Οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα περνούν από φορολογικό μηχανισμό ή απαλλάσσονται της υποχρέωσης ; Ποια είναι η προϋπόθεση της απαλλαγής ;

Γενικά οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον παρέχονται στην έδρα τους ή σε υποκατάστημά τους, πρέπει να εκδίδονται μέσω φορολογικού μηχανισμού.

Βέβαια, στην ΠΟΛ 1002/2014, κατονομάζονται κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών όπως γιατροί, οδοντίατροι, γυμναστήρια, κέντρα αισθητικής, εκμεταλλευτές χώρων στάθμευσης, οι ράπτες κ.λ.π., οι οποίοι απαλλάσσονται από την παραπάνω υποχρέωση, εφόσον στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών αναγράφονται πρόσθετα στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη ή ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του πελάτη (στην περίπτωση των χώρων στάθμευσης).

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Όταν κάνουμε την εγγραφή έκπτωσης του ΦΠΑ για συντηρήσεις ακινήτων ή προσθηκών βελτιώσεων, τι προσέχουμε στα μισθωτήρια ;

Κάθε υποκείμενο στο φόρο (Φ.Π.Α.) πρόσωπο, που πραγματοποιεί σε μισθωμένο ακίνητο, δαπάνες προσθήκης, βελτίωσης ή συντήρησης υφιστάμενων κτιρίων, τα οποία χρησιμοποιεί (ή κατά το μέρος που χρησιμοποιεί) για την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων, δικαιούται της έκπτωσης του φόρου με το οποίο επιβαρύνθηκαν οι δαπάνες αυτές.

Τέτοια αγαθά ή αντικείμενα για την εφαρμογή του Νόμου, θεωρούνται τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει μεν κατά κυριότητα σε αυτή, έχει όμως αποκτήσει βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης τη χρήση του συγκεκριμένου ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα ετών.

Γενικά στα μισθωτήρια πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η περιγραφή σε αυτό του ενοικιαζόμενου ακινήτου, διότι σε περίπτωση που οι εργασίες επέκτασης, βελτίωσης ή συντήρησης διενεργούνται σε έτερο ή όμορο ακίνητο που δεν περιγράφεται σε αυτό ή αναγράφεται με ασάφεια, τότε τίθενται προϋποθέσεις μη αναγνώρισης της δαπάνης και κατά συνέπεια και του εκπιπτόμενου φόρου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί, επίσης, στη χρονική διάρκεια των μισθωτηρίων, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις είθισται αυτά να παρατείνονται σιωπηρά στη λήξη τους. Η προϋπόθεση αυτή δύσκολα θα γίνει αποδεκτή σε τυχόν φορολογικό έλεγχο.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Πότε εκδίδεται το παραστατικό και γίνεται ανάλογη εγγραφή επιδοτήσεων , επιχορηγήσεων και δωρεών ;

Τα «ειδικά» αυτά ποσά που καταβάλλονται με τη μορφή κρατικής επιδότησης, ενίσχυσης, επιχορήγησης στα νομικά πρόσωπα απαιτείται να αντιμετωπιστούν ορθά τόσο από φορολογική όσο και από λογιστική άποψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος ν.4172/2013 και του λογιστικού δικαίου ν. 4308/2014.

Στο άρθρο 21 του Κ.Φ.Ε η νομοθεσία προσδιορίζει  τον ορισμό  του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα ορίζοντας  ότι “οι επιδοτήσεις δεν εξαιρούνται από το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές, αλλά προσμετρώνται στον υπολογισμό του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα».

Ειδικότερα

Στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας οι επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, σαν γενικός κανόνας, η αντιμετώπιση τους σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.4172/213  «Όλα τα έσοδα που αποκτούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 45 νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες  από κάθε πηγή και αιτία… τα κέρδη τους θεωρούνται κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογούνται με βάση τους συντελεστές του άρθρου 58 παρ.1 και 2 ανεξάρτητα από το αν τηρούν διπλογραφικά η απλογραφικά βιβλία» μαζί με  το άρθρο 21 παρ.1 του ιδίου νόμου «ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές  μετά την αφαίρεση δαπανών, και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις..» Με βάση τις δυο αυτές γενικές αρχές μαζί με τις διατάξεις των άρθρων 47, 57 και 58 του ν.4172/2013 συμπεραίνεται ότι συμπεριλαμβάνονται στα έσοδα από επιχειρηματική  δραστηριότητα των νομικών προσώπων και κάθε έσοδο από «συνδρομές, επιχορηγήσεις και αποζημιώσεις που λαμβάνονται στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητάς

Από τα παραπάνω συνδυαστικά με το γενικό κανόνα είναι ότι όλες οι επιδοτήσεις υπόκεινται σε φορολόγηση εκτός αν έχει εξαιρεθεί ρητά με νόμο.

Με βάση τον ν. 4308/2014 οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ή επιχορήγηση εξόδων, αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους με την προϋπόθεση ότι είναι σφόδρα πιθανό ότι θα εισπραχθούν.

Άρα η έγκριση των επιχορηγήσεων όταν θεωρείται οριστικοποιημένη και τα νομικά πρόσωπα έχουν συμμορφωθεί με τους όρους που αναφέρονται στη χορήγησή τους καταχωρίζεται ως υποχρέωση λογαριασμός Ε.Λ.Π λογαριασμός 58 Κρατικές επιχορηγήσεις.

Οι κρατικές υποχρεώσεις που αφορούν έξοδα παρουσιάζονται επίσης ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται  ή στην περίοδο που καθίσταται  η οριστική έγκρισή τους .

Τέλος, οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο την οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα  βαρύνουν τα αποτελέσματα.

Τέλος, στην ΠΟΛ. 1003/2014 με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του N. 4308/2014, αναφέρεται ότι:  «Για την είσπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και λοιπών συναφών εσόδων, δεν προβλέπεται ή έκδοση τιμολογίου από την Οδηγία 2006/112/ΕΕ. Η συναλλαγή δύναται να τεκμηριώνεται από παραστατικό που εκδίδει ο χορηγών το σχετικό ποσό ή η τράπεζα που το καταβάλλει (π.χ. απόφαση επιχορήγησης, βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τα στοιχεία του δικαιούχου, το ποσό, την ημερομηνία ή άλλο ανάλογο στοιχείο)».

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Πώς καταχωρούνται οι δαπάνες για λογαριασμό τρίτου ;

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτου, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω παραστατικά-στοιχεία εκδίδονται στο όνομα του πελάτη, δεν πρέπει να καταχωρούνται στους κατά είδος λογαριασμούς εξόδων της Ομάδας 6, αλλά σε χρέωση διάμεσου δευτεροβάθμιου  λογαριασμού 30.90 «Έξοδα για λογαριασμό πελατών (λογ. Διάμεσος)» ο οποίος θα αναλύεται σε τερταρτοβάθμιους ανά πελάτη.

Ο λογαριασμός θα χρεώνεται με τα πραγματοποιθέντα έξοδα για λογαριασμό τους(πελατών) έξοδα και πιστώνεται με λογαριασμό χρηματικών διαθεσίμων.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής έκδοσης Δελτίου Αποστολής ;

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1023/20.01.2014 οι περιπτώσεις εξαιρέσεων – απαλλαγών από την έκδοση δελτίων αποστολής είναι :

– Οι παραδόσεις αγαθών που αναφέρονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 16 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., τα οποία διατίθενται μέσω δικτύου συνεχούς ροής, δηλαδή για τις παραδόσεις φυσικού αερίου, ύδατος μη ιαματικού, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος και θερμικής ενέργειας, δεδομένου ότι, η παράδοση αυτών προκύπτει από τις μετρήσεις που διενεργούνται, μέσω των δικτύων αυτών, σε τακτά χρονικά διαστήματα (μήνα, τρίμηνο κ.λπ.).

– Οι διακινήσεις από λιανοπωλητές βιομηχανικών και βιοτεχνικών ειδών, που διαθέτουν τα εμπορεύματα τους αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές, τα παζάρια και το πλανόδιο εμπόριο (πλανόδιοι πωλητές – κινητά καταστήματα), λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των υπόψη συναλλαγών, υπό την προϋπόθεση να φέρουν μαζί τους τα φορολογικά βιβλία και τα φορολογικά στοιχεία αγορών. Επισημαίνεται ότι, για τις διακινήσεις αγροτικών προϊόντων, προς και από τις λαϊκές αγορές απαιτείται η έκδοση του υπόψη εγγράφου.

Περιπτώσεις μη έκδοσης

Από τις διατάξεις της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1286/31.12.2013, προκύπτει ότι δεν εκδίδεται το υπόψιν έγγραφο, σε κάθε άλλη περίπτωση, πλην της αποστολής, παράδοσης, παραλαβής, διακίνησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις, για τις οποίες δεν εκδίδεται, υποχρεωτικά, το υπόψιν έγγραφο:

-Διακίνηση αποθεμάτων για δοκιμή ή δειγματισμό.

-Διακίνηση αγαθών μεταξύ εγκαταστάσεων (έδρα, υποκατάστημα, αποθήκη).

-Διακίνηση δειγμάτων για δωρεάν διάθεση.

– Αποστολή αποθεμάτων σε τρίτο με σκοπό την επεξεργασία, συναρμολόγηση, επισκευή κ.λπ..

-Διακίνηση – αποστολή αποθεμάτων με σκοπό την φύλαξη, αποθήκευση.

-Διακίνηση αποθεμάτων για συμμετοχή και μόνο (όχι πώληση) σε έκθεση.

-Διακίνηση αγαθών με σκοπό την απόρριψη, καταστροφή αυτών.

-Διακίνηση παγίων, γενικώς.

-Διακίνηση χρησιδανειζόμενων ή εκμισθούμενων κινητών πραγμάτων.

-Αυτοπαραδόσεις αγαθών.

-Διακίνηση, αποστολή αγαθών από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ψυγείων και αποθηκών. (ΠΟΛ 1023/20.01.2014)

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Υπάρχει η έννοια του υποκαταστήματος και σε ποιες περιπτώσεις

«Δεδομένου ότι στο νέο Κώδικα (Κ.Φ.Α.Σ.), δεν υπάρχουν σχετικές διατάξεις που να ορίζουν την έννοια του υποκαταστήματος, για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτού, διευκρινίζεται ότι, υποκατάστημα θεωρείται κάθε επαγγελματική εγκατάσταση, εκτός της έδρας, στην οποία διενεργείται οποιαδήποτε παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα. Πρόσκαιρες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι, που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μέχρι (15) ημερών και δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του N. 3986/2011 , δεν χαρακτηρίζονται ως υποκαταστήματα».

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Χρειαζόμαστε μια σύντομη περιγραφή των βιβλίων Γ’ κατηγορίας

 1. Ημερολόγιο
 2. Αναλυτικό καθολικό
 3. Μητρώο παγίων
 4. Βιβλίο ποσοτικής απογραφής
 5. Βιβλίο επενδύσεων , σε χρεωστικούς τίτλους κ.λπ.
 6. Βιβλίο αποθήκης
 7. Ισοζύγιο αποθήκης
 8. Τεχνικές προδιαγραφές
 9. Διοικητικό βιβλίο μετόχων
 10. Βιβλίο αποφάσεων Δ.Σ
 11. Βιβλίο πρακτικών γενικής συνέλευσης

 

 1. Ημερολόγιο

Τα λογιστικά γεγονότα, πριν την καταχώρησή τους στους λογαριασμούς, καταγράφονται σε ένα ειδικό βιβλίο, το Ημερολόγιο.

Το ημερολόγιο είναι ένα λογιστικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται, κατά χρονολογική σειρά σύμφωνα με τη διπλογραφική μέθοδο, όλα τα λογιστικά γεγονότα που συμβαίνουν στην επιχείρηση.

Η καταχώρηση κάθε λογιστικού γεγονότος στο ημερολόγιο λέγεται ημερολογιακή εγγραφή ή ημερολογιακό άρθρο και στηρίζεται πάντα σε δικαιολογητικό ή αποδεικτικό έγγραφο όπως τιμολόγιο, δελτίο αποστολής, απόδειξη πληρωμής, συμφωνητικό, φορτωτική κτλ.

 

 1. Αναλυτικό καθολικό
  Το αναλυτικό καθολικό αποτελεί μία συλλογή όλων των λογαριασμών μιας εταιρίας, που χρησιμοποιεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, η οποία περιέχει περιληπτικά όλες τις οικονομικές συναλλαγές κατά τη διάρκεια μιας λογιστικής περιόδου. Οι λογαριασμοί σε κάθε γενικό καθολικό χωρίζονται σε δύο μέρη, το ένα μέρος περιέχει τις χρεωστικές συναλλαγές και το άλλο μέρος τις πιστωτικές.

 

 1. Βιβλίο ποσοτικής απογραφής

Απογραφή είναι η λεπτομερής καταχώρηση, καταγραφή και αποτίμηση όλων των στοιχείων της επαγγελματικής περιουσίας της επιχείρησης, που υπάρχουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που διενεργείται η απογραφή.

Το βιβλίο ποσοτικής απογραφής θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής :

1) Το είδος του αγαθού .

2) Την ποσότητα του αγαθού Η ποσότητα κάθε είδος αγαθού καταχωρείται µε µια εγγραφή για κάθε αποθηκευτικό χώρο. ∆εν επιτρέπεται για το ίδιο αγαθό να γίνονται δύο ή περισσότερες εγγραφές για κάθε αποθηκευτικό χώρο χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαγορεύεται η ανάλυση της ποσότητας σε τιμές κόστους για να γίνει η αποτίμηση αν χρησιμοποιείται FIFO ή LIFO .

3) Τη μονάδα μέτρησης που είναι ίδια για την μονάδα μέτρησης µε την οποία αγοράζεται ή πωλείται το αγαθό.

4) Την κατά μονάδα αξία µε την οποία αποτιμάτε το αγαθό.

5) Τη συνολική αξία του κάθε αγαθού.

 

 

 1. Βιβλίο αποθήκης
  Το βιβλίο αποθήκης τηρείται χωριστά από τα άλλα βιβλία της επιχ/σης και κατατάσσεται στην κατηγορία των αναλυτικών ή βοηθητικών βιβλίων, που προορίζονται για την καταχώρηση αναλυτικών οικονομικών πράξεων. Βιβλίο αποθήκης λοιπόν είναι σύνολο λογαριασμών στους οποίους καταχωρείται και παρακολουθείται κατά ποσότητα και αξία η διακίνηση, του είδους των αγαθών.

 

 1. Ισοζύγιο αποθήκης

Στο ισοζύγιο αποθήκης παρακολουθούνται όλες οι συναλλαγές για κάθε προϊόν και έχουμε μια σειρά από πληροφορίες που αφορούν στην εξέλιξη των αποθεμάτων και αγορών για κάθε προϊόν της επιχείρησης. Μεταξύ των στοιχείων που περιλαμβάνει ένα ισοζύγιο αποθήκης είναι:

 

1)  Κωδικός αριθμός.

2)  Περιγραφή του είδους (ονομασία).

3)    Ομάδα στην οποία ανήκει από πλευράς κυκλοφοριακής ταχύτητας, πχ. A,B,C,D

4)    Υπόλοιπο εξ απογραφής (ποσότητα και αξία).

5)    Εισαγωγές, αγορές (ποσότητα και αξία).

6)    Εξαγωγές (ποσότητα και αξία).

7)    Υπόλοιπο περιόδου (ποσότητα και αξία).

8)    Βαθμός κινητικότητας.

9)    Τελευταία εισαγωγή (ημερομηνία).

10)    Τελευταία εξαγωγή (ημερομηνία).

11)     Κόστος μονάδος προϊόντος.

12)      Κόστος υπολοίπου.

13)     Προοδευτικό υπόλοιπο.

Με βάση τα παραπάνω πληροφοριακά στοιχεία και εφόσον αυτά παρέχονται από το υφιστάμενο σύστημα, αντιλαμβανόμαστε ότι ο συνδυασμός και η επεξεργασία των στοιχείων αυτών δίνει τη δυνατότητα στον υπεύθυνο της επιχείρησης να ασκήσει ουσιαστική διοίκηση στον τομέα των αποθεμάτων.

 

 1. Τεχνικές προδιαγραφές

Είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά του υλικού, προκειμένου αυτό να προσδιορισθεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία προορίζεται από τον φορέα (π.χ. επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, επίπεδα ασφάλειας, διαστάσεις, καθώς και τις λοιπές απαιτήσεις ποιότητας, όπως δοκιμές, συσκευασία, σήμανση κ.ά.)

 1. Διοικητικό βιβλίο μετόχων
  Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται οι οριστικοί και οι προσωρινοί τίτλοι των ονομαστικών και των ανωνύμων μετοχών κατά αριθμητική σειρά και κατά σειρά εκδόσεως. Το βιβλίο Μετοχών δεν προβλέπεται από καμία διάταξη νόμου και δεν είναι υποχρεωτικό  όμως είναι χρήσιμο γιατί δείχνει συγκεντρωτικά την ιστορική εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της συγκεκριμένης ανώνυμης εταιρίας, επειδή σε αυτό καταγράφονται η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου και όλων των αυξήσεων που ακολουθούν με την έκδοση των αντίστοιχων τίτλων κάθε φορά. Το υπόδειγμα του βιβλίου ή Μητρώου Μετόχων που παραθέτουμε, δεν είναι περιοριστικό και μπορεί να γίνει από την εταιρία με τρόπο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες της.

 

 1. Βιβλίο αποφάσεων Δ.Σ
  Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

 

 1. Βιβλίο πρακτικών γενικής συνέλευσης

Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

Πότε αναγνωρίζουμε μια εγγραφή στα πάγια στοιχεία μια εταιρίας και πώς θα πρέπει να είναι η δομή ενός μητρώου παγίων ;

Πάγια

Είναι εκείνα τα στοιχεία (ενσώματα, βιολογικά ή άυλα – ιδιόκτητα ή μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση) τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της οντότητας και αναμένεται να αποφέρουν οικονομικά οφέλη πέραν της μιας ετήσιας περιόδου.

Βασικές διακρίσεις παγίων σε σχέση με τη λογιστική αντιμετώπιση και την παρουσίαση τους:

 • Υπόσταση
 • Ενσώματα Πάγια και Άυλα Πάγια

 

 • Χρήση
 • Ιδιοχρησιμοποίηση
 • Επένδυση σε ακίνητα

 

 • Ιδιαίτερη φύση τους
 • Βιολογικά Περιουσιακά στοιχεία
 • Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων

 

 • Τρόπος απόκτησης
 • Αγορά
 • Ιδιοπαραγωγή
 • Μίσθωση (με χρηματοδοτική μίσθωση)
 • Ειδικές περιπτώσεις (π.χ. κτίριο σε οικόπεδο τρίτου)

 

Τα Πάγια αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης, το οποίο περιλαμβάνει:

 • Την τιμή αγοράς πλέον εισαγωγικούς δασμούς και μη επιστρεπτέους φόρους αγοράς μείον εκπτώσεις.
 • Κάθε άμεσα κόστος το οποίο είναι απαραίτητο για να καταστεί έτοιμο για τη χρήση και λειτουργία που η διοίκηση έχει προσδιορίσει.
  • Το κόστος προετοιμασίας του χώρου
  • Οι αρχικές δαπάνες παράδοσης και μεταφοράς
  • Το κόστος της εγκατάστασης και της συναρμολόγησης
  • Το κόστος των δοκιμών καλής λειτουργίας του περιουσιακού στοιχείου
  • Οι επαγγελματικές αμοιβές
 • Το κόστος αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης του στοιχείου και αποκατάστασης του χώρου όπου έχει τοποθετηθεί (εκτός εάν το κόστος επιβαρύνει τα παραχθέντα αποθέματα)
 • Κόστος δανεισμού κατά την κατασκευαστική περίοδο (ΔΛΠ 23)
 • Το αρχικό κόστος δεν περιλαμβάνει:
  • Χρεωστικούς τόκους κατά την αγορά ετοίμων προς χρήση παγίων με πίστωση.

 

Άυλα Πάγια

 • Θεωρούνται άυλα
  • Το λογισμικό
  • Τα εμπορικά σήματα
  • Τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες)
  • Τα δικαιώματα χρήσης
  • Οι άδειες λειτουργίας
  • Το κόστος απόκτησης επαγγελματιών αθλητών
 • Δεν θεωρούνται άυλα
  • Οι δαπάνες για την δημιουργία και εκκίνηση μιας οντότητας
  • Οι δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού
  • Οι δαπάνες διαφήμισης και προώθησης
  • Τα εσωτερικά δημιουργούμενα πάγια (φήμη και πελατεία)

Δομή μητρώου Παγίων (Σύμφωνα με ΕΛΠ ν.4308/2014)

 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ (ΠΑΓΙΑ) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

10 Γη

10.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) γης

10.02 Σωρευμένες απομειώσεις γης

11 Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση

11.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) διαμορφώσεων γης

11.02 Σωρευμένες αποσβέσεις διαμορφώσεων γης

11.03 Σωρευμένες απομειώσεις διαμορφώσεων γης

12 Κτήρια – τεχνικά έργα

12.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) κτηρίων – τεχνικών έργων

12.02 Σωρευμένες αποσβέσεις κτηρίων – τεχνικών έργων

12.03 Σωρευμένες απομειώσεις κτηρίων – τεχνικών έργων

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός

13.01 Αξία κτήσης μηχανολογικού εξοπλισμού

13.02 Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

13.03 Σωρευμένες απομειώσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

14 Μεταφορικά μέσα

14.01 Μικτή αξία κτήσης μεταφορικών μέσων

14.02 Σωρευμένες αποσβέσεις μεταφορικών μέσων

14.03 Σωρευμένες απομειώσεις μεταφορικών μέσων

15 Λοιπός εξοπλισμός

15.01 Μικτή αξία κτήσης εξοπλισμού

15.02 Σωρευμένες αποσβέσεις εξοπλισμού

15.03 Σωρευμένες απομειώσεις εξοπλισμού

16 Επενδύσεις σε ακίνητα

16.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) επενδύσεων σε ακίνητα

16.02 Σωρευμένες αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα

16.03 Σωρευμένες απομειώσεις επενδύσεων σε ακίνητα

17 Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

17.01 Ζώντα ζώα

17.01.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) ζώντων ζώων

17.01.02 Σωρευμένες αποσβέσεις ζώντων ζώων

17.01.03 Σωρευμένες απομειώσεις ζώντων ζώων

17.02 Δένδρα και φυτά

17.02.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) δένδρων και φυτών

17.02.02 Σωρευμένες αποσβέσεις δένδρων και φυτών

17.02.03 Σωρευμένες απομειώσεις δένδρων και φυτών

18 Άυλα

18.01 Δαπάνες ανάπτυξης

18.01.01 Μικτή αξία κτήσης δαπανών ανάπτυξης

18.01.02 Σωρευμένες αποσβέσεις δαπανών ανάπτυξης

18.01.03 Σωρευμένες απομειώσεις δαπανών ανάπτυξης

18.02 Υπεραξία

18.02.01 Μικτή αξία κτήσης υπεραξίας

18.02.02 Σωρευμένες αποσβέσεις υπεραξίας

18.02.03 Σωρευμένες απομειώσεις υπεραξίας

18.03 Λοιπά άυλα

18.03.01 Μικτή αξία κτήσης λοιπών άυλων

18.03.02 Σωρευμένες αποσβέσεις λοιπών άυλων

18.03.03 Σωρευμένες απομειώσεις λοιπών άυλων

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner