.

2. Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης:

Στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης αναφέρονται, τουλάχιστον, οι πληροφορίες που απαιτεί το άρθρο 43α του Κ.Ν.2190/1920, λαμβανομένων υπόψη των αναγκαίων προσαρμογών που υπαγορεύονται από τις ιδιομορφίες της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης σε σχέση με την έκθεση διαχείρισης, κατά τρόπο που να διευκολύνει την εκτίμηση της θέσης του συνόλου των επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση.

Επιπρόσθετα η κείμενη νομοθεσία (ειδικές διατάξεις) μπορεί να προβλέπει την αναφορά και άλλων πληροφοριών στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης πλην των ανωτέρω.

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι πέραν των πληροφοριών που απαιτούνται από τις διατάξεις του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως σήμερα ισχύει, πρόσθετη πληροφόρηση απαιτείται στην σύνταξη της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης για τις αποκτηθείσες μετοχές ή μερίδια, και για τις οποίες (μετοχές ή μερίδια) αναφέρεται ο αριθμός αυτών και η ονομαστική τους αξία ή ελλείψει ονομαστικής αξίας, η εσωτερική λογιστική αξία του συνόλου των μετοχών ή μεριδίων της μητρικής ανώνυμης εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια μητρική εταιρεία είτε από θυγατρικές της εταιρείας αυτής (μητρική εταιρεία), είτε από πρόσωπο που ενεργεί επ’ ονόματι του αλλά για λογαριασμό οποιασδήποτε από τις εταιρείες αυτές.

Στις περιπτώσεις που εκτός από την έκθεση διαχείρισης απαιτείται και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, οι δύο εκθέσεις μπορούν να υποβάλλονται υπό μορφή ενιαίας έκθεσης.

Ενότητα 7 Έκθεση (Κατάσταση) Μη χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Με τις διατάξεις του ν. 4403/2016 θεσπίστηκε ένα νέο είδος έκθεσης αναφοράς για τις οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος οι οποίες προβλέπονται στις διατάξεις του ν.4308/2014. To πεδίο εφαρμογής της κατηγορίας αυτής ορίζεται ακολούθως προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση, ειδικότερα:

1. Στο άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α’)11 προβλέπεται ότι οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες που αποτελούν οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α’ του Ν. 4308/2014, και οι οποίες, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπερβαίνουν τον μέσο αριθμό των 500 εργαζομένων, περιλαμβάνουν στην έκθεση διαχείρισης μία μη χρηματοοικονομική κατάσταση που περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο.

Σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις που θέτει η ως άνω διάταξη, αυτές συντρέχουν σωρευτικά.

2. Στο άρθρο 1 παρ. 3 περ. α του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α’) αναφέρεται ότι ο ορισμός των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος δίδεται στο Παράρτημα12 του εν λόγω νόμου, και μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζονται επιπλέον, ως οντότητες δημοσίου συμφέροντος από τη νομοθεσία, με βάση τη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το μέγεθος ή τον αριθμό των απασχολουμένων.

3. Επιπροσθέτως, με το άρθρο 7 του ν. 4403/2016 προστέθηκε Κεφάλαιο 16 στον Κ.Ν.2190/1920 με τίτλο «Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις», που περιλαμβάνει τα άρθρα 144 έως 146, σύμφωνα με τα οποία χαρακτηρίζονται ως οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α’ του Ν.4308/2014, οι οντότητες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική βιομηχανία ή στην υλοτόμηση πρωτογενών δασών (άρθρο 145 παρ. 1 ν. 4403/2016).

4. Παράλληλα, στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012) εισάγεται ο ορισμός της «οντότητας του δημοσίου τομέα»13 για τους διοικητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, τους οποίους αφορά.

5. Τέλος οντότητες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην χώρα μας και είναι θυγατρικές οντοτήτων όπου η μητρική εταιρεία (ή η τελική μητρική εταιρεία) είναι εταιρεία δημοσίου ενδιαφέροντος στην χώρα προέλευσης και εντάσσεται στο καθεστώς μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης τότε εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης.

6. Οι οντότητες που εντάσσονται στην ανωτέρω κατηγορία θα πρέπει να περιλαμβάνουν στην έκθεση διαχείρισης και μια μη χρηματοοικονομική κατάσταση που θα περιέχει πληροφορίες στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης , των επιδόσεων , της θέσης και του αντικτύπου των δραστηριοτήτων της , σε σχέση με περιβαλλοντικά , κοινωνικά και εργασιακά θέματα , το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία όπου συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

α) σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου της οντότητας,

β) περιγραφή των πολιτικών που εφαρμόζει η οντότητα σε σχέση με τα εν λόγω θέματα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζει,

γ) τα αποτελέσματα των εν λόγω πολιτικών,

δ) οι κυριότεροι κίνδυνοι που αφορούν τα εν λόγω θέματα και που συνδέονται με τις δραστηριότητες της οντότητας, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση και αναλογικά, των επιχειρηματικών σχέσεών της, των προϊόντων της ή των υπηρεσιών της τα οποία είναι πιθανόν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στους εν λόγω τομείς και ο τρόπος με τον οποίο η οντότητα διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους,

ε) μη χρηματοοικονομικοί βασικοί δείκτες επιδόσεων που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τομέα επιχειρήσεων. Όταν η οντότητα δεν ασκεί πολιτικές σε σχέση με ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω θέματα, παρέχεται στην μη χρηματοοικονομική κατάσταση σαφής και αιτιολογημένη εξήγηση για την απουσία των εν λόγω πολιτικών. Η μη χρηματοοικονομική κατάσταση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνει επίσης, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να παραλειφθούν πληροφορίες σχετικά με επικείμενες εξελίξεις ή θέματα υπό διαπραγμάτευση όταν, κατά τη δεόντως αιτιολογημένη γνώμη των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, που ενεργούν εντός των αρμοδιοτήτων τους και που υπέχουν σχετικώς συλλογική ευθύνη της εν λόγω γνώμης, η δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών θα έβλαπτε σοβαρά την εμπορική θέση της οντότητας, υπό την προϋπόθεση ότι η παράλειψη αυτή δεν εμποδίζει την ορθή και ισορροπημένη κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της οντότητας. Για την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι ανώνυμες εταιρείες μπορούν να βασίζονται σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην Ένωση ή διεθνή πλαίσια και, στην περίπτωση αυτή, οι ανώνυμες εταιρείες διευκρινίζουν σε ποια πλαίσια βασίστηκαν.

Τέτοια πλαίσια ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά μπορεί να είναι:

α) Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου14 (EMAS)15

β) Το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (the United Nations (UN) Global Compact)16.

γ) Το πλαίσιο του ΟΗΕ «προστασία, σεβασμό και αποκατάσταση» με κατευθυντήριες αρχές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα17.

δ) Οι κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις18.

ε) Το πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO 2600019.

στ) H Τριμερής δήλωση αρχών σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ, ILO)20.

ζ) H Παγκόσμια Πρωτοβουλία Υποβολής Εκθέσεων (ΠΠΥΕ, GRI21 ).

η) Το Διεθνές Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Αναφοράς (ΔΟΠΑ, IIRC22).

θ) Το Συμβούλιο Προτύπων Βιώσιμης Λογιστικής (ΣΠΒΛ, SASB23).

ι) Το πλαίσιο του Οργανισμού σχετικού με τις επιπτώσεις του άνθρακα (ΟΕΑ, CDP24).

ια) To Συμβούλιο Προτύπων Γνωστοποίησης του Κλίματος (ΣΠΓΚ, CDSB25).

ιβ) Το πλαίσο του Οργανισμού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος (ΟΠΑ, OEF26).

Η κατάσταση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης δομείται στους κάτωθι πυλώνες:

ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: (ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ: (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ)
–  Η οντότητα επιλέγει να αποκαλύψει σημαντικές πληροφορίες για τη δραστηριότητα της

–  Η αναφορά θα πρέπει να είναι δίκαιη, ισορροπημένη και κατανοητή

–  Η αναφορά θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη αλλά περιεκτική καθώς επίσης συνεπής και συνεκτική

–  Η αναφορά θα πρέπει να είναι στρατηγική και να εστιάζει στο μέλλον

–  Η αναφορά θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη                    στους συμμετόχους ή αλλιώς κοινωνικούς εταίρους (stakeholders)

–  Η αναφορά κάνει σαφή μνεία στo ή στα πλαίσια που στηρίχθηκε

–  Επιχειρηματικό μοντέλο

–  Πολιτικές δέουσας επιμέλειας και λοιπές πολιτικές

–  Αποτελέσματα των παραπάνω πολιτικών

–  Κυριότεροι κίνδυνοι και διαχείριση των κινδύνων αυτών

–  Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επίδοσης (ΜΧΔΕ)

–  Θεματικές πτυχές κατ’ ελάχιστο όπως:

i)          Περιβαλλοντικά θέματα ή και ζητήματα, ii) Κοινωνικά και Εργασιακά θέματα, iii) Σεβασμός  των δικαιωμάτων του ανθρώπου iv) Καταπολέμηση της διαφθοράς & θέματα σχετικά με την δωροδοκία και

v) Ζητήματα εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ειδικότερα κατ’ ελάχιστον στην κατάσταση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης – η οποία αποτελεί τμήμα της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου – θα πρέπει να παρουσιασθούν τα κατωτέρω θέματα πέραν των αναφερόμενων στην έκθεση διαχείρισης:

Α) Επιχειρηματικό Μοντέλο

i. Το επιχειρηματικό μοντέλο περιγράφει πώς μια οντότητα δημιουργεί και διατηρεί την αξία μέσα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της μακροπρόθεσμα. Επίσης παρέχει μια επισκόπηση του πώς λειτουργεί μια οντότητα περιγράφοντας το πώς μετατρέπει τις εισροές σε εκροές μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.

ii. Οι οντότητες μπορούν να παρουσιάσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, την οργάνωση και τη δομή τους, τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται, τους στόχους και τις στρατηγικές τους, καθώς και κύριες τάσεις και παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη μελλοντική τους ανάπτυξη.

iii. Ανάλογα με την περίπτωση, οι οντότητες μπορεί να εξετάσουν τη χρήση βασικών δεικτών απόδοσης που υποβοηθούν την κατανόηση του επιχειρηματικού μοντέλου.

Β) Πολιτικές δέουσας επιμέλειας.

i. Είναι κοινώς αντιληπτό ότι οι διαδικασίες δέουσας επιμέλειας που αναλαμβάνονται από μια επιχείρηση αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν την εξυπηρέτηση ενός πολύ συγκεκριμένου στόχου (π.χ .: να διασφαλιστεί ότι οι εκπομπές άνθρακα θα είναι κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο). Ο στόχος της διαδικασίες δέουσας επιμέλειας μπορεί να είναι για τον εντοπισμό, την πρόληψη και τον μετριασμό των υφιστάμενων και δυνητικών δυσμενών επιπτώσεων.

ii. Διαδικασίες δέουσας επιμέλειας μπορεί να υπάρξουν πριν τη διενέργεια επενδύσεων σε συγκεκριμένο χώρο, τόπο, τομέα ή και δραστηριότητα ή πριν από τη διαδικασία έναρξης μίας συγχώνευσης ή εξαγοράς. Επίσης δέουσα επιμέλεια η οντότητα επιδεικνύει κατά τη στιγμή της υπογραφής συμβάσεων με τους προμηθευτές της.

Γ) Τα αποτελέσματα των πολιτικών.

i. Τα αποτελέσματα των πολιτικών μπορούν να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά στα δυνατά και στα τρωτά σημεία μιας οντότητας. Οι οντότητες αναμένεται να παράσχουν σημαντικές πληροφορίες που εξηγούν τα αποτελέσματα των επιχειρηματικών διαδικασιών που απορρέουν από αυτές τις πολιτικές κατά την περίοδο αναφοράς. Η μη χρηματοοικονομική
κατάσταση θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα των εργασιών και των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

ii. Οι οντότητες μπορούν να εξετάσουν πώς σχετίζονται χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, και πώς αυτή η σχέση μετριέται και διαχειρίζεται με την πάροδο του χρόνου.

iii. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει και σχετικές αναφορές σε μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης (ΜΧΔΕ). Οι οντότητες παρουσιάζουν τους ΜΧΔΕ που θεωρούν πιο χρήσιμους για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της περιόδου αναφοράς. Οι οντότητες επίσης μπορούν να παρουσιάσουν και να εξηγήσουν αυτές τις πληροφορίες σε σχέση με τους στόχους της εταιρείας.

Δ) Πολιτική Κινδύνων και διαχείριση των κινδύνων αυτών

i. Οι οντότητες οφείλουν να παρουσιάσουν δίκαιη, συνεκτική και ολοκληρωμένη περιγραφή των κυριότερων κινδύνων που αντιμετωπίζουν μαζί με μια σαφή εξήγηση του τρόπου διαχείρισής τους και πως οι κίνδυνοι αυτοί μετριάζονται. Επίσης σχετική αναφορά μπορεί να γίνει στην πιθανότητα εμφάνισης τους και στις όποιες πιθανές επιπτώσεις.

ii. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, ή / και τις επιχειρηματικές σχέσεις τους. Αυτό περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους κινδύνους. Οι οντότητες αναμένεται να εξηγήσουν πώς οι εν λόγω κίνδυνοι έχουν επίδραση στο επιχειρηματικό μοντέλο, στις δραστηριότητες τους και στην χρηματοοικονομική τους επίδοση.

Ε) Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επίδοσης (ΜΧΔΕ)

i. Οι οντότητες μπορούν να παρουσιάσουν ένα μείγμα γενικών και τομεακών/κλαδικών ΧΔΕ και ΜΧΔΕ, ανάλογα με την περίπτωση, στο πλαίσιο των στρατηγικών τους στόχων και των θεμάτων που παρουσιάζονται στην κατάσταση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

ii. Οι δείκτες αυτοί πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένοι, δεν τίθεται περιορισμός ως προς τη χρήση τους και η εταιρεία οφείλει να κάνει σχετική αναφορά στην μεθοδολογία και στον τρόπο συλλογής της μετρήσιμης πληροφορίας.

ΣΤ) Στοχευμένα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, θέματα που σχετίζονται με τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, θέματα που σχετίζονται με την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας, θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας ή και λοιπά θέματα. Ειδικότερα:

i. Περιβαλλοντικά θέματα ή και ζητήματα27:

α) Πλέον των αναφερόμενων στην έκθεση διαχείρισης η οντότητα θα πρέπει να παρουσιάσει πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση ενέργειας, των τυχόν άμεσων και έμμεσων εκπομπών στην ατμόσφαιρα (στις οποίες περιλαμβάνονται εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, εκπομπές τοξικών ουσιών, τυχόν απόβλητα ευτροφισμού, κτλ.) την προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων (συμπεριλαμβανομένων γνωστοποιήσεων που σχετίζονται με βιοτικούς πόρους, την χρήση της γης και του ύδατος) τη διαχείριση των αποβλήτων, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις μεταφορές ή από τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών.

β) Ειδικότερη αναφορά μπορεί να γίνει στη σύσταση της Επιτροπής 179/2013 που περιλαμβάνει στα παραρτήματα της, το Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα (PEF) και τις μεθόδους και διαδικασίες του Οργανισμού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος (OEF). Αυτές είναι οι μέθοδοι που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να προσδιορίσουν κατ’ εκτίμηση τον κύκλο ζωής για κάθε προϊόν και ειδικότερα: (i) τις πιο σημαντικές επιπτώσεις και (ii) την επίπτωση των εκπομπών ρύπων κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τους. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις μπορεί να αναφέρονται χωριστά (η μέθοδος καλύπτει 15 διαφορετικές κατηγορίες επιπτώσεων συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος, της εξάντλησης του νερού, τη χρήση γης, κλπ.).

γ) Οι εταιρείες μπορούν να αναφέρονται στις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και που αφορούν τις βιομηχανικές εκπομπές, Σύστημα Εμπορίας, τα ύδατα (Οδηγία Πλαίσιο), την υγειονομική ταφή, τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής, Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και τους περιορισμούς στη χρήση επικίνδυνων ουσιών, κλπ.

Δ) Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επίδοσης μπορούν να παρουσιασθούν και οι οποίοι να αναφέρονται σε διαχείριση αποβλήτων (π.χ. ποσοστά ανακύκλωσης), σε εκπομπές του θερμοκηπίου (μετρικοί τόνοι ισοδύναμου CO2), εξόρυξη φυσικών πόρων, επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, στην κατανάλωση ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές κλπ.

ii. Κοινωνικά και εργασιακά θέματα28:

Πλέον των αναφερόμενων στην έκθεση διαχείρισης η οντότητα θα πρέπει να παρουσιάσει τις κάτωθι πληροφορίες:

α) Οι οντότητες οφείλουν να παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με κοινωνικά και εργασιακά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των θεμελιωδών συμβάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ, ILO).

β) Οι οντότητες οφείλουν να αναφερθούν σε ζητήματα διαφορετικότητας, όπως η διαφορετικότητα των φύλων και η ίση μεταχείριση στην απασχόληση και στην εργασία (συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, του φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, θρησκείας, αναπηρίας και άλλες σχετικές πτυχές).

γ) Θέματα απασχόλησης στην εργασία που περιλαμβάνουν τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας, το δικαίωμα στο συνδικαλισμό και στη λειτουργία συνδικαλιστικών οργανώσεων, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αναφορικά με τη σταδιοδρομία, την εκπαίδευση, το σύστημα αμοιβών και προαγωγών, την υγεία, υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία.

δ) Θέματα που αφορούν στις σχέσεις των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της ικανοποίησης των καταναλωτών, ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα με πιθανές επιπτώσεις στην υγεία και στην ασφάλεια των καταναλωτών, καθώς επίσης τις σχέσεις με την (τοπική) κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στις κοινότητες.

ε) Οι εταιρείες αναμένεται να στηρίζονται σε κατάλληλα πλαίσια, όπως για παράδειγμα οι σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, και η τριμερής δήλωση του ΔΟΕ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική.

στ) Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επίδοσης οι οποίοι μπορούν να αναφέρονται σε αριθμό αδειών (γονικών, ασθενείας, κτλ.), αριθμό ατυχημάτων εργαζομένων και αριθμό αυτών που απασχολούνται σε δραστηριότητες με υψηλό κίνδυνο, αριθμό εκπαίδευσης εργαζομένων ανά έτος, αριθμό εργαζομένων που εργάζονται με συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης σε σχέση με το σύνολο του δυναμικού της οντότητας, σύνδεση των οικονομικών αποτελεσμάτων της οντότητας με την αντίστοιχη πορεία του μέσου μισθού, κτλ.

iii. Σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου:

α) Θεωρείται βέλτιστη πρακτική ότι η οντότητα εκφράζει τη δέσμευσή της να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μια τέτοια δέσμευση μπορεί να καθορίζει ποια είναι η εταιρεία, τι αναμένει από το προσωπικό της και τους επιχειρηματικούς εταίρους σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι πληροφορίες που μπορεί να παρουσιάσει η εταιρεία μπορούν να αφορούν δικαιώματα εργαζομένων (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου), μικρές ή μεγάλες κοινότητες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας, μικροκτηματίες αγρότες εφόσον σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτούς, εργαζόμενοι στις αλυσίδες εφοδιασμού ή και άλλους.

β) Οι οντότητες οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα αποτροπής των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων τους με τις επιχειρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού που περιέχουν κατάλληλους όρους σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου. Το περιεχόμενο των συμβάσεων αυτών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα προκειμένου να μετριασθούν οι δυνητικές επιπτώσεις σε περίπτωση παραβίασης και θα πρέπει να προβλέπουν επαρκή μέτρα θεραπείας.

γ) Οι οντότητες αναμένεται να στηριχθούν στις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΟΣΑ29 ή του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας30 (ILO).

δ) Μια εταιρεία μπορεί να εξετάσει τους βασικούς δείκτες απόδοσης, όπως:
→ Περιστατικά σοβαρών επιπτώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που απορρέουν
από τις δραστηριότητες ή τις αποφάσεις της εταιρίας.
→ Ειδικές γνωστοποιήσεις σχετικά με το πώς η εταιρεία λαμβάνει μέριμνα και παρέχει θεραπεία στην περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων πόσες φορές σχετική θεραπεία έχει παρασχεθεί.
→ Ειδικές προληπτικές δράσεις όσον αφορά στην αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία ή/και την παιδική εργασία σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές της δραστηριότητας της εταιρείας με υψηλό κίνδυνο έκθεσης σε κατάχρηση.
→ Δράσεις εμπλοκής με τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την πρόληψη της καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας συμπεριλαμβανομένου της παιδικής εργασίας.

iv. Καταπολέμηση της διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη δωροδοκία31:

α) Οι οντότητες αναμένεται να παράσχουν πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζονται την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας. Επίσης μπορούν να εξετάσουν, μεταξύ άλλων, τις σχετικές γνωστοποιήσεις σχετικά με τις πολιτικές, την οργάνωση, τις αποφάσεις, τις πράξεις διαχείρισης, την κατανομή των πόρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας.

β) Οι οντότητες μπορούν επίσης – εξηγώντας πώς αξιολογούν την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας – να λάβουν μέτρα για την πρόληψη ή το μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας, και να επικοινωνούν τα αποτελέσματα εσωτερικά και εξωτερικά.

Οι οντότητες αναμένεται να στηριχθούν στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές εταιρείες.

γ) Μια εταιρεία μπορεί να εξετάσει τους βασικούς δείκτες απόδοσης που βασίζονται σε θέματα όπως:

→ Διεργασίες και πόροι εσωτερικού ελέγχου αφιερωμένοι στην αποφυγή της διαφθοράς και της δωροδοκίας.
→ Εκπαίδευση εργαζομένων στην αναγνώριση και αποφυγή πράξεων διαφθοράς και δωροδοκίας.
→ Δημιουργία μηχανισμού καταγγελιών και διαχείριση του (διαχείριση αποτελεσμάτων).

v. Ζητήματα εφοδιαστικής αλυσίδας:

α) Οι οντότητες οφείλουν να παρουσιάσουν υλικό σχετικά με τα θέματα της εφοδιαστικής αλυσίδας που μπορεί να έχουν σημαντικές συνέπειες για την ανάπτυξη, τις επιδόσεις, και τη θέση τους. Αυτό θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για μια γενική κατανόηση της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας, καθώς και πως θέματα μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης λαμβάνονται υπόψη στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Όταν οι οντότητες θεωρούν ότι η αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τις επικείμενες εξελίξεις ή θέματα κατά τη διάρκεια μίας διαπραγμάτευσης θα προκαλούσε σοβαρή ζημία, μπορεί να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος της διαφάνειας με τη δημοσιοποίηση των συνοπτικών πληροφοριών οι οποίες κρίνονται από την οντότητα ως μη επιζήμιες. Οι οντότητες αναμένεται να στηριχθούν στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές εταιρείες, καθώς επίσης και στις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα (FAO-OOΣΑ)

β) Μια εταιρεία μπορεί να εξετάσει τους βασικούς δείκτες απόδοσης που βασίζονται σε θέματα όπως:
→ Προμηθευτές που παρακολουθούνται με τη χρήση κριτηρίων τα οποία είναι σε συνάρτηση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
→ Παρακολούθηση των προμηθευτών που θεωρούνται ότι εκτίθενται σε υψηλό κίνδυνο εμφάνισης περιστατικών παιδικής εργασίας ή καταναγκαστικής εργασίας.

Σημειώνουμε ότι η υποβολή της έκθεσης μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στο ΓΕΜΗ από τις οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου (για εταιρείες με χρήση 01/01/2016-31/12/2016) ή 30η Μαρτίου επόμενου έτους (για οντότητες με χρήση 01/07/2016-30/06/2017).

Ενότητα 8 Τροποποιημένη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Στο άρθρο 2 του Ν.4403/2016 προβλέπεται η υποχρέωση δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης στην έκθεση διαχείρισης των ανωνύμων εταιρειών.

Στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης εμπίπτουν μόνο οι ανώνυμες εταιρείες με κινητές αξίες δεκτές προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά εντός ή εκτός Ελλάδας. Η δήλωση αυτή συμπεριλαμβάνεται ως ειδικό τμήμα της έκθεσης διαχείρισης. Οι απαιτούμενες από τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης πληροφορίες μπορούν παρέχονται είτε σε χωριστή έκθεση που δημοσιεύεται μαζί με την έκθεση διαχείρισης είτε σε έγγραφο που διατίθεται για το κοινό στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στο οποίο γίνεται σχετική αναφοράς την έκθεση διαχείρισης. Η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιέχει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) παραπομπή, κατά περίπτωση, στα ακόλουθα:

αα) στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης στον οποίο υπόκειται η ανώνυμη εταιρεία,

ββ) στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης τον οποίο η ανώνυμη εταιρεία έχει οικειοθελώς αποφασίσει να εφαρμόζει,

γγ) σε κάθε σχετική πληροφορία για τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζονται πέρα από τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Εάν γίνεται αναφορά στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης των στοιχείων αα’ ή ββ, η ανώνυμη εταιρεία επισημαίνει τον τόπο στον οποίο διατίθενται στο κοινό τα σχετικά έγγραφα. Εάν γίνεται αναφορά στις πληροφορίες του στοιχείου γγ’, η ανώνυμη εταιρεία δημοσιοποιεί στοιχεία για τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει,

β) εάν η ανώνυμη εταιρεία αποκλίνει από τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που αναφέρεται στα στοιχεία αα’ ή ββ’ της περίπτωσης α’, παραθέτει τα μέρη του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης από τα οποία αποκλίνει και σχετική αιτιολόγηση των λόγων απόκλισης. Εάν η ανώνυμη εταιρεία δεν εφαρμόζει καμία από τις διατάξεις εταιρικής διακυβέρνησης που αναφέρονται στα στοιχεία αα’ ή ββ’ της περίπτωσης α’, παρέχει ειδική αιτιολόγηση για τη μη εφαρμογή,

γ) περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της ανώνυμης εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

δ) τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία γ, δ, στ, η’ και θ’ της οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, εφόσον η ανώνυμη εταιρεία υπάγεται στην εν λόγω οδηγία,

ε) τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των επιτροπών τους,

στ) περιγραφή της πολιτικής σχετικά με την πολυμορφία που εφαρμόζεται για τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα της ανώνυμης εταιρείας όσον αφορά πτυχές όπως, ενδεικτικά, η ηλικία, το φύλο ή το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ιστορικό των μελών, οι στόχοι της εν λόγω πολιτικής για την πολυμορφία, ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε και τα αποτελέσματα κατά την περίοδο αναφοράς. Αν δεν εφαρμόζεται τέτοια πολιτική, η δήλωση περιλαμβάνει ειδική αιτιολόγηση του λόγου μη εφαρμογής.

Ενότητα 9 Έκθεση Πληρωμών προς Κυβερνήσεις

Στο άρθρο 7 του Ν.4403/2016 ορίζεται η υποχρέωση της σύνταξης από τις εταιρείες των εκθέσεων πληρωμών σε κυβερνήσεις. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας διάταξης εμπίπτουν οι μεγάλες οντότητες και οι οντότητες δημοσίου συμφέροντος που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εξόρυξης ή της υλοτόμησης πρωτογενών δασών. Ως «πληρωμή» νοείται η παροχή η οποία καταβάλλεται, σε χρήματα ή σε είδος, για τις δραστηριότητες που περιγράφονται παραπάνω ( Εξορυκτική βιομηχανία, Υλοτόμηση πρωτογενών δασών) οι πληρωμές αυτές αφορούν στα εξής:

α) δικαιώματα παραγωγής,

β) φόροι που επιβάλλονται επί του εισοδήματος, της παραγωγής ή των κερδών των ανωνύμων εταιρειών, αλλά εξαιρούνται οι φόροι που επιβάλλονται στη κατανάλωση, όπως φόροι προστιθέμενης αξίας, φόροι εισοδήματος φυσικών προσώπων ή φόροι επί των πωλήσεων,

γ) δικαιώματα,

δ) μερίσματα,

ε) πριμ υπογραφής, εντοπισμού και παραγωγικότητας,

στ) τέλη έκδοσης αδειών, τέλη εκμίσθωσης, τέλη εισόδου και λοιπά ζητήματα σχετικά με άδειες ή/και παραχωρήσεις και

ζ) πληρωμές για βελτιώσεις υποδομών.

Η έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις αναφέρει για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) το συνολικό ποσό των πληρωμών που καταβάλλονται σε κάθε κυβέρνηση,

β) το συνολικό ποσό ανά είδος πληρωμής, όπως ορίζεται στο σημείο 5 στοιχεία α’ έως ζ’ της παραγράφου 1, που καταβάλλεται σε κάθε κυβέρνηση,

γ) εφόσον οι πληρωμές αυτές αφορούν συγκεκριμένα έργα, το συνολικό ποσό ανά είδος πληρωμής, όπως ορίζεται στο σημείο 5 στοιχεία α’ έως ζ’ της παραγράφου 1 για κάθε έργο και το συνολικό ποσό πληρωμών για κάθε έργο. Οι πληρωμές της ανώνυμης εταιρείας όσον αφορά υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει ως οντότητα μπορούν να δημοσιοποιούνται σε επίπεδο οντότητας και όχι σε επίπεδο έργου.

Επιπλέον η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες οικονομικού περιεχομένου ανά χώρα και ανά έργο. Ως «έργο» θα πρέπει να οριστούν οι λειτουργικές δραστηριότητες που διέπονται από ενιαία σύμβαση, άδεια, μίσθωση, παραχώρηση ή παρεμφερείς νομικές συμφωνίες και αποτελούν τη βάση για υποχρεώσεις πληρωμής προς μία κυβέρνηση. Ωστόσο, εάν πολλές τέτοιες συμφωνίες είναι ουσιωδώς αλληλοσυνδεόμενες, θα πρέπει να θεωρούνται ως έργο.

Η ανωτέρω έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις συντάσσεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β.

Ενότητα 10 (Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ)

Από τον συνδυασμό των διατάξεων του ν. 3419/2005, του Κ.Ν. 2190/1920, του ν.3190/1955, ν.4072/2012 και του ν.4308/2014 δεν προκύπτει υποχρέωση δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ.. των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τις Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) και την Ατομική Επιχείρηση- Αντίθετα οι προσωπικές εταιρείες και η Ατομική Επιχείρηση (ως πάντοτε όφειλαν) έχουν υποχρέωση υποβολής των απαραίτητων λογιστικών αρχείων στον Φορολογικό Φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.4308/2014.

Εξαίρεση στο παραπάνω κανόνα αποτελούν οι Προσωπικές Εταιρείες της παρ.2β του άρθρου 1 του ν.4308/2014 ήτοι τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής. Οι εν λόγω οντότητες θα υποβάλλουν από φέτος για πρώτη φορά στο ΓΕΜΗ τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εντός εννέα μηνών από την λήξη της χρήσης32

Για τις λοιπές νομικές μορφές (ήτοι Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί, Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού, Ευρωπαϊκή Εταιρεία, Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία) η υποχρέωση δημοσιότητας υφίσταται και προς τον σκοπό αυτό είναι διαθέσιμη στο πληροφοριακό σύστημα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) σχετική αίτηση καταχώρησης (διαφοροποιημένη σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις) με την ονομασία

«Αίτηση καταχώρησης Απόφασης Γ.Σ. για την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων με εκλογή ελεγκτών και καταχώριση Ισολογισμού κατά ΕΛΠ – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ·Π·(αφορά χρήσεις που λήγουν την 07/07/2016 και μετά)». Στην εν λόγω αίτηση ο υπόχρεος, καλείται να συμπληρώσει εκτός των άλλων και μια σειρά από στοιχεία τα οποία είναι:
i. Σύνολο Ενεργητικού
ii. Καθαρό Ύψος Κύκλου Εργασιών
iii. Μέσος Όρος Απασχολούμενων
iv. Πάγια
v. Αποθέματα
vi. Απαιτήσεις
vii. Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα
viii. Σύνολο Καθαρής Θέσης
ix. Σύνολο Υποχρεώσεων
x. Αποτελέσματα προ Φόρων (Κέρδη/Ζημιές προ Φόρων)

Τα πρώτα τρία στοιχεία (i, ii και iii) χρησιμοποιούνται προς χάριν κατάταξης σε κατηγορία οντοτήτων ή και ομίλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 31 του ν.4308/2014 και ως εκ τούτου η καταχώρισή τους είναι υποχρεωτική ενώ τα υπόλοιπα επτά στοιχεία (iv έως χ) ζητούνται για καθαρά στατιστικούς και μελετητικούς λόγους.

Επισημαίνουμε ότι η ανωτέρω αίτηση οικονομικών καταστάσεων χρησιμοποιείται και από τις οντότητες που συντάσσουν με βάσει τα Δ.Π.Χ.Π. και η οποία αίτηση τροποποιείται σύμφωνα με τις επιλογές του χρήστη αναφορικά με τον τρόπο σύνταξης. Επίσης η ανωτέρω αίτηση είναι όμοια και για τις οντότητες που δεν έχουν την υποχρέωση εκλογής ελεγκτών χρήσης και η οποία τιτλοφορείται «Αίτηση καταχώρησης Απόφασης Γ.Σ. για την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χωρίς εκλογή ελεγκτών και καταχώριση Ισολογισμού κατά ΕΛΠ – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π.(αφορά χρήσεις που λήγουν την 07/07/2016 και μετά)».

Για τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που είναι εγκατεστημένα στη χώρα μας και που η έδρα της «Μητρικής εταιρείας» βρίσκεται σε άλλο Κ-Μ ή σε τρίτη χώρα _q υποχρέωση δημοσιότητας των ετήσιων ή και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων υφίσταται. Στις περιπτώσεις αυτές οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αρκεί να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Κ-Μ ή της τρίτης χώρας. Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται μεταφρασμένες στην Ελληνική Γλώσσα και καταχωρίζονται στην μερίδα του υποκαταστήματος ή πρακτορείου εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης τους στο αντίστοιχο Εμπορικό Μητρώο ή Μητρώο Εταιρειών του Κ-Μ με σχετική μνεία (ημερομηνία δημοσίευσης, αριθμός καταχώρισης, ακριβής διαδικτυακός σύνδεσμος δημοσιότητας, κ.ο.κ.). Αν η εταιρεία διατηρεί περισσότερα του ενός υποκαταστήματα η δημοσιότητα εκτελείται σε όλα τα υποκαταστήματα/πρακτορεία της εταιρείας και όχι σε κατ’ επιλογήν υποκατάστημα/πρακτορείο.

Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι πέραν των ανωτέρω τα υποκαταστήματα αλλοδαπής Κοινοτικής Προέλευσης έχουν υποχρέωση δημοσιότητας σε μια σειρά πράξεων και στοιχείων που ρητά προβλέπονται στην διάταξη της παρ.2 του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920, όπως επίσης και τα υποκαταστήματα εταιρειών τρίτων χωρών έχουν υποχρέωση δημοσιότητας πράξεων και στοιχείων που ρητά προβλέπονται στην διάταξη της παρ.3 του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ρητά περιγράφεται στις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920.

Εξαίρεση στις ανωτέρω υποχρεώσεις χορηγείται στα υποκαταστήματα τα οποία έχουν ιδρύσει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αποτελούν αντικείμενο της Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ αναφορικά μόνο με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Ενότητα 11 (Νέες πρόνοιες σχετικά με την σύγκληση Γ.Σ. μετόχων/εταίρων και δημοσίευσης αποφάσεων αυτών)

Με τις διατάξεις του ν.4403/2016 τροποποιήθηκαν το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2533 του Κ.Ν.2190/1920 (Α.Ε.), το άρθρο 1034 του ν.3190/1955 (παρ.3) και το άρθρο 6935  του ν.4072/2012 (παρ.2) αναφορικά με την Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων. Ως νέα απώτατη προθεσμία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης τέθηκε η 10η ημερολογιακή ημέρα του 9ου μήνα από το κλείσιμο της χρήσης.

Επίσης με τον ίδιο νόμο (4403/16) τροποποιήθηκε το άρθρο 43β του Κ.Ν.2190/192036 αναφορικά με τον χρόνο δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) και καθίσταται πλέον σαφές ότι η απώτατη προθεσμία υποβολής στο ΓΕΜΗ τόσο των σχετικών πρακτικών Γ.Σ. όσο και των οικονομικών καταστάσεων είναι πλέον η 30η Σεπτεμβρίου 2017 (εφόσον η Συνέλευση συνέλθει έως 10/09/2017). Επιπροσθέτως με τις ανωτέρω διατάξεις (43β του Κ.Ν.2190/1920) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. ζ της παρ.1 του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/192037 άρθρου δημοσιεύονται πλέον στο ΓΕΜΗ οι εγκεκριμένες από την Γενική Συνέλευση των μετόχων/εταίρων οικονομικές καταστάσεις και όχι αυτές που δεν έχουν εγκριθεί από την εν λόγω Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει και για τις
προσωπικές εταιρείες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης. Ως εκ τούτου οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ δεν θα κάνουν δεκτές οικονομικές καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί από Γενική Συνέλευση κλείνοντας ανεπιτυχώς την σχετική αίτηση και τα σχετικά τέλη καταχώρισης (10€) θα καταπίπτουν υπέρ της αρμόδιας υπηρεσίας ΓΕΜΗ και σε καμία περίπτωση δεν θα επιστρέφονται. Με τις ανωτέρω διατάξεις τέθηκε τέλος στην πρακτική που επικρατούσε μέχρι σήμερα για διπλή υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (πριν και μετά την Γενική Συνέλευση) και τη συνακόλουθη επιβάρυνση των εταιρειών τόσο σε διοικητικό όσο και σε οικονομικό βάρος. Επίσης δίδεται η δυνατότητα μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος (εννέα μήνες) για υποβολή στο ΓΕΜΗ των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων έτσι ώστε να αποφευχθεί η σχετική αρρυθμία λόγω παρατάσεων στην υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων στον φορολογικό φορέα (ΤΑXIS) φαινόμενο που παρουσιάσθηκε κατά την τελευταία πενταετία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για την χρήση που έληξε την 31/12/2016 (01/01/-31/12/2016) η απώτατη ημερομηνία στην οποία η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει είναι η 10/09/2017. Κάτωθι περιλαμβάνεται πίνακας σχετικός με τις προθεσμίες σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή Συνέλευσης των εταίρων και απώτατη ημερομηνία υποβολής αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ.

  ΑΕ ΕΠΕ ΙΚΕ ΟΕ/ΕΕ με απεριόριστα ευθυνόμενο υς εταίρους
Απώτατη     ημερομηνία υποβολής

Πρόσκλησης      Γενικής Συνέλευσης              ή

Συνέλευσης           των εταίρων στο ΓΕΜΗ

20/08/2017
Απώτατη ημερομηνία σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης των εταίρων 10/09/2017 10/09/2017 10/09/2017 10/09/2017
Απώτατη     ημερομηνία υποβολής  στο  ΓΕΜΗ αποφάσεων   Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης     των εταίρων       μαζί      με εγκεκριμένες οικονομικές Καταστάσεις χρήσης. 30/09/2017 30/09/2017 30/09/2017 30/09/2017
         

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι υπόχρεες εταιρείες θα υποβάλουν στο ΓΕΜΗ μαζί με το πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ή πρακτικό Συνέλευσης των εταίρων) και το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων με τα απαιτούμενα λογιστικά αρχεία και τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτείται. Στην ηλεκτρονική αίτηση της ενότητας 10 της παρούσης τα κατά τα ανωτέρω απαιτούμενα αρχεία και στοιχεία συμπληρώνονται σε διακριτά πεδία.

Ενότητα 12 (Προβλέψεις άρθρου 47 και 48 του Κ.Ν.2190/20 και επιπλέον πληροφόρηση για ύψος μετοχικού κεφαλαίου)

Οι προβλέψεις των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν.2190/1920 σχετικά με το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της ανώνυμης εταιρείας έχουν εφαρμογή κατά την περίοδο υποβολής στο ΓΕΜΗ των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Για τις εταιρείες που κατατάσσονται βάσει των διατάξεων του ν.4308/2014 ως μεγάλες, μεσαίες ή μικρές οι Περιφερειακές Ενότητες ασκούν τον έλεγχο που οι διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν.2190/1920 ορίζουν.

Στις περιπτώσεις των πολύ μικρών οντοτήτων πέραν των αναφερόμενων στις διατάξεις του ν.4308/2014 απαιτείται να παρουσιάζεται στο κάτω μέρος του Ισολογισμού σχετική σημείωση υπό μορφή πληροφορίας σχετικά με το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης, και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων αυτής. Εναλλακτικά του ανωτέρω και πάντοτε στις περιπτώσεις των πολύ μικρών οντοτήτων μπορούν οι ανωτέρω πληροφορίες (μετοχικό κεφάλαιο και ίδια κεφάλαια της οντότητας) να τεθούν στην παρ. ΙΕ του προσαρτήματος «Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων».

Ενότητα 13 (Οδηγίες προς τις Υπηρεσίες)

Με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα οι ηλεκτρονικές αιτήσεις καταχώρισης στο ΓΕΜΗ των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας κατευθύνονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Γενικού Εμπορικού Μητρώου στις αρμόδιες Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) της χώρας. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αφού ασκήσουν τον σχετικό έλεγχο πληρότητας στην περίπτωση των Α.Ε. διαβιβάζουν τις εν λόγω αιτήσεις στις αρμόδιες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας οι οποίες αφού αποφανθούν για το κύρος και την νομιμότητα αυτών εγκρίνουν ή απορρίπτουν τις εν λόγω αιτήσεις. Στην περίπτωση της έγκρισης αυτών η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε σχετική καταχώρισης βάσει των διατάξεων του ν.3419/2005 στο Γ.Ε.ΜΗ. Στην περίπτωση απόρριψης αίτησης η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. διαβιβάζει εκ νέου την αίτηση στην υπόχρεη οντότητα με σχετική μνεία στους λόγους απόρριψης.

Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό στις Περιφερειακές Ενότητες όλης της χώρας ότι κρίσιμο στοιχείο ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων αποτελούν οι συνοδευτικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται. Ειδικότερα ο έλεγχος της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας στην περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 6 της παρούσας εγκυκλίου και το υπόδειγμα που σε αυτήν παρουσιάζεται και που αφορά το σύνολο της πληροφορίας που απαιτείται από τις διατάξεις τους Κ.Ν.2190/1920.

Στις περιπτώσεις των λοιπών οντοτήτων (πλην Α.Ε.) η Υ.Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιεί το ίδιο εύρος ελέγχου κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και αμέσως μετά προβαίνει σε σχετική καταχώριση των ετήσιων οικ. Καταστάσεων και των συνοδευτικών τους αρχείων στο ΓΕΜΗ αφού πρωτίστως έχει εξαντλήσει τον έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας της αίτησης. Εφιστούμε την προσοχή στις Π.Ε. και στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. της χώρας αναφορικά με την ακρίβεια των αναφερομένων στην έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. ή των διαχειριστών.

Τέλος προς τις Περιφερειακές Ενότητες και τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ που απευθύνεται η παρούσα εφιστούμε την προσοχή τους ως προς τον έλεγχο των υποβαλλόμενων στοιχείων από τις υπόχρεες οντότητες, τα οποία (στοιχεία) πρέπει να είναι σύμφωνα τόσο με τις κατευθυντήριες οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου όσο και με τα επισυναπτόμενα σε αυτή παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

Ο Αν. Γενικός Διευθυντής Αγοράς
Σωτήριος Μασγανάς

1 Άρθρο 38 παρ.3
α) Η παρ. 8δ του άρθρου 16, η παρ. 2 του άρθρου 42, οι παράγραφοι 1 έως 4, 7 και 8 του άρθρου 42α, τα άρθρα 42β έως 43, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 43α, το άρθρο 43γ, τα άρθρα 90 έως 107, τα άρθρα 110 έως 130, τα άρθρα 132 έως 134, και τα άρθρα 138 έως 143 του κ.ν. 2190/1920.
β) Τα άρθρα 20 έως 27 του ν.
2065/1992.
γ) Η περίπτωση β` της παρ. 1 του άρθρου 23 και τα άρθρα 62 έως 78 (κεφάλαιο 11) του ν.δ. 400/1970.
δ) Η παρ. 2 του άρθρου 22 του κ.ν.
3190/1955.
ε) Τα άρθρα 80, 96 και 97, η παρ. 1 του άρθρου 98, και το άρθρο 101 του ν.
4072/2012.
στ) Το π.δ. 1123/1980 (Α` 283) περί εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, καθώς και οι σχετικές ρυθμίσεις των άρθρων 47 έως 49 του ν. 1041/1980, για τις υποκείμενες στον παρόντα νόμο οντότητες.
4. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται κάθε άλλη κανονιστική πράξη, εγκύκλιος ή Οδηγία που έχει εκδοθεί δυνάμει των καταργούμενων διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, στο βαθμό που είναι σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.
5. Όπου άλλη διάταξη νόμου ή άλλος κανόνας δικαίου παραπέμπει σε διατάξεις του κ.ν.
2190/1920 οι οποίες καταργούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου, με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η παραπομπή αυτή νοείται ότι αναφέρεται στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόμου. Ειδικότερα:
α) Παραπομπή στην παρ. 1 του άρθρου 42α ή στο άρθρο 42γ του κ.ν.
2190/1920 θεωρείται ότι αναφέρεται στο άρθρο 16 του παρόντος νόμου.
β) Παραπομπή στην παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν.
2190/1920 θεωρείται ότι αναφέρεται στο άρθρο 32 του παρόντος νόμου.
γ) Παραπομπή στην παρ. 5 του άρθρου 103 του κ.ν.
2190/1920 (παρουσίαση ίδιων μετοχών στον ισολογισμό) θεωρείται ότι αναφέρεται στην παράγραφο 1ε του άρθρου 26 του παρόντος νόμου.
6. Η παρ. 6 του άρθρου 42α του κ.ν.
2190/1920 τροποποιείται ως εξής:
«6. Κάθε εταιρεία, η οποία, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του, πρώτου μετά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου ισολογισμού της, δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα παρακάτω τρία κριτήρια: α) σύνολο ισολογισμού δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) ευρώ, β) καθαρός κύκλος εργασιών πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ, γ) μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης 50 άτομα, και εφόσον δεν εφαρμόζει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Κανονισμού 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύναται να μην εκλέγει ελεγκτές από τους νόμιμους ελεγκτές του ν.
3693/2008. Όταν η εταιρεία παύει να υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια της παρούσας παραγράφου για δύο συνεχόμενες χρήσεις, ενώ τα υπερέβαινε, η ευχέρεια παρέχεται από τη χρήση που έπεται των δύο εν λόγω χρήσεων. Όταν η εταιρεία υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια της παρούσας παραγράφου για δύο συνεχόμενες χρήσεις, ενώ δεν τα υπερέβαινε, η άρση της ευχέρειας ενεργοποιείται από τη χρήση που έπεται των δύο εν λόγω χρήσεων.»
ζ) Το π.δ. 148/1984 περί εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.
η) Το π.δ. 384/1992 περί εφαρμογής Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών, με την επιφύλαξης παραγράφου
9 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.
2 Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/14 οι οντότητες της παρ. 2(γ) του άρθρου 1 του νόμου αυτού εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων με μόνη την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό των € 1.500.000.
3 Με την έννοια αυτή που αποδίδεται στην παρ.2 του άρθρου 16 του ν.4308/14 θα πρέπει και ως τέτοιο να υποβάλλεται και στο Γ.Ε.ΜΗ. Ωστόσο για λόγους χρηστικότητας η εφαρμογή του ΓΕΜΗ δίνει την δυνατότητα και αποσπασματικής υποβολής των στοιχείων.
4 υπ = υπόδειγμα που προσδιορίζεται στο παράρτημα Β του ν. 4308/14
5 Από την αιτιολογική έκθεση του ν.
4403/2016 προκύπτει ότι: Λεπτομέρειες για τις υφιστάμενες και τις προβλεπόμενες επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης στο περιβάλλον και, κατά περίπτωση, στην υγεία και την ασφάλεια, στη χρήση ανανεώσιμων και/ή μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, στη χρήση των υδάτων και στην ατμοσφαιρική ρύπανση.
6 Μια εταιρεία αναμένεται να αποκαλύψει το πλήρες φάσμα των κυριότερων κινδύνων, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από τις δικές της αποφάσεις ή ενέργειες, ή από εξωτερικούς παράγοντες τους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο της εταιρείας, και να εξηγήσει τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση αυτών των κίνδυνων
7 Το άρθρο 43α τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4403/16
8 Η παρ. 1 του άρθρου 98 καταργήθηκε με την περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν.
4308/2014, αλλά με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4403/2016 ρυθμίστηκαν τόσο η υποχρέωση κατάρτισης όσο και η υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης για τις ΙΚΕ.
9 Η σχετική απαίτηση έχει να κάνει με το βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της ανώνυμης εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
10 Περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.
4403/2016
11 Όπως προβλέπεται στο 1 παρ. 6 του ν.
4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α’):
«6. Οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ του Ν.
4308/2014, και οι οποίες, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπερβαίνουν τον μέσο αριθμό των 500 εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, περιλαμβάνουν στην έκθεση διαχείρισης μία μη χρηματοοικονομική κατάσταση που περιέχει πληροφορίες, στον βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της, σε σχέση, τουλάχιστον, με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία,…….».
12 Όπως προβλέπεται στο Παράρτημα του ν.
4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α΄2014) :
«Οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος είναι οντότητες που υπόκεινται στον Ελληνικό νόμο και περιλαμβάνουν:
α) Τις οντότητες των οποίων μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/39/ΕΟΚ και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις των περιπτώσεων 5 και 6 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
γ) Τα πιστωτικά ιδρύματα όπως αυτά καθορίζονται από την περίπτωση 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013.
δ) Οντότητες που καθορίζονται από τη νομοθεσία ως δημοσίου ενδιαφέροντος οντότητες, με βάση τη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το μέγεθος ή τον αριθμό των απασχολουμένων».
13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΕ) αριθ. 575/2013 ,Άρθρο 4 ,Ορισμοί, στοιχείο 8
8) «Ως «οντότητα του δημόσιου τομέα» νοείται διοικητικός μη εμπορικός οργανισμός υπεύθυνος έναντι κεντρικών κυβερνήσεων, περιφερειακών κυβερνήσεων ή τοπικών αρχών ή έναντι αρχών που ασκούν τα ίδια καθήκοντα με τις περιφερειακές κυβερνήσεις και τις τοπικές αρχές, ή μη εμπορική επιχείρηση που ανήκει ή έχει ιδρυθεί και τελεί υπό την αιγίδα κεντρικών κυβερνήσεων, περιφερειακών κυβερνήσεων ή τοπικών αρχών και που έχει ειδικές εγγυητικές ρυθμίσεις, και μπορεί να περιλαμβάνει αυτοδιοικούμενους φορείς, η λειτουργία των οποίων διέπεται από νόμο και οι οποίοι βρίσκονται υπό δημόσια εποπτεία»
14 http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=520
15 Το EMAS βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την εκούσια συμμετοχή οργανισμών στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου. Ο κανονισμός τέθηκε αρχικά σε εφαρμογή το 1995 με την υιοθέτηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1836/1993. Εν συνέχεια τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και προσφάτως με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 11-01-2010.
16 https://www.unglobalcompact.org/
17 https://www.unglobalcompact.org/library/2
18 http://www.oecd.org/corporate/mne/
19 https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
20 http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang–en/index.htm
21 https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
22 http://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/
23 https://www.sasb.org/sasb/vision-mission/
24 https://www.cdp.net/en
25 http://www.cdsb.net/news/mandatory-reporting/614/eu-non-financial-reporting-directive-%E2%80%93-how-companies-make-most-out-it
26 Σύσταση Ευρ. Επιτροπής 179/2013.
27 Η αιτιολογική έκθεση του ν.
4403/2016 προβλέπει ότι: “Λεπτομέρειες για τις υφιστάμενες και τις προβλεπόμενες επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης στο περιβάλλον και, κατά περίπτωση, στην υγεία και την ασφάλεια, στη χρήση ανανεώσιμων και/ή μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, στη χρήση των υδάτων και στην ατμοσφαιρική ρύπανση.”
28 Η αιτιολογική έκθεση του ν.
4403/2016 προβλέπει ότι: “Όσον αφορά τα κοινωνικά θέματα και τα θέματα που συνδέονται με τους εργαζόμενους: οι πληροφορίες που παρέχονται στην κατάσταση μπορούν να αφορούν τις δράσεις που αναλαμβάνονται για τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων, της εφαρμογής των θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, των συνθηκών εργασίας, του κοινωνικού διαλόγου, του σεβασμού του δικαιώματος των εργαζομένων για ενημέρωση και διαβούλευση, του σεβασμού των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία και του διαλόγου με τις τοπικές κοινότητες και/ή τις δράσεις που αναλαμβάνονται για τη διασφάλιση της προστασίας και της ανάπτυξης των κοινοτήτων αυτών”
29 OECD Guidelines for multinational enterprises
30 ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy
31 Η αιτιολογική έκθεση του ν.
4403/2016 προβλέπει ότι: «…τα υφιστάμενα μέσα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας. Ακόμα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με θέματα που ξεχωρίζουν ως τα πλέον πιθανά να προκαλέσουν τους κυριότερους κινδύνους με σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγική τους λειτουργία. Η σοβαρότητα των εν λόγω επιπτώσεων θα πρέπει να κρίνεται με βάση την κλίμακα και τη βαρύτητά τους»
32 Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.
4403/2016 τροποποιήθηκε το άρθρο 251 με προσθήκη 4ης παραγράφου ως εξής: «4. Στη δημοσιότητα υπάγονται επίσης οι οικονομικές καταστάσεις των ομορρύθμων εταιρειών της περίπτωσης β’ της παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014( Α’ 251).»
33 1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 25 του κ. ν.
2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.»
34 6. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.
3190/1955 (Α’ 91) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η σύγκληση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρο 11 παράγραφος 2.»
35 7. Η παρ. 2 του άρθρου 69 του ν.
4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).»
36 2. Το άρθρο 43β του κ.ν.
2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 43β
1. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.: α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β. την έκθεση διαχείρισης και γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..»
37 1. Η περίπτωση ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 7α του κ.ν.
2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της ανώνυμης εταιρείας».

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Συνοπτική παρουσίαση υποχρεωτικών λογιστικών αρχείων και εκθέσεων.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις)
  ΤΥΠΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ Ν.4308/14
ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 1. Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρημ/κής Θέσης υπ38. Β1.1 ή 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτω ν υπ. Β2.1 ή Β2.2 3. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης υπ. Β3 4. Κατάσταση Χρηματοροών υπ. Β4 5.
Β1.2 Προσάρτημα
ΜΕΣΑΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 1. Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρημ/κής Θέσης υπ. Β1.1 ή Β1.2 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτω ν υπ. Β2.1 ή Β2.2 3. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης υπ. Β3 4.  
Προσάρτημα
ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 1. Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρημ/κής Θέσης υπ. Β1.1 ή Β1.2 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτω ν υπ. Β2.1 ή Β2.2 3.    
Προσάρτημα
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 1. Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρημ/κής Θέσης υπ. Β1.1 ή Β1.2 (ή εναλλακτικά υπ.Β5) 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτω ν υπ. Β2.1 ή Β2.2 (ή εναλλακτικά υπ.Β6) 3.    
Προσάρτημα
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 1. Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρημ/κής Θέσης υπ. Β1.1 ή Β1.2 (ή εναλλακτικά υπ.Β5 ή και τίποτα από τα ανωτέρω 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτω ν υπ. Β2.1 ή Β2.2 (ή εναλλακτικά υπ.Β6) 3.    
Προσάρτημα

 

Εκθέσεις – Δηλώσεις
  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2190/20 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4403/2016
  Υποχρεωτικά Υποχρεωτικά Υποχρεωτικά Δυνητικά Δυνητικά
ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Μεγάλες οντότητες & μεγάλοι όμιλοι Μεσαίες οντότητες & μεσαίοι όμιλοι Μικρές οντότητες Πολύ μικρές οντότητες Ειδική κατηγορία πολύ μικρών οντοτήτων
& μικροί όμιλοι
  Υποχρεωτικά Υποχρεωτικά Δυνητικά Δυνητικά Δυνητικά
ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΚΤΩΝ Μεγάλες οντότητες & μεγάλοι όμιλοι Μεσαίες οντότητες & μεσαίοι όμιλοι Μικρές οντότητες Πολύ μικρές οντότητες Ειδική κατηγορία πολύ μικρών οντοτήτων
& μικροί όμιλοι
  Υποχρεωτικά Υποχρεωτικά Δυνητικά Δυνητικά Δυνητικά
ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά  στην Ελλάδα Οντότητες που η μητρική είναι εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά  εκτός Ελλάδας      
  Υποχρεωτικά Υποχρεωτικά      
ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ Οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος και από τις προσωπικές αυτές Οι μεγάλες επιχειρήσεις , οι οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος και από τις προσωπικές      
  των οποίων όλοι οι εταίροι είναι νομικά πρόσωπα, με αντικείμενο την Εξορυκτική βιομηχανία αυτές των οποίων όλοι οι εταίροι τους είναι νομικά πρόσωπα, με αντικείμενο την Υλοτόμηση πρωτογενών δασών      
  Υποχρεωτικά Υποχρεωτικά Υποχρεωτικά Υποχρεωτικά  
ΈΚΘΕΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος   Μεγάλες επιχειρήσεις και όμιλοι   που   είναι ασφαλιστικές   και αντασφαλίστηκες επιχειρήσεις >500 εργαζόμενους Εταιρείες στην Ελλάδα  που είναι θυγατρικές εταιρειών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως δημοσίου ενδιαφέροντος στην χώρα προέλευσης  
>500  
εργαζόμενους  
  Μεγάλες επιχειρήσεις  και όμιλοι που είναι πιστωτικά ιδρύματα >
  500
  εργαζόμενους

 

38 υπ = υπόδειγμα που προσδιορίζεται στο παράρτημα Β του ν. 4308/2014.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις – (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

Σημείωση 20Χ1 20Χ0
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ενσώματα πάγια    
Ακίνητα X X
Μηχανολογικός εξοπλισμός X X
Λοιπός εξοπλισμός X X
Επενδύσεις σε ακίνητα X X
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία X X
Λοιπά ενσώματα στοιχεία X X
Σύνολο X X
Άυλα πάγια στοιχεία    
Δαπάνες ανάπτυξης X X
Υπεραξία X X
Λοιπά άυλα X X
Σύνολο X X
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή X X
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία X X
Δάνεια και απαιτήσεις X X
Χρεωστικοί τίτλοι X X
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες X X
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι X X
Λοιπά X X
Σύνολο X X
Αναβαλλόμενοι φόροι X X
Σύνολο μη κυκλοφορούντων X X
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέματα    
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα X X
Εμπορεύματα X X
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά X X
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία X X
Προκαταβολές για αποθέματα X X
Λοιπά αποθέματα X X
Σύνολο X X
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές    
Εμπορικές απαιτήσεις X X
Δουλευμένα έσοδα περιόδου X X
Λοιπές απαιτήσεις X X
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία X X
Προπληρωμένα έξοδα X X
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα X X
Σύνολο X X
Σύνολο κυκλοφορούντων X X
Σύνολο ενεργητικού X X
Καθαρή θέση    
Καταβλημένα κεφάλαια    
Κεφάλαιο X X
Υπέρ το άρτιο X X
Καταθέσεις ιδιοκτητών X X
Ίδιοι τίτλοι X X
Σύνολο X X
Διαφορές εύλογης αξίας X X
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων X X
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση X X
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών X X
Σύνολο X X
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο    
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού X X
Αφορολόγητα αποθεματικά X X
Αποτελέσματα εις νέο X X
Σύνολο X X
Συναλλαγματικές διαφορές X X
Σύνολο καθαρής θέσης X X
Προβλέψεις    
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους X X
Λοιπές προβλέψεις X X
Σύνολο X X
Υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Δάνεια X X
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις X X
Κρατικές επιχορηγήσεις X X
Αναβαλλόμενοι φόροι X X
Σύνολο X X
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις X X
Τραπεζικά δάνεια    
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων X X
Εμπορικές υποχρεώσεις X X
Φόρος εισοδήματος X X
Λοιποί φόροι και τέλη X X
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης X X
Λοιπές υποχρεώσεις X X
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα X X
Έσοδα επόμενων χρήσεων X X
Σύνολο X X
  X X
     
Σύνολο υποχρεώσεων X X
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων X X

Υπόδειγμα Β.1.2: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία)
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

  Σημείωση 20Χ1 20Χ0
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ενσώματα πάγια    
Ακίνητα X X
Μηχανολογικός εξοπλισμός X X
Λοιπός εξοπλισμός X X
Επενδύσεις σε ακίνητα X X
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία X X
Λοιπά ενσώματα στοιχεία X X
Σύνολο X X
Άυλα πάγια στοιχεία    
Δαπάνες ανάπτυξης X X
Υπεραξία X X
Λοιπά άυλα X X
Σύνολο X X
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή X X
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία X X
Δάνεια και απαιτήσεις X X
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις X X
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες X X
Διαθέσιμα για πώληση X X
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση X X
Σύνολο X X
Αναβαλλόμενοι φόροι X X
Σύνολο μη κυκλοφορούντων X X
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέματα    
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα X X
Εμπορεύματα X X
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά X X
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία X X
Προκαταβολές για αποθέματα X X
Λοιπά αποθέματα X X
Σύνολο X X
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές    
Εμπορικές απαιτήσεις X X
Δουλευμένα έσοδα περιόδου X X
Λοιπές απαιτήσεις X X
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο X X
Προπληρωμένα έξοδα X X
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα X X
Σύνολο X X
Σύνολο κυκλοφορούντων X X
Σύνολο ενεργητικού X X
Καθαρή θέση    
Καταβλημένα κεφάλαια    
Κεφάλαιο X X
Υπέρ το άρτιο X X
Καταθέσεις ιδιοκτητών X X
Ίδιοι τίτλοι X X
Σύνολο X X
Διαφορές εύλογης αξίας X X
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων X X
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση X X
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών X X
Σύνολο X X
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο    
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού X X
Αφορολόγητα αποθεματικά X X
Αποτελέσματα εις νέο X X
Σύνολο X X
Συναλλαγματικές διαφορές X X
Σύνολο καθαρής θέσης X X
Προβλέψεις    
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους X X
Λοιπές προβλέψεις X X
Σύνολο X X
Υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Δάνεια X X
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις X X
Κρατικές επιχορηγήσεις X X
Αναβαλλόμενοι φόροι X X
Σύνολο X X
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις X X
Τραπεζικά δάνεια    
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων X X
Εμπορικές υποχρεώσεις X X
Φόρος εισοδήματος X X
Λοιποί φόροι και τέλη X X
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης X X
Λοιπές υποχρεώσεις X X
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα X X
Έσοδα επόμενων χρήσεων X X
Σύνολο X X
  X X
     
Σύνολο υποχρεώσεων X X
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων X X

 

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

  Σημείωση 20Χ1 20Χ0
Κύκλος εργασιών (καθαρός) Χ Χ
Κόστος πωλήσεων X X
Μικτό αποτέλεσμα Χ Χ
Λοιπά συνήθη έσοδα X X
  Χ Χ
Έξοδα διοίκησης Χ Χ
Έξοδα διάθεσης Χ Χ
Λοιπά έξοδα και ζημιές Χ Χ
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Χ Χ
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Χ Χ
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Χ Χ
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Χ Χ
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Χ Χ
Λοιπά έσοδα και κέρδη X X
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων Χ Χ
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χ Χ
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα X X
Αποτέλεσμα προ φόρων Χ Χ
Φόροι εισοδήματος X X
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους X X

 

Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

  Σημείωση 20Χ1 20Χ0
Κύκλος εργασιών (καθαρός) Χ Χ
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) Χ Χ
Λοιπά συνήθη έσοδα Χ Χ
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία Χ Χ
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών Χ Χ
Παροχές σε εργαζόμενους Χ Χ
Αποσβέσεις Χ Χ
Λοιπά έξοδα και ζημίες Χ Χ
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Χ Χ
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Χ Χ
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Χ Χ
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Χ Χ
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Χ Χ
Λοιπά έσοδα και κέρδη X X
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων Χ Χ
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χ Χ
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα X X
Αποτέλεσμα προ φόρων Χ Χ
Φόροι εισοδήματος X X
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους X X

 

Υπόδειγμα Β.3: Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

  Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Καταθέσεις Ιδιοκτητών Ίδιοι Τίτλοι Διαφορές εύλογης αξίας Αποθεματικά νόμωνκαικατ/κού Αφορολόγητα αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.20Χ0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών               Χ Χ
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο Χ Χ     Χ   Χ   Χ
Εσωτερικές μεταφορές             Χ Χ 0
Διανομές στους φορείς               Χ Χ
Αποτελέσματα περιόδου               Χ Χ
Υπόλοιπο 31.12.20Χ0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο         Χ       Χ
Εσωτερικές μεταφορές                 0
Διανομές μερισμάτων                 Χ
Αποτελέσματα περιόδου               Χ Χ
Υπόλοιπο 31.12.20Χ1 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

 

Υπόδειγμα Β.4: Κατάσταση Χρηματοροών – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)

  Σημείωση 20Χ1 20Χ0
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες    
Αποτέλεσμα προ φόρων Χ Χ
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:    
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων Χ Χ
Προβλέψεις Χ Χ
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων Χ Χ
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Χ Χ
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων Χ Χ
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) X X
  Χ Χ
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης    
Μεταβολή αποθεμάτων Χ Χ
Μεταβολή απαιτήσεων Χ Χ
Μεταβολή υποχρεώσεων X X
  Χ Χ
Μείον:    
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους Χ Χ
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος X X
Σύνολο Χ Χ
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων Χ Χ
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή) Χ Χ
Τόκοι εισπραχθέντες Χ Χ
Μερίσματα εισπραχθέντα X X
Σύνολο Χ Χ
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου Χ Χ
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια Χ Χ
Μερίσματα πληρωθέντα X X
Σύνολο Χ Χ
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων    
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης Χ Χ
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου X X
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου Χ Χ

 

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Περιουσιακά στοιχεία   20Χ1   20Χ0
Πάγια   Χ   Χ
Μείον: Αποσβεσμένα Χ   Χ Χ
Απομειωμένα Χ Χ Χ Χ
Αποθέματα   Χ   Χ
Απαιτήσεις   Χ   Χ
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα   Χ   Χ
Λοιπά   Χ   Χ
Σύνολο ενεργητικού   Χ   Χ
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις        
Κεφάλαια και αποθεματικά   Χ   Χ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   Χ   Χ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   Χ   Χ
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων   Χ   Χ

 

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

  20Χ1 20Χ0
Κύκλος εργασιών (καθαρός) Χ Χ
Λοιπά συνήθη έσοδα Χ Χ
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) Χ Χ
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών Χ Χ
Παροχές σε εργαζόμενους Χ Χ
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων Χ Χ
Λοιπά έξοδα και ζημιές Χ Χ
Λοιπά έσοδα και κέρδη Χ Χ
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) X X
Αποτέλεσμα προ φόρων Χ Χ
Φόροι X X
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους X X

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Υπόδειγμα Β.7.1: Ισολογισμός – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος)

  Σημείωση 20Χ1 20Χ0
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ενσώματα πάγια    
Ακίνητα X X
Μηχανολογικός εξοπλισμός X X
Λοιπός εξοπλισμός X X
Επενδύσεις σε ακίνητα X X
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία X X
Λοιπά ενσώματα στοιχεία X X
Σύνολο X X
Άυλα πάγια στοιχεία    
Δαπάνες ανάπτυξης X X
Υπεραξία X X
Λοιπά άυλα X X
Σύνολο X X
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή X X
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία X X
Δάνεια και απαιτήσεις X X
Χρεωστικοί τίτλοι X X
Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες X X
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι X X
Λοιπά X X
Σύνολο X X
Αναβαλλόμενοι φόροι X X
Σύνολο μη κυκλοφορούντων X X
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέματα    
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα X X
Εμπορεύματα X X
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά X X
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία X X
Προκαταβολές για αποθέματα X X
Λοιπά αποθέματα X X
Σύνολο X X
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές    
Εμπορικές απαιτήσεις X X
Δουλευμένα έσοδα περιόδου X X
Λοιπές απαιτήσεις X X
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία X X
Προπληρωμένα έξοδα X X
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα X X
Σύνολο X X
Σύνολο κυκλοφορούντων X X
Σύνολο ενεργητικού X X
Καθαρή θέση    
Καταβλημένα κεφάλαια    
Κεφάλαιο X X
Υπέρ το άρτιο X X
Καταθέσεις ιδιοκτητών X X
Ίδιοι τίτλοι X X
Σύνολο X X
Διαφορές εύλογης αξίας X X
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων X X
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση X X
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών X X
Σύνολο X X
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο    
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού X X
Αφορολόγητα αποθεματικά X X
Αποτελέσματα εις νέο X X
Σύνολο X X
Συναλλαγματικές διαφορές X X
Καθαρή θέσης ιδιοκτητών μητρικής Χ Χ
Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο X X
Σύνολο καθαρής θέσης X X
Προβλέψεις    
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους X X
Λοιπές προβλέψεις X X
Σύνολο X X
Υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Δάνεια X X
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις X X
Κρατικές επιχορηγήσεις X X
Αναβαλλόμενοι φόροι X X
Σύνολο X X
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Τραπεζικά δάνεια X X
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων X X
Εμπορικές υποχρεώσεις X X
Φόρος εισοδήματος X X
Λοιποί φόροι και τέλη X X
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης X X
Λοιπές υποχρεώσεις X X
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα X X
Έσοδα επόμενων χρήσεων X X
Σύνολο X X
Σύνολο υποχρεώσεων X X
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων X X

 

Υπόδειγμα Β.7.2: Ισολογισμός – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία )

 

  Σημείωση 20Χ1 20Χ0
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ενσώματα πάγια    
Ακίνητα X X
Μηχανολογικός εξοπλισμός X X
Λοιπός εξοπλισμός X X
Επενδύσεις σε ακίνητα X X
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία X X
Λοιπά ενσώματα στοιχεία X X
Σύνολο X X
Άυλα πάγια στοιχεία    
Δαπάνες ανάπτυξης X X
Υπεραξία X X
Λοιπά άυλα X X
Σύνολο X X
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή X X
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία X X
Δάνεια και απαιτήσεις X X
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις X X
Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες X X
Διαθέσιμα για πώληση X X
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση X X
Σύνολο X X
Αναβαλλόμενοι φόροι X X
Σύνολο μη κυκλοφορούντων X X
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέματα    
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα X X
Εμπορεύματα X X
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά X X
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία X X
Προκαταβολές για αποθέματα X X
Λοιπά αποθέματα X X
Σύνολο X X
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές    
Εμπορικές απαιτήσεις X X
Δουλευμένα έσοδα περιόδου X X
Λοιπές απαιτήσεις X X
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο X X
Προπληρωμένα έξοδα X X
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα X X
Σύνολο X X
Σύνολο κυκλοφορούντων X X
Σύνολο ενεργητικού X X
Καθαρή θέση    
Καταβλημένα κεφάλαια    
Κεφάλαιο X X
Υπέρ το άρτιο X X
Καταθέσεις ιδιοκτητών X X
Ίδιοι τίτλοι X X
Σύνολο X X
Διαφορές εύλογης αξίας X X
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων X X
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση X X
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών X X
Σύνολο X X
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο    
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού X X
Αφορολόγητα αποθεματικά X X
Αποτελέσματα εις νέο X X
Σύνολο X X
Συναλλαγματικές διαφορές X X
Καθαρή θέσης ιδιοκτητών μητρικής Χ Χ
Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο X X
Σύνολο καθαρής θέσης X X
Προβλέψεις    
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους X X
Λοιπές προβλέψεις X X
Σύνολο X X
Υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Δάνεια X X
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις X X
Κρατικές επιχορηγήσεις X X
Αναβαλλόμενοι φόροι X X
Σύνολο X X
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Τραπεζικά δάνεια X X
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων X X
Εμπορικές υποχρεώσεις X X
Φόρος εισοδήματος X X
Λοιποί φόροι και τέλη X X
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης X X
Λοιπές υποχρεώσεις X X
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα X X
Έσοδα επόμενων χρήσεων X X
Σύνολο X X
Σύνολο υποχρεώσεων X X
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων X X

 

Υπόδειγμα Β.8.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

  Σημείωση 20Χ1 20Χ0
Κύκλος εργασιών (καθαρός) Χ Χ
Κόστος πωλήσεων X X
Μικτό αποτέλεσμα Χ Χ
Λοιπά συνήθη έσοδα X X
  Χ Χ
Έξοδα διοίκησης Χ Χ
Έξοδα διάθεσης Χ Χ
Λοιπά έξοδα και ζημιές Χ Χ
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Χ Χ
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Χ Χ
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Χ Χ
Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες Χ Χ
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Χ Χ
Έσοδα επενδύσεων Χ Χ
Λοιπά έσοδα και κέρδη X X
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων Χ Χ
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χ Χ
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα X X
Αποτέλεσμα προ φόρων Χ Χ
Φόροι εισοδήματος X X
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους Χ Χ
Το αποτέλεσμα περιόδου κατανέμεται:    
– Στους ιδιοκτήτες της μητρικής Χ Χ
– Σε δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο X X

 

Υπόδειγμα Β.8.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

  Σημείωση 20Χ1 20Χ0
Κύκλος εργασιών (καθαρός) Χ Χ
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) Χ Χ
Λοιπά συνήθη έσοδα Χ Χ
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία Χ Χ
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών Χ Χ
Παροχές σε εργαζόμενους Χ Χ
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων Χ Χ
Λοιπά έξοδα και ζημίες Χ Χ
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) Χ Χ
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Χ Χ
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Χ Χ
Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες Χ Χ
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας Χ Χ
Έσοδα επενδύσεων Χ Χ
Λοιπά έσοδα και κέρδη X X
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων Χ Χ
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χ Χ
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα X X
Αποτέλεσμα προ φόρων Χ Χ
Φόροι εισοδήματος X X
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους Χ Χ
Το αποτέλεσμα περιόδου κατανέμεται:    
– Στους ιδιοκτήτες της μητρικής Χ Χ
– Σε δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο X X

 

Υπόδειγμα Β.9: Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

  Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Καταθέσεις Ιδιοκτητών Ίδιοι Τίτλοι Διαφορές εύλογης αξίας Συν/κές διαφορές Αποθεματικά νόμων και κατ/κού Αφορολόγητα αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο καθαρής θέσης ιδιοκτητών μητρικής Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο Σύνολο καθαρής θέσης
Υπόλοιπο 01.01.20Χ0 Χ Χ Χ Χ Χ   Χ Χ Χ Χ Χ Χ
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών                 Χ Χ Χ Χ
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο Χ Χ     Χ     Χ       Χ
Εσωτερικές μεταφορές               Χ Χ Χ    
Διανομές στους φορείς                 Χ Χ Χ Χ
Αποτελέσματα περιόδου                 Χ Χ Χ Χ
Υπόλοιπο 31.12.20Χ0 Χ Χ Χ Χ Χ   Χ Χ Χ Χ Χ Χ
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο         Χ             Χ
Εσωτερικές μεταφορές                       0
Διανομές μερισμάτων                       Χ
Αποτελέσματα περιόδου                 Χ Χ Χ Χ
Υπόλοιπο 31.12.20Χ1 Χ Χ Χ Χ Χ   Χ Χ Χ Χ Χ Χ

 

Υπόδειγμα Β.10: Κατάσταση Χρηματοροών – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)

  Σημείωση 20Χ1 20Χ0
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες    
Αποτέλεσμα προ φόρων Χ Χ
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:    
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων Χ Χ
Προβλέψεις Χ Χ
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων Χ Χ
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων Χ Χ
Έσοδα επενδύσεων Χ Χ
Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες Χ Χ
Κέρδος από αγορά οντότητας σε τιμή ευκαιρίας Χ Χ
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) X X
  Χ Χ
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης    
Μεταβολή αποθεμάτων Χ Χ
Μεταβολή απαιτήσεων Χ Χ
Μεταβολή υποχρεώσεων X X
  Χ Χ
Μείον:    
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους Χ Χ
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος X X
Σύνολο Χ Χ
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων Χ Χ
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή) Χ Χ
Τόκοι εισπραχθέντες Χ Χ
Μερίσματα εισπραχθέντα X X
Σύνολο Χ Χ
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου Χ Χ
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια Χ Χ
Μερίσματα πληρωθέντα X X
Σύνολο Χ Χ
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων    
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης Χ Χ
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου X X
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου Χ Χ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β3
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

Υπόδειγμα Β.11: Ισολογισμός οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), ν. 4099/2012

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

  20Χ2 20Χ1 20Χ0
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι Χ Χ Χ
Καταθέσεις σε τράπεζες Χ Χ Χ
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία X X X
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Χ Χ Χ
Υποχρεώσεις X X X
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων Χ Χ Χ
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Χ Χ Χ
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) Χ Χ Χ
Ανάλυση χαρτοφυλακίου      
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών Χ Χ Χ
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές Χ Χ Χ
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά Χ Χ Χ
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) X X X
Σύνολο Χ Χ Χ

 

Υπόδειγμα Β.12: Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), ν. 4099/2012

Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 20Χ2 20Χ1 20Χ0
Εισόδημα από επενδύσεις Χ Χ Χ
Λοιπά εισοδήματα Χ Χ Χ
Έξοδα διαχείρισης Χ Χ Χ
Έξοδα Θεματοφύλακα Χ Χ Χ
Λοιπά έξοδα και φόροι X X X
Καθαρό εισόδημα Χ Χ Χ
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων      
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος Χ Χ Χ
Έκδοση νέων μεριδίων Χ Χ Χ
Εξαγορές μεριδίων Χ Χ Χ
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων Χ Χ Χ
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων Χ Χ Χ
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου X X X
  Χ Χ Χ
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α + Β)
Χ Χ Χ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 

( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 )

της επιχείρησης : ……………………………………………………….
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2016 έως 31/12/2016
Μέγεθος οντότητας : « Πολύ μικρή οντότητα »  με Διπλογραφικά βιβλία .

Νόμισμα : Ευρώ. Στρ ογγ υλοποί ησ η ποσών στις Οι κονομικές Κατασ τάσει ς : Δεν έγινε.

     
 

Α/Α

 

Απαιτούμενη Γνωστοποίηση

Απάντηση

( Ενδεικτική )

1 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3  
α Επωνυμία της οντότητας. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
β Νομικός τύπος της οντότητας. (Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε, κ.λπ.)
γ Περίοδος αναφοράς. 1/1/2016 ΕΩΣ 31/12/2016
δ Διεύθυνση της έδρας της οντότητας. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
 

ε

Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα & αριθμός Μητρώου αυτής Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) Άρτεμη: xxxxxxxxxxxxx
 

στ

 

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;

ΝΑΙ (Συνήθης περίπτωση )  ή ΌΧΙ ( περιπτώσεις που η Εταιρεία έχει

προβλήματα επιβίωσης )

 

ζ

 

Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;

ΌΧΙ (Συνήθης περίπτωση )  ή ΝΑΙ

( περίπτωση που η Εταιρεία βρίσκεται σε Εκκαθάριση )

 

η

 

Κατηγορία της οντότητας

«Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία»
 

Θ

 

 

Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.

Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι :

« Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο

4308/2014 » .

2 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16  
   

 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.

Εγγυήσεις :

 Ενδ εχό με νη Υπο χρέωση γι α  αποζημίωση προσωπικού : Ενδεχόμενη Υποχρέωση για

ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις :

   

 

 

   Υπό λο ιπ ο α ξί α ς συμβ ά σεων  leasing ( που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται

στον Ισολογισμό ) :

   
3       Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25
Προκαταβολές και Πιστώσεις :

Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που        Υπόλοιπο 1/1/2015 : χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών,                    Μείον : Επιστροφές : διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με   Συν : Αναλήψεις       : μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και    Μείον : Διαγραφές : των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή Υπόλοιπο 31/12/2015 :

δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και

τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για                  Επιτόκιο χορήγησης : ….

λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για

κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.               Δεσμεύσεις – Εγγυήσεις :

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34 και 16

4

παρ. 7

Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του               Ναι / Όχι υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση

Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

………………………………………………

Aθήνα  , χχ  Ιουνίου  20ΧΧ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ                    ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ                           Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

 

ή                                                       ή

 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ                              Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

 

 

 

Β) «ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 

( Άρθρο 29 και 30  του Ν. 4308/2014 )

της επιχείρησης : ……………………………………………………….
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2016 έως 31/12/2016
Μέγεθος οντότητας : « Μικρή οντότητα »  .

Νόμισμα : Ευρώ. Στρ ογγ υλοποί ησ η ποσών στις Οι κονομικές Κατασ τάσει ς : Δεν έγινε.

     
 

Α/Α

 

Απαιτούμενη Γνωστοποίηση

Απάντηση

( Ενδεικτική )

 

 

 

A Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3  
i Επωνυμία της οντότητας. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
 

ii

 

Νομικός τύπος της οντότητας.

(Α.Ε – Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε – Ο.Ε – Ε.Ε

κ.λ.π)

iii Περίοδος αναφοράς. 1/1/2016 ΕΩΣ 31/12/2016
iv Διεύθυνση της έδρας της οντότητας. ΨΨΨΨΨΨΨ
 

v

Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι

εγγεγραμμένη η οντότητα & αριθμός Μητρώου αυτής

 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) Αρ.ΓΕΜΗ: xxxxxxxxxxxxx

 

 

 

vi

 

 

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;

ΝΑΙ (Σύνηθης περίπτωση )  ή

ΌΧΙ ( περιπτώσεις που η Εταιρεία έχει προβλήματα επιβίωσης ) [ Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται και

το 2.

 

vii

 

Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;

ΌΧΙ (Συνήθης περίπτωση )  ή ΝΑΙ ( περίπτωση που η Εταιρεία βρίσκεται

σε Εκκαθάριση )

viii Κατηγορία της οντότητας «Μικρή με διπλογραφικά βιβλία»
 

 

 

ix

 

 

Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.

Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι :

« Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο

4308/2014 » .

B Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 4  
   

Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. γνωστοποιείται

η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους.

Η επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

ή

Η επιχείρηση εντόπισε τους ακόλουθους παράγοντες :……

Γ Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 5  
   

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

α) Οι «Λογιστικές Πολιτικές », αναλύονται στο « Παράρτημα Νο ΧΧ»

β) Δεν έγιναν αλλαγές στις

«λογιστικές πολιτικές» και στις

«λογιστικές εκτιμήσεις» / ή έγιναν και αναλύονται στο «Παράρτημα Νο ΨΨ»

γ) Δεν έγιναν «διορθώσεις λαθών»/ή έγιναν και αναλύονται στο«Παράρτημα Νο ΖΖ».

Δ Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 6  
  Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης,

η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και

 

Δεν έγινε παρέκκλιση. ( ή)

Έγινε η ακόλουθη παρέκκλιση:

 

 

δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της       ………………………..

παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο

προσάρτημα.

Ε       Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 7
Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.

Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία                 ( ή)

υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από

ένα κονδύλια του ισολογισμού,                          Υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις :

γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού

………………………….

με τα σχετιζόμενα κονδύλια των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΣΤ     Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 8
Βλέπε συνημμένο « Παράρτημα Νο

Πίνακα Μεταβολών των ενσώματων και

ΩΩ»

άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:

Ζ       Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 10
Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24. ( ή )

Πληροφορίες για την  περίπτωση επιμέτρησης Βλέπε σχετικές πληροφορίες στο

στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24.  συνημμένο « Παράρτημα Νο ΑΑ»

Η      Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 13
Το συνολικό χρέος της οντότητας που               Προσημειώσεις και Υποθήκες :

καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται    ……………..

από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και    Παρακράτηση κυριότητας :

της μορφής της εξασφάλισης.                            ……………….

Θ      Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 14
 

Τα ποσά των υποχρεώσ καθίστανται απαιτητά μ από την ημερομηνία το

…………..

εων της οντότητας που

ετά από πέντε (5) έτη υ ισολογισμού.

Ι       Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16
α) Εγ γυη τι κές Επ ι στο λές

………………………………

β) Υπό λο ι πο α ξ ία ς συμβ ά σεων

Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών

leasing ( που είχαν υπογραφεί πριν

δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων

την 31/12/χχ και δεν εμφανίζονται

επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις)

στον Ισολογισμό )

που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με

…………………………………..

ένδειξη της φύσης και της μορφής των

γ) Ανέλ εγκ τες φο ρο λο γι κά χρήσ ει ς

σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν

και ενδεχόμενες υποχρεώσεις.

παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά

………………………………

παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από

δ) Δεσμεύσεις για παροχές σε

τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς

εργαζόμενους μετά την έξοδο.

οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά

………………………………

ε) Επίδικες υποθέσεις.

………………………………

ΙΑ     Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 17
Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείωνΔεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια

 

 

των εσόδων ή των εξόδων που είναι                 εσόδων και εξόδων στην περίοδο ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή     που επηρεάζουν τα αποτελέσματα. σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από ή Υπάρχουν σημαντικά κονδύλια τον παρόντα νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων στην περίοδο εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα           που επηρεάζουν τα αποτελέσματα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του  και είναι τα εξής :

συμψηφισμού.

Έκτακτα κονδύλια κερδών ή ζημιών

: …………….

 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (περιλαμβανομένων των τυχόν αναστροφών τους) …………..

Προβλέψεις (περιλαμβανομένων των τυχόν αναστροφών τους) : ………

ΙΒ     Σχετικό άρθρο του Νόμ ου : 29 παρ. 18
Δεν ενσωματώθηκαν (ή )

Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο

αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και     Ενσωματώθηκαν τόκοι ύψους ΧΧΧΧ

υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20.              στην αξία των αποθεμάτων ……

ΙΓ     Σχετικό άρθρο του Νόμ ου : 29 παρ. 23 (α)
–           Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.    ….. άτομα.
ΙΔ    Σχετικό άρθρο του Νόμ ου : 29 παρ. 25
Προκαταβολές και Πιστώσεις : Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που     Υπόλοιπο 1/1/2015 : χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών,                 Μείον : Επιστροφές : διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με Συν : Αναλήψεις      :

μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και Μείον : Διαγραφές : των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν  Υπόλοιπο 31/12/2015 : ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς

και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για         Επιτόκιο χορήγησης : ….

λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση.

Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.

Δεσμεύσεις – Εγγυήσεις :

 ΙΕ.   Άλ λες Σημει ώσει ς με σκοπό τ ην καλύτερη καταν όησ η των Οι κονομ ι κών  Καταστάσεων

………………………………………………………………………………………….

Αθήνα , χχ Ιουνίου 20ΧΧ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ                    ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ                           Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

 

ή                                                       ή

 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ                              Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 110 ΕΞ 20.1.2017 Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων στο τέλος της χρήσης και αλλαγή λογιστικής πολιτικής σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 20.01.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 110 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 110/2017

( – TEST MODE – )

ΘΕΜΑ : Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων στο τέλος της χρήσης και αλλαγή λογιστικής πολιτικής σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΕΡΩΤΗΜΑ

1) Σύμφωνα με τον Νόμο 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, στο άρθρο 4, ορίζονται τα εξής:
….4. Αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων: Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται:
…γ) Ο προσδιορισμός της ποσότητας των αποθεμάτων δύναται να γίνεται με έμμεσες τεχνικές που είναι αξιόπιστες και κατάλληλα τεκμηριωμένες.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου, ορίζονται τα ακόλουθα:
….7. Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέματος:
α) Προσδιορίζεται, σύμφωνα με τη μέθοδο «Πρώτο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (FIFO) ή τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή άλλη τεκμηριωμένα γενικά αποδεκτή μέθοδο. Η χρήση της μεθόδου «Τελευταίο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (LIFO) δεν επιτρέπεται.

Η μέθοδος αυτή (FIFO) θεωρεί ότι η πρώτη εισαγωγή είναι και η πρώτη εξαγωγή, δηλ. ότι το χρονικά αγορασμένο πρώτα εμπόρευμα πουλιέται πρώτο. Έτσι τα αποθέματα εμπορευμάτων της απογραφής τέλους χρήσης προέρχονται από τις τελευταίες αγορές, ενώ η ποσότητα και η αξία των πωλούμενων εμπορευμάτων (το κόστος πωληθέντων) προέρχεται από τα αρχικά αποθέματα και τις αρχικές αγορές.
Επίσης, σύμφωνα με τις αρχές της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και συγκεκριμένα όσο αναφορά τις μεθόδους υπολογισμού της τιμής κτήσης των αποθεμάτων, μία από τις γνωστότερες μέθοδοι υπολογισμού της τιμής κτήσης είναι η μέθοδος του βασικού αποθέματος.
Η μέθοδος αυτή χωρίζει τα αποθέματα σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία αφορά το βασικό απόθεμα (απόθεμα ασφαλείας), το οποίο είναι αναγκαίο για την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης και το ύψος του δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο από κάποια συγκεκριμένη ποσότητα. Η άλλη κατηγορία είναι το υπεραπόθεμα. Αυτό είναι η ποσότητα εμπορευμάτων που υπάρχει στην επιχείρηση, πάνω από το όριο ασφαλείας και χρησιμοποιείται για μια έκτακτη ανάγκη ή όταν η επιχείρηση σκοπεύει να αυξήσει τη μελλοντική παραγωγική της δραστηριότητα.

Ερωτάσθε:
Α) εάν δύναται να χρησιμοποιηθούν οι δύο μέθοδοι αποτίμησης, FIFO και μέθοδος του βασικού αποθέματος για την αποτίμηση του τελικού αποθέματος της κλειόμενης χρήσης 2016 και
Β) αν η προαναφερόμενη μέθοδος του βασικού αποθέματος μπορεί να θεωρηθεί από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ως γενικά αποδεκτή μέθοδος αποτίμησης.

2) Ο ίδιος νόμος (4308/2014), ορίζει στο άρθρο 28, τα εξής:
1. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για τη σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και
β) των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.

Ερωτάσθε εάν υπάρχει υποχρέωση να γίνει αλλαγή στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 όπως και στην Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος που υποβλήθηκε το 2016 και αφορά τη χρήση 2015, στην περίπτωση της αλλαγής μεθόδου αποτίμησης των αποθεμάτων της χρήσης 2016 και εάν ναι, τα ΕΛΠ ορίζουν ότι η λογιστική πολιτική που ακολουθεί η εταιρία και στη συγκεκριμένη περίπτωση η μέθοδος της αποτίμησης των αποθεμάτων, θα πρέπει να τηρείται για 4 χρόνια. Η έναρξη ισχύος των ΕΛΠ είναι η 01/01/2015. Αναγνωρίζονται τα προηγούμενα έτη, δηλαδή πριν την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου, ώστε να είναι δυνατή η αλλαγή της λογιστικής πολιτικής που διατηρεί η εταιρία από τη χρήση 2010;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι έννοιες που αναφέρονται στο ερώτημα (βασικό απόθεμα και υπεραπόθεμα) δεν είναι λογιστικές έννοιες και συνεπώς δεν επηρεάζουν τις μεθόδους αποτίμησης που προβλέπονται από το ν. 4308/2014 και τα ΔΠΧΑ (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς), οι οποίες είναι καθολικής εφαρμογής για όλα τα αποθέματα, ανεξαρτήτως του πώς χαρακτηρίζονται αυτά για επιχειρηματικούς ή άλλους σκοπούς.

Με βάση την παράγραφο 20.7.3 της Λογιστικής Οδηγίας Εφαρμογής του νόμου, επιτρέπεται διαφορετική μέθοδος αποτίμησης για αποθέματα που δεν έχουν την ίδια φύση η χρήση. Για παράδειγμα μπορεί από την ίδια οντότητα, να χρησιμοποιείται η μέθοδος FIFO για τα υλικά προς βιομηχανοποίηση και η μέθοδος του μέσου σταθμικού όρου για τα εμπορεύματα.

Τα ΕΛΠ δεν καθορίζουν χρονικά διαστήματα για την αλλαγή λογιστικής πολιτικής, αλλά μόνο τον τρόπο λογιστικής παρουσίασης αυτών, όταν η αλλαγή αποφασισθεί και τεκμηριωθεί από τη διοίκηση της οντότητας. Συνεπώς μεταβολή της μεθόδου αποτίμησης των αποθεμάτων, για παράδειγμα βάσει του άρθρου 25 του νόμου 4172/2013, παρουσιάζεται λογιστικά, βάσει του άρθρου 28 του νόμου 4308/2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

ΠΟΛ.1052/2017 Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, για διαφορές που σχετίζονται με τον Φ.Π.Α.

Αθήνα, 4.4.2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ «ΦΠΑ»
2. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’ (ΦΑΣ)

Ταχ. Δ/νση :Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας :106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Σ. Κουρβετάρη
Γ. Αναγνωστόπουλος
Θ. Γκαραβέλας
Τηλέφωνο:210-3642922, 210-3627747,
2103375872
Fax:210-3645413
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1052/2017

ΘΕΜΑ: Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, για διαφορές που σχετίζονται με τον ΦΠΑ.

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα αναφορικά με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), λόγω εσφαλμένης χρέωσης, αναφορικά με τον Φ.Π.Α., παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Α. Προϋποθέσεις έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α’) περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις, «Πιστωτικό τιμολόγιο είναι το τιμολόγιο που εκδίδεται για κάθε περίπτωση εκπτώσεων, επιστροφών ή άλλων διαφορών». Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1003/31.12.2014, που παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν.4308/2014, διευκρινίζεται ότι τέτοιες διαφορές, για τις οποίες προβλέπεται η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, η εσφαλμένη χρέωση ΦΠΑ επί του αρχικά εκδοθέντος τιμολογίου.

Ως εσφαλμένη χρέωση θεωρείται η επιβάρυνση της αξίας του τιμολογίου με ΦΠΑ που δεν θα έπρεπε να επιβαρυνθεί με ΦΠΑ ή που επιβαρύνθηκε με ΦΠΑ μεγαλύτερο του αναλογούντος. Εσφαλμένη χρέωση μπορεί να συμβεί κατά τη διενέργεια διαφόρων πράξεων. Ενδεικτικά μπορεί να αφορά πράξεις που είναι:

α) φορολογητέες που έχουν επιβαρυνθεί με υψηλότερο συντελεστή από τον ορθό,

β) εκτός πεδίου εφαρμογής των διατάξεων του ΦΠΑ (π.χ. αποζημίωση), ή

γ) υπαγόμενες (εντός πεδίου εφαρμογής των διατάξεων του ΦΠΑ) και απαλλασσόμενες στο εσωτερικό της Χώρας (μικρές επιχειρήσεις – άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ, παροχή υπηρεσιών από ασφαλιστή – άρθρο 22, κλπ), ή

δ) φορολογητέες εκτός του εσωτερικού της Χώρας (π.χ. νομικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Χώρας σε υποκείμενο που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή και έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας- ΑΦΜ/ΦΠΑ σε άλλο κράτος μέλος), ή

ε) υπαγόμενες σε ΦΠΑ πράξεις φορολογητέες στο εσωτερικό της Χώρας, για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης του αγαθού (π.χ. παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων). Εξαιρούνται και δεν θεωρείται ότι υφίσταται εσφαλμένη χρέωση οι περιπτώσεις όπου βάσει σχετικών αποφάσεων ο φόρος αναγράφεται στο τιμολόγιο, ωστόσο καταβάλλεται από το λήπτη (π.χ. αγορά καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού από βιοτεχνική επιχείρηση βάσει της ΚΥΑ Π.2869/2389/ΠΟΛ 137/4.5.1987).

Στις ανωτέρω περιπτώσεις β, γ, δ, ε (πλην της ανωτέρω εξαίρεσης της περ. ε), το τιμολόγιο πρέπει να εκδίδεται χωρίς ΦΠΑ, επομένως εάν έχει εκδοθεί με ΦΠΑ, πρόκειται για εσφαλμένη χρέωση.

2. Στην περίπτωση εσφαλμένης χρέωσης του ΦΠΑ από τον εκδότη του τιμολογίου, προβλέπεται η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου μόνο για ΦΠΑ, προκειμένου να διορθωθεί η αρχικά εσφαλμένη χρέωση και να μην επιβαρύνεται ο αποδέκτης του τιμολογίου με το ποσό αυτό.

Εάν ο λήπτης του τιμολογίου έχει ασκήσει δικαίωμα έκπτωσης βάσει του αρχικού στοιχείου, έχει υποχρέωση διόρθωσης της εσφαλμένης έκπτωσης, με το πιστωτικό τιμολόγιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 30, 32 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής.

3. Δεν υφίσταται ανάγκη έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου εάν ο εκδότης του φορολογικού στοιχείου έχει επιβαρύνει το αρχικό στοιχείο με ΦΠΑ μεγαλύτερο του αναλογούντος για την συγκεκριμένη πράξη και στο λήπτη παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου αυτού (π.χ. επιβάρυνση του αρχικού στοιχείου με συντελεστή 24%, αντί του ορθού 17%). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται από το λήπτη το δικαίωμα έκπτωσης ή μη του ΦΠΑ που αφορά σε εσφαλμένη χρέωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο υποκείμενος στο φόρο εκδότης έχει σε κάθε περίπτωση υποχρέωση απόδοσης του υπερβάλλοντος ΦΠΑ σε σχέση με τον αναλογούντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35.1.ι’ και 35.2 του Κώδικα ΦΠΑ.

4. Επισημαίνεται ότι, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, δεν απαγορεύεται η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου για το σύνολο της αξίας του αρχικά εκδοθέντος τιμολογίου και στη συνέχεια η έκδοση νέου τιμολογίου, στο οποίο θα αναγράφεται η διάταξη βάσει της οποίας η εν λόγω συναλλαγή απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α.

5. Η δυνατότητα έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις του ν.4308/2014 για αρχικά τιμολόγια που έχουν εκδοθεί πριν την 1.1.2015 ανεξαρτήτως της χρήσης που είχαν αυτά εκδοθεί, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.

6. Το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται, σε κάθε περίπτωση, μεταξύ των αντισυμβαλλομένων , οι οποίοι θα πρέπει να ενεργούν με την ιδιότητα που είχαν κατά την έκδοση του αρχικού στοιχείου. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, μετά την ημερομηνία παύσης εργασιών του λήπτη του αρχικού τιμολογίου.

Β. Έκδοση φορολογικού στοιχείου και εφαρμοζόμενος συντελεστής ΦΠΑ.

7. Για την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου λόγω εσφαλμένης χρέωσης λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής ΦΠΑ που ήταν σε ισχύ κατά το χρόνο έκδοσης του αρχικού τιμολογίου.

8. Στο φορολογικό στοιχείο θα πρέπει να αναγράφεται το λεκτικό «έκδοση πιστωτικού τιμολογίου λόγω αρχικά εσφαλμένης χρέωσης» ώστε να είναι σε γνώση της φορολογικής αρχής ο λόγος έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου.

Γ. Καταχώριση του πιστωτικού τιμολογίου στη δήλωση ΦΠΑ.

9. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 του Κώδικα ΦΠΑ οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ για κάθε φορολογική περίοδο. Σύμφωνα με άρθρο 30 παρ.3 του Κώδικα ΦΠΑ το δικαίωμα έκπτωσης γεννάται κατά το χρόνο που ο φόρος καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18. Οι πράξεις εκροών και εισροών καταχωρούνται στην δήλωση ΦΠΑ κατά το χρόνο που ο φόρος καθίσταται απαιτητός.

10. Το πιστωτικό τιμολόγιο καταχωρείται, τόσο από τον εκδότη όσο και το λήπτη, στη φορολογική περίοδο που αφορά η αρχική πράξη και στον ορθό κωδικό της δήλωσης ΦΠΑ, υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση.

Όσον αφορά τον εκδότη καταχωρείται στις εκροές, ως φορολογητέα πράξη και στον ορθό συντελεστή ΦΠΑ στην περίπτωση που το αρχικό τιμολόγιο επιβαρύνθηκε με μεγαλύτερο συντελεστή, ή ως απαλλασσόμενη, ή ως εξαιρούμενη ή μη επιβαρυνόμενη με ΦΠΑ στην περίπτωση που εσφαλμένα το αρχικό τιμολόγιο επιβαρύνθηκε με ΦΠΑ.

Όσον αφορά το λήπτη απαιτείται διόρθωση του ποσού του ΦΠΑ που έχει αναγραφεί στη φορολογητέα αξία και στο φόρο των εισροών, κατά περίπτωση, εάν έχει ασκηθεί δικαίωμα έκπτωσης του φόρου (μερικό ή ολικό) με τη λήψη του αρχικού τιμολογίου (σημειώνεται ότι οι απαλλασσόμενες ή εξαιρούμενες εισροές δεν αναγράφονται στη δήλωση ΦΠΑ).

Παράδειγμα

Κτηματομεσίτης εγκατεστημένος στο εσωτερικό της Χώρας, που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα παρέχει υπηρεσίες μεσιτείας σε υποκείμενο στο φόρο λήπτη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Χώρας για ακίνητο που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, επιβαρύνοντας την αμοιβή του στο αρχικό τιμολόγιο εσφαλμένα με ΦΠΑ 24% στις 5.9.2016. Η χρέωση ΦΠΑ είναι εσφαλμένη, καθώς αυτή η συναλλαγή φορολογείται στον τόπο του ακινήτου (άρθρο 14 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ).

Ο εκδότης αντιλαμβάνεται καθυστερημένα την εσφαλμένη χρέωση και εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο μόνο με ΦΠΑ στις 28.12.2016. Ο εκδότης καταχώρησε την αξία του αρχικού τιμολογίου στον κωδικό «303» και «333» του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ Φ2 TAXIS έκδοση 2016 για την φορολογική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2016.

Με την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου έχει υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης για την φορολογική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2016 διαγράφοντας τη συγκεκριμένη συναλλαγή από τους κωδικούς «303» και «333» και καταχωρώντας την φορολογητέα αξία στον κωδικό «349». Με τον τρόπο αυτό για τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο η τροποποιητική δήλωση θα έχει πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο θα πρέπει να μεταφερθεί στις επόμενες φορολογικές περιόδους.

Ο λήπτης που είχε καταχωρίσει την ανωτέρω συναλλαγή στον κωδικό «361» και «381» αντίστοιχα θα πρέπει να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση διαγράφοντας από το περιεχόμενο των κωδικών αυτών την αξία του συγκεκριμένου τιμολογίου.

Δ. Λοιπά θέματα

11. Τα πιστωτικά τιμολόγια περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/7.1.2014, με βάση την ημερομηνία έκδοσής τους, ανεξαρτήτως εάν εκδίδονται εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα.

12. Στην περίπτωση που ο λήπτης του στοιχείου είναι μη εγκατεστημένος στο εσωτερικό της Χώρας υποκείμενος στο φόρο και μη υπόχρεος σε τήρηση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, ο εκδότης του στοιχείου έχει υποχρέωση να ενημερώνει τη Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, Τμήμα Γ’, για την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου, καθώς είναι πιθανό η Φορολογική Διοίκηση να έχει προβεί σε επιστροφή του σχετικού φόρου κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων (Οδηγία 9/2008 και άρθρο 34 παρ. 2 του Κώδικα ΦΠΑ).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1132344 ΕΞ 2015 Παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με την έκδοση ή μη τιμολογίου για την είσπραξη επιδοτήσεων, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (ν. 4308/2014), από 1.1.2015

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2015
Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1132344 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ.

Θέμα: Παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με την έκδοση ή μη τιμολογίου για την είσπραξη επιδοτήσεων, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (ν.4308/2014), από 1.1.2015.

Απαντώντας στην από 9.1.2015 σχετική αίτησή σας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. (ν. 4093/2012), που ίσχυε μέχρι και την 31.12.2014, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών υποχρεούνταν στην έκδοση τιμολογίου, μεταξύ άλλων και για την είσπραξη επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων κ λπ. ανόργανων εσόδων.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 8 των Ε.Λ.Π. (ν. 4308/2014), που ισχύουν από 1.1.2015 και εξής και όπως διευκρινίζεται με την παράγραφο 8.2.1 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1003/31.12.2014, για την τιμολόγηση στις συναλλαγές μεταξύ οντοτήτων και του Δημοσίου: Για την είσπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και λοιπών συναφών εσόδων, δεν προβλέπεται ή έκδοση τιμολογίου από την Οδηγία 2006/112/ΕΕ. Η συναλλαγή δύναται να τεκμηριώνεται από παραστατικό που εκδίδει ο χορηγών το σχετικό ποσό ή η τράπεζα που το καταβάλλει.

3. Συνεπώς, με βάση τις διατάξεις που προαναφέρονται, από 1.1.2015 και εξής για τα ποσά που εισπράττει ο ΕΦΕΠΑΕ από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ως διαχειριστής προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, τα οποία στη συνέχεια αποδίδει στους δικαιούχους των υπόψη προγραμμάτων, δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης τιμολογίων εκατέρωθεν (ήτοι από τον ΕΦΕΠΑΕ προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τα ποσά που εισπράττει ως διαχειριστής και στη συνέχεια από τον εκάστοτε δικαιούχο του προγράμματος για το ποσό που εισέπραξε από τον ΕΦΕΠΑΕ προς αυτόν). Οι υπόψη συναλλαγές μπορεί να τεκμηριώνονται, από μη φορολογικά παραστατικά, που εκδίδει ο χορηγών το σχετικό ποσό ή η τράπεζα που μεσολαβεί για την καταβολή του.

Τέλος, για τα υπόψη ποσά της επιδότησης, τα οποία απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α., και κατά την είσπραξη αυτών από τον εκάστοτε δικαιούχο (ΕΦΕΠΑΕ, δικαιούχοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ), δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης φορολογικών παραστατικών και περαιτέρω δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής καταστάσεων πελατών και προμηθευτών, κατ’ εφαρμογή της απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ Β’ 179), όπως ισχύει.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΛΕΒΑΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Αριθ. πρωτ.: ΔΠΦΥ Β 1018794 ΕΞ 2017 Παραλαβή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (ΜΥΦ) σύμφωνα με το Ν.4446/2016

Μοσχάτο, 7/2/2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΠΦΥ Β 1018794 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΒΣ/ΚΦΑΣ

Ταχ. Δ/νση :Χανδρή 1 και Θεσ/νικης
Ταχ. Κώδικας :183 46
Πληροφορίες: Λειτουργική περιοχή ΚΒΣ/ΚΦΑΣ
Τηλέφωνο: 210-4802221, 24, 15, 2563, 2743
Fax :210-4802669
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Παραλαβή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (ΜΥΦ) σύμφωνα με το Ν.4446/2016».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4446/2016 «Φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, μπορούν από τη δημοσίευση του παρόντος, μέχρι και τις 31/05/2017 να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30/09/2016».

Η παραπάνω ρύθμιση καταλαμβάνει και την υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1009/19.1.2017, η ρύθμιση αυτή, καταλαμβάνει και τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ., που υποβάλλονται με βάση την Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως ισχύει και αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2014 και 2015.

Δεδομένου ότι η υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω Taxisnet, και δεν υποστηρίζεται μηχανογραφικά η καταχώρηση αυτών στην εφαρμογή ΚΒΣ-Taxis, προκειμένου να υλοποιηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την ΠΟΛ.1009/19.1.2017, ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

1. Αρχικά υποβάλλεται η σχετική κατάσταση, η οποία λαμβάνει αριθμό και ημερομηνία υποβολής στο Taxisnet.

2. Εφόσον έχει γίνει αποδεκτή η υποβολή της κατάστασης, στη συνέχεια προσέρχεται ο φορολογούμενος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με γνωστοποίηση, όπου δηλώνονται τα εξής:
α) ο αύξων αριθμός καταχώρησης (αριθμός υποβολής Taxisnet), ο οποίος είναι και ο αριθμός της δήλωσης.
β) η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης,
γ) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του φορολογουμένου,
δ) ο Α.Φ.Μ του φορολογουμένου.
ε) η περίοδος και το έτος που αφορά η υποβληθείσα δήλωση.
στ) η φράση ότι «η δήλωση υποβλήθηκε βάσει των διατάξεων των άρθρων 57 έως και 61 του ν. 4446/2016» και στις περιπτώσεις υποβολής δήλωσης ατομικών επιχειρήσεων αναγράφεται επιπλέον από τον υπόχρεο και ότι «Δεν εμπίπτω στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του ν. 4446/2016».

3. Η ανωτέρω γνωστοποίηση καταχωρείται στην εφαρμογή ΚΒΣ-taxis, στην οθόνη «Αιτήσεις/Γνωστοποιήσεις-Αποφάσεις/Εγκρίσεις» επιλέγοντας τον κωδικό γνωστοποίησης 300 «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών ν. 4446/2016».

 

Έπειτα από την καταχώρηση, παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης αποδεικτικού υποβολής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Η ανωτέρω καταχώρηση στην εφαρμογή ΚΒΣ-Taxis, δεν υποκαθιστά την υποχρέωση καταχώρησης στα οικεία βιβλία μεταγραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1006/16.1.2017.

Η ανωτέρω καταχώρηση στην εφαρμογή ΚΒΣ-Taxis, περιλαμβάνει και καταστάσεις που έχουν ήδη υποβληθεί από την έναρξη εφαρμογής του ν. 4446/2016 έως σήμερα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner